10 Temmuz 2020, Cuma
   
Yazı Boyutu

DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

(R.G.: 31.1.1974 / 14785)

BÖLÜM 1

Konu Ve Kapsam

Konu

Madde 1-657 sayılı kanuna 1327 sayılı kanunla eklenen ek 1 ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen ek 2’nci maddelerde öngörülen “Geçici Süreli Görevlendirme” ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kapsam

Madde 2-Devlet memurları, 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı kanunun 4’üncü maddesinde belirtilen kurumlarda geçici süreli olarak görevlendirilebilirler.

BÖLÜM II

Geçici Süreli Görevlendirme

Geçici Süreli Görevlendirme Halleri

Madde 3-

a)7 ve daha yukarı bir dereceden göreve ilişkin boş bir kadronun bulunması,

b)Kurum içinden bu görevi yürütecek elemanın kısa sürede sağlanamaması,

c)Görevin, yetenekli ve iyi yetişmiş personele ihtiyaç gösteren işlerden olması, hallerinde geçici süreli görevlendirme mümkündür.

Geçici Süreli Olarak Görevlendirilecek Personele İlişkin Şartlar

Madde 4-

a)Görevin gerektirdiği şartlara sahip olması ve yapılacak işin mesleği ile ilgili bulunması,

b)Bu görevde çalışmayı kabul etmesi,

c)Çalıştığı kurumdaki kadronun 7 ve daha yukarı derecelerde olması,

hallerinde geçici süreli olarak görevlendirilebilir.

BÖLÜM III

Geçici Süreli Görevlendirme Usul

Duyurma

Madde 5-Kurum 3’üncü maddede sayılan şartların varolması halinde; geçici süreli olarak görevlendirilecek elemanları sağlamak amacıyla durumu, Resmi Gazete ile duyurur.

Madde 6-Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine, ilgili bakanlıklar ve Maliye Bakanlığı’nca birlikte kararlaştırılır.

BÖLÜM IV

Geçici Süreli Görevlendirilen Memurun Hak Ve Yükümlülükleri

Kadro İle İlişki

Madde 7-Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl kadrosu ile ilişkisi devam eder. Geçici görevde geçirdiği süre asıl kadrosunda dikkate alınır.

Bu işlemler memurun asıl kurumunca yürütülür.

Madde 8-(23.5.1975 tarih ve 7/9956 sayılı Kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır)

Aylık Ve Diğer Haklar

Madde 9-Geçici süreli olarak görevlendirilen memur, görevlendirildiği kadronun aylığını alır ve bu kadronun diğer mali ve sosyal haklarından yararlandırılır.

Mevzuata Uyma

Madde 10-Geçici süreli olarak görevlendirilen memur asıl sınıf ve mesleğini ve geçici süreli olarak görevlendirildiği işin tabi olduğu yasalara uymakla yükümlüdür.

Sicil Raporları

Madde 11-Altı ay ve daha uzun süreyle geçici süreli olarak görevlendirilen memurun sicili gittiği kurumda yaptığı görevin gereğine göre yetkili sicil amirince düzenlenir ve asıl kurumuna bildirilir.

Amir Durumda Olma Hali

Madde 12-Geçici süreyle görevlendirilen memur, emrindeki memurların sicilini, sicil amiri olarak yürürlükteki hükümlere göre düzenler.

BÖLÜM V

Geçici Süreli Görevlendirmenin Sona Ermesi

Sona Erme

Madde 13-Geçici süreli olarak görevlendirmede sürenin bitimi ilgili kuruma ve memura bildirilir. Memur asıl görevine döner.

Ancak öngörülen süre bitmeden, atamadaki usulüne göre eski görevine dönebilir.

Şu kadar ki bu halde dahi memur, “Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Yönetmeliği"”e uymakla yükümlüdür.

Süre

Madde 14-Geçici süreli görevlendirme 2 yılı geçemez.

BÖLÜM VI

Çeşitli Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Madde 15-Geçici süreli olarak görevlendirilen memurun asıl kurumundaki kadrosuna, bir diğer memur geçici süreli olarak görevlendirilemez.

Ek Madde 1-(7/11994-20.5.1976)Dışişleri Bakanlığı’nın dış kuruluşlarına güvenlik görevlisi olarak atanacaklar hakkında bu Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin ( c ) bendi ile 5’inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Ek Madde 2-(7/11994-20.5.1976) Hükümler aynen uygulanır.

Yürürlük

Madde 16-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17-Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.