10 Temmuz 2020, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yürürlükten kaldırılan DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

 

 

 

7/2/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır

31 Ocak 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27127

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulundan:

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Doçentlik Sınav Alanları

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doçentlik sınavına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, doçentlik sınav alanlarının belirlenmesine, doçentlik başvurusunda bulunabilmenin şartlarına, başvurunun zamanına ve usulüne, doçentlik sınav jürilerinin oluşturulmasına, sınavların yapılmasına, intihal ve disipline aykırılık iddiaları dolayısıyla izlenecek yola, doçentlik sınavı ile ilgili komisyonların teşkiline ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Doçentlik sınavı alanları

             MADDE 3 - (1) Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan alanlarda açılır. Bu alanlar, her yıl Ocak ayında güncellenmiş olarak Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinde yayımlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Zamanı ve Şartları, Jürilerin Oluşturulması ve Doçentlik Sınavı

             Başvuru zamanı ve şartları

             MADDE 4 - (1) Doçentlik başvurusu, Nisan veya Ekim ayları içinde, Üniversitelerarası Kurulun belirleyeceği bir tarihe kadar yapılır. Üniversitelerarası Kurulca bir tarih belirlenmemesi halinde, başvurular, Nisan veya Ekim ayının onbeşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder.

             (2) Doçentlik başvurusu için;

             a) Bir anabilim veya bilim dalında Türkiye'de doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık yapılmış ya da yurt dışında yapılmış olan doktora, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık öğreniminin ilgisine göre Üniversitelerarası Kurul veya Sağlık Bakanlığı tarafından bir anabilim veya bilim dalı ile ilişkilendirilerek denkliğinin kabul edilmiş olması,

             b) Merkezi yabancı dil sınavında başarılı olunması,

             c) Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanı iktisap edildikten sonra, doçentlik başvurusunda bulunulacak olan anabilim dalında özgün bilimsel yayın ve çalışmaların yapılmış olması,

             şarttır.

             (3) Doçentlik unvanının iktisabı için aranan özgün bilimsel çalışmalara ilişkin asgari ölçütler, Üniversitelerarası Kurul tarafından, her bir alan göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenir ve her yıl Ocak ayında güncellenmiş olarak Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinde yayımlanır. Bu ölçütler, en erken yayımı tarihini izleyen ikinci dönemde yapılacak olan doçentlik başvurularında dikkate alınır.

             (4) Doçentlik başvurusunda bulunabilmek için adayın, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında dört yıllık lisans programında yabancı dil olarak öğretilen, kendi alanında akademik bakımdan ilerlemesini sağlayan ve uluslararası geçerliliği bulunan dillerden birini bildiğini, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil seviye belirleme sınavından en az altmışbeş puan alarak, belgelemesi gerekir. Anabilim veya bilim dalı belli bir dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermekle yükümlüdürler.

             (5) Uluslararası düzeyde yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarındaki başarı notunun doçentlik başvurusu için aranan merkezi yabancı dil sınavındaki başarı şartını karşılayıp karşılamadığına Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karar verilir.

             (6) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurula yapılır. Başvuruların eksiksiz olup olmadığı ve bu Yönetmelikte aranan şekil şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilir. Dosyasının eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit edilen adayın jürisi en kısa zamanda Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturularak, aday ile jürinin asıl ve yedek üyelerine mensubu bulundukları üniversite rektörlüğü aracılığı ile bildirilir. Bu bildirim yazısı üzerine eserler aday tarafından jüri üyelerinin her birine posta yolu ile gönderilir. Aday, eserlerin jüri üyelerine ulaştığına ilişkin belgelerinin birer örneğini Üniversitelerarası Kurula teslim eder.

             (7) Doçentlik başvurusu ile ilgili posta masrafları aday tarafından karşılanır.

             Sınav jürisinin oluşturulması

             MADDE 5 - (1) Üniversitelerarası Kurul, Doçentlik Sınav Komisyonunun önerisi üzerine, doçentlik başvurusunda bulunan adaylardan her biri için beş kişilik bir jüri ve bu jüri için iki yedek üye belirler. Jüri için asıl ve yedek üyeler, adayın başvurduğu alan göz önünde bulundurularak belirlenir. Adayın başvurduğu alanda yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde, istisnai olarak, jüri üç asıl ve iki yedek olmak üzere beş üye ile teşkil edilebilir.

             (2) Doçentlik jürilerinde görev alabilecek öğretim üyelerinin listesi, bunlara hangi alanlarda doçentlik jürilerinde görev alabileceklerinin sorulması üzerine alınacak olan cevaplar ile kadrosunun bulunduğu üniversitenin görüşü dikkate alınarak hazırlanır. Bu listeler, akademik yükseltmeler, istifa veya emeklilik gibi sebeplerle görevden ayrılmalar göz önünde bulundurularak Yükseköğretim Kurulu personel veri tabanı üzerinden güncellenir. Doçentlik sınav komisyonundaki asıl ve yedek üyelikler, bu listede ilgili alanlarda yer alan öğretim üyeleri arasında objektif ölçütlere göre ve eşit olarak dağıtılır. 

             (3) Doçentlik sınav jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin Devlet veya vakıf üniversitesinde 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükümlerine göre profesör olarak atanmış ve yetmişiki yaşını doldurmamış olması şarttır.

             Doçentlik sınavı

             MADDE 6 - (1) Doçentlik sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere, iki aşamada yapılır.

             (2) Doçentlik sınav jürisini oluşturan asıl ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını iki nüsha olarak mensubu bulundukları üniversite rektörlüğü aracılığı ile Üniversitelerarası Kurula gönderirler. Bu raporlar, başvuru dosyalarının jüri üyesine teslim edildiği tarih sırasına göre ve dosya sayısı itibarıyla azami birer aylık sürelerde hazırlanarak sırasıyla Üniversitelerarası Kurula gönderilir.

             (3) Jürinin asıl ve yedek üyeleri, süresi içinde rapor hazırlamasına engel olacak nitelikte bir mazeretinin ortaya çıkması halinde, bu mazeretini, varsa belgeleyen evrakla birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Jüri üyesi, bildirdiği mazeretin Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edildiğine dair karar verilmediği sürece bu görevden kaçınamaz. Kabul edilmiş mazeret olmaksızın görevini süresinde yapmayan jüri üyesinin genel hükümlere göre cezaî sorumluluğu yoluna gidilir. 

             (4) Öğretim üyeliği görevinden istifa, emeklilik veya mazeret sebebiyle jürinin ikiden fazla üyesinin eksilmesi halinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından jürinin eksilen üyelikleri doldurulur.

             (5) Asıl üyelerin Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmiş bir mazerete dayalı olarak raporunu süresinde verememesi halinde, yedek üyelerin raporları sırasına göre değerlendirmeye esas alınır.

             (6) Değerlendirmeye esas alınan jüri raporlarının birer nüshası, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile birlikte adaya gönderilir.

             (7) Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları itibarıyla çoğunlukla eser incelemesinde başarılı bulunan aday, sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat, Üniversitelerarası Kurul tarafından adaya, mazereti kabul edilenler dışındaki asıl ve yedek jüri üyelerine bildirilmek üzere, mensubu oldukları üniversite rektörlüklerine ve sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğüne bildirilir. Kendilerine bildirim yapılan asıl üyeler, sınav için belirlenen yer, tarih ve saatte hazır bulunmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı davranan jüri üyesinin, bildirdiği mazeret Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmediği takdirde, genel hükümlere göre cezaî sorumluluğu yoluna gidilir. Sözlü sınava gelmeyen asıl üyenin mazeretinin Doçentlik Sınav Komisyonunca kabul edilmemesi, yedek üyenin katılımıyla yapılan sınavın hukuki geçerliliğini etkilemez. Asıl üyelerden birinin hazır bulunmaması halinde, sözlü sınav, sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü veya görevlendireceği dekan tarafından sıradaki yedek üyenin de çağrılması suretiyle en geç onbeş gün içinde yapılır.

             (8) Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin bulunduğu ilin dışında başka bir üniversitede görev yapan jüri üyesinin yol masrafları ile yevmiyesi, Üniversitelerarası Kurulun görevlendirme yazısı esas alınarak, görevli oldukları üniversitelerce ön ödemeli olarak karşılanır.

             (9) Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü, sınav için gerekli fiziki ve teknik imkanları hazırlamakla yükümlüdür.

             (10) Jüri, sözlü sınav için üye tam sayısı ile toplanır. Adaylar belirtilen gün, saat ve yerde sözlü sınava alınırlar. Sınavda jüri üyelerinden biri, başkan olarak görev yapar.

             (11) Sözlü sınav, doçent ve profesör unvanına sahip öğretim üyelerine açıktır. Jüri başkan ve üyeleri, sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar. Sözlü sınavın yapılacağı yer ile gün ve saati, sınavın yapılacağı üniversite rektörlüğünce internet sayfasında yayımlanır.

             (12) Sözlü sınav sonunda jüri, adayın başarılı olup olmadığına çoğunlukla karar verir. Bu karar, düzenlenen tutanakta imza altına alınır ve başkan tarafından jüri üyeleri önünde adaya sözlü olarak bildirilir.

             (13) Sözlü sınavda başarılı olanlara Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik Belgesi verilir.

             (14) Adayın sözlü sınava gelmemesi halinde, bu durum, jüri üyeleri tarafından imzalanan tutanakla tespit edilir.

             (15) Sözlü sınav tutanağı, jüri başkanı tarafından Üniversitelerarası Kurula gönderilmek üzere sınavın yapıldığı üniversite rektörüne veya rektörün sınavın yapılmasıyla ilgili olarak görevlendirdiği dekana imza karşılığında teslim edilir.

             (16) Sözlü sınava gelmeyen aday, bu sınava gelmesine engel olacak nitelikte bir mazeretinin varlığı halinde, bunu, varsa belgeleyen evrakla birlikte Üniversitelerarası Kurula bildirir. Mazeret bildiriminde bulunmaması veya bildirdiği mazeretin Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmemesi halinde, aday bir sözlü sınav hakkını kaybeder.

             (17) Doçentlik Sınav Komisyonunun sözlü sınava gelmeyen adayın bildirdiği mazereti kabul etmesi halinde, sözlü sınav, Üniversitelerarası Kurulun yeniden belirleyeceği yer, tarih ve saatte bu madde hükümlerine göre yenilenir.

             (18) Sözlü sınavda başarısız olan veya sözlü sınav hakkını kaybeden aday, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen sürelerde yeniden başvuruda bulunması halinde, tekrar sözlü sınava alınır. Bu başvuruda, 4 üncü maddede doçentlik başvurusu için aranan şartların taşındığına dair belgelerin yeniden ibrazı istenmez.

             (19) Tekrar sözlü sınava alınacak aday için yeni bir jüri oluşturulmaz. Dördüncü fıkra hükümleri saklıdır.

             (20) Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavlarda üç defa başarısız olan veya başarısız sayılan aday sözlü sınav için yeniden başvurduğunda, bu sınavı yapmak üzere yeni bir jüri oluşturulur. Yeni jüri oluşturulmasında mevcut jürinin salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyesinin değiştirilmesi şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disipline Aykırı Fiiller, Doçentlik Sınav Komisyonu

             İntihal ve disipline aykırı diğer fiillerin işlendiği iddiası

             MADDE 7 - (1) Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde intihal olduğunu tespit ederse, durum bir raporla Üniversitelerarası Kurula bildirilir. İntihal iddiası ile ilgili olarak bir karar verilinceye kadar, Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem yapmaz. 

             (2) Üniversitelerarası Kurul, intihal iddiası hakkında gerekli işlemlerin yapılması için durumu belgeleri ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderir ve ayrıca diğer jüri üyeleri derhal durumdan haberdar edilerek, iddia sonuçlandırılıncaya kadar rapor hazırlamamaları sağlanır.

             (3) İntihal iddiası ile ilgili olarak yükseköğretim disiplin mevzuatına göre işlem yapılır.

             (4) İntihal iddiasının doğru olmadığının tespiti halinde, doçentlik süreci kaldığı yerden devam eder.

             (5) İntihal iddiasının doğru olduğunun tespiti halinde, aday yaptığı doçentlik başvurusunda başarısız sayılır. Adayın idarî, cezaî ve hukukî sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

             (6) Eser incelemesi yapan jüri üyeleri, başvuru dosyasında yer alan herhangi bir eserde intihal dışında yayın ve araştırma etiğine aykırılığın varlığını tespit ederse, durumu bir raporla Üniversitelerarası Kurula bildirir. Bu iddia ile ilgili olarak bir karar verilinceye kadar, Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem yapmaz. Bu durumda aday hakkında yükseköğretim disiplin mevzuatı hükümlerine göre derhal soruşturma yapılır. İddianın asılsız çıkması halinde, doçentlik süreci kaldığı yerden devam eder ve ilgili jüri üyesi hakkında şartların varlığı halinde idarî ve adli soruşturma yapılır. İddianın doğru olduğunun tespiti halinde, aday yaptığı doçentlik başvurusunda başarısız sayılır.

             (7) Doçentlik sınavı için başvuru dosyasının içeriğinde adayla ilgili olarak disiplin suçu oluşturan başka bir durumun varlığı nedeniyle soruşturma başlatılmış olması halinde, durum Üniversitelerarası Kurula bildirilir. Bu soruşturma sonuçlanıncaya kadar, Üniversitelerarası Kurul doçentlik başvurusu ile ilgili herhangi bir işlem yapmaz.

             Doçentlik Sınav Komisyonu

             MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelikte kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Doçentlik Sınav Komisyonu kurulur. Bu Komisyon, sosyal, fen-mühendislik ve sağlık bilimleri ile güzel sanatların her birinden beşer kişi olmak üzere, farklı alanlarda görev yapan öğretim üyeleri arasından Üniversitelerarası Kurulun seçeceği yirmi profesörden oluşur. Doçentlik sınav komisyonu için seçim, üniversitelerin farklı alanlarda gösterecekleri adaylar arasından yapılır.

             (2) Doçentlik Sınav Komisyonu, bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevlerin haricinde, alt komisyonların görüşlerini dikkate alarak, aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Öğretim üyelerinin, hangi alanlarda oluşturulacak sınav jürilerinde görev alabileceklerine dair listeleri hazırlamak,

             b) Üniversitelerarası Kurula;

             1) Doçentlik başvurusunda bulunulacak alanların,

             2) Bu alanların her birinde doçentlik başvurusu için aranan asgari ölçütlerin,

             3) Her bir adayla ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerinin,

             belirlenmesinde görüş bildirmek.

             (3) Doçentlik Sınav Komisyonuna bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmede yardımcı olmak üzere fakülte veya müstakil programı olan bölümler esas alınmak suretiyle alt komisyonlar oluşturulur. Bu alt komisyonların her biri, farklı üniversitenin kadrosunda bulunan beş profesörden oluşur. Bu profesörler, üniversitelerin gösterecekleri adaylar arasından Üniversitelerarası Kurulca seçilir.

             (4) Bu komisyonlarda görev yapan öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyeleri, mensubu bulunduğu üniversitece ön ödemeli olarak karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 9 - (1) 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçiş hükümleri

             GEÇİCİ MADDE 1- (1) 28/6/2008 tarihinden önce yapılmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan doçentlik başvuruları hakkında, sözlü sınava ilişkin hususlar hariç olmak üzere, 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanmaya devam olunur.

             (2) 2009 yılı içindeki doçentlik başvuruları, 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğine istinaden belirlenen temel alanlara göre yapılır ve bu başvurularla ilgili değerlendirmelerde söz konusu Yönetmelik hükümlerine istinaden belirlenen ölçütler esas alınır.

"(3) (Ek fıkra:13.8.2010 - 27671) Ekim 2010 dönemi ve Nisan 2011 dönemindeki doçentlik başvurularıyla ilgili değerlendirmelerde, 1/9/2000 tarihli ve 24157 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerine istinaden belirlenen asgari ölçütler esas alınır."

             Yürürlük

             MADDE 10 - (1) Bu Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu yürütür.

 

31 Ocak 2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yöntmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete:01.09.2000-24157Amaç

Madde 1 � 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu�nun 24 üncü ve 65 inci maddeleri gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen doçentlik sınavının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 � Bu Yönetmelik, doktora/sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olanlardan doçentlik sınavına başvuranları kapsar.

Doçentlik sınavı temel alanları

Madde 3 � Doçentlik sınavı açılacak temel alanlar şunlardır: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Mesleki ve Teknik Eğitim; Mimarlık; Mühendislik; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Ziraat ve Ormancılık.

Başvuru ve sınav açılması

Madde 4 � (Değişik fıkra:21.10.2005-25973) Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirtmedikçe, doçentlik sınavına başvurular, her yıl şubat ayında  yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler.

Doçentlik sınavına başvurabilmek için, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olma koşulunun sağlanmış olması gerekir. Bu koşulu sağladıktan sonra doçentlik sınavına girmek isteyenler, başvuru formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı�na başvururlar. Başvuru ücreti, Ocak ayından geçerli olmak üzere her yıl Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, başvuru formu ile ekli belgelerin eksiksiz olduğunu ve usule uygunluğunu kontrol eder. Eksik olan belgelerin başvuru sahibi tarafından, eksikliklerin kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde tamamlanması gerekir. Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular reddedilir. Başvurusu kabul edilen adayların dosyaları Doçentlik Sınav Komisyonu�na gönderilir.

Doçentlik sınavına başvuru sayısında bir kısıtlama yoktur.

Yabancı dil koşulu

Madde 5 � Yabancı dil koşulunun sağlanması için adayların İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'na (ÜDS) girmeleri gerekir. ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda ve merkezi olarak yapılır. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen temel alanların hangisinde doçentlik sınavına başvurulacaksa, ÜDS'ye o alanda girmek zorunludur. ÜDS alanlarının kapsadığı temel alanlar aşağıda verilmiştir.

Fen Bilimleri : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (fen kısımları), Fen Bilimleri ve Matematik, Mesleki Eğitim (fen kısımları), Teknik Eğitim, Mimarlık, Mühendislik, Ziraat ve Ormancılık.

Sağlık Bilimleri : Sağlık Bilimleri.

Sosyal Bilimler : Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme (sosyal kısımlar), Mesleki Eğitim (sosyal kısımlar), Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler.

Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS'den yüz üzerinden en az altmışbeş puan alınması gerekir.

Uluslararası düzeyde veya Türkiye'de merkezi olarak yapılan yabancı dil sınavlarının ÜDS'ye eşdeğerlik durumları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Yukarıda belirtilenlerden başka dillerde yabancı dil sınavı açılması Üniversitelerarası Kurul kararı ile olur. Bu dillerde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (KPDS) girilmesi ve bu sınavdan 100 üzerinden en az altmışbeş puan alınması gerekir.

Bilim/sanat alanı belli bir dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilde girmek zorundadırlar.

Doçentlik sınav komisyonu

Madde 6 � Üniversitelerarası Kurul, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, halen görev yapmakta olan (emekli olup da sözleşmeli olarak çalışanlar dahil) profesörler arasından 9 kişilik Doçentlik Sınav Komisyonu üyelerini belirler. Komisyon, kendi içinden bir başkan seçer. Başkan ve üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan başkan ve üye yeniden bu göreve seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.

Bu komisyonun görevleri şunlardır:

a) Başvuran adayın eserlerini göz önüne alarak, ilgili bilim/sanat alanı için Temel Alan Danışma Komisyonu tarafından oluşturulan profesörler listesinden jüri üyelerini belirleyerek Üniversitelerarası Kurul�a önermek,

b) Doçentlik sınavının yürütülmesinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen görevleri yapmak.

(Ek fıkra:21.10.2005-25973) Doçentlik Sınav Komisyonu en az yılda dört defa toplanır. Üniversitelerarası Kurulca geçerli

bir mazereti olmaksızın toplantıya yılda üç kez katılmayan üyenin üyeliği Üniversitelerarası Kurul  kararı ile sona erdirilir.

Temel alan danışma komisyonu

Madde 7 � Üniversitelerarası Kurul, bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen her temel alan için, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, halen görev yapmakta olan (emekli olup da sözleşmeli olarak çalışanlar dahil) profesörler arasından en az 5 kişilik Temel Alan Danışma Komisyonu üyelerini belirler. Komisyon, kendi içinden bir başkan seçer. Başkan ve üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan başkan ve üye yeniden bu göreve seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.

Bu komisyonun görevleri şunlardır:

a) Her temel alanda yer alacak bilim/sanat alanlarını belirlemek,

b) Her bir bilim/sanat alanı için doçentliğe yükselmede aranan bilimsel araştırma ve yayınlar, sanat eserleri ve uygulamalı sanat dalları etkinliklerinden hangilerinin orijinal bilimsel/sanatsal nitelikte olduğuna ilişkin esasları belirlemek,

c) Adayların başvurdukları her bir bilim/sanat alanında sağlamaları gereken akademik koşulları, 2547 sayılı Kanuna ve yukarıdaki (b) bendinde belirlenen esaslara uygun olarak önermek,

d) Her bir bilim/sanat alanı için, adaylarda aranan koşullara uygun olarak oluşturulacak jürilerde görev yapacak profesörleri önermek,

e) Her bir bilim/sanat alanı için sözlü sınavın kapsamı ve yöntemi ile ilgili esasları önermek.

 

f) (Ek bent:21.10.2005-25973) Doçentlik Sınav Komisyonunun ihtiyaç duyduğu konularda komisyona bilimsel görüş bildirmek.

Yukarıdaki (a), (b), (c) ve (e) bentleri uyarınca yapılan belirleme ve öneriler Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edildikten sonra tüm üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine bildirilir.

Yukarıdaki (c) bendinde sözü edilen akademik koşulların belirlenmesinde, her bir bilim/sanat alanı için puanlama sistemi oluşturulabilir.

Jürilerde görev yapacak profesörleri belirlemek amacıyla, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine her yıl Bilgi Derleme Formu gönderilir. Üniversiteler tarafından doldurulup geri gönderilen formlar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili Temel Alan Danışma Komisyonuna iletilir. Temel Alan Danışma Komisyonu, her bir bilim/sanat alanı için belirlenmiş olan ölçütleri göz önüne alarak, ilgili bilim/sanat alanında oluşturulacak jürilerde görev yapacak profesörleri önerir.

Jürilerde görev yapacak profesörlerin bilimsel etkinliklerinin sürekliliği her beş yılda bir yeniden değerlendirilir.

(Ek fıkra:21.10.2005-25973)Temel Alan Danışma Komisyonları en az yılda dört defa toplanır. Üniversitelerarası Kurulca geçerli bir mazereti olmaksızın toplantıya yılda üç kez katılmayan üyenin üyeliği Üniversitelerarası Kurul  kararı ile sona erdirilir.


Jürinin oluşturulması

Madde 8 � Doçentlik Sınav Komisyonu, adayın başvurmuş olduğu bilim/sanat alanında beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüriyi belirleyerek Üniversitelerarası Kurul�a sunar. Doçentlik Sınav Komisyonu, özellikle disiplinlerarası alanlarda jüri belirlenmesi için ön temaslarda bulunabilir.

Jüri, yeterli sayıda profesörün bulunmadığı istisnai durumlarda, üç asıl ve bir yedek üyeden oluşturulabilir.

Bir jüri, ilgili bilim/sanat alanında başvuran birden fazla adayın doçentlik sınavında görev alabilir.

Jürilerin bildirilmesi

Madde 9 � (Değişik fıkra:21.10.2005-25973) Üniversitelerarası Kurulun kararıyla oluşan jüriler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca listeler halinde rektörlüklere bildirilir. Rektörlükler kendilerine bildirilen jürileri ilgili Dekanlıklar aracılığıyla jüri üyelerine duyurur. Kesin zorunluluk nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler jüri üyeliğinin kendilerine tebliğinden itibaren en geç iki hafta içinde katılmama sebeplerini mensup oldukları üniversitenin yönetim kuruluna bildirerek müsaade isterler. Üniversite yönetim kurulları bu talepleri inceleyip değerlendirmek üzere hemen toplanır ve kararını en geç talep tarihinden itibaren iki hafta içinde verir. Üniversite yönetim kurulları kesin zorunluluk bulunmadıkça, jüri üyelerinin görevlerinden ayrılmalarına müsaade etmezler. Sağlık, ölüm ve benzeri mücbir sebeplerin daha sonra ortaya çıkması dolayısıyla jüriye katılmama durumu söz konusu olursa, ilgili jüri üyesi durumu hemen üniversitesi aracılığıyla Üniversitelerarası Kurula iletir. Görevini yerine getirmeyen üyeler hakkında, bağlı oldukları üniversite rektörleri onbeş gün içinde disiplin soruşturması yapmakla yükümlüdürler. Disiplin soruşturmasının sonucu Üniversitelerarası Kurula bildirilir.


Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, kesinleşen asıl ve yedek jüri üyelerinin adlarını adaylara bildirir.

Doçentlik sınavı

Madde 10 � Doçentlik sınavı, "Eserlerin İncelenmesi" ve �Sözlü Sınav� olmak üzere iki aşamalıdır. Sözlü Sınava girebilmek için, Eserlerin İncelenmesi aşamasında başarılı olmak gerekir.

Eserlerin incelenmesi

Madde 11 � Adaylar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından kendilerine yazılı olarak bildirilen tarihe kadar, akademik çalışmalarıyla ilgili tüm eserlerini asıl ve yedek jüri üyelerine göndermek ve gerektiğinde bunu belgelemekle yükümlüdürler. Eserlerini bu süre içerisinde jüri üyelerine göndermeyen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların aynı bilim/sanat alanında doçentlik sınavına tekrar başvurmaları durumunda, zorunluluk olmadıkça jüri üyelerinde değişiklik yapılmaz.

(Değişik fıkra:21.10.2005-25973) Jüri üyeleri, önce, adayın çalışmalarının o bilim/sanat alanı için öngörülen asgari akademik koşulları sağlayıp sağlamadığını belirler. Asgari koşulları sağlamayan adayların eser incelemesi yapılmaz. Asgari koşulları sağlayan adayların tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik bilim/sanat alanına uygunluğu açısından incelenerek, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olup olmadığına karar verilir. Jüri üyeleri, eserlerin incelenmesi aşamasında toplanmaz. Her bir jüri üyesi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırladığı raporu, eserlerin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, en geç iki ay içerisinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına iletilmek üzere mensubu olduğu üniversite rektörlüğüne gönderir.


Doçentlik Sınav Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından gönderilen bu raporlara göre adayın sunmuş olduğu eserlerin, ilgili bilim/sanat alanı için öngörülen akademik koşulları oybirliği veya oyçokluğu ile sağlayıp sağlamadığını, jüri üyelerinin olumlu ve olumsuz görüşlerini sayarak belirler. Sonuç, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı�na bildirilir.

Jüri kararının olumsuz olması durumunda sözlü sınav yapılmaz. Jüri kararı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından adaya ve jüri üyelerine bildirilir. Jüri üyelerinin kişisel raporları da adaya gönderilir.

(Değişik fıkra:13.01.2005-25699) Doçent adayının başvuru dosyasında yer alan eserlerinde, etik ihlali olduğuna dair jüri üyelerinden gelen gerekçeli raporlar ile etik ihlal iddialarını içeren belgelere dayanan ihbar ve şikayetler, Doçentlik Sınav Komisyonuna bildirilir. Doçentlik Sınav Komisyonu, incelemeye değer bulduğu iddiaları, Etik Komisyonuna havale eder. Etik Komisyonu, etik ihlalinde bulunduğu iddia edilen doçent adayının, bu iddialara ilişkin yazılı görüşünü aldıktan sonra, konuyu inceleyerek, vardığı sonucu en geç 3 (üç) ay içinde Üniversitelerarası Kurulun bilgisine sunar. Ancak, incelemenin tamamlanamaması durumunda, bu süre en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilir. Etik Komisyonu, bu incelemeyi yaparken, gerektiğinde etik ihlalin konusuna göre oluşturacağı alt komisyonlardan yararlanabilir. Etik Komisyonu tarafından adayın etik ihlali yaptığına karar verilmesi durumunda, adayın doçentlik başvurusu reddedilir ve Komisyonca belirlenen etik ihlallerin derecesine ve olayın mahiyetine göre, adaya en az 1 (bir) yıl en çok 3 (üç) yıl doçentlik sınavına girememe ya da etik ihlalin intihal veya sahtecilik şeklinde olması durumunda ise bir daha doçentlik sınavına başvuramama yaptırımları uygulanır. Etik Komisyonu, bu yaptırımlardan hangisinin neden tercih edildiğini de içeren gerekçeli raporunu, Üniversitelerarası Kurula sunar. Nihai karar Üniversitelerarası Kurul tarafından verilir. Karar adayın kendisine ve bağlı olduğu kuruma bildirilir.

Etik komisyonu

Madde 12 � Üniversitelerarası Kurul, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmaları ile tanınmış, halen görev yapan veya emekliye ayrılmış olan profesörler arasından 5 kişilik Etik Komisyonu üyelerini belirler. Komisyon, kendi içinden bir başkan seçer. Başkan ve üyelerin görev süreleri dört yıldır. Süresi dolan başkan ve üye yeniden bu göreve seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.

(Değişik fıkra:13.01.2005-25699) Bu komisyonun görevi, Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından kendilerine iletilen "etik ihlali" iddialarını inceleyip, konuyla ilgili görüş ve önerilerini Üniversitelerarası Kurula sunmaktır.

Sözlü sınav

Madde 13 � (Değişik fıkra:21.10.2005-25973) Eserlerin incelenmesi sonucunda jüri kararının olumlu olması durumunda, adayın sözlü sınava alınacağı gün, saat ve yer, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından adaya, jüri üyelerine bildirilmek üzere mensubu oldukları üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine ve sınavın yapılacağı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne bildirilir. Jüri üyelerinin kişisel raporları aday istediği takdirde kendisine gönderilir. Doçent adaylarının jüri raporları istedikleri takdirde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca jürideki görevli diğer üyelere gönderilir.

Sınav, sınavın yapılacağı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğü tarafından en az yedi gün önce ilan edilir ve öğretim üyelerine açıktır.

Jüri, üye tam sayısı ile toplanır. Jüri üyelerinden birinin sözlü sınav toplantısına katılamaması durumunda, toplantının yapıldığı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörü tarafından daha önceden görevlendirilen dekan, müdür veya bölüm başkanı, yedek üyeyi sırayla davet eder.

Adaylar belirtilen gün, saat ve yerde sözlü sınava alınırlar. Toplantıda önce başkan ve bir raportör seçilir. Sözlü sınav sonunda jüri, adayın başarılı olup olmadığına oybirliği veya oyçokluğuyla karar verir ve bir tutanak düzenler. Tutanak, jüri başkanı tarafından Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı�na gönderilmek üzere görevlendirilmiş olan dekan, müdür veya bölüm başkanı aracılığı ile sınavın yapıldığı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne teslim edilir. Adayın doçentlik sınavında başarılı olup olmadığı, jüri başkanı tarafından jüri üyeleri önünde adaya bildirilir.

(Değişik fıkra:21.10.2005-25973) Sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan adayın sözlü sınava tekrar alınması için Üniversitelerarası Kurula, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki süre içerisinde yeniden başvurması gerekir. Bu başvuruda, başvuru formunun eki olan belgelerin yeniden ibrazı istenmez. Ancak, başvuru ücreti yeniden ödenir. Yeni sözlü sınav yeri ve tarihi, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından adaya, jüri üyelerine bildirilmek üzere mensubu oldukları üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüklerine ve sınavın yapılacağı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne duyurulur. Bu durumda, zorunluluk olmadıkça jüri üyelerinde değişiklik yapılmaz.

(Değişik fıkra:13.01.2005-25699) Eserlerin incelenmesi aşamasında başarılı olup, yukarıdaki usule göre sözlü sınavlarda 3 (üç) kez başarısız olan doçent adayının, tekrar doçentlik sınavına girebilmesi için, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca yeniden doçentlik sınavı başvurusunda bulunması gerekir. Bu takdirde, aday için yeni jüri kurulur ve eserlerin incelenmesinden başlayarak doçentlik sınavının tüm aşamaları tekrarlanır.

Doçentlik belgesi

Madde 14 � Doçentlik sınavında başarılı olanlara Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Belgesi verilir.

Sözlü sınava girememe

Madde 15 � Haklı bir nedenle sözlü sınava giremeyeceğini veya giremediğini ileri süren aday, bu nedeni belirten belgeyle birlikte durumunu en kısa sürede Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı�na bildirir.

Aday tarafından ileri sürülen ve belgelenen neden, haklı neden olarak kabul edildiği takdirde, aday Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı�nca belirlenecek tarihte, aynı jüri tarafından sözlü sınava alınır.

Aday tarafından ileri sürülen ve belgelenen neden, haklı neden olarak kabul edilmediği takdirde, aday sözlü sınavda başarısız sayılır.

Sözlü sınav jürisinin toplanamaması

Madde 16 � Yedek üye veya üyelerin davet edilmesi halinde dahi jürinin tam sayı ile toplanamaması durumunda, katılan üyelerin düzenleyecekleri tutanak, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı�na gönderilmek üzere, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde görevlendirilmiş olan dekan, müdür veya bölüm başkanı aracılığı ile sınavın yapıldığı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne teslim edilir. Üniversitelerarası Kurul Başkanı, yeni toplantı tarihini belirleyerek adaya, jüri üyelerine ve sınavın yapılacağı üniversite/yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne bildirir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 17 � 11 Temmuz 1983 tarihli ve 18104 sayılı Resmi Gazete�de yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve bu yönetmelikle ilgili tüm değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 � Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce doçentlik sınavına başvuran adayların, başarılı oldukları sınav aşaması saklıdır.

Geçici Madde 2 � Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce doçentlik sınavına girme hakkını kaybetmiş olanlar, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yeniden başvurabilirler ve bu takdirde doçentlik sınavının her iki aşamasına tabi tutulurlar.

Yürürlük

Madde 18 � Bu Yönetmeliğin başvuru ile ilgili hükümleri 1 Ocak 2001 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 � Bu Yönetmeliği Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.