05 Temmuz 2020, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yürürlükten kaldırılan AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

3.2.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete: 14.10.1999 - 23486

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin münferiden ve müştereken  ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri muayenehanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; diş hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden ve müştereken açtıkları ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehane ve özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşları açıp işletme yetkisine sahip kişileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümlerine, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelik’te geçen;

a) Bakanlık : Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Müdürlük : İl Sağlık Müdürlüğü’nü,

c) Birlik : Türk Diş Hekimleri Birliği’ni,

d) Oda : Diş Hekimleri Odaları’nı,

e) Sağlık kuruluşu : Mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri özel sağlık kuruluşunu,

f) Diş hekimi : 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan diş hekimlerini,

g) Uygunluk belgesi : Sağlık kuruluşunun faaliyet gösterebilmesi için müdürlük tarafından düzenlenen çalışma izin belgesini,

h) SDE sertifikası : 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 3 ve 19 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (h) bendi ve 26 ncı maddesinin (h) bendi gereğince hazırlanan Türk Dişhekimleri Birliği Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Yönergesine göre verilen sertifikayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Kuruluşlarının Türleri ve Temel Özellikleri

Türler

Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan sağlık kuruluşları faaliyet alanları, hizmet alt yapı özellikleri ile bünyesinde bulunan diş ünitlerine göre merkez, poliklinik, müşterek muayenehane ve muayenehaneden oluşur.

a) Merkez : Birden fazla diş hekiminin müştereken açtıkları, en az üç diş ünitinin ve genel anestezi ile müdahale biriminin bulunduğu, hastaların müşahede, muayene, teşhis ve tedavi edildikleri ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşudur.

b) Poliklinik : Birden fazla diş hekiminin müştereken açtıkları ve en az iki diş ünitinin bulunduğu ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşudur.

c) Müşterek muayenehane : Birden fazla diş hekiminin veya en az bir diş hekimi ve bir tabibin müştereken açtıkları ve mesleklerini serbest olarak icra ettikleri sağlık kuruluşudur.

d) Muayenehane : Diş hekiminin mesleğini serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtığı sağlık kuruluşudur.

Tabipler ve diş hekimlerinin birlikte çalıştıkları ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarında sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetleri bu Yönetmeliğe göre yürütülür.

Açmaya ve İşletmeye Yetkili Kişiler 

Madde 6 –(Değişik: RG 20/2/ 2004- 25379) Yukarıda belirtilen merkez ve poliklinikler; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan diş hekimleri ile 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun hükümlerine göre aynı hakkı haiz olan Devlet memuru veya diğer kamu görevlisi statüsünde bulunan diş hekimleri ve ayrıca ortaklarının tamamı diş hekimlerinin bulunduğu şirketler, 2908 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde kurulan ve bu Kanun’un 59 uncu maddesi çerçevesinde kamu yararına çalıştığına karar verilen ve tüzüğünde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme bulunan dernekler, 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış olan ve kuruluş senedinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme bulunan vakıflar ve kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından açılabilir ve işletilebilirler.

Ancak, yukarıda belirtilen vakıflar, dernekler ve kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları yalnızca poliklinikleri ve merkezleri açıp, işletebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Açılma İzni İşlemleri

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Madde 7 - Sağlık kuruluşu açacakların bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Dilekçeye;

a) Sağlık kuruluşunun faaliyet göstereceği adres,

b) Sağlık kuruluşunun yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,

c) (Mülga: RG 27/2/2001 -24331)

d) İlgili mevzuatına göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge,

e) (Değişik: RG 27/2/2001 -24331) Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; ticaret sicili gazetesinin ve ortaklarının tamamının tabip veya diş hekimi olduklarını gösteren belgenin, diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri,

“f) (Değişik : 3.4.2012 – 28253) Sağlık kuruluşu, adi şirket tarafından açılacak ise; tabiplerin veya diş hekimlerinin diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri ve sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı,”[1]

g) Sağlık  kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereç ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren liste,

h) (Değişik: RG 27/2/2001 -24331) Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve diğer malzemelere ait faturaların, satış veya kullanım hakkı belgelerinin birer örneği, ancak daha önce açılmış sağlık kuruluşları için bir kez geçerli olmak üzere ünit ve malzemenin diş hekimine ait olduğunu bildirir beyanı,

i) (Değişik: RG 27/2/2001 -24331) Mes’ûl müdürün sağlık kuruluşunda çalıştığına dair mes’ûl müdürlük sözleşmesi, (Değişik ibare:R.G.:17/10/2008-27027) T.C. Kimlik Numarası ve iki adet vesikalık fotoğraf,

j) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekiminin odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi,

k) (Değişik: RG 27/2/2001 -24331) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerinin diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin müdürlükçe onaylı birer sûretleri, ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

l) Tabelalarının standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş belge,

m) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerine ait varsa SDE sertifikasının bir fotokopisi,

birer nüsha halinde eklenir.

Yukarıda (d) ve (i) bendlerinde belirtilen belgeler, muayenehane ve ortak muayenehane için yapılacak  başvurularda istenmez. Askeri dişhekimleri için ise (j) bendi uygulanmaz.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Madde 8 – (Değişik: RG 27/2/2001 -24331) 7 nci maddeye göre vaki olan başvuru öncelikle dosya üzerinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa sağlık kuruluşlarının kuruluş ve faaliyetlerinin Yönetmeliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için bir denetim ekibi oluşturulur. Denetim ekibi müdürlükçe görevlendirilen, varsa biri diş hekimi olmak kaydıyla en az iki kişi ile oda temsilcisi bir diş hekiminden oluşturulur. Denetim ekibi açılacak sağlık kuruluşunu yerinde inceler. Yapılacak inceleme neticesinde, başvurunun bütün şartları taşıdığı anlaşılırsa, müdürlük tarafından Yönetmeliğin 1 numaralı ek’inde gösterilen Uygunluk Belgesi düzenlenir. Poliklinik ve merkezlerde Uygunluk Belgesine ilave olarak, mesul müdür adına Ek-2’de gösterilen Mesul Müdürlük Belgesi ve diğer çalışanlarının her birine Ek-3’de gösterilen Personel Çalışma İzin Belgesi’nden ikişer nüsha düzenlenir. Mesul Müdürlük Belgeleri muayenehane ve ortak muayenehaneler için düzenlenmez. Düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının bir örneği müdürlükte saklanır, diğer nüshaları mesul müdüre imza karşılığı verilir.”

Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir özel sağlık kuruluşunu açmış ve işletenlerce şube niteliğinde ikinci bir sağlık kuruluşunun açılmak istenmesi durumunda ve faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda 7 nci maddede belirtilen evrak ile başvuru aynen tekrarlanır.

İKİNCİ KISIM 

Kuruluş Alt Yapı Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM

Personel Alt Yapı Standartları

Mesul Müdür

Madde 9 - Merkezlerde tam gün süre ile, polikliniklerde tam gün veya kısmî süreli görev yapan bir diş hekimi mesul müdür bulunur. Mesul müdür, sadece bir sağlık kuruluşunda mesul müdürlük görevini üstlenebilir. Mesul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer diş hekimleri ile birlikte sorumludur.

Mesul müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

b) Kuruluşun gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması  ve sürdürülmesini sağlamak,

c) Sağlık kuruluşunun  işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında müdürlüğe bildirmek,

d) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma izin belgelerini  en geç bir hafta içerisinde müdürlüğe iade etmek,

e) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

f) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak,

g) Çalışma saatleri dışında mesul müdürlük görevini devrettiği sorumlu diş hekiminin mesul müdürlük ile ilgili görevlerini düzenli ve sürekli olarak yerine getirmesini sağlamak,

h) Nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,

i) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

j) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

k) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

l) Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak imhasını sağlamak,

m) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimi ile birlikte diş hekimliği ile ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek,

n) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu sağlanmak,

o) Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik olarak muayenelerini yaptırmak.

Diş Hekimi

Madde 10 - (Değişik: RG 27/2/2001 -24331)

Diş hekimleri, sağlık kuruluşuna başvuran hastalara uyguladıkları tıbbi işlemlerden ve hasta kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbî müdahalelerin hastanın dosyalarına işlenmesinden ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonundan, çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik olarak muayenesini yaptırmaktan sorumludur.

Diğer Personel

Madde 11 - Merkezlerde en az bir hemşire bulunur. Bu personeller diş hekiminin gözetiminde verilen görevleri yaparlar. Ayrıca merkezlerde temizlik hizmetinden sorumlu bir personel bulundurulur.

Merkezlerde uygulanacak olan genel anestezi işlemlerinde  bir anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı bulundurulur.

İKİNCİ BÖLÜM

Fizik Alt Yapı Standartları

Bina

Madde 12 - Sağlık kuruluşu betonarme binada veya müstakil ahşap binada kurulur. Sağlık kuruluşunun hasta dolaşımının bulunduğu her birimi, ısısını uygun sıcaklıkta tutacak merkezî ve benzeri ısıtma sistemleri ile ısıtılır. Sıcak mevsimlerde uygun bir sistem ile soğutma sağlanır. Tüm birimlerde usulüne uygun olarak havalandırma ve aydınlatma sağlanır. Merkezlerde cerrahî müdahalelerin uygulanacağı genel anestezi müdahale ünitesi giriş katta olmalı, ancak üst katlarda kurulacak ise sedye ile hastanın taşınabileceği bir asansör sistemi olmalıdır.

Bulundurulması Zorunlu Asgari Birimler

Madde 13 - Sağlık kuruluşunda aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:

a) Asgari 10 metrekare yüzölçümünde, poliklinik ve merkezlerde 25 metrekare yüzölçümünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş hasta bekleme salonu,

b) Asgari 12 metrekare yüzölçümünde muayene odası,

c) Asgari 6 metrekare yüzölçümünde  mesul müdür odası,

d) (Değişik: RG 27/2/2001 -24331) Yeterli genişlikte ve hijyen kurallarına uygun müstakil tuvalet ve lavabo, ortak işyerlerinde ise ortak tuvalet,

e) Merkezlerde genel anestezi altında uygulanacak olan müdahalelerin yapıldığı asgari 16 metrekare yüzölçümünde genel anestezi müdahale ünitesi,

f) Merkezlerde ve polikliniklerde personelin istirahat edeceği asgari 9 metrekare yüzölçümünde personel dinlenme odası

Muayenehane ve müşterek muayenehanelerde  (c), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen bölümler bulunmayabilir.

Diğer Özellikler

Madde 14 - (Değişik: RG 27/2/2001 -24331)

Sağlık kuruluşunun devamlı akar suyu, pis su tahliye sistemi bulunur. Ayrıca sağlık kuruluşunun zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplı olmalıdır.

Her diş hekimine ait ayrı düzenlenmiş veya uygun bölmelerle ayrılarak birbirlerinden izolasyonu sağlanmış muayene odası bulunur. Tüm oda ve birimlere ait kapılarında 5cm x 20cm boyutlarında, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kullanıldığını bildirir tabela bulunur.

Muayene odalarının kapısında birimin adı, duvarında o muayenehanede veya birimde çalışan diş hekimi diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin aslı veya müdürlükçe onaylı birer örneği ve varsa SDE sertifikasının aslı asılı bulunur. Odalar arası bölmeler beton, alçıpan veya benzeri malzemelerden yapılmış olmalıdır.

Müşterek muayenehanelerde muayenehane odalarını birden fazla diş hekimi kullanabilir. Ancak her diş hekimine ait protokol defteri, duvarda çalışan diş hekimlerine ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin aslı veya müdürlük tarafından onaylı birer örneği ve poliklinik ve merkezlerde  çalışanların Personel Çalışma İzin Belgeleri asılı bulundurulur.

Hasta Bekleme Salonu

Madde 15 - (Değişik: RG 27/2/2001 -24331)

Sağlık kuruluşunun bekleme salonunda; sağlık kuruluşuna ait Uygunluk Belgesinin aslı, Mesul Müdürlük Belgesinin aslı, mesul müdürün kuruluşta olmadığı durumlarda görevlendirdiği diş hekiminin ismi ile çalışan tüm sağlık personelin isimlerinin bulunduğu bir tabela, sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetlerin yapılabileceği müdürlük ve meslek odasının belirlenmiş telefonlarının bulunduğu liste, hasta ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca başvuran hasta ve hasta yakınları tarafından istenildiği takdirde gösterilmek üzere muayene, tetkik ve tedavi ücretlerini gösteren bir fiyat listesi bulunur.

Tabela

Madde 16 - Merkezlerin ve polikliniklerin tabelalarında ve kullanılan basılı materyallerindeki isimlendirmede, “Özel” ibaresini takiben sağlık kuruluşunun uygunluk belgesindeki ismi ve bu ismi takiben ise, bu Yönetmelik hükümlerince tanımlanan “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” veya “Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği” unvanı yer alır.

Sağlık kuruluşlarının tabelasının; 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 26 ncı maddesinin (f) bendine göre Birlik tarafından belirlenen standartlara uygun olması gerekir.

(Ek: RG 27/2/2001 -24331) Merkezlerin ve polikliniklerin tabelâlarında ve diğer basılı materyalinde kullanılan, "Özel" ibaresi de dahil olmak üzere, sağlık kuruluşuna ait isim ve unvan aynı yazı karakterinde kullanılacak “Özel” ibaresi diğer yazı puntolarının 1/3’den küçük olmayacaktır

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Donanım, Malzeme ve İlaç Standartları

Tıbbi Cihaz, Malzeme, İlaçlar

Madde 17 - Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçların birimlere göre asgari nitelik ve miktarı Ek-4’te gösterilmiştir.

Röntgen Ünitesi

Madde 18 - Diş hekimleri tarafından hastalarının teşhisinde kullanılacak olan röntgen cihazları için ilgili 3153 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kuruluş

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları

Merkez

Madde 19 - (Değişik: RG 27/2/2001 -24331)

Merkezler, 24 saat faaliyet göstermek zorundadır. Bu merkezlerde 24 saat diş hekimi bulunur. Merkezlerde en az üç diş üniti, genel anestezi altında müdahale için gerekli malzeme ve cihazlar ve ayrıca aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:

a) Ameliyathane : Genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanan, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda olan, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu, hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş bulunan oda,

b) Gözlem birimi : Cerrahi müdahale sonrası hastanın uyandırıldığı, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu birim,

c) Soyunma birimi : Cerrahi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık personelinin müdahale öncesi ameliyat kıyafetlerini giydiği ve kıyafet dolabı bulunan birimi,

d) Yıkanma birimi : Ameliyat öncesi gerekli sterilizasyon işleminin gerçekleştirildiği, akar suyu bulunan birimi,

e) Yarı steril alan : Soyunma biriminden sonra geçilen, tabanı antibakteriyel malzeme ile döşeli alan.

Bu merkezlerde bulundurulacak cihaz ve malzemelerin asgari miktarları Ek-4’te gösterilmiştir.”

Poliklinik

Madde 20 - Poliklinikler 24 saat açık kalabilirler. 24 saat faaliyet göstermeleri halinde mutlaka bir diş hekimi bulundurulur.

Bu merkezlerde bulundurulacak araç ve gereçlerin asgari miktarları Ek-4’te gösterilmiştir.

Muayenehane ve Müşterek Muayenehane

Madde 21 - Bu sağlık kuruluşlarında, faaliyet gösterdikleri saatler içinde mutlaka diş hekimi bulunur. Ayrıca bulundurulacak araç ve gereçlerin asgari miktarları Ek-4’te gösterilmiştir.

Protokol Defteri

Madde 22 - Sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi işlemlerin kaydında kullanılmak üzere Ek-5’te özellikleri belirtilen ve müdürlük tarafından onaylı protokol defteri bulundurulur.

Teftiş ve Denetim Defteri

Madde 23 - Sağlık kuruluşunda, Bakanlık veya müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için Ek-6’da özellikleri belirtilen, müdürlük tarafından onaylı iki adet Teftiş ve Denetim Defteri bulundurulur.

Kıyafet

Madde 24 - Sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giymek zorundadırlar. Sağlık çalışanları tarafından kullanılan önlük veya üniforma söz konusu kuruluşta görev yapan sağlık dışı personel tarafından kullanılamaz.

Tıbbi Atıkların İmhası

Madde 25 - Sağlık kuruluşlarında, kullanılan sarf malzemelerinin, çevre kirliliğine yol açmayacak ve hiç bir sağlık mahzuru meydana getirmeyecek şekilde imha edilmek üzere merkezden uzaklaştırılması için tıbbi atıkların toplandığı bir yer bulundurulması zorunludur. Bu atıkların uzaklaştırılması işlemleri resmi olarak belgelendirilir.

Sürekli Diş hekimliği Eğitimi Sertifikası

Madde 26 - Mesleğini ilk defa icra edecek diş hekimleri başvuru tarihlerinden itibaren 2 yıl içerisinde SDE sertifikası alıp muayenehanelerinde asılı bulundurabilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Bildirim Sistemi

Kayıt

Madde 27 - Sağlık kuruluşuna başvuran her hasta, hasta protokol defterine kaydedilir. Her diş hekimi, işyerinin ismini taşıyan reçeteyi kullanır ve bu reçeteye kendi imzasını atar ve kaşesini basar. Muayenehane ve ortak muayenehanelerde ise diş hekimi adına düzenlenmiş reçete kullanılır. Ayrıca verilen istirahat raporları iki nüsha halinde düzenlenip protokol defterine günlük olarak kayıt ve mesul müdür tarafından tasdik edilir. Raporların bir nüshası sağlık kuruluşunda saklanır.

Arşiv

Madde 28 - Sağlık kuruluşuna başvuran hastalara yapılan müdahale ve tedaviler hastalara ait dosya veya kartlara işlenir. Bu kayıtlar sağlık kuruluşunun arşivinde iki yıl süre ile saklanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler 

Denetim

Madde 29 - Sağlık kuruluşları müdürlük tarafından oluşturulan denetim ekiplerince düzenli olarak denetlenir. Şikayet, soruşturma ve Bakanlık merkez teşkilatı veya müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler muayenehane ve ortak muayenehanelerde gerekli görüldüğünde, merkez ve polikliniklerde en az 6 ayda bir yapılır. Denetimlerde bu Yönetmeliğin 7 numaralı ek’inde ye alan Denetleme Formu kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar müdürlüğe ait Teftiş ve Denetim Defterine yazılır.

Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen varsa biri diş hekimi olmak kaydıyla en az iki sağlık personeli ve oda tarafından görevlendirilen bir diş hekiminin oluşturduğu ekip tarafından gerçekleştirilir. Denetim ekibinin yönetimi müdürlük yetkilisindedir. Olağan denetimler mümkün olduğu kadar mesai saatleri içerisinde ve düzenli aralıklarla gerçekleştirilir.

(Değişik: RG 27/2/2001 -24331) Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler için, Denetim Formu’nda eksikliğin giderilmesi için verilecek süre sütununda belirlenen süreler verilir. Bu süre içerisinde, belirlenen eksikliğini gidermediği tespit edilen sağlık kuruluşuna, Denetim Formu’nda eksikliğin devamında verilecek faaliyet durdurma süresinde belirlenen süre boyunca faaliyet durdurması uygulanır. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun verilen süre sonunda; süresiz durdurulanın ise, üç ay içerisinde eksikliklerini gidermediği tespit edildiği takdirde sağlık kuruluşunun Uygunluk Belgesi geçersiz sayılarak iptal edilip geri alınır.

Denetimlerde bir sağlık kuruluşunda denetim formundaki birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için tanınacak süre veya eksiklikler giderilmediğinde uygulanacak faaliyeti durdurma süresi olarak, süresi en uzun olan hüküm için belirlenen süre uygulanır.”

(Ek: RG 27/2/2001 -24331) Özel hastaneler bünyesindeki diş hekimliği hizmet bölümleri bu Yönetmeliğin hükümlerine göre düzenlenir.

Devir ve Taşınma Durumu

Madde 30 - (Başlığı ile değişik: RG 27/2/2001 -24331)

Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarının devredilmesi halinde, devralanlar aynı zamanda denetimler neticesinde tespit olunan eksik ve aksaklıklardan dolayı, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Bu yüzden önceden devredene verilen süre devralana da verilmiş sayılarak ek bir süre verilmez.

Daha önce açılmış bulunan muayenehane ve müşterek muayenehanelerin bir kez devredilmesinde fiziki ölçümlere uygunluk aranmaz. Taşınma halinde yürürlükteki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yasaklar

Madde 31 - Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşları, uygunluk belgelerini almadan faaliyete geçemez.

Bu kuruluşlarda, özel kanunlarına göre serbest meslek icra etmek yetkisi bulunan diş hekimleri ve diğer sağlık personeli dışında diş hekimi ve sağlık personeli, diş hekimi unvanı kazanmamış stajyer öğrenciler ve uzmanlık eğitimi gören asistanlar, İçişleri Bakanlığından çalışma izni olmayan Türk soylu yabancı diş hekimleri ve asistanlar  çalışamaz ve çalıştırılamaz.

7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere sağlık kuruluşlarında çalışan diş hekimi ve diğer sağlık personeli bu Yönetmelik kapsamındaki  başka bir sağlık kuruluşunda çalışamaz ve çalıştırılamaz.

(Mülga fıkra: RG 27/2/2001 -24331)

Kuruluş bir şirket ise, şirketin faaliyetine giren diğer işler sağlık kuruluşunda yapılamaz.

Aynı il hudutları içinde aynı isimle birden fazla sağlık kuruluşu bulunamaz. Şube açacak olan sağlık kuruluşu şubesinin adını ilk kuruluşun adının sonuna bulunduğu semtin, yerleşim yerinin adı veya numara koyarak isimlendirir.

“Bilgilendirme ve tanıtım

MADDE 32 – (Başlığı ile birlikte değişik: 28.6.2012 – 28337) Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz.

Sağlık kuruluşları tarafından, tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep oluşturmaya yönelik, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metod haline gelmemiş uygulamalara dayalı tanıtım yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet oluşturan davranışlarda bulunulamaz.

Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, uygunluk belgelerinde kayıtlı sağlık kuruluşu ismi dışında başka bir isim kullanılamaz.

Sağlık kuruluşları, sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Birinci fıkra hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir. Ancak bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep oluşturmaya yönelik açıklamalara yer verilemez.

Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek şekilde olamaz.

Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık kuruluşları hakkında denetim formundaki müeyyide; işletenleri ve mesul müdürleri hakkında ise ilgili mevzuattaki müeyyideler uygulanır.”[2]

Cezai Müeyyideler

Madde 33 - Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere yürürlükteki mevzuatta belirtilen cezai müeyyideler ve bu Yönetmeliğin 7 numaralı ek’indeki Denetleme Formunda belirtilen eksikliğin giderilmesi için verilecek süre ve eksikliğin devamında uygunluk belgesinin iptal edilme süreleri ile ilgili hükümler uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Mevcut Sağlık Kuruluşları

Geçici Madde 1 - (Değişik: RG 27/2/2001 -24331) Bu Yönetmelik kapsamına giren ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyete geçmiş sağlık kuruluşları, bu değişiklik yayımlandıktan 60 günün sonuna kadar fizik yüzölçümleri ile ilgili hükümleri hariç olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Aykırı hareket edenler valilikçe faaliyetten men edilir.

Yürürlük

Madde 34 - Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


EKLER

 

 

Ek – 1

T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No: Tarih

UYGUNLUK BELGESİ

SAĞLIK KURULUŞU

ADI :

TÜRÜ :

ADRESİ VE TEL :

SAHİBİ (SAHİPLERİ)

ADI ve SOYADI :

MESUL MÜDÜR

ADI ve SOYADI :

UNVANI :

ÇALIŞMA SAATLERİ :

Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel sağlık kuruluşunun Mesul Müdür ...................................................... sorumluluğunda faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

VALİ


Ek - 2

T.C.
................................... VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No: Tarih
MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

MESUL MÜDÜRÜN

ADI ve SOYADI :
UNVANI :
FOTO

BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
Mezun Olduğu Fakülte :
Mezuniyet Tarihi :
Diploma No :
Uzmanlık Diploma No(varsa) :

GÖREV YAPACAĞI ÖZEL KURULUŞUN

ADI :
ADRESİ :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan hekimin .................................................. isimli özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük görevini yürütmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

İl Sağlık Müdürü


Ek – 3

T.C.
................................... VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No: Tarih
PERSONEL ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

PERSONELİN

ADI ve SOYADI :
UNVANI :
GÖREVİ :
FOTO

BABA ADI :
DOĞUM YERİİ :
DOĞUM TARİHİ :
Mezun Olduğu Okul/Fakülte :
Mezuniyet Tarihi :
Diploma No :
Uzmanlık Diploma No (varsa) :

GÖREV YAPACAĞI ÖZEL KURULUŞUN

ADI :
ADRESİ :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan sağlık personelinin ........................................ isimli özel sağlık kuruluşunda mesleğini icra etmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

İl Sağlık Müdürü


Ek – 4 (Değişik: RG 27/2/2001 -24331)

Kuruluşlar ve Birimlerine Göre Tıbbi Cihaz, Araç Gereç ve İlaçların Asgari Nitelik ve Miktarını Belirten Liste

a) “Muayenehane, Müşterek muayenehane, Poliklinik ve Merkezlerde:

1- Ünit
2- Hasta koltuğu
3- Röntgen cihazı (5 yıl içinde temin edilebilir)
4- Sterilizasyon aleti (kuru hava sterilizatörü veya otoklav)
5- Tek kullanımlık enjektör
6- Eldiven
7- Koruyucu maske
8- Acil müdahale ilaç ve gereçleri
9- El aletleri
10- Tansiyon aleti
11- Hasta önlüğü
12- Tek kullanımlık bardak

b) Genel Anestezi Müdahale Ünitesinde:

1- Steril Edilmeye Müsait Genel Anestezi Odası
2- Genel Anestezi Cihazı
3- Oksijen ve Azot Tüpleri
4- Hasta Masası
5- Laringoskop
6- Entübasyon Tüpleri
7- Havalandırma Cihazı
8- Ultraviole Ortam Sterilizatörü
9- Otoklav
10- Alet Paketleme Sistemi
11- Monitör (Pulseoksimetreli)
12- Elektrokoter
13- Serum Askısı
14- Hasta Örtüleri (Tek veya Çok Kullanımlı)
15- Genel Anestezik Maddeler
16- Kas Gevşeticiler
17- Sedatifler

c) Cerrahi Müdahale Uygulanacak Merkezlerde Bulunan Genel Anestezi Ünitesinde:

(b) de belirtilen alet ve malzemelere ek olarak;

1- Periost Elevatörü
2- Kemik Pensi ve Kemik Frezleri
3- Kemik Eğesi
4- Mikromotor ve Cerrahi Uçları
5- Pens ve Pensetler
6- Küretler
7- Portegü
8- Makas
9- Davye Takımı
10- Elevatör Takımı
11- Çeşitli Sütürler
12- Langenback Ekartörü
13- Kinler Ekartörü
14- Dil Basacağı
15- Fork Ekartörü
16- Obwegeser Kanal Ekartörü
17- Hook Ekartörü
18- Lastik ve Metal Ağız Açacağı
19- Osteotomlar
20- Pensler (Koher, Moskito, Çamaşır)
21- Mini Plak Seti
22- İmplant Seti
23- Fizyodispercer Seti
24- Aspiratör
25- Diseksiyon ve Sütün Makasları
26- Burun Trokarı
27- Burun Spekulumu


Ek - 5

PROTOKOL DEFTERİ

Protokol Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir;

1. Defterin her bir sayfasında sırası ile yer alacak sütunların başlıkları şunlardır;

a) Sıra Numarası,
b) Tarih,
c) Adı ve Soyadı,
d) Adresi,
e) Yaşı,
f) Cinsiyeti,
g) Tanı,
h) Karar,
i) Düşünceler,
j) Muayeneyi yapan hekimin kaşesi ve imzası.

2. Defter matbu olarak basılı olacaktır.

3. Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır.

4. Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık Müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer alır;

a) Defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı,
b) Söz konusu sağlık kuruluşunun hangi bölümünde kullanılacağı,
c) Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,
d) Defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu,
e) Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mühürü.
5. Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık Müdürlüğünce mühürlenir.


Ek - 6

TEFTİŞ VE DENETİM DEFTERİ

Teftiş ve Denetim Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir;

1. Defter, asgari A4 boyutlarında, beyaz ve çizgili bir boş bir defterden oluşur.

2. Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır.

3. Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık Müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer alır;

a) Defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı,
b) Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,
c) Defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu,
d) Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mühürü.

4. Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık Müdürlüğünce mühürlenir.

Teftiş ve Denetim Defteri, adına düzenlenen özel sağlık kuruluşuna Bakanlık Merkez veya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilecek olan tüm denetimlerde saptanan hususların ve verilen kararların kaydı için ortak olarak kullanılır. Bu nedenle, her bir özel sağlık kuruluşuna bir adet Teftiş ve Denetim Defteri düzenlenir. Bu deftere, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişlerce yapılacak denetimler işlenmez.

Her bir denetim işlemine ait olmak üzere Teftiş ve Denetim Defterine sırasıyla aşağıdaki bilgiler yazılır;

1. Denetimin gerçekleştirildiği gün ve saat,

2. Denetim ne amaçla gerçekleştirildiği (olağan, olağandışı, şikayet üzerine, vs.),

3. Denetimi gerçekleştiren yetkililerin adı, soyadı, ünvanı ve görev yaptıkları kuruluş,

4. Denetimde saptanan eksiklikler,

5. Denetim sonucunda verilen karar,

6. (Değişik: RG 27/2/2001 -24331)Denetimi gerçekleştiren yetkililer ile özel sağlık kuruluşu yetkili diş hekiminin adı, soyadı ve imzaları.


Ek – 7 (Değişik:28.6.2012 – 28337)

T.C.

................................... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

DENETLEME FORMU

Denetlenen Kuruluşun Tarih      :     /     /

Adı         :                                                                                                                                            Saat       :

Türü       :

Adresi    :

 

 

1. BÖLÜM: FAALİYETE ESAS BİLGİLER

 

FAALİYETİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER

MEVZUATA UYGUN

MEVZUATA UYGUN DEĞİL

EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/UYGULANACAK MÜEYYİDE

EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE

1- Sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde kayıtlı olan adı kullanılıyor mu?

 

 

 

 

 

 

10 gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

2- Sağlık kuruluşunun adresi uygunluk belgesinde kayıtlı adres ile aynı mı?

 

 

 

 

1 ay süre verilir.

Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

3-Kuruluşun uygunluk belgesinde yer alan binadan başka bir adrese taşınmış mı?

 

 

Süre verilmez.

Taşındığı yerde yeni uygunluk belgesi alıncaya kadar faaliyeti durdurulur.

 

4- Sağlık kuruluşunun işleteninde değişiklik var mı?

 

 

 

 

1 ay süre verilir.

Yeni işleten adına uygunluk belgesi düzenleninceye kadar faaliyet durdurulur.

5- Şirket ortaklarında tabip/uzman tabip/diş tabibi/ uzman diş tabibi olmayan var mı?

 

 

 

5 gün süre verilir.

Aykırılık giderilinceye kadar faaliyet durdurulur.

6- Mesul müdürlük belgesi var mı?

 

 

 

İşleten uyarılır.

15 gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

Eksiklik giderilmez isegiderilinceye kadar kuruluşun tamamında faaliyet durdurulur.

7- Mesul müdürlük görevi, çalışma saatleri içerisinde adına belge düzenlenen tabip tarafından mı yürütülüyor?

 

 

 

 

 

Uyarılır.

 

 

Sağlık kuruluşunun 5 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

8- Mesul müdür başka bir yerde çalışıyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

3 gün süre verilir.

Başka yerde çalışmaya devam eden mesul müdürün belgesi iptal edilir. Yeni mesul müdür tayin edilmesi için işletene 15 iş günü süre tanınır.

9- Sağlık kuruluşunda adına çalışma belgesi düzenlenen sağlık çalışanı dışında  sağlık çalışanı çalışıyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

Sağlık kuruluşunun 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

 

10- Sağlık çalışanı haricinde kişilerce sağlık hizmeti veriliyor mu?

 

 

1219 sayılı Kanuna göre işlem yapılır.

Ayrıca;

a) Sağlık kuruluşunun tamamında10 gün süreyle faaliyet durdurulur.

b) Ölüm veya yaralanmaya sebebiyet verilmişse sağlık kuruluşunun tamamında 30 gün süreyle faaliyet durdurulur.

 

11- Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanı ve diğer personel için sigorta primleri bordrosu mevcut mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır ve SGK   İl Müdürlüğüne bildirilir.

Noksanlığın, sonraki denetimde de tespiti halinde sağlık kuruluşunun  5 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur.

12- Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan diş tabibi ve diş tabibi dışı personel çalıştırılıyor mu? İntern, stajer öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişilerce hastaya müdahale ediliyor mu?

 

 

Süre verilmez.

Sağlık kuruluşunun

Poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulur.

 

Bir yıl içerisinde aynı

fiilin tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında,

bir ay süreyle

faaliyet durdurulur. Üçüncü kez tekrarında ise sağlık kuruluşunun uygunluk belgesi iptal edilir.

 

13-Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanlarıyla ilgili kayıtların düzenli ve doğru şekilde mevzuatta belirtilen süre içinde Müdürlüğe bildirimi yapılmış mı?

 

 

Süre verilmez.

Sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulur.

 

14- Personelin kılık kıyafeti, 24 üncü maddede belirtilen esaslara uygun mu? Personel kimlik kartı taşıyor mu?

 

 

 

Mesul müdür uyarılır.

Tekrarında sağlık kuruluşunun 1 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur.

15- Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi 27 nci ve 28 inci maddede belirtilen esaslara uygun mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

5 gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

16- Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun kayıt ve denetim defterleri mevcut mu? (Teftiş ve Denetim Defteri, Protokol Defteri)

 

 

 

Mesul müdür uyarılır.

3 gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun 5 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

17-Sağlık kuruluşu için kullanılan yönlendirme levhaları, matbu evraklardaki logolar, tanıtıma yönelik uygulamalar 16 ncı ve 32 maddelerde belirtilen esaslara uygun mu?

 

 

 

Süre verilmez.

Sağlık kuruluşunun 1 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

 

32 inci maddeye aykırı uygulamaların 1 yıl içerisinde; ikinci kez yapılmasında 3 gün, üçüncü kez yapılmasında 7 gün, dördüncü kez yapılmasında 1 ay poliklinik faaliyetleri durdurulur.

18- Bakanlığın veya Müdürlüğün istediği sağlık kuruluşu ile ilgi istatistik verileri düzenli ve doğru şekilde veriliyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

3 gün süre verilir.

Sağlık kuruluşunun 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.

HİZMET BİRİMLERİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER

MEVZUATA UYGUN

MEVZUATA UYGUN DEĞİL

EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE/ UYGULANACAK MÜEYYİDE

EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE

1- Sağlık kuruluşunun   genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı ? (Uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir)

 

 

Mesul müdür uyarılır.

 

Uygunsuzluğun ikinci kez tespitinde sağlık kuruluşunun 3 gün faaliyeti durdurulur.

2- Yönetmelik ile belirlenen tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar mevcut mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

10 gün süre verilir.

Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

3-Merkezlerde Ameliyathanede atıklar ve çöpler uygun şekilde toplanıyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

5 gün süre verilir.

 

Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda cerrahi uzmanlık dallarında 3 gün faaliyet durdurulur.

4-Tıbbi kayıtlar, belirlenen formata uygun şekilde ve istenen aralıklarla Bakanlığa gönderiliyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

3 gün  süre verilir.

Bildirim yapılıncaya kadar faaliyeti durdurulur.

BİNA VE SABİT TESİSLERE ESAS BİLGİ VE BELGELER

MEVZUATA UYGUN

MEVZUATA UYGUN DEĞİL

EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÜRE

EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK MÜEYYİDE

1- Uygunluk Belgesi verilen bina ve bölümler dışında ek bina veya tesis var mı? Uygunluk Belgeli bina dışında sağlık hizmeti veriliyor mu?

 

 

Ek binada hizmet derhal durdurulur.

Uygunluk Belgeli bina dışında sağlık taraması ve benzeri ad altında mobil sağlık hizmeti veriliyor ise

15 gün poliklinik faaliyeti durdurulur.

Tekrarında 1 ay süreyle sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

Üçüncü kez aynı fiilin tekrarında Uygunluk Belgesi iptal edilir.

2- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun tıbbi atık toplanıyor ve bertarafı yapılıyor mu?

 

 

Mesul müdür uyarılır.

10 gün süre verilir.

Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.

3- Sağlık kuruluşundaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılıyor mu? Sağlık kuruluşu ticaret şirketi tarafından işletiliyor ise, şirketin diğer işleri burada yürütülüyor mu?

 

 

Süre verilmez.

Poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulur.

Uygunsuzluk giderilinceye kadar kuruluşun poliklinik hizmeti durdurulur.

4- Denetim formunda verilen süreler sonunda tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksiklik veya uygunsuzluk devam ediyor mu?

 

 

Sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur. Verilen sürenin sonundan itibaren 3 ay içinde eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilmez ise uygunluk belgesi iptal edilir.

 

 

 

Mesul Müdür

Denetçi

Denetçi

Denetim Ekip Başkanı

Ad Soyad

Ad Soyad

Ad Soyad

Ad Soyad

 [1] f) (Değişik: RG 27/2/2001 -24331) Sağlık kuruluşu, adi şirket tarafından açılacak ise; tabiplerin veya diş hekimlerinin diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli ve vergi dairesine başvurulduğuna dair belgenin veya vergi levhasının noter tasdikli suretleri,

[2] Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

Madde 32 - Sağlık kuruluşları ve çalışanları her ne surette olursa olsun; kuruluşları, kuruluşlarının sundukları hizmet, uyguladıkları tanı ve tedavi yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili kitle iletişim araçları, elektronik ortam, görsel-işitsel araçlar, yazılı materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile doğrudan ve dolaylı olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam ve tanıtım yapamazlar. Başkaca kişi, kurum ve kuruluşların benzer nitelikteki çalışmalarına aracı olamazlar. Sağlık kuruluşları çalışmalarına ticarî bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar.

Ancak, sadece özel sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak, temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte söz konusu sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık sorunları, bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana getirdiği olumsuzlukların şahsî tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması hakkında bilgiler içeren yazılı veya görsel-işitsel eğitim materyalleri hazırlayabilirler. Söz konusu materyal üretilmeden önce meslek odasından materyalin içerdiği bilgilerin Yönetmelik ile getirilen kurallara uygunluğu açısından yazılı onay alınması ve üretilen materyalde bu onayın tarih ve  sayısına yer vermek zorunludur. Bu tür eğitim materyalinde söz konusu sağlık kuruluşu ile ilgili olarak yalnızca kuruluşun ismine, adresine ve telefon numarasına yer verilebilir. Bu bilginin dışında materyalde materyali hazırlayan kişinin adı, unvanı da dahil olmak üzere, söz konusu materyali hazırlayan kuruluş bir başka sağlık kuruluşunun sundukları hizmet, uyguladıkları tanı veya tedavi yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz veya benzeri malzemeler ile ilgili reklam, tanıtım niteliğinde bilgi yer alamaz.