13 Temmuz 2020, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

KONTROLE TABİ KİMYASAL MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK16.06.2004 Çarşamba

Sayı: 25494 (Asıl)

Sağlık Bakanlığından:

Sayfa: 22 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yasadışı uyuşturucu ve/veya psikotrop

madde imalinde sıkça kullanılan ve/veya kullanılma potansiyeli olan kimyasal

madde/prekürsörlerin yasal ticaretlerinin ve yasal amaçlarla kullanımlarının

denetimine ilişkin kontrol tedbirlerinin düzenlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik , yukarıda belirtilen amaç çerçevesinde , kontrole

tabi kimyasal madde/prekürsörler ile, bunların, yüzde oranları herhangi bir

limitle sınırlandırılmaksızın kolaylıkla izole edilerek çıkartılıp

kullanımlarına imkan veren her türlü karışımlarının üçüncü bir ülkeye

gidişleri esnasında, Türkiye'den transit sevkiyatları ile serbest bölgelere

giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere ithalat ve ihracatları ile

Türkiye'deki ticari ve ticari olmayan tüm hareketlerinin denetimini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci

maddesinin (d) bendi ile 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; Sağlık Bakanlığını,

b) Listelenmiş madde; kolaylıkla izole edilerek çıkartılıp kullanımlarına

imkan vermeyen karışımlar ve halihazırda uygulanabilen yollarla yeniden elde

edilemeyen karışımlar ile bu şekildeki farmasötik preparatlar ve diğer

preparatlar hariç olmak üzere, Yönetmelik ekinde sıralanan maddeleri ve

bunların karışımlarını ve doğal haldeki ürünlerini,

c) Listelenmemiş madde; ekte yer almamakla birlikte yasadışı uyuşturucu

ve/veya psikotrop madde imalinde kullanılmış olduğu tespit edilmiş ve edilecek

olan maddeleri,

d) Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsör; Yukarıda tanımı yapılan

listelenmiş maddeler ve listelenmemiş maddeleri,

e) Pazara sunum; kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin bedelli veya

bedelsiz temin edilmesi, imalatı, işlenmesi, ithalat ve ihracatı da dahil

olmak üzere ticareti, dağıtımı ve depolaması gibi diğer ilgili faaliyetleri,

Sayfa: 23 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

f) Operatör; kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin pazara sunumu

faaliyetlerinde bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Distribütör; kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin satışını

yapmak üzere yurtdışından ve/veya serbest bölgeden getiren, ancak gümrük

işlemlerini kendisi yapmayıp gümrükte operatöre devir etmek suretiyle satışını

gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiyi,

h) Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası

İthalat Permisi; kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin yurtdışından

ithalatı için Bakanlıkça düzenlenen, kendinden kopyalı, toplamı 5 nüsha olan

ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği üzerinde kayıtlı bulunan yeşil

renkli belgeyi,

e) Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde

Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname-Yurtiçi Permi; yurtdışından kontrole tabi

kimyasal maddeler/prekürsörlerin ithalatı için Bakanlıkça düzenlenen Kontrole

Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası Permiye istinaden, söz

konusu maddeyi gümrükleme işlemini de yapmak suretiyle alan operatör adına

düzenlenen, toplamı 3 nüsha olan ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği

üzerinde kayıtlı bulunan beyaz renkli belgeyi,

ı) Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhraç Permisi;

kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin yurtdışına ihracatı ve/veya

serbest bölgeye çıkışı için Bakanlıkça operatör adına düzenlenen, kendinden

kopyalı, toplamı 5 nüsha olan ve her bir nüshasının nasıl işlem göreceği

üzerinde kayıtlı bulunan pembe renkli belgeyi,

l) Kılavuz; yetkili otoriteler ile operatörler arasında işbirliğini

kolaylaştırmak amacıyla Bakanlıkça yapılacak düzenlemeyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Pazara Sunumun İzlenmesi

Belgelendirme ve Etiketleme

Madde 5- Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin bulunduğu ambalajlar,

üreticisi tarafından, ticari adının yanı sıra kontrole tabi kimyasal

madde/prekürsörlerin tam kimyasal adı, ağırlığı/hacmi, karışım olduğu takdirde

karışımda yer alan kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin yüzde oranı ve

ambalaj içerisinde bu orana karşılık gelen ağırlığı/hacmi, üreticiye ait

bilgiler, üretim tarih ve serisini gösterir bilgiler, işaretler ,uyarıcı

bilgiler ve üretici firmanın uygun bulacağı diğer ifadelerin de bulunduğu

etiketlerle tanımlanır.

Etiketler ambalajlar üzerinden herhangi bir şekilde kolayca çıkarılabilir

nitelikte olmamalıdır.

Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin yurtiçinde herhangi bir

şekilde üretiminin vaki olması halinde, bu maddelerin piyasaya sürülmesine

ve/veya üreticisi tarafından faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin tüm

işlemler belgelendirilmiş olacaktır.

Sayfa: 24 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Özellikle fatura, kargo manifestosu, idari belgeler, nakliye, depolama,

söz konusu maddelere ve bu maddelerin kullanıldığı ürüne ait üretim raporları

ve diğer ticari belgeler, operatör tarafından denetimi kolaylaştırıcı gerekli

tedbirler alınmış sistematik bir düzen içerisinde Bakanlıkça talep edildiği

zaman ibraz etmek ve/veya yerinde görülmek üzere işlemin yapıldığı takvim

yılının bitiminden itibaren beş yıllık bir süre için muhafaza edilmek

zorundadır.

Yurtdışından ithal edilmiş olan kontrole tabi kimyasal

madde/prekürsörlerin, yurtiçinde yeniden ambalajlanarak satışa sunulması

ayrıca izne tabidir ve yukarıda belirtilen etiketleme bilgilerinde yapılan

işlemlere ilişkin kayıtlar da yer almalıdır.

İthalat İşlemleri

Madde 6- Kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin ithalatı, Bakanlık

tarafından düzenlenecek Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus

Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi veya gümrükte devir ile alınacaksa

Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde

Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname -Yurtiçi Permi ve yine Bakanlıkça onaylanacak

ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekinde bulunan formata uygun

hazırlanan onaylanmış Kontrol Belgeleri ve onaylanmış proforma fatura/fatura

örneklerinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi suretiyle operatör

tarafından gerçekleştirilir.

İthalatı gerçekleştirilen kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörün

ithalatına ilişkin gümrük giriş beyannameleri örnekleri ile birlikte Kontrole

Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi D

Nüshası ve/veya Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük

İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname-Yurtiçi Permi C Nüshası ilgili Dış

Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde de belirtildiği üzere ithalatın

gerçekleşmesini takiben 15 gün içerisinde, adına belge tanzim edilmiş sorumlu

gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından Bakanlığa ulaştırılması zorunludur.

Operatör, kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerle ilgili olarak

saklanması zorunlu olan belgelerin tümünü, denetimi kolaylaştırıcı sistematik

bir düzen içerisinde Bakanlıkça talep edildiği zaman ibraz etmek ve/veya

yerinde görülmek üzere beş yıllık bir süreyle muhafaza eder.

İthalatı gerçekleştirilen kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin

sarfiyat ve stoklarına ilişkin bilgi ve belgeler, aylık periyotlar halinde

Bakanlığa gönderilir.

Son Kullanıcı Beyannamesi

Madde 7- Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin bedelli/bedelsiz

hareketlerinin konu olduğu her işlemde, formatı Bakanlık tarafından belirlenen

Son Kullanıcı Beyannamesi, bir sonraki operatörden temin edilerek bir önceki

operatör tarafından, denetimi kolaylaştırıcı gerekli tedbirler alınmış

sistematik bir düzen içerisinde Bakanlıkça talep edildiği zaman ibraz etmek

ve/veya yerinde görülmek üzere beş yıllık bir süre saklanması zorunludur.

İhracat İşlemleri

Madde 8- Kontrole tabi kimyasal maddeler/prekürsörlerin ihracatı, Bakanlık

tarafından düzenlenecek Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-

İhraç Permisi'nin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek suretiyle operatör

tarafından gerçekleştirilir.

İhracatı gerçekleştirilen kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörün

ihracına ilişkin gümrük çıkış beyannameleri örnekleri ile birlikte Kontrole

Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhraç Permisinin D Nüshasının

ihracatın gerçekleşmesini takiben 15 gün

Sayfa: 25 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

içerisinde, adına belge tanzim edilmiş sorumlu gerçek ve/veya tüzel kişi

tarafından Bakanlığa ulaştırılması zorunludur.

İhracatı gerçekleştirilen kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörün

sarfiyat ve stoklarına ilişkin bilgi ve belgeler, Bakanlığa gönderilir.

İhracatçı kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerle ilgili olarak

saklanması zorunlu olan belgelerin tümünü, denetimi kolaylaştırıcı sistematik

bir düzen içerisinde Bakanlıkça talep edildiği zaman ibraz etmek ve/veya

yerinde görülmek üzere 5 yıl süreyle muhafaza eder.

İthalat ve İhracat İşlemlerinde Aranacak Diğer Belgeler

Madde 9- Yukarıda belirtilen ithalat ve ihracat belgelerinin

onaylanabilmesi ve/veya düzenlenebilmesi için gerekli olan diğer bilgi ve

belgeler, kılavuzda gösterilir.

Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise, Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak,

yerinde denetim de dahil olmak üzere, inceleme, araştırma ve değerlendirme

neticesinde, başvuru sahibinin söz konusu kontrole tabi kimyasal maddeyi beyan

ettiği ithalat amacı dışında kullanmayacağına kanaat getirilir ve bildirilen

faaliyetlerini yürütmeye yeterli personel, ekipman ve donanımına sahip olduğu

tespit olunur ise, Bakanlıkça, ithalat için gerekli belgeler

düzenlenir/onaylanır.

Kaçakçılık ve/veya yasadışı uyuşturucu trafiğine ilişkin herhangi bir

suçtan sabıkası bulunan gerçek kişiler ile bunların kurucusu, yöneticisi ya da

ortağı bulunduğu tüzel kişilere ithalat ve/veya ihracat izni verilmez.

Belirtilen suçlarla ilgili olarak haklarında açılmış adli kovuşturma ya da

dava bulunan kişilere de, haklarında takipsizlik ya da beraat kararı

verilinceye kadar ithalat ve/veya ihracat onayı verilmez.

Yurt İçi Permi

Madde 10- Bir distribütör adına düzenlenmiş Kontrole Tabi Maddelerin

İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisine istinaden getirilmiş

bulunan kimyasal madde/prekürsörü, gümrükte devir almak suretiyle

bedelli/bedelsiz alacak operatör, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen

şekilde Bakanlığa başvuruda bulunur. Bakanlıkça gerekli incelemeler yapılarak

uygun görülmesi halinde gerekli belgeler düzenlenir/onaylanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İzin Belgelerinin İptali

Madde 11- Bu Yönetmeliğin ve diğer ilgili tüm mevzuatın ilgililere

yüklediği yükümlülükler ile sorumlulukların, gereği gibi yerine getirilmemesi

halinde Bakanlıkça sürdürülen izin işlemleri durdurulur veya daha önce verilen

izinler iptal edilir.

Bakanlıkça yürütülen kontrol tedbirleri çerçevesinde, izin sahibinin, izni

veriliş amacı dışında kullandığı ve artık bu izni sürdürmeye layık ve uygun

bir kişi olmadığı veya iznin verildiği zamandaki koşulların artık

karşılanmadığı kanaatini doğuran tespitler yapılması halinde, izin belgesi

Bakanlık tarafından askıya alınabilir ya da iptal edilebilir.

Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Transiti

Madde 12- İlgili gümrük idarelerince, transit rejiminde bulunan maddeler

için çıkış ve varış ülkeleri tarafından düzenlenmiş belgeler aranır.

Sayfa: 26 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Türkiye gümrük sahalarına operatör tarafından getirilmiş olup, ithalatı

gerçekleştirilmemiş olan ancak daha sonra transit rejimine konu olan kontrole

tabi kimyasal madde/prekürsörlerin, Bakanlık adına açılmış transit

beyannameleri örnekleri ve varış ülkesi yetkili makamınca düzenlenmiş izin

belgeleri örneklerinin gönderilmesi suretiyle bu Yönetmelik kapsamı

çerçevesinde uygun görülmesi halinde, üçüncü bir ülkeye gidişi mümkündür.

İşbirliği

Madde 13- Bakanlık, bu Yönetmeliğe tabi işlemlerin yürütülmesi esnasında

diğer ülkelerin yetkili makamları, uluslararası organizasyonlar ve ulusal

makamlarla koordinasyon ve işbirliğini yürütür.

Operatörler adres-telefon, unvan, firma ortaklarının değişikliği ve yeni

şubeler/birimler oluşturmaları halinde Bakanlığa, gerekli evraklarla en geç 15

gün içinde bilgi vermek zorundadır.

Operatörler, kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlere ait, miktar,

ambalajlama, ödeme şekli, taşıma şekli ve diğer rutin işlemler bakımından

olağandışı siparişlerle karşılaştıklarında, yasadışı uyuşturucu trafiği ve

kaçağa kaymanın önlenmesi bakımından, Bakanlığı derhal bilgilendirmek ve

gerektiğinde Bakanlık koordinasyonunda diğer ilgili yetkili makamlarla

işbirliği yapmakla yükümlüdürler.

Kontrol Tedbirleri

Madde 14- Bakanlık, kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerle ilgili her

tür faaliyetlerde bulunanların işyerlerinde yerinde tespit ve denetleme

yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Uluslararası Anlaşma Hükümleri

Madde 15- Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, 11/2/1996 tarihli ve

22551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin

Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve 21/4/2004 tarihli

ve 5138 sayılı Kanunla kabul edilen ve 27/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanan Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında

Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara

ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşma hükümleri saklıdır.

Uyumlaştırılan Avrupa Birliği Mevzuatı:

Madde 16- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin Narkotik ve Psikotrop

Maddelerin Yasa Dışı Üretiminde Kullanılan Belli Maddelerin Üretilmesi ve

Piyasaya Sürülmesi İle İlgili 92/109/EEC Sayılı Konsey Direktifi ve Narkotik

ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Kullanılan Belli Maddelerin Özel

Kullanımına İlişkin Müşteri Bildirimleri Hakkında ve 92/109/EEC Sayılı Konsey

Direktifinin Uygulanması Amacıyla Ayrıntılı Kurallar Belirleyen 1485/96/EC

Sayılı Komisyon Tüzüğüne paralel olarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sayfa: 27 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

EK 1

LİSTE

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Madde |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|1-Phenyl-2-propanone |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|N-acetylanthranilic acid |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Isosafrole |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|3,4- Methylenedioxyphenyl-2-propanone |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Piperonal |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Safrole |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Ephedrine |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Pseudoephedrine |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Norephedrine |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Ergometrine |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Ergotamine |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Lysergic acid |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Acetic anhydride |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Phenylacetic acid |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Anthranilic acid |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Piperidine |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Hydrochloric acid |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Sulphuric acid |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Potassium permanganate (*) |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Toluene (*) |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Ethyl ether (*) |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Acetone (*) |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Methylethylketone (MEK) (*) |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|(*) Bu maddelerin tuzlarının mevcudiyetlerinin mümkün olduğu yerlerde ve bu |

|kategoride listelenen tüm maddelerin tuzları. |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+