29 Eylül 2021, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU - 3960

KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU

Kanun No: 3960
     Resmi Gazete: 30.12.1993 - 21804

 Madde 1 – (Değişik: 1/7/2005-5378/36 md.) (1)

             Devlet, kalıtsal kan hastalıklarından thalessemia ve orak hücreli anemi dahil olmak üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla ve engelliliğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele eder. Bunun için gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı yılı bütçesine konulur.

             Kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele için gerekli önlemler ve bu konuda uygulanacak usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

             Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

–––––––––––––––––

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “özürlülüğe” ibareleri “engelliliğe” şeklinde değiştirilmiştir.