08 Temmuz 2020, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU (*)

KANUN NO: 2955

Resmi Gazete: 19.11.1983 – 18226_____

(*) Bu Kanunda geçen "Başasistan" ve "Başasistanlar" deyimleri, 13 Mayıs 1986 tarih ve 3287 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

_____

BİRİNCİ BÖLÜM

KANUNUN AMACI, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1 - Bu Kanun'un amacı; Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki yüksek öğretimle ilgili ilkeleri belirlemek, bu Akademinin ve bünyesindeki kurumların ve organların teşkilatlanma, işleyiş, görev ve yetki sorumluluklarını; eğitim ve öğretim araştırma, yayım, öğretim elemanları ve öğrencilerle ilgili esasları, bir bütünlük içinde düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 – (Değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Bu Kanun; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığını, bu Komutanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.


TANIMLAR

Madde 3 - Bu Kanunda geçen kavram ve terimler şunlardır:

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi: Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda, bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, milli şuur ve disiplini görev bilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma organı olan; lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askerî tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında askerî personel yetiştiren; kendisine ve bünyesindeki Askerî Tıp Fakültesine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar, eğitim hastaneleri ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlanabilen ve Genelkurmay Başkanlığının gerek gördüğü sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi de yaptıran yükseköğretim kurumudur.

b) (13 Mayıs 1986 tarih ve 3287 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

c) Askerî Eğitim Hastanesi: Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile vazifelendirilen, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun ve Yönetmeliğinin öngördüğü personelin muayene ve tedavilerinin, tıpta uzmanlık öğreniminde bulunan askerî tabipler ile diğer sağlık personelinin eğitimlerinin ve bu eğitim ile ilgili klinik ve laboratuvar çalışmalarının yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Kuruluş ve kadrolarında gösterilen hastahanelerdir.

d) (Ek bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Komutan İdarî Yardımcısı: Gülhane Askerî Tıp Akademisinin idarî faaliyetlerinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına yardımcı olan, harp akademisi mezunu general veya amiraldir.

e) (Ek bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Yüksek Bilim Konseyi: Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı ve Gülhane Askerî Tıp Fakültesi dekanı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli ana bilim ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve kısım şefliği görev süresini tamamlayan öğretim üyeleri ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşan ve bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getiren konseydir.

f) (‘d’ bendi ‘f’ olarak değiştirilmiştir: 5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanun'un uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimlerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNİN AMACI

Madde 4 - Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki eğitim ve öğretimin amacı şunlardır:

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim gören öğrencileri;

1) Atatürkçülüğü bilen ve benimseyen,

2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutun, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,

4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,

6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda sağlık bilimi alanında mesleğinin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip,

8) Askerliğin temeli olan disiplin ruhuyla yetişmiş, itaatkar, aldığı emri canı ve kanı pahasına zamanında yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışı kazanan,

9) Silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sarsılmaz bir bağla bağlı,

10) Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, inisiyatif sahibi, fedakar ve doğruluktan sapmayacak karakterde,

11) Askerlik şeref ve haysiyetini her şeyden üstün tutan,

12) Mesleğinin çetin koşullarında soğukkanlılığını muhafaza edecek bir iradeye, dayanıklı bir fiziki yeteneğe sahip,

Elemanlar olarak yetiştirmek.

b) Sağlık bilimleri alanında yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda sağlık hizmetlerinin gelişmesine destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak.

ANA İLKELER

Madde 5 - Gülhane Askerî Tıp Akademisinde lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim ve öğretimin planlamasında, programlanmasında ve düzenlenmesinde aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur.

a) Öğrencilere ATATÜRK inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda, ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.

b) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı kendimize has şekil ve özellikleri korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) Eğitim ve öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca sürekli olarak geliştirilir.

d) Sağlık bilimleri alanında bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretim yapacak yüksekokullar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, fakülte ve enstitüler ise kanunla kurulur. Gerektiğinde, Genelkurmay Başkanlığınca uygulama ve araştırma merkezleri de kurulabilir.

e) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmesi ve görevlendirilmeleri, bu amaçlarla ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve öğretim ilke ve hedefleri doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir.

f) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde, lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim süresince Atatürkçülük ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil, beden eğitimi ve askerî eğitim zorunlu derslerdendir.

KURULUŞ

Madde 6 - Gülhane Askerî Tıp Akademisi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Askerî Tıp Fakültesi, eğitim hastaneleri ve gerektiğinde kurulacak olan sağlık bilimleri ile ilgili diğer eğitim ve öğretim kurumlarından oluşur. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

GÖREVLER

Madde 7 - Bu Kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak, çağdaş uygarlık, eğitim ve öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel temin ve yetiştirme planları doğrultusunda, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin görevleri şunlardır:

a) Muvazzaf askerî tabip yetiştirmek,


b) Muvazzaf askerî tabip, diş tabibi ve eczacıların staj süresi devamında askerî ve uygulamalı eğitim ve öğretim yaparak tekâmüllerini sağlamak,

c) Yedek askerî tabip, diş tabibi ve eczacıların askerî tababet yönünden gerekli eğitim ve öğretimini sağlamak,

"d) (Değişik bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Sağlık astsubay sınıfının ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu diğer sağlık personelinin eğitim ve öğretimlerini sağlamak."

e) Silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerin uzmanlık ve lisansüstü eğitim ve öğretimini yapmak. Ayrıca Tababet Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen diğer branşlarda uzman yetiştirmek,

f) Silahlı Kuvvetler sağlık personelinin mesleki bilgilerini artırmak, barış ve savaşta askerî sağlık vazifeleri bakımından tekamüllerini sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve öğretimi yaptırmak,

g) Askerî ve genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, yayımda bulunmak, memleketin epidemiyolojik durumunu incelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgınlarla mücadele etmek ve korunma için gerekli önlemlerin alınması maksadıyla öneride bulunmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlığını ilgilendiren her türlü sorunlarda danışmanlık ve hakem vazifelerini görmek,

h) Eğitim ve öğretim ile ilgili klinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak, Askerî Tıp Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimi ile yüksek lisans doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören elemanların ve diğer sağlık personelinin eğitimini ve her yönden tekâmüllerini sağlamak,

i) Silahlı Kuvvetler mensuplarıyla 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda askerî kurumlarda tedavileri öngörülen kişilerin her türlü muayene ve tedavilerini yapmak,

j) Yüzde beşi geçmemek üzere yönetmelikte belirlenecek oranda ve esaslar çerçevesinde sivil kişilerin muayene ve tedavilerini ayakta veya yatırarak yapmak.

             "k) (Ek bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Diğer askerî hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.

             l) (Ek bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Diğer askerî hastahanelerin uzmanlık dallarındaki tabip ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla, geçici görev veya rotasyon usûlü ile öğretim üyesi görevlendirmek.

             m) (Ek bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının sağlık hizmetlerinin yönetimi ve plânlanması ile ilgili karargâh çalışmalarına katılmak ve bu konuda personel görevlendirmek."
Gülhane Askerî Tıp Akademisine, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca görev verilir. Bu amaçla Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin görevleri, teşkilatı ve personelinin Silahlı Kuvvetlerde kullanılan yerleri ile planları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.

(Ek fıkra: 4700 - 28.6.2001 / m.1) Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına yurt içinden veya yurt dışından kabul edilecek hastalar bakımından, birinci fıkranın (j) bendinde belirtilen oran veya hasta sayısı Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİNİN ORGANLARI

MADDE 8 – (Değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim, öğretim ve yönetim işleri;

             a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı,

             b) Akademi Kurulu,

             c) Yönetim Kurulu,

             d) Komutan Bilimsel Yardımcısı (Dekan),

             e) Komutan İdarî Yardımcısı,

             f) Yüksek Bilim Konseyi,

             tarafından yürütülür.

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANI

MADDE 9 – (Değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; harp akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olup, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usûl ve esaslara göre atanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; Gülhane Askerî Tıp Akademisinin amiri ve Akademi Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Yüksek Disiplin Kurulunun başkanıdır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, akademinin bütün idarî faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bilimsel faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığınca kendisine verilen görevleri yerine getirir.
AKADEMİ KURULU

Madde 10 - (Değişik 1. fıkra: 4861 - 28.5.2003 / m.17) Akademi Kurulu; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri, sağlık astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının yüksek bilim konseyi üyeleri arasından bir yıl süre ile görevlendireceği en fazla on öğretim üyesinden oluşur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının bulunmadığı hallerde dekan, Kurula başkanlık eder.

Akademi Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı gerekli gördüğü hallerde Akademi Kurulunu toplantıya çağırır.

Akademi Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

c) Bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak öneride bulunmak,

d) (Değişik bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Kuruluş ve görevleri yönetmelikte belirtilen "Profesörler Sağlık Kurulu"nun üyelerini seçmek,

 

e) Yurt dışına gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık personelinin sınavlarını yaptırmak,

f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

YÖNETİM KURULU

Madde 11 -
(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında, Dekan, Komutan İdarî Yardımcısı, Komutanlık bünyesindeki enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşların müdür veya komutanları, eğitim hastahanelerinin komutanları, Türk Silâhlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanı ile Akademi Kurulu tarafından Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli profesörler arasından üç yıl için seçilecek üç profesör ile bölüm başkanlarından oluşur.

Yönetim kurulu Gülhane Askerî Tıp Akademisinin yönetimi ile ilgili hususlarda Komutana yardım eder. Akademi Kurulu kararlarının, tavsiyelerinin ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak karar ve önlemleri alır.

             Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan):

             MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı tabip tümgeneral veya tümamiral olup, Askerî Tıp Fakültesi ile eğitim hastahanelerinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askerî tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki usûl ve esaslara göre atanır.

             Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı zamanda Askerî Tıp Fakültesi dekanı ve Tıp Fakültesi Eğitim Hastahanesinin baştabibi olup, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına bilimsel faaliyetlerde yardım eder ve bu faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına karşı sorumludur. Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin plânlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Dekanın önerisi alınarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklif edeceği dört öğretim üyesi arasından en çok iki dekan yardımcısı Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Dekan yardımcılarından birisi, baştabip yardımcılığı görevini de yürütür.

             Dekanın görevleri şunlardır:

             a) Fakülte kuruluna başkanlık etmek, fakülte kurulunun kararlarını uygulamak ve fakültenin bilimsel faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

             b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına bilgi vermek.

             c) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

             d) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının katılmadığı toplantılarda, Yüksek Bilim Konseyi Başkanlığı görevini yürütmek.

             e) Üniversitelerarası Kurul üyeliği yapmak.

             f) Bu Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

FAKÜLTE KURULU

Madde 13 - Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında dekan yardımcılarında, bölüm başkanlarından ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarında seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu her yarı yılın başında ve sonunda olmak üzere en az dört defa ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı veya Dekan tarafından uygun görülecek diğer zamanlarda toplanır.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının göreceği lüzum üzerine Fakülte Kurulu, Akademi Kurulu ile müşterek toplantılar yapar.

             (Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup görevleri şunlardır:

             a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca verilecek direktiflere göre, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plân, program ve öğretim takvimini hazırlamak.

             b) Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili Fakülte Kuruluna getireceği konularda kararlar almak.

             c) Öğrencilerin ders intibakları ile eğitim, öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

             d) Bilimsel gelişmelere paralel olarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin veya Askerî Tıp Fakültesinin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik değişiklikleri hakkında, Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

             e) Fakültedeki bölüm, ana bilim dalları ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak.

             f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.ENSTİTÜ

Madde 14 - Enstitünün organları, enstitü müdürü ve enstitü kuruludur.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Enstitü müdürü ve bir enstitü müdür yardımcısı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyeleri arasından Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Enstitü müdürünün görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç, bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Enstitü müdürünün görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General veya Amiral rütbesindeki Enstitü müdürleri rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.


Enstitü müdürü, bu Kanun ile dekana verilmiş olan görevleri enstitü için yerine getirir.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Enstitü Kurulu, enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcısı ve enstitüyü oluşturan merkez başkanları ile ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

Enstitü kurulu, enstitünün eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili esasları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup bu Kanunla fakülte kuruluna verilmiş görevleri enstitü bünyesinde yerine getirir.

YÜKSEKOKUL

Madde 15 - Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü ve yüksekokul kuruludur.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Yüksekokul müdürü, öncelikle yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyeleri arasından, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyelerinden Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından teklif edilecek dört öğretim üyesi arasından Genelkurmay Başkanlığınca dört yıl için atanır. Görev süresi bitimini müteakip Yüksek Askerî Şûra tarafından yapılacak değerlendirmelere göre birer yıllık süreler halinde en fazla dört defa uzatılabilir. Yüksekokul müdürünün görev süresi sekiz yılı geçemez. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul müdür yardımcısı da, aynı usûl ve esaslara göre seçilir ve atanır.

Yüksekokul müdürü bu Kanun ile dekana verilmiş olan görevleri yüksekokul için yerine getirir.

Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, yüksekokul müdür yardımcısı, yüksekokulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Yüksekokul kurulu, yüksekokulun eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili esasları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, bu Kanunla fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bünyesinde yerine getirir.

BÖLÜM

Madde 16 - Bir fakülte veya yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölümler ve anabilim dalları ilgili kurulların kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı yönetmelikte gösterilecek esaslar dikkate alınarak; fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün, yüksekokulda yüksekokul müdürünün ve eğitim hastahanesinde hastahane komutanının teklifi üzerine Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir.

Bölüm başkanı, görevi başında bulunmadığı hallerde, kendinden sonra bölümde, akademik unvan yönünden en kıdemli olan öğretim elemanı, bölüm başkanlığına vekâlet eder.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim, öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden ve öğretim üyelerinin bilimsel gelişmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Öğretim Elemanları

Madde 17- Öğretim elemanları, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

Öğretim üyeleri, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

Öğretim görevlisi, ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.

Okutman, eğitim ve öğretim süresince, çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

Öğretim yardımcıları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde, belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricilerdir.

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 18 - Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim; öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu Kanundaki amaç ve anailkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

d) Gerektiğinde hastaları muayene ve tedavi etmek,

e) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

f) Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmak,

g) (Ek: 3287 - 13.5.1986) Yardımcı doçentler ayrıca yönetmelikte tespit edilecek diğer görevleri yaparlar.

YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATAMA

MADDE 19 – (Değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171)Gülhane Askerî Tıp Akademisinde açık bulunan yardımcı doçentlik kadroları, isteklilerin başvurması için Genelkurmay Başkanlığınca ilân edilir. Müracaat eden adayların durumları; Genelkurmay Başkanlığınca şahsî kayıtları, görevin icapları, istihbarî bilgi, belge ve kayıtlar ile temin ve yetiştirme plânlarına uygunluk bakımından değerlendirilerek, uygun görülenler sınavlarının yapılması için Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına bildirilir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; fakültede fakülte dekanı, eğitim hastahanesinde eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokulda yüksekokul müdürü ve enstitüde enstitü müdürünün de görüşlerini alarak biri o birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul ve enstitü müdürünün görüşlerini de alarak atamanın yapılması için Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunur. Önerilenlerden, kadro miktarı kadarının yardımcı doçentliğe atanmaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

             Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler her seferinde üç yıllık bir dönem için olmak üzere en çok iki defa atanabilirler. Genelkurmay Başkanlığınca, yan dal uzmanlık eğitimine müsaade edilen yardımcı doçentlerin, bu eğitimde geçen süreleri yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal uzmanlık eğitimi süresince öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.

             Yardımcı doçentlikte ilk üç yıllık görev süresini tamamlamadan yurt dışı daimi göreve seçilenlerin dönüşlerinde kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır. Bu personelin yurda dönüşlerinde boş kadrolardan hangisine atanacakları yönetmelikle düzenlenir.

             Yardımcı doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:

             a) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını almış olmak.

             b) Askerî personel için doktora veya tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra fiilen en az iki yıl kıt’a hizmeti yapmış olmak.

             c) Merkezî sistemle yapılacak yabancı dil sınavında yüzde altmış veya daha yukarısında not almış olmak.

             d) Deneme dersinde başarılı olmak.

             e) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.

             f) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi alım-satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmamak.

             g) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmamak.

             h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki suçlardan mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirince toplam olarak yirmibir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile hükümlü olmamak veya cezalandırılmamak.

             Yardımcı doçentler; ilk üç yıllık dönem sonunda başvurularda aranacak şartları yitirmemiş olmaları halinde Akademi Kurulunun kararı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler.

DOÇENTLİK SINAVI

Madde 20 – (Yürürlükten kaldırılmıştır:
5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 – 26171)

DOÇENTLİĞE ATAMA

MADDE 21 – (Değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde açık bulunan doçentlik kadroları; isteklilerin başvurması için Genelkurmay Başkanlığınca ilân edilir. Genelkurmay Başkanlığı, biri Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki doçentlik kadrolarının boş olduğu birimin yöneticisi, diğerleri o birimin dışından olmak üzere, üç profesör tespit ederek bunlardan, adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, profesörlerin adaylar hakkındaki mütalaalarına fakülte dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul müdürü ve enstitü müdürünün adaylar hakkındaki görüşlerini alarak hazırlayacağı kendi mütalaasını da ekleyerek, önerilen kadro miktarı kadarının atanması için Genelkurmay Başkanlığına teklifte bulunur. Genelkurmay Başkanlığı, yapacağı değerlendirmeyi müteakip, uygun olanları boş doçentlik kadrolarına atar. Doçent kadrosuna atamada askerî personele öncelik verilir.

             Doçentliğe atamada aranacak şartlar şunlardır:

             a) Doçentlik unvanını almış olmak.

             b) En az üç yıl yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak.

             c) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak.


PROFESÖRLÜĞE YÜKSELME VE ATAMA

MADDE 22 –(Değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Profesörlüğe yükselme ve atamada aranacak şartlar şunlardır:

             a) Profesörlüğe yükselebilmek için;

             1. Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki yılı Gülhane Askerî Tıp Akademisinde olmak üzere beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

             2. Bu Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak,

             3. Birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş olmak kaydıyla, ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal yayınlar yapmış olmak,

             gerekir.

             Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan profesörlüğe yükseltilme yapılmış sayılamaz.

             b) Profesörlük kadrosuna atama ile ilgili usûl ve esaslar şunlardır:

             1. Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörlük kadrosu boşaldığında Genelkurmay Başkanlığı; boş kadroları, bilim dallarını ve adaylarda aranan nitelikleri ilân eder.

             2.  Birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen şartları haiz adaylar Genelkurmay Başkanlığına başvurur.

             3. Genelkurmay Başkanlığı, müracaat eden doçentlerin bilimsel çalışmalarının; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, biri Dekan ve biri de ilgili bölüm başkanı tarafından seçilecek üç profesörden oluşan ve çalışma esasları yönetmelikte belirtilecek olan Ön Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesini Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığından ister.

             4. Ön Değerlendirme Komitesi; adayın müracaat ettiği kadroya asgarî uygunluğunu, araştırma yönünü, ders verme deneyimini ve başarısını, akademik, idarî ve meslekî hizmetleri konularındaki yeterliliğini değerlendirerek ayrıntılı bir rapor hazırlar. Fakülte Dekanı, eğitim hastahanesi komutanı, yüksekokul müdürü ve enstitü müdürü Komite raporuna kendi görüşünü de ekleyerek Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına gönderir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı; bu görüşleri dikkate alarak kendi mütalaasını hazırlar ve bu mütalaası ile birlikte Komite raporunu Genelkurmay Başkanlığına gönderir.

             5. Genelkurmay Başkanlığı; başvuruda bulunan doçentlerin durumlarını incelemek üzere, biri profesör kadrosunun açık olduğu birimden, biri o birimin dışından, üçü de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek beş profesörü tespit eder ve adayların bilimsel araştırmalarını içeren dosyalarını göndererek yazılı mütalaa ister. Bu profesörler, adayların eserlerini bilimsel açıdan inceleyerek rapor yazar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler.

             6. Genelkurmay Başkanlığı, bu profesörlerin adaylar hakkındaki mütalaalarını ve adayın bilimsel araştırmalarını içeren diğer dosyasını Yükseköğretim Kuruluna gönderir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine atamayı yapar. Profesör kadrosuna atamada asker doçentlere öncelik verilir.

             7. Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki boş profesörlük kadrolarına, yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde, sivil profesörler de atanabilir.

YABANCI ÜLKELERDE ALINAN DOÇENTLİK UNVANI

Madde 23 - Yabancı ülkelerde alınan doçentlik unvanının kabul edilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 27 nci maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından kararlaştırılır.

YABANCI ÜLKELERDE ALINAN PROFESÖRLÜK UNVANI

Madde 24 - Yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanının kabul edilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 28 inci maddesi uyarınca Üniversitelerarası kurulca karara bağlanır.

UNVANLARIN KORUNMASI

Madde 25 - Öğretim üyeleri, bu Kanunda yazılı hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik unvanlarından yoksun bırakılamazlar.

Başka bir göreve atanmak emekli olmak veya istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde veya askerî eğitim hastanelerinde fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanları kullanamazlar.

EMEKLİLİK YAŞ HADDİ

Madde 26 - (Değişik: 3564 - 24.5.1989) Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir. General-amiral öğretim üyeleri hariç, diğer öğretim üyeleri hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun kadrosuzluk sebebi ile emeklilik hükümleri uygulanmaz.

General-amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 54 üncü madde hükmüne göre değerlendirilebilirler. Bunlardan hizmet ihtiyacı kadarı, Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şüra'nın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde görev süresi uzatılanlar, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.
"(Ek cümle: 5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Ancak albay rütbesinde, ana bilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı, servis şefi veya kısım şefi olarak geçecek süre toplam sekiz yılı geçemez."Kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen general-amiraller hakkında, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (f) bendi hükümleri uygulanır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Madde 27 - Gülhane Askerî Tıp Akademisinde, bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler süreli, sürekli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri kendi ilgili kurullarının görüşü alınarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile boş öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

OKUTMANLAR

Madde 28 - Okutmanlar, kendi ilgili kurullarının görüşleri alınarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler.

ÖĞRETİM YARDIMCILARI

Madde 29 - (Değişik ilk fıkra: 3287 - 13.5.1986) Öğretim yardımcıları; araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricileri kapsar.

a) (13 Mayıs 1986 tarih ve 3287 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

b) Araştırma görevlileri; Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinde yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar, kendi ilgili kurullarının görüşü alınarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. Atama süreleri sonunda görevleri kendiliğinden sona erer, bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.

c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

Uzman ve çeviricilerin atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri, kendi ilgili kurullarının görüşleri alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI

Madde 30 - Gülhane Askerî Tıp Akademisinde sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, kendi ilgili kurullarının görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının önerisi üzerine ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile görevlendirilirler. Bunlar, öğretim görevleri bakımında bu Kanundaki hükümlere tabidirler.

(Değişik 2.Fıkra: 3287 - 13.5.1986) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 16 ncı maddesine göre ücret ödenir.

ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRME

Madde 31 - Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimleriyle yeni kurulacak birimlerinin ihtiyacı için yurt içinde ve dışında Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği esaslara göre öğretim elemanı yetiştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE DENETİM

ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 32 - Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki öğretim elemanlarının haftalık çalışma süresi 40 saattir. Öğretim elemanları, mesailerini kurumlarındaki çalışmalara hasrederler. Yetkili olan öğretim elemanları, gerektiğinde hasta muayenesi ve tedavisi de yaparlar. Ancak, profesör ve doçentler çalışma saatleri dışında meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edebilirler.

Askerî eğitim hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, mesai saatleri dışındaki çalışmalar ve nöbet hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönetmelikte gösterilir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki kadrolu öğretim görevlileriyle okutmanlar için haftalık ders yükü, oniki saatten az olmamak üzere yönetmelikte belirtilir.

Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır.

KAMU KURULUŞLARINDA GÖREVLENDİRME

Madde 33 - İlgili kurumların isteği, Akademik Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesiyle ihtiyaç duyulan konularda öğretim elemanları diğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Ayrıca ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde, adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak Genelkurmay Başkanlığının izniyle görevlendirilebilirler.

YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME

Madde 34 -
(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları, Genelkurmay Başkanlığınca, görev unvanlarına bakılmaksızın;

             a) Eğitim maksadıyla, diğer eğitim hastahanelerinin kadrolarına,

             b) Askerî hastahanelerin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, bir yılı geçmemek üzere diğer hastahanelerin uzmanlık kadrolarına,

             c) Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve plânlanması maksadıyla; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarına,

             d) Disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk ile diğer askerî ihtiyaçlar nedeniyle; Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışındaki karargâh ve kurumlara,

             atanabilir veya buralarda görevlendirilebilirler.

Öğretim elemanlarının yollukla veya yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme gezileri yapmaları, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmaları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ilgili kurullarının kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına tabidir. Acil hallerde yurt içinde yapılan bu gibi bilimsel toplantılara katılmaya Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilmek suretiyle Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca da izin verilebilir.

(Ek fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Yüksek Bilim Konseyinde görevli öğretim üyeleri, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sağlık ihtiyaçları nedeniyle diğer askerî hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilirler. Bu personelin Gülhane Askerî Tıp Akademisinde verecekleri derslerin toplam süresi, diğer öğretim üyelerinin haftalık ders süresi kadardır.

Yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, genel hükümler çerçevesinde ödenir.

Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlarından burs veya ücret sağlanmışsa, bunlar görev yapacakları sürece, maaşlı izinli sayılırlar.

Dış ülkelerde kalınacak sürenin uzatılması Gülhane askerî Tıp Akademisi Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanları olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Genelkurmay Başkanlığınca, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Gülhane Askerî Tıp Akademisi dışında da görevlendirilebilirler.

KURUMLAR ARASI YARDIMLAŞMA

Madde 35 - Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle yükümlü öğretim görevlileri ve okutmanlar bağlı bulundukları fakülte, enstitü veya yüksekokulda haftalık ders yükünü doldurmadıkları takdirde, diğer yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere Akademi Kurulunun kararı ile Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilirler.

Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez.

Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda aynı usulle görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim elemanları, ihtiyacı olan üniversitenin isteği üzerine, kendi arzuları ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinin ihtiyaçları dikkate alınarak, Akademi Kurulunun olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ilgili üniversitenin birimlerinde, özlük hakları Gülhane Askerî Tıp Akademisinden almak kaydıyla, bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere görevlendirilebilirler.

ÖĞRETİM ÜYESİ İHTİYACININ KARŞILANMASI

Madde 36 - Gerektiğinde, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin öğretim elemanı ihtiyacı için kadrolu, sözleşmeli veya ek görevle diğer yükseköğretim kurumlarından öğretim üyesi ve yardımcıları alınarak, beliren ihtiyaç karşılanır.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için çeşitli dallardan ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi miktarını tespit eder ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre görevlendirilecek öğretim elemanlarını, içinde bulunduğu eğitim ve öğretim yılının nisan ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı, ihtiyacın karşılanabilme şeklini tespit eder. Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak, gerekli tedbirleri alır. Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilen öğretim elemanları ile ilgili esaslar, bu Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

DENETİM

Madde 37 - Gülhane Askerî Tıp Akademisi Bilim Konseyinden yeteri kadar üye almak suretiyle de denetler.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Genelkurmay Başkanlığı ayrıca eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyinden yeteri kadar üye almak suretiyle de denetler.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, eğitim hastahaneleri komutanları, Dekan ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından izlenir ve denetlenir.

BİLİMSEL DENETİM

MADDE 38 –(Değişik madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi tarafından, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar üzerinden yapılır.

             Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinin bilimsel gelişmelerini, bölümün geçmiş yıldaki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma plânını belirten raporu bağlı bulunduğu dekana, enstitü müdürüne, yüksekokul müdürüne veya eğitim hastahanesi komutanına sunar. Bunlar da raporlarını Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına gönderirler. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı, bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek Genelkurmay Başkanlığına sunar.

             Her öğretim elemanı; bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve girdiği dersler ile yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini bağlı bulunduğu yüksekokul müdürü, enstitü müdürü, fakülte dekanı ve eğitim hastahanesi komutanı aracılığı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığına sunmak zorundadır. Yayınlanmayan eserlerin birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı haklar saklıdır.

            Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için Gülhane Askerî Tıp Akademisinde özel arşiv tutulur.

            Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyi ve bölüm başkanlarının denetlemeler sonunda hazırlayacakları raporlar, ilgili öğretim üyesinden müteakip yıllarda yararlanma konusundaki değerlendirme çalışmalarında kullanılır.


ALTINCI BÖLÜM

ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER

LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRETİM

Madde 39.- (Değişik: 4766 - 25.6.2002 / m.1) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde öğretim parasız yatılıdır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları, Devlet tarafından karşılanır. Öğrencilere, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerindeki yüksek öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelerine göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim, öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar, yönetmelikte gösterilir.

b) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin aynı meslek ve bilim dallarında eğitim ve öğretim yapan diğer sivil yüksek öğretim kurumları ile eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenir.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Askeri Tıp Fakültesinden mezun olanlar, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda belirtilen hak ve yetkilere sahip olurlar.

c) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Askeri Tıp Fakültesinden mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler. Lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlara, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı lisans düzeyindeki yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak Devlet memuru statüsünde istihdam edilenler, öğrenim süreleri kadar mecburi hizmete tabidirler.

ÖĞRETİM SÜRESİ

Madde 40 - Gülhane Askerî Tıp Fakültesinde öğretim ve eğitim süresi diğer tıp fakülteleri öğretim ve eğitim süresi kadardır.

Gülhane Askerî Tıp Akademisinin kuruluşundaki yükseköğretim kurumlarının lisans ve lisansüstü düzeydeki azami öğretim süresi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44 üncü maddesine göre, benzer fakülte, enstitü ve yüksekokulların eğitim ve öğretim süreleri dikkate alınarak bu Kanundaki esaslara göre çıkarılacak yönetmeliklerde belirtilir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, derslere devam etmek zorundadırlar. İki yarı yılda mazeretsiz toplam otuz günden fazla eğitim ve öğretime veya tatbiki eğitim döneminin üçte birine mazeretsiz katılamayan öğrenciler, o öğretim ve eğitim yılını kaybederler. Sağlık yönünden mazeretleri nedeniyle eğitim ve öğretime katılamayanlara yapılacak işlem yönetmelikte belirlenir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki eğitim ve öğretim süresiyle sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esaslarına ilişkin ilkeler, bu Kanun esasları dahilinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Seferberlik ve savaş hallerinde Genelkurmay Başkanlığınca eğitim ve öğretime ara verilebilir veya süresi kısaltılabilir. Gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığının izniyle eğitim ve öğretimlerini diğer yükseköğretim kurumlarında sürdürecek öğrencilerin yatay veya dikey geçiş esasları ile eksik öğrenim görenlere uygulanacak ilkeler, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMESİNE GİRİŞ

Madde 41 - (Değişik 1. Fıkra: 3955 - 27.12.1993) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin önlisans ve lisans düzeyindeki öğretim programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 45 inci maddesine göre yapılan yükseköğretim kurumlarına giriş sınavını kazanan, askerî veya sivil liselerden mezun öğrenciler alınır. Alınacak öğrencilerle ilgili diğer şartlar yönetmelikte gösterilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, Gülhane Askerî Tıp Akademisine, Genelkurmay Başkanlığının muvafakatı ve Bakanlar Kurulu kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla kabul edilirler. Anlaşma yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, Bakanlar Kurulu kararı ile yetinilir.

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ

Madde 42 - (...) (Madde 42, 31.1.2004 tarih ve 25363 sayılı R.G.'de yayımlanan, 27.1.2004 tarih ve 5081 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

DERS KİTAPLARI VE TEKSİRLERİN BASILMASI

Madde 43 - Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM

Madde 44 - Lisansüstü öğretimin usul ve şartları:

a) Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek esaslar dikkate alınarak hazırlanacak yönetmelikte belirtilen ilkelere göre Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca açılacak sınavla seçilirler.

b) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde lisansüstü öğretime başlayan personelin görevleri yönetmelikte gösterilir. Ancak, askerî personelin lisansüstü öğretime başlayabilmesi için temel askerî eğitim ve öğretimi müteakip, fiilen en az iki yıl kıta, kurum ve karargâhlarda hizmet yapmış olmaları şartı aranır. Bu süre gerektiğinde Genelkurmay başkanlığınca kısaltılabilir.

c) Sivil tabipler, ilgili kanunlardaki şartlara uymaları ve eğitim ve öğretim süresi kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde mecburi hizmet yapmaları şartı ile gerektiğinde, yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık eğitim ve öğretime tabi tutulabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Madde 45. - (Değişik: 5081 - 27.1.2004 / m.1) Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı yüksek öğretim kurumlarına alınan her öğrenciye disiplin notu verilir. Hangi suç ve cezalar için disiplin notundan ne miktar düşüleceği, yönetmelikte gösterilir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı Tıp Fakültesi öğrencilerinin okuldan çıkma ve çıkarılmaları ile çıkarılanlar hakkında yapılacak işlemler, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren bir ay içinde askerî öğrenci niteliğini kazanamadıkları anlaşılanlar, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde okuldan çıkarılırlar.

Lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden on sekiz yaşını tamamlayanlar kendi istekleriyle, tamamlamayanlar ise velilerinin isteğiyle okuldan çıkabilirler. Aşağıdaki hallerde ise bu öğrenciler hakkında yüksek öğretim kurumundan çıkarma işlemi yapılır:

a) Öğrenciye verilen disiplin notunu kaybedenler.

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca haklarında karar verilenler.

c) Süresi içinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar.

d) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak sağlık durumları bakımından öğrenime devam imkânı kalmayanlar.

e) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu nitelikleri değişenler.

f) Öğrenim süresi içinde evlenenler.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya üç aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler.

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ve rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık suçlarından biriyle hükümlülük halinde üçüncü fıkranın (g) bendinde öngörülen süre koşulu aranmaz.

Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere, lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Uyarma, öğrenciye davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi olup, uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içinde uyulması gereken kurallara karşı kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

2) Özürsüz veya izinsiz olarak bulunması gereken yere geç gelmek, erken ayrılmak veya terk etmek.

3) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.

4) Öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.

b) Kınama, öğrenciye davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi olup, kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içerisinde, emir ve talimatlarla belirtilen kuralları kusurlu davranışları ile ihlal etmek.

2) Verilen emirlerin tam ve zamanında yapılmasında; resmî belge, araç ve gereçlerin korunmasında kayıtsız davranmak.

3) Genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak.

c) İzinsizlik, öğrencinin izin zamanlarında iki ilâ on gün (dahil) arasındaki bir süre ile yüksek öğretim kurumunun dışına çıkmasının yasaklanması olup, izinsizlik cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içinde emir ve talimatlarla belirlenen kuralları kasıtlı olarak ihlal etmek.

2) Yüksek öğretim kurumunun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

3) Kasıt veya ihmalle verilen emirleri tam ve zamanında yapmamak.

4) Amirlerine hâl ve hareketleri ile saygısız davranmak.

5) Devlete ait resmî belge, araç ve gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, kasıtlı olarak tahrip etmek veya özel maksatla kullanmak.

6) Bilerek doğruyu söylememek.

7) Kurumu izinsiz terk etmek veya izin süresini geçirmek.

8) Alkollü içecek bulundurmak veya kullanmak.

9) Arkadaşları veya yüksek öğretim kurumunun diğer personeli arasında söz ve fiilleri ile hoşnutsuzluk yaratmak.

10) Yasaklanan yerlere gitmek.

11) Yasak edilen her türlü yayını okumak veya bulundurmak.

12) Toplu şikâyet veya müracaatta bulunmak.

13) Kopya çekmek.

d) Yüksek öğretim kurumundan çıkarma, öğrencinin, bir daha hiçbir şekilde askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmamak üzere öğrencilikten çıkarılması olup, öğrencilikten çıkarmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsemek veya bu gibi faaliyetlere karışmak.

2) Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.

3) Kumar oynamak.

4) İzinsiz dernek ve benzeri kuruluşlar kurmak veya bunlara üye olmak.

5) Sınavlara, derslere, stajlara kendi yerine başkasını sokmak veya başkasının yerine girmek.

6) Ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak.

7) Genel ahlâka aykırı, edep dışı, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

8) Türk Silâhlı Kuvvetleri öğrenciliği sıfatına, itibar, onur ve şerefine aykırı davranışlarda bulunmak.

Yukarıdaki sebeplerden ötürü okuldan çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesine kadar Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından okuldan uzaklaştırılabilirler.

Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere, lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden, sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar dışında, diğer nedenler ile okuldan ayrılanlara veya ilişikleri kesilenlere, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizi ile birlikte ödettirilir.

Gülhane Askerî Tıp Fakültesinden 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince ve lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar veya çıkanlar, hiçbir şekilde başka askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri; ilgili yüksek öğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, emniyet makamları ve kendi askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

MALİ KOLAYLIKLAR

Madde 46 - Mali kolaylıklarla ilgili işlem ve usuller:

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisine yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler, her türlü vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Gülhane Askerî Tıp Akademisine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilebilir.

c) Gülhane Askerî Tıp Akademisi için eğitim, öğretim ve araştırma amacıyla ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar, yurt içinde bulunmama veya üretimi yapılmama kaydıyla veya bağış yoluyla gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.

DÖNER SERMAYE

Madde 47 - Genelkurmay Başkanlığınca Gülhane Askerî Tıp Akademisinde ve eğitim hastanelerinde döner sermaye işletmesi kurulabilir.

(Değişik 2. fıkra : 4273 - 11.6.1997) 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun değişik 70 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hak sahiplerinin muayene ve tedavilerine ilişkin olarak T.C. Emekli Sandığı tarafından ödenecek karşılıklar, yapılacak bağış, yardım ve vasiyetler ile muayene ve tedavi edilecek sivil kişilerden yönetmelikteki esaslara göre alınacak ücretler döner sermayeye gelir kaydedilir.

Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, sermaye ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığının tespit edeceği esaslara göre Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve eğitim hastanelerinin döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir.

Kurulacak döner sermaye işletmesi, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir. Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Mali yılın bitiminden başlanarak dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay�a, birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına verilir.

Döner sermaye iletmelerinden toplanan döner sermaye geliri, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına sarfedilir.

OYLAMA

Madde 48 - Bu Kanunda sözü geçen kurullarda her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kurulların toplantı nisabı kurul üye tamsayısının yarıdan fazlasıdır.

Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Oyların eşit olması halinde, başkanın katıldığı karar, kurul kararı sayılır.

ÖZLÜK HAKLARI

Madde 49 - Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli askerî eğitim elemanlarının ve bu Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören askerî personelin özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Uzmanlar hariç olmak üzere öğretim elemanları ile Yüksek Bilim Konseyinden diğer askerî hastahanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilen öğretim üyelerine, ayrıca 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre üniversite ödeneği; idarî görevleri bulunanlara da, aynı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî görev ödeneği ödenir.

(Değişik 3. fıkra: KHK/241 - 26.6.1984) Gülhane Askerî Tıp Akademisinde uzman durumunda olanlarla Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca uzman olarak görevlendirilenlere ve bu Akademide yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi gören kadrolu askerî personele ihtisasları süresince, almakta oldukları aylık tutarının (ek gösterge dahil) % 85'i eğitim ödeneği olarak ödenir.

(Değişik fıkra:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Yukarı fıkralardaki askerî personele, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda öngörülen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı ödenmez. Yan ödemeden faydalanmayan bu statüdeki personelin çeşitli ödemelerle bir ayda aldıkları net tutarlar, bu maddede sayılmayan ve yan ödemelerden yararlanan personele çeşitli ödemelerle bir ayda verilen net tutarlardan az ise, aynı kıt’a ve karargâhtaki aynı rütbe ve kıdemdekiler arasında meydana gelen fark ayrıca tazminat olarak ödenir. Meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere döner sermayeden pay almamak kaydıyla üniversite ödeneği ödenir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemeler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır.

Bu Kanun'un 32 nci maddesine göre haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenler dahil Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim elemanlarına, görev unvanlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara bağlı olarak, haftada en çok 18 saate kadar verecekleri dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.

Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi gören sivil tabiplere yapılacak ödemelerde, aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki emsali personele yapılan ödemeler esas alınır.

YÖNETMELİK

Madde 50 - Aşağıdaki hususlar yönetmelikle düzenlenir ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin ve organlarının görev, işleyiş, yetki ve sorumlulukları,

b) Öğretim elemanlarının seçimi, atanması ve görevlendirilmesi, yetiştirilmesi, gerektiğinde akademik unvanlarından mahrum bırakılma esasları,

c) Doçentlik sınavına başvuranlarda, bilimsel yeterlik dışında Genelkurmay Başkanlığınca aranacak nitelikler, başvuru ile ilgili usul ve esaslar,

d) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek derslerle ilgili hususlar,

e) Ders kitaplarının ve teksirlerin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve telif hakları ile ilgili hususlar,

f) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayımlarla ilgili usul ve esaslar,

g) (Değişik: 3955 - 27.12.1993) Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim ve öğretim, sınav, sınıf geçme ve değerlendirme esasları, diplomalarla ilgili hususlar, öğrenci kaynakları, azami öğrenim süresi, öğrencilerde aranacak nitelikler ile kayıt ve kabul şartları,

h) Disiplin esasları ile öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık ve diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar,

i) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerindeki görevleri, seferberlik ve savaş hallerinde öğrenime ara verilmesinden dolayı öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamaları, gerektiğinde eğitim ve öğretimlerini diğer yükseköğretim kurumlarında sürdürmeleriyle ilgili usul ve esaslar,

j) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin Genelkurmay Başkanlığınca denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar,

k) (Değişik bent:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171)Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yüksek Bilim Konseyinin kuruluşu ve işleyişi ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usûller,

l) Döner sermaye işletmelerinin kurulması, işleyişi ve muhasebe usulleriyle ilgili esaslar,

m) Sivil kişilerin muayene ve tedavileri ve bunlardan alınacak ücretlerle ilgili esaslar,

n) Yabancı öğrencilerin tabi olacağı hususlar,

o) Öğrencilerin Devletçe karşılanacak ihtiyaçları,

p) Bu Kanun'un uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN

Madde 51 - 07.11.1980 tarihli ve 2336 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

"Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı İdarî Yardımcısı:

             EK MADDE 1 – (Ek madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı İdarî Yardımcısı, harp akademisi mezunu bir general veya amiral olup, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının atandığı usûllere göre atanır. Komutan İdarî Yardımcısı, her türlü idarî faaliyette Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanına yardım eder.

             Yüksek Bilim Konseyi:

             EK MADDE 2 – (Ek madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Yüksek Bilim Konseyi; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Bilimsel Yardımcısı (Dekan), Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki ana bilim dalı ve bilim dalı başkanlığı ile servis ve kısım şefliği görev sürelerini tamamlayan öğretim üyeleri ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç ana bilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşur.

             Bu öğretim üyeleri daha önce görev yaptıkları ana bilim dalı, bilim dalı ile servis ve kısımlarda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.

             Yüksek Bilim Konseyinin kadroları her yıl yeniden düzenlenir ve Türk Silâhlı Kuvvetleri teşkilat ve kadrolarında gösterilir.

             Bu Konseyin kadroları içinde, yurt dışı sürekli göreve atanan öğretim üyesi sayısı kadar kadro ayrıca gösterilir.

             Yüksek Bilim Konseyi Dekanın başkanlığında toplanır. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin genel sağlık politikaları ile ilgili konularda Yüksek Bilim Konseyi toplantılarına katılır ve toplantıyı yönetir.

             Yüksek Bilim Konseyinin ve Konseyi oluşturan öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

             a) Gülhane Askerî Tıp Akademisinin eğitim ve öğretim plân ve programlarının çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olması için araştırmalar yapmak.

             b) Gülhane Askerî Tıp Akademisini ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerin taslaklarını hazırlamak, önerilerde bulunmak ve görüş bildirmek.

             c) Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin fizik ve moral gücünü en üst düzeyde muhafaza etmek üzere bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayacak sportif faaliyetlerin bilimsel verilerini araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak.

             d) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemler alınmasını sağlamak maksadıyla önerilerde bulunmak.

             e) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak.

             f) Ulusal ve uluslararası kurumlarla bilimsel işbirliği yaparak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bilimsel gelişimine ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak.

             g) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilecek en fazla on öğretim üyesi ile Akademi Kuruluna iştirak etmek.

             h) Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin bilimsel denetimini yapmak.

             ı) Meslekî ve bilimsel yayın yapmak.

             j) Eğitim ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak.

             k) Diğer askerî hastahanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.

             l) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargâhlarında yürütülen sağlıkla ilgili plânlama ve çalışmalara iştirak etmek.

             m) Adlî tıp olaylarında görevlendirilmeleri halinde, bilirkişi olarak görev yapmak.

             n) Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca yapılacak ulusal ve uluslararası kongre ve toplantıların tıbbî ve idarî sekreterliğini yürütmek.

             o) Bu Kanunla, Yüksek Bilim Konseyine ve öğretim üyelerine verilen diğer görevleri yapmak.

             Ana bilim dalı ve ana bilim dalı başkanı:

             EK MADDE 3 – (Ek madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Ana bilim dalı, en az bir bilim dalını kapsayan eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Ana bilim dalları Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca kurulur.

             Ana bilim  dalı başkanı; ana bilim dalı içindeki en kıdemli asker profesör olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır.

             Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan ana bilim dallarının başkanları, Askerî Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirilmelerde geçen süre ana bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

             Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amirallar hariç bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Ana bilim dalı başkanlığı görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki ana bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

             Profesör bulunmayan ana bilim dallarında başkanlık görevini, doçentler vekâleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.

             Ana bilim dalı başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, ana bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesi ana bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, bölüm başkanının da onayı alınarak ana bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

             Ana bilim dalı için düzenlenen bu hususlar; eğitim hastahanelerindeki servisleri de kapsar.

             Bilim dalı ve bilim dalı başkanı:

             EK MADDE 4 – (Ek madde:5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171) Bilim dalı, ana bilim dalı içinde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama yapan akademik bir birimdir.

             Bilim dalı, ana bilim dalına bağlı olarak ilgili ana bilim dalı başkanı ve bölüm başkanının ortak önerileri, Akademi Kurulunun kararı ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.

             Bilim dalı başkanı; bilim dalı içindeki en kıdemli asker profesör olup fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır.

             Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan bilim dallarının başkanları Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

             Bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç bu süre Yüksek Askerî Şûra kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Bilim dalı başkanlığı görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki bilim dalı başkanları rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

             Profesör bulunmayan bilim dallarında başkanlık görevini doçentler, doçent de yoksa yardımcı doçentler vekâleten yürütürler. Ancak bu süreler görev süresinden sayılmaz.

             Bilim dalı başkanının görevinin başında bulunmadığı hallerde, bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdemce en büyük öğretim üyesi, bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, ana bilim dalı başkanının da onayı alınarak bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

             Bilim dalı başkanı, bilim dalının her düzeydeki eğitim ve öğretim, uygulama, araştırma ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden ana bilim dalı başkanına karşı sorumludur.

             Bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastahanelerindeki kısımları da kapsar."

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üye ve yardımcılarının yeniden seçim ve atama işlemlerine gerek kalmadan görev ve tüm hakları devam eder.

Geçici Madde 2- Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konur. Bu düzenleme sonuçlanıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversiteler ve Akademiler Kanununa göre değişik kurumlarda kazanılmış olan doktora, tıpta uzmanlık, doçentlik ve profesörlük unvanları eşdeğer olarak devam eder.

Geçici Madde 4- Bu Kanunun yayımından önce Gülhane Askerî Tıp Akademisinde başasistan olanlar ile doktora yapmış veya Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olmuş ve halen uzman kadrosunda çalışanlar bir yıl zarfında yardımcı doçentliğe başvurabilirler. Sınavı ve seçimi kazananların atamaları Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.

Geçici Madde 5- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, eski mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmak ve başvurusu kabul edilmiş olanlar ile 30.11.1984 tarihine kadar, önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacak olanların başvurmaları ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mevzuata göre yürütülür.

(Değişik fıkra: 3422 - 31.3.1988)

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre doçent olanların, profesörlüğe yükselmelerinde de eski mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 6- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 7.11.1980 tarihli 2336 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre haklarında işlem yapılan öğrenciler ile ilgili hükümler geçerlidir.

Geçici Madde 7- (Ek: 3287 - 13.5.1986) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başasistanlık yapan tabiplerin başasistanlık görevleri, göreve başladıkları tarih esas alınarak bütün hak, yetki ve sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla iki yıl devam eder.

Geçici Madde 8- (KHK/604 - 6.7.2000) (Yürürlükten kaldırılmıştır:
5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171)

Geçici Madde 9- (KHK/604 - 6.7.2000) (Yürürlükten kaldırılmıştır:
5498 s. K. – R.G.:17.05.2006 - 26171)

Yürürlük:

Madde 52- Bu Kanunun 49 uncu maddesindeki hükümler 1.1.1984 tarihinde diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 53- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.