25 Eylül 2020, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yürürlükten kaldırılan: SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

Yürürlükten kaldırılmıştır: http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=952:salik-bakanlii-ve-bali-kurululari-atama-ve-yer-detrme-yoenetmel-2013&catid=2:ymelik&Itemid=33

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete:17.01.2012 - 28176
MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “uzman tabip” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “klinik şefi, klinik şef yardımcısı” ibaresi “eğitim görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personele Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Savaş, deprem gibi olağanüstü hallere maruz kalan yerlerde görev yapan personel; en az sekiz haftalık gebe veya ruhsal hastalıklarda yüzde yirmi beş, diğer durumlarda yüzde kırk iş kaybı olduğunu veya birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun iki yaşından küçük olması veya ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi halinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir.
Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış personel, şiddete maruz kalıp da, bu durumu adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmeleri halinde, dava süresince C veya D hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilen personel, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden almış olduğu davanın safahatı ile ilgili belgeyi çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine” ibaresi “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ayrıca, merkez teşkilatı kadrolarına, kararname ile atama yapılan kadrolara ve il müdürü kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kur’a şartı aranmaz.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “uzman tabip” ibaresinden sonra gelmek üzere “uzman diş tabipleri,” ibaresi eklenmiş, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan “klinik şefleri, klinik şef yardımcıları” ibaresi “eğitim görevlileri” şeklinde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrada yer alan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne” ibaresi “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “(c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde;” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısa çalışma ödeneğinin ödendiğini veya” ibaresi eklenmiş ve onuncu fıkrada yer alan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne” ibaresi “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık mevzuatına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eğitim görevlisi ve başasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdüren ve bu görevlerden ayrılmak isteyen uzman tabipler ise Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere her zaman atanabilirler.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinde görev yapan personel, unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması halinde Bakanlıkça 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere atanabilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6 sında yer alan “klinik şefi, klinik şef yardımcısı” ibaresi “eğitim görevlisi” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıda belirtilen ek 5 inci madde eklenmiştir.
“EK MADDE 5 – 16, 17, 26 ve 29 uncu maddelere göre eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin, başasistanlık atanma şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

  •  Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin; 11. maddenin 1. fıkrası, 19. maddenin birinci fıkrasında yeralan 'Altı aydan kısa süreli tedavi gerektiren hastalıklar için geçici görevlendirme yapılabilir' ibaresi, 20. maddenin son fıkrası, 25. maddenin ikinci cümlesi'nin yürütmesi Danıştay 5. Dairesinin 14.02.2005 tarih ve 2004/5292 sayılı kararıyla durduruldu...
  • Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 7. maddesinin, 23. maddesinin ikinci cümlesinin ve 24. maddesinin "Bu yolla yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir" paragrafının yürütmesi İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun YD İtiraz 2005/321 ve 374 sayılı kararlarıyla durdurulmuştur...
  • Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan başasistanlar ile uzmanlar yönünden;

değişiklik yapan Yönetmeliğin 1. maddesi (asıl Yönetmeliğin 2. maddesi),

değişiklik yapan Yönetmeliğin 2. maddesi (asıl Yönetmeliğin 8. maddesi), 

değişiklik yapan Yönetmeliğin 5. maddesi (asıl Yönetmeliğin 15. maddesinin birinci fıkrası),

değişiklik yapan Yönetmeliğin 10. maddesinin son fıkrası (asıl Yönetmeliğin 24. maddesinin son fıkrası),

değişiklik yapan Yönetmeliğin 12. maddesi (asıl Yönetmeliğin 26. maddesi),  

değişiklik yapan Yönetmeliğin 15. maddesi (asıl Yönetmeliğin Ek 1 ve Ek 2. maddeleri), 

değişiklik yapan Yönetmeliğin 18. maddesi (asıl Yönetmeliğin Geçici 3 ve Geçici 4. maddeleri), 

yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.(Danıştay 5.Daire, 21.04.2005 tarih 2004/5657 E.)

 

Danıştay 5. Dairesinin 22.10.2008 tarih ve 2007/4027 E. 2008/5078 K. sayılı kararıyla;

4/i maddesinde yer alan 'azami' ibaresi,

Ek 6 Personel Dağılım Cetveli İlkelerinden 7,17,19,21,23,25. ilkeler ile 18. ilkenin son cümlesi,

11. maddenin 3. fıkrasına eklenmiş olan "Personel Dağılım Cetveline göre" ibaresi,

12. maddenin  (c) bendi,

16. maddenin son cümlesindeki "veya müracaatları kabul etmeyebilir" ibaresi,

17. maddenin birinci fıkrasının son cümlesi,

26. maddenin son fıkrası,

İPTAL EDİLMİŞTİR.  

 


SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete:08.06.2004-25486

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelle ilgili tüm atama ve nakilleri, çağdaş insan kaynakları yönetimi, etkili ve verimli istihdam politikaları ile sağlık hizmetlerinin ülke genelinde dengeli dağılımı temel ilkeleri çerçevesinde kurallara bağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik madde - 24.06.2006-26208) (Değişik fıkra:13.4.2007-26492) "Bu Yönetmelik;  Bakanlık Merkez Teşkilatından Taşra Teşkilatına, Taşra Teşkilatından Merkez Teşkilatına yapılacak atama ve görevlendirmeler hariç sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak usul ve esasları kapsar." [1]

Ancak, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip ve asistanları kapsamaz. Bu unvanlarda istihdam edilenler bu görevlerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

Bu Yönetmeliğin yeniden atama ile kurumlar arası atamalara ilişkin hükümleri yukarıdaki (Değişik ibare:13.4.2007-26492)"fıkralarda" [2] belirtilen personel dışındaki diğer personel hakkında da uygulanır.[3]

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelik'te geçen deyimlerden;

a) Bakan: Sağlık Bakanını

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı,

c) Genel Müdürlük: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nü,

d) Kanun: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu,

e)Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliği,

f) Hizmet Bölgesi: İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesine göre belirlenen bölgeleri,

"g) (Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208)Hizmet Gurubu: Personel Dağılım Cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını,"[4]

h) (Yür.kld. bent:13.4.2007-26492) [5]

“ı) (Değişik: 5.7.2007-26573) Hizmet Puanı: Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,” [6]

"i) (Değişik bent:13.4.2007-26492)Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek 6’da belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, …[7] (Yür. Kld. ibare: 22.10.2009-27384) yılda en az bir defa yenilenen unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken …[8](Yür. Kld. ibare: 22.10.2009-27384) personel sayısını gösteren cetveli,"[9] [10]

"j) (Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) Personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personeli,"[11]

"k) (Değişik bent:13.4.2007-26492)Uzman tabip: Uzman tabip ve uzman (TUTG) unvanlı kadroya atanmaya hak kazanan personeli,"[12]

l) İl Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünü,

"m) (Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Stratejik Personel: (Yürürlükten kaldırılan ibare:21.05.2011-27940)[13] uzman tabip ve tabip unvanlarındaki (Değişik ibare: 21.05.2011-27940) “personeli” [14]

"n) (Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Standart: 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde belirlenen standartları,"

"o) (Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Doluluk Oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan PDC ye göre her unvan ve branş için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını,"

"ö) (Ek fıkra : 24.06.2006-26208) Diğer personel: Bakanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel dışındaki personeli,"

“p) (Ek bent: 22.10.2009-27384)Tesis: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde kadro standardı tespit edilmiş olan sağlık birimlerini,”

ifade eder.

Temel İlkeler

"MADDE 5 – (Değişik madde- : 24.06.2006-26208) Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde;

a) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,

b) Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması,

c) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması,

d) Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içerisinde atama yapılması,

e) Personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması

ilkelerini esas alır."[15]


İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri, Hizmet Grupları ve Hizmet Puanı

Hizmet Bölgeleri

Madde 6 - İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu yönetmeliğe aynen yansıtılır.

Hizmet Grupları

"MADDE 7 – (Değişik madde : 24.06.2006-26208) Personel dağılım cetveli, ülke düzeyinde mevcut personelin objektif ilkelere göre adil ve dengeli dağılımın sağlanması, sağlık hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, istihdamda azami verimin sağlanması amacı ile Bakanlık insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlara göre illere ve il içinde birimlere dağılımını gösteren planlama çalışmasıdır.

Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C, ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve geri kalan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. (Ek cümle:13.4.2007-26492)"İllerin doluluk oranlarının eşit olması halinde Devlet Planlama Teşkilatının illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilir." “(Ek cümle: 22.10.2009-27384)Ancak istihdam edilen personel sayısı 200’den az olan veya ülke genelinde tüm illerde personel dağılım cetveli veya standart öngörülmeyen unvan ve branşlar için her üç ayda bir, Ek: 6 da düzenlenen Personel Dağılım Cetveli İlkelerinin 14 üncü ilkesi doğrultusunda İstihdam Planlama Komisyonunca hizmet grupları belirlenir ve ilan edilir.”

Personel dağılım cetveli çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli (Yür.Kld. ibare: 22.10.2009-27384) “…”[16] Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur. Unvan ve branşlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşılaştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her üç ayda bir yenilenerek Bakanlık İnternet sitesinde duyurulur ve birer örneği Müsteşarlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Personel Genel Müdürlüğünde 2 yıl süreyle muhafaza edilir. Hazırlanan cetveller personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belirlenir. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle 3 aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz.

Personel dağılım cetveli, (Değişik ibare:13.4.2007-26492) "Ek:6’da"[17] düzenlenen ilkelere göre hazırlanır." [18]

Kapsam Dışı Unvan ve Branşlar

"MADDE 8 –[19] (Yür.Kld. madde: 22.10.2009-27384)[20] / [21]

Hizmet Puanı

Madde 9 -(Değişik cümle: 5.7.2007-26573) Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu Yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır”[22] Açık bulunan ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Eşitlik durumlarında bu yönetmelikte sayılan mazeretlerden birine sahip olan atamaya hak kazanır. Böyle bir mazeret yoksa daha fazla meslek kıdemine sahip olan atanır. Atamaların il emrine yapılması halinde, personel Valilikçe, ihtiyaç olan birimlerde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi göz önünde bulundurularak atanır.

Hizmet Puanının Hesaplanması

Madde 10 - Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda veya araştırma görevlisi, Daire Başkanı,İl Sağlık Müdürü, her türlü Müdürü ve bunların yardımcı unvanlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında bulunulan sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanına ulaşılır. Ek-3. Bu rakama Ek-l' de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli'nin Öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, ayrılınan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

(Değişik fıkra: 5.7.2007-26573) Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablosundaki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.” [23]

(Yürürlükten kaldırılan fıkra: 5.7.2007-26573) [24]

(Yürürlükten kaldırılan fıkra: 5.7.2007-26573) [25]

(Fıkra Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Geriye doğru hesaplamalarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki tablolar kullanılır. Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir.

"(Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır."[26]

"(Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde oluşturulacak Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca sonuca bağlanır. Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanan yönergeyle belirlenir."[27]

Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak Hizmet Puanları

Madde 11 - (Birinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır  : 24.06.2006-26208) [28]

Bakanlık savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışında personeli geçici olarak görevlendirebilir. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

(Değişik fıkra: 22.10.2009-27384) 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri halinde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.”[29]

"(Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) (Değişik cümle: 21.05.2011-27940) “Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça A hizmet grubuna dahil illerden A, B, C ve D hizmet grubu illere, B hizmet grubuna dahil illerden B, C ve D hizmet grubu illere, Valiliklerce de il içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimden düşük olan birime geçici görevlendirme yapılabilir.”[30] 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir." [31]

"(Ek fıkra: 24.06.2006-26208) Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli görevlendirebileceği gibi (Değişik ibare:13.4.2007-26492)"ihtiyaç halinde"[32] re’sen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez. Memuriyet mahallinde Valiliklerce de bu şekilde görevlendirilen personel için süre bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçemez. (Yür.kld.cümle:13.4.2007-26492) (…)[33] "

(Yür.kld.cümle:13.4.2007-26492) (…)[34]

"(Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası düzenlenen büyük çaplı organizasyonlar nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren illere Bakanlık ve Valiliklerce Personel Dağılım Cetveline ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici görevlendirme yapılabilir."

"(Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan bir yönergeyle belirlenir."

(Yür.Kld. fıkra: 22.10.2009-27384) [35] 

(Ek fıkra: 21.05.2011-27940) “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 38 inci maddesi gereği Bakanlıkta görevlendirilenlerin eşleri, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.”

 

Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller

Madde 12 - Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez:

“a) (Değişik bent: 22.10.2009-27384) Aile hekimliği ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,[36]

b) (Değişik bent: 22.10.2009-27384)Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görev başında geçirmedikleri süreler.”[37]

" c) (Yür.Kld. bent: 22.10.2009-27384) [38]

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama İşlemleri, Çeşitleri ve Özel Hükümler

Atamalarda Müracaat

Madde 13 - Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Doğrudan Bakanlığa yapılacak müracaatlar ilgili maddelerde belirtilmiştir. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili, formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte (Ek ibare:13.4.2007-26492)"ilgili ilanda belirtildiği şekilde" il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder. (Ek-4)

"(Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) İnternet yoluyla yapılan başvurular, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından esas ve usul açısından incelenir."

İlk Defa Atama

Madde 14 - Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kur'ayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. (Cümle madde metninden çıkartılmıştır  : 24.06.2006-26208) “...”[39](Değişik cümle: 22.10.2009-27384)İlk defa atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.”[40]

Yeniden Atama

Madde 15 - (Değişik fıkra-Resmi Gazete: 14.09.2004-25583) Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. (Değişik cümle  : 24.06.2006-26208) "Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde yılda iki defa yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder." [41] Ek cümle: 22.10.2009-27384) “İlan edilen kadrolara müracaatlar, il müdürlükleri aracılığıyla yapılır.”

(Yür.kld.cümle:13.4.2007-26492) (…)[42] (Değişik cümle  : 24.06.2006-26208) "Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır."[43]

(Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) “Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz."

(Değişik fıkra: 22.10.2009-27384)Tabip ve uzman tabiplerin yeniden atanmasında; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.”[44]

(Son fıkranın birinci cümlesi madde metninden çıkartılmıştır:  : 24.06.2006-26208) “...”[17] Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

Kurum İçi Naklen Atama

"MADDE 16 – (Değişik madde:13.4.2007-26492) Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi (Ek ibare: 22.10.2009-27384) “Ocak,”Haziran ve Eylül aylarıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. (Yür.Kld. cümle: 22.10.2009-27384)[45] Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir[46] (Yür.Kld. ibare: 22.10.2009-27384)[47].”[48]

(Ek fıkra: 5.7.2007-26573) 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesine göre kadroları Bakanlıkta olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personel, talebi halinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlığın uygun göreceği sağlık kurum veya kuruluşuna atama dönemine ve kuraya tabi olmaksızın, Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak, naklen atanır.”

Kurumlar Arası Naklen Atama

"MADDE 17 – (Değişik madde  : 24.06.2006-26208) "(Değişik fıkra:13.4.2007-26492) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kura dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur’a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.” [49](Değişik cümle: 22.10.2009-27384) Ancak stratejik personel (Ek ibare: 21.05.2011-27940) “ile diş tabipleri” dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın naklen atanabilir.”[50]"

(Değişik fıkra: 22.10.2009-27384) Başka kurumlarda çalışmakta olup eşleri Bakanlıkta; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bendlerine göre sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanların, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli  Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak çalışanların ve eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların Bakanlığa nakil talepleri standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların atanacağı yerler, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenir.”[51] [52]

(Değişik ibare:13.4.2007-26492) “Ayrıca”[53], Merkez Teşkilatı kadroları ile kararname ile atama yapılan kadrolara, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Başhekimlik, Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, (Yürürlükten kaldırılan ibare: 21.05.2011-27940)[54] kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kur’a şartı aranmaz."[55]

(Ek fıkra: 22.10.2009-27384) Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde çalışan personel dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilir.”

(Ek fıkra: 22.10.2009-27384) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların; sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.”

(Ek fıkra: 21.05.2011-27940) “Stratejik personelin başka kurumda çalışmakta olan eşlerinin; teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca ataması yapılamayanların, kurumlar arası naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.”

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

Madde 18 - Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet (Değişik ibare: 22.10.2009-27384) “bölgelerine”[56] naklen atanabilir;

a) Sağlık durumu,

b) Eş durumu,

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il'e atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

"(Değişik fıkra:13.4.2007-26492) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. “(Değişik cümleler: 22.10.2009-27384)Mazereti sona eren personel, bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır.” [57] (Değişik cümle: 21.05.2011-27940) “Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar.” [58](Yür.Kld. cümle: 22.10.2009-27384)[59] Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar."[60]

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama

Madde 19 – (Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) “Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar."[61]

(Yür.Kld. cümle: 22.10.2009-27384)[62] Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkânları ile sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlıkça oluşturulan komisyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı,  kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır. Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır. [63]

(Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) "Komisyon, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir."[64]

(Ek fıkra: 22.10.2009-27384) Komisyonun kuruluşu ve çalışma esasları yönerge ile düzenlenir.”

Eş Durumu Nedeniyle Atama

"MADDE 20 –[65] (Değişik madde:13.4.2007-26492) [66] Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.

Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.

Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, (Yürürlükten kaldırılan ibare: 21.05.2011-27940) (…)[67], yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık önlisans mezunlarının atanabildiği kadro unvanları, kadro unvanlarına bakılmaksızın 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir. Kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. “(Değişik cümle: 22.10.2009-27384) Ancak; başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde (Değişik ibare: 21.05.2011-27940) “kurum içi naklen atama döneminde”[68] veya sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz.”[69] Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri uyarınca atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları ve başasistanların eş durumu nedeniyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

(Ek fıkra: 21.05.2011-27940) “Aynı unvanda olup eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ilin kendisi için C veya D hizmet grubu il olması halinde kıdem şartı aranmaz.”

Uzman tabiplerin, uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında ve tabiplerin, tabip ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması halinde eş durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka  yerde istihdamı mümkün olmayan hallerde, Bakanlık ilgili Kurumla koordinasyon sağlayarak eş durumu atama talebini değerlendirir. Bu hallerde  atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

(Değişik cümle: 22.10.2009-27384)Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, (Değişik ibare: 21.05.2011-27940) “ve tabiplerin”[70] görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde Bakanlıkça ilan edilen boş yerler arasından yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir.”[71] Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır.

(Yür.Kld. fıkra: 22.10.2009-27384)[72] "

Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği (Değişik madde başlığı: RG - 21.10.2005 - 25973)

"MADDE 21 – (Değişik madde:13.4.2007-26492)Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.

(Değişik cümle: 21.05.2011-27940) “Eşi vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenler standardın uygun olması halinde, talebi doğrultusunda, eşinden boşanan personel ise C ve D hizmet grubu illerinden birine, bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atanabilir.” [73] [74] Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatları boşanma ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılır.

İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak atama müracaatları, eşin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde yapılır.

Eşi şehit ve malül gazi olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri yerine getirilir.

Aşağıdaki fıkralar doğrultusunda atanan personel; bu madde gereğince atanmasına esas teşkil eden belgeleri İl Sağlık Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, atama gerekçeleri sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. (Değişik cümleler: 21.05.2011-27940) “Bulunduğu ile atama gerekçesi sona eren personel, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda çalışmaktaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallara göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan atama gerekçesi sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.”[75] [76] (Yür.Kld. cümle: 22.10.2009-27384)[77]

Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin;

a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (Değişik ibare: 22.10.2009-27384) “birinci fıkrasının (C) bendine”[78] göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

b) Milletvekili, noter, belediye başkanı ve muhtar olduğunu,

“c) (Değişik bent: 21.05.2011-27940) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,”[79]

Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir.

Ancak, bu maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri dört yıllık süre kapsamında değerlendirilir.

Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır.

(Değişik fıkra: 22.10.2009-27384)Bu madde doğrultusunda atanma talepleri kabul edilen personelden uzman tabip, (Değişik ibare: 21.05.2011-27940) “ve tabiplerin”[80] görev yerleri, Bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile belirlenir.”[81] [82]

(Ek fıkra: 22.10.2009-27384)Bu maddenin yedinci fıkrasının (a) bendi hükümlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam edilen personelin eşine uygulanma usul ve esasları yönerge ile düzenlenir.”

Bu madde doğrultusunda yapılacak atamalarda, öncelikle Personel Dağılım Cetveli uygulanır. Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınır.

Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.

Stratejik personelin atama taleplerinde bu maddenin (Ek ibare: 22.10.2009-27384) “(a) ve” (c) bendi ile son fıkrası uygulanmaz.”[83] [84]

Sınıf ve Unvan Değişikliği Nedeniyle Atama

"MADDE 22 – (Değişik madde  : 24.06.2006-26208) Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamalar, Bakanlık Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

(Değişik fıkra: 22.10.2009-27384) Vakıf Üniversiteleri hariç olmak üzere Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan herhangi bir sebeple ayrılacak olanlar Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olan personel; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması halinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.”[85] [86]

Klinik şef, klinik şef yardımcılığı ve başasistanlıktan ayrılmak isteyen uzman tabipler ise Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri yere her zaman atanabilirler." [87]

İstihdam Edilme Gerekçeleri Ortadan Kalkan Personelin Ataması

Madde 23 - (Değişik cümle:13.4.2007-26492)"İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği pilot uygulamaları hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, personel dağılım cetvelinde değişiklik olması, sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır.” [88] (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 14.02.2005 tarih YD İtiraz 2005/374 sayılı kararıyla maddenin ikinci cümlesinin yürütmesi durdurulmuştur)Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

Hizmet Gereği Atamalar

Madde 24 - Aşağıdaki hallerde, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir;

a) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

b) Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tespit edilmesi.

(Değişik fıkra  : 24.06.2006-26208) "Birinci fıkranın (a) bendi gereği yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir."[89]

(Ek Fıkra: R.G.: 14.09.2004/25583) (a) ve (b) bentleri gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel haklarındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya Valilik tarafından il içine atanır.

(Değişik fıkra : 24.06.2006-26208) "Bu madde gereği atananlar, ayrıldıkları bu İle (Ek ibare: 22.10.2009-27384) “veya hizmet birimine” 2 yıl geçmeden naklen atama talebinde bulunamazlar."[90]

"Yönetici Atamaları"(Değişik madde başlığı  : 24.06.2006-26208) [91]

Madde 25 - (Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) (Madde metninden çıkartılan ibare  : 24.06.2006-26208)"..."[92] il müdürlüğü, müdürlük ve başhekimlik unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, (Ek ibare: 21.05.2011-27940) “personel dağılım cetveli,” süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapılabilir. (Yür.kld.cümleler:13.4.2007-26492) (…) [93] (Ek cümleler: 22.10.2009-27384) “İl müdürlüğü ve başhekimlik unvanlarına atandıktan veya görevlendirildikten sonra başka yere atanma talebinde bulunanlardan; iki yıl süreyle bu görevleri yürütenler bir defaya mahsus olmak üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun bir kadroya atanırlar. İki yıldan az bu görevleri yürütenler ise, önceki kadrolarının bulunduğu ildeki durumlarına uygun bir kadroya atanırlar.”

"Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine ve Bölge İçi Atama

MADDE 26 – (Başlığı ile birlikte değişik madde  : 24.06.2006-26208) İlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması durumunda her zaman yapılabilir.

Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak koşuluyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personelin gitmek istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla bu ve diğer illere atamaları (Yür.Kld. ibare: 22.10.2009-27384)[94] Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması hallerinde her zaman yapılabilir"[95]

(Ek fıkra:13.4.2007-26492)"Personel, bu madde doğrultusunda yılda en fazla bir defa atama talebinde bulunabilir."

(Ek fıkra: 22.10.2009-27384) Personelin talebi halinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere personel dağılım cetveli ve kadronun uygun olması hallerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.”

(Ek fıkra: 22.10.2009-27384) Ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.”

Yeni Açılan Tesisler

Madde 27- Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir. (Yür.kld.cümle:13.4.2007-26492) (…)[96]

(Yür.Kld. fıkra: 22.10.2009-27384) [97]

(Ek fıkra: 22.10.2009-27384) Bu madde hükümleri, yeni tesisin açıldığı tarihten itibaren 1 yıl uygulanabilir.”

Resen Atama

MADDE 28 – (Değişik madde  : 24.06.2006-26208) İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır.

İhtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen atama yapılabilir.

Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir."[98]

Karşılıklı yer değiştirme

Madde 29 - (Madde Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur'a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur'a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

(Ek fıkra: 22.10.2009-27384) Ancak, bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddeleri ile 21 inci maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları hariç diğer fıkralarına göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Müracaat sınırlamaları

"MADDE 30 – (Değişik madde  : 24.06.2006-26208) Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27 ve 29 uncu maddelerine göre atanan personel atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak bu personelin atanma talepleri bu Yönetmeliğin 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeleri kapsamında ise, bu süre şartı aranmaz."[99]

(Ek fıkra:13.4.2007-26492)"Bu Yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26 ncı maddelerine göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı sürece bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar."

(Ek fıkra: 21.05.2011-27940) “Naklen atama talebinde bulunacak personel aynı anda sadece bir hukuki sebebe dayanarak talepte bulunabilir. Yapılan bir atama talebi sonuçlanmadan yeniden başka bir sebebe dayanarak başvuru yapılabilmesi için önceki talebin geri alınması şarttır.”


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Gerçek dışı beyan

Madde 31 - Mazeret gruplarına dayanarak kurum içi naklen ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya tüm personel için hizmet puanına esas beyan ve belgelerin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.
 

İstihdam Planlama Komisyonu

“MADDE 32 – (Değişik madde: 22.10.2009-27384) İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir kuruldur. Komisyonun çalışma usul ve esasları yönerge ile belirlenir.”[100]

İstihdam Planlama Komisyonunun Görevleri ve Çalışma Usulü

Madde 33 - İstihdam Planlama Komisyonu; bu Yönetmeliğin 5 nci maddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. İstihdam Planlama Komisyonu, atama ve nakil dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. İstihdam Planlama Komisyonunda alınan kararlar, bakan onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce uygulanır.

İdari iş ve işlemler

Madde 34 - Bakanlık ve valiliklerce yapılacak tüm atama ve nakillerde idari iş ve işlemler, Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Özel nitelikler

Madde 35 - Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma v.b. gibi özel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir.

Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler

Ek Madde 1 – (Yürürlükten kaldırılan madde  : 24.06.2006-26208)[101]

Başasistanların Atama ve Nakilleri

Ek Madde 2 - (Yürürlükten kaldırılan madde  : 24.06.2006-26208)[102]

“EK MADDE 3 – (Ek madde: 22.10.2009-27384) Stratejik personel hariç, görev yaptığı il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan personel talebi halinde, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânının bulunmadığını belgelendirmesi halinde; 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu iline standardın ve personel dağılım cetvelinin uygun olması şartıyla atanabilir.”

“EK MADDE 4 – (Ek madde: 21.05.2011-27940)Bu Yönetmeliğin 19, 20 ve 21 inci maddeleri gereği atananlara, atandığı yerde fiilen altı yıl çalışması halinde, bu Yönetmeliğin; 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 21 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 36 - 16/11/1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği" ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - (Değ: R.G.: 14.09.2004/25583) Bakanlıkça, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubunda bulunan illerden diğer hizmet bölgelerine yapılanlar hariç olmak üzere, geçici görevle başka bir ilin hizmet birimlerinde görevlendirilen personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Bakanlıkça ilan edilen tarihe kadar müracaat ettikleri taktirde, bir defaya mahsus olmak üzere duyurulan C ve D hizmet grubu illere atanabilirler. Bu suretle atanamayanların geçici görevleri Bakanlıkça sona erdirilir. İl içi geçici görevlendirmelerde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre geçici görevi uzatılmayan personelin geçici görevi sona erdirilir.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce 16/11/1996 tarihli ve 22819 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği" çerçevesinde atama için müracaat edenlerin usülüne uygun olan talepleri bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış il içi geçici görevlendirmeler ve bu Yönetmeliğin 11 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan geçici görevlendirmeler ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetler dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılda hizmet puanı bu Yönetmeliğin öngördüğünden farklı zamanlarda ilan edilebilir.
Geçici Madde 3 - (Yürürlükten kaldırılan madde  : 24.06.2006-26208) [103] 

Geçici Madde 4 - (Yürürlükten kaldırılan madde  : 24.06.2006-26208)[104]

"GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek geçici madde : 24.06.2006-26208) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Yataklı Tedavi Kurumlarında boş bulunan hemşire standartlarında; o kurumda standart fazlası ve Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen oranların üstünde istihdam edilen ebe unvanlı personel çalıştırılabilir."

"GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek geçici madde : 24.06.2006-26208) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk Kurum İçi Naklen Atamalarında uzman tabiplerin il içi atama onayları bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça tescil edilir."

"GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek geçici madde : 24.06.2006-26208) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce eşi vefat eden personelin 6 ay içerisinde başvurması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması kaydıyla atamaları istedikleri yere yapılabilir."

"GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek geçici madde : 24.06.2006-26208) Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personelin usulüne uygun olan talepleri başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir."

Yürürlük

Madde 37 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

EK 1 - İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

İL ADI

EK HİZMET PUANI

İL ADI

EK HİZMET PUANI

İSTANBUL

0

MALATYA

400

ANKARA

10

KIRŞEHİR

410

İZMİR

20

ARTVİN

420

KOCAELİ

30

AFYON

430

BURSA

40

DÜZCE

440

ESKİŞEHİR

50

ÇORUM

450

TEKİRDAĞ

60

OSMANİYE

460

ADANA

70

KAHRAMANMARAŞ

470

YALOVA

80

NİĞDE

480

ANTALYA

90

GİRESUN

490

KIRKLARELİ

100

KASTAMONU

500

DENİZLİ

110

TUNCELİ

510

MUĞLA

120

SİVAS

520

BOLU

130

KİLİS

530

BALIKESİR

140

BARTIN

540

EDİRNE

150

AKSARAY

550

İÇEL

160

SİNOP

560

BİLECİK

170

ERZİNCAN

570

KAYSERİ

180

ÇANKIRI

580

GAZİANTEP

190

ERZURUM

590

ZONGULDAK

200

TOKAT

600

AYDIN

210

ORDU

610

SAKARYA

220

DİYARKIR

620

ÇANAKKALE

230

YOZGAT

630

MANİSA

240

ADIYAMAN

640

KONYA

250

BAYBURT

650

KARABÜK

260

KARS

660

İSPARTA

270

ŞANLIURFA

670

HATAY

280

IĞDIR

680

UŞAK

290

BATMAN

690

BURDUR

300

GÜMÜŞHANE

700

SAMSUN

310

MARDIN

710

KIRIKKALE

320

SİİRT

720

NEVŞEHİR

330

ARDAHAN

730

KARAMAN

340

VAN

740

ELAZIĞ

350

BİNGÖL

750

RİZE

360

HAKKARİ

760

TRABZON

370

ŞIRNAK

770

AMASYA

380

BİTLİS

780

KÜTAHYA

390

AĞRI

790

 

 

MUŞ

800

 

 

 

 

 

 

(Yürürlükten kaldırılan Ek 2: 5.7.2007-26573) [105]

(Yürürlükten kaldırılan Ek 3: 5.7.2007-26573) [106]

EK-6 (Değişik ek:13.4.2007-26492) [107]

PERSONEL DAĞILIM CETVELİ İLKELERİ

1. Personel Dağılım Cetveli (PDC), Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.

2. İl sağlık müdürü, baştabip ve bunların yardımcılarıyla başhemşirelerden oluşan yönetici kadroları, klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan gibi, hakkında özel düzenleme bulunan unvanlar ile kapsam dışı kabul edilen unvan ve branşlar için PDC hazırlanmaz.

3. İl ve ilçelere planlanacak toplam personel sayısı, İl Sağlık Müdürlüklerinin teklifleri de dikkate alınarak Bakanlık ana hizmet birimleri ve Personel Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve İstihdam Planlama Komisyonunca (İPK) onaylanır.

4. Planlamaya esas teşkil edecek sayıların belirlenmesinde unvan ve branş bazında, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında (tüm istihdam şekilleri dahil) çalışmakta olan sağlık ve yardımcı sağlık personellerin toplamı esas alınır.

5. Her unvan ve branş için PDC ayrı ayrı hesaplanır. Ancak, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, Laborant Laboratuar Teknisyeni/Teknikeri, Fizyoterapist - Fizik Tedavi Teknisyeni/Teknikeri, Odyolog - Odyometri Teknisyeni/Teknikeri, Ortopedi Teknisyeni/Teknikeri, Toplum Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri, Diş Protez - Diş Teknisyeni/ Teknikeri gibi aynı branşta öğrenim görerek farklı unvanlara atanan yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin planlaması tek unvan altında yapılır.

6. Personelin İllere planlanmasında temel ilke ev halkı tespit fişi (ETF) nüfusudur. Nüfus dışında, 14. maddede belirtilen değişkenler ile hizmet gereklilikleri de dikkate alınır. Yatak sayısının etken olduğu hallerde Sağlık Bakanlığı'nca tescil edilmiş yatak sayısı esastır.

7. (Yür.Kld. ilke: 22.10.2009-27384)[108]

8. Personel Dağılım Cetveli hesaplanmasında, Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri tek ilçe olarak kabul edilir.

9. Semt Polikliniklerine Bakanlık tarafından ayrıca planlama yapılmaz. Bu birimlerin personel dağılımı bağlı bulunduğu hastanenin personel planlaması içinde değerlendirilir.

10. Aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, bu konuda yapılan özel düzenlemeler çerçevesinde yeniden PDC planlaması yapılabilir.

11. Halk Sağlığı uzmanları, öncelikle Halk Sağlığı uzmanı bulunmayan iller ile aile hekimliği uygulamasına geçilen pilot illerdeki Sağlık Müdürlüklerinde veya toplum sağlığı merkezlerinde istihdam edilecek şekilde planlanır.

12. Aile hekimleri, öncelikle aile hekimliğine geçilmesi planlanan pilot illerdeki Sağlık Müdürlüklerinde veya birinci basamak sağlık kuruluşlarında İstihdam edilecek şekilde planlanır.

13. Bir birimdeki 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personel sayısının o birim için PDC' de öngörülen personel sayısından fazla olması halinde söz konusu personelin ilgili mevzuat çerçevesinde yer değişikliği yapılıncaya kadar bu personelle ilgili yer değişikliği işlemi yapılamaz. Anılan Kanun gereği birimlere vizelenen boş pozisyonların o birim için PDC de belirlenen pozisyon sayılarını aşması halinde dahi bu pozisyonlara atama yapılamaz.

14. Personel sayısının dağılımında aşağıdaki ölçütler dikkate alınır:

a) Tüm ülkeye veya bölgeye hizmet veren genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine, il dışından başvuru, yıllık ortalama poliklinik sayısı, yıllık ameliyat sayısı, özellik arz eden birimlerinin olması (yoğun bakım ünitesi, reanimasyon ünitesi, yanık ünitesi, diyaliz, kan bankası ve benzeri birimlerin bulunması),

b) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik (hastalık insidans ve prevelansı vb), coğrafi ve turizm kaynaklı değişiklikler olması,

c) Hekime başvuru sıklığı,

d) İllerin tıbbi cihaz ve fiziki mekan kapasitesi,

e) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri ya da poliklinik sayısındaki farklılıklar,

f) Ulaşım şartları, vardiya hizmetleri, gibi etkenler.

15. Diş hekimliği alanında yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) ve diş-çene cerrahisi merkezlerinde (DÇCM) istihdam edilirler. Bulunduğu ilde ADSM / DÇCM olmayan yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri ise o ilin ağız ve diş sağlığı hasta sayısının en yoğun olduğu ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri için altyapının en uygun olduğu birimde istihdam edilirler.

16. Sağlık Ocaklarına planlama yapılırken; 3500 nüfus için 1 (bir) pratisyen hekim planlaması esas olmakla birlikte, 14. maddede belirtilen değişkenlere bağlı olarak daha düşük veya daha yüksek nüfuslar için de planlama yapılabilir.

17. (Yür.Kld. ilke: 22.10.2009-27384)[109]

18. İl içinde hemşire ve ebe dağılımı yapılırken ebelerin ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık tesisleri ile doğumevlerinde, hemşirelerin ağırlıklı olarak yataklı sağlık tesislerinde istihdamlarının yapılması esastır. (Yür.Kld. cümle: 22.10.2009-27384)[110]

19. (Yür.Kld. ilke: 22.10.2009-27384)[111]

20. Anestezi teknisyen/teknikerleri sadece yataklı tedavi kurumları ve ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) için, odyolog - odyometri teknisyen/teknikerleri, fizyoterapist, fizik tedavi teknisyen/teknikerleri, ortopedi teknisyen/teknikerleri sadece yataklı tedavi kurumları için planlanır ve istihdam edilirler.

21. (Yür.Kld. ilke: 22.10.2009-27384)[112]

22. Acil sağlık hizmetleri birimlerine (112 istasyonları ile yataklı tedavi kurumlarının acil servisleri ve 24 saat hizmet veren birimler v.b) acil sağlık hizmetleri için acil tıp teknisyeni/ ambulans ve acil bakım teknikeri planlaması yapılır.

23. (Yür.Kld. ilke: 22.10.2009-27384)[113]

24. Yeni kurum ve kuruluşların hizmete girmesi, mevcut kurumlarda nitelik değişikliği olması, kurum içi yeni birim açılması ya da bir kısım birimlerin kapatılması, farklı kurumların birleşmesi ya da mevcut kurumlardan ayrılma yoluyla yeni kurum oluşturulması gibi durumlarda, yapılan düzenleme ve hizmetin gereklerine uygun olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda yeni PDC belirlenerek İPK onayını takiben ilan edilir.

25. (Yür.Kld. ilke: 22.10.2009-27384)[114]

 [1] Bu Yönetmelik; Bakanlık Merkez Teşkilatı personeli hariç sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak usul ve esasları kapsar.

[2] fıkrada

[3] Madde 2 - (Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Bu Yönetmelik; atamaları merkezden yapılan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak kuralları kapsar. Tıpta Uzmanlık mevzuatına göre eğitim hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve asistanlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak, yukarıda belirtilen unvanlarda görev yapanlar, bu niteliklerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre atanırlar.

[4] g) Hizmet grubu: Personel dağılım cetveline göre karşılama oranları çerçevesinde belirlenen il gruplarını,

[5] İl: Hizmet Bölgeleri ve Gruplarındaki hizmetin yapıldığı il ve bu ile bağlı ilçeleri,

[6] ı) Hizmet Puanı: Sağlık hizmetleri sınıfından her Bakanlık çalışanı için, çalışılan yerin özellikleri ile yurt içi, yurt dışı yayınlar ve yüksek lisans yapmış olma gibi mesleki yeterlikler göz önüne alınarak hesaplanan puanı

[7] (2)

[8] azami

[9] "i) (Değişik fıkra   : 24.06.2006-26208) Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ücret veya maaşları genel bütçeden karşılanmak suretiyle istihdam edilen mevcut Bakanlık personelinin kadro ve pozisyonlarının unvan ve branşlar itibarıyla önceden belirlenen ilkelere göre illere ve hizmet birimlerine dağılımı sonucu ayrı ayrı olarak belirlenen ve her yıl yenilenen kadro ve pozisyon sayısını,"

[10] i) Personel Dağılım Cetveli: Bakanlık kadro ve pozisyonlarının, unvan ve branş itibarıyla önceden belirlenen ilkelere göre illere ve hizmet birimlerine dağılımı sonucu ayrı ayrı belirlenen ve her yıl yenilenen kadro ve pozisyon sayısını,

[11] j) Personel: bakanlıkta sağlık hizmetlerinde görev yapan personeli,

[12] k) Uzman Tabip: Uzman Tabip ve Uzman Tabip (TUTG) unvanlı kadroya atanmaya hak kazanan personeli,

[13] Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen

[14] personelini,"

[15] Madde 5 - Bu Yönetmelik tüm atama ve nakillerde;
a)Personel dağılım cetvelindeki sayıların aşılmaması kaydı ile idarenin hizmet ihtiyacının dikkate alınması,
b)Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,
c)Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımının sağlanması,
d) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması ilkelerini esas alınır.

[16] her yıl Aralık ayı sonunda yenilenerek

[17] Ek:4’de

[18] Madde 7 - (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 14.02.2005 tarih YD İtiraz 2005/374 sayılı kararıyla maddenin yürütmesi durdurulmuştur) Bütün unvan ve branşlarda hesaplanan personel dağılım cetveli karşılama oranlarına göre iller, her unvan ve branşa göre en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak 4 grupta mütalaa edilir. A grubunda ilk 20 il, D grubunda son 21 il bulunur. Diğer illerden personel dağılım cetveline göre personeli hizmet birimleri arasında dengeli olarak dağıtılmayanlar ile personelin yeterli imkanla teçhiz edilmediği iller B grubunda, kalanlar ise C grubunda değerlendirilir. Hizmet grupları her atama döneminden önce yeniden belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

[19] Değiştirilen sayı 24.06.2006-26208: 200

Çıkartılan ibare: "ile başasistanlar"

Değiştirilen cümle: Bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen D ve C hizmet grubu iller, kapsam dışı unvan ve branşlar için; dönem tayini ve kuralarda atamaya açılan iller olarak, mazeret durumlarında ise personel dağılım cetvelinde o unvan ve branşla ilgili kadro öngörülen iller olarak uygulanır.

[20] Madde 8- (Değişik madde:13.4.2007-26492) En fazla 200 personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar ile Personel Dağılım Cetvelinde ülke genelinde tüm illerde standart öngörülmeyen unvan ve branşlar hizmet grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur.

Kapsam dışı personelin, bu Yönetmeliğin 19, 21, 24 ve 26 ncı maddeleri çerçevesindeki atamalarında, illerin doluluk oranları dikkate alınır.

Kapsam dışı uzman tabiplerin eş durumu atamalarında, kıdem esas alınıp, hizmet grubu şartı aranmadan kıdemli personele tabi olarak atama yapılır. Diğer kapsam dışı personelin eş durumu atamalarında ise; uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar hariç olmak üzere bu personele tabi olarak atama yapılır. İki eşin kapsam dışı personel olması halinde kıdem esas alınır."

[21] Madde 8 - (Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) En fazla (Değişik sayı  : 24.06.2006-26208) "100" personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar (Çıkartılan ibare  : 24.06.2006-26208) "..." hizmet grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışı tutulacak unvan ve branşlar Bakanlık onayı ile belirlenir. Kapsam dışı unvan ve branşlar, atamaya açılan illerle birlikte, Bakanlık internet sitesinde duyurulur. Kapsam dışı tutulan personelin atama ve nakilleri, bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kura, sınav veya hizmet puanına göre yapılır. "(Değişik cümle  : 24.06.2006-26208) Kapsam dışı unvan ve branşlar için; o yıl itibariyle dönem tayinleri, kurumlar arası nakil kuraları ve açıktan atama kuralarında atamaya açılan iller ile mazeret durumları, olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği atamalarında ise personel dağılım cetvelinde o unvan ve branşla ilgili kadro öngörülen iller D ve C hizmet grubu iller olarak uygulanır."

[22] Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, bu yönetmeliğe tabi her Bakanlık çalışanı için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin ve mesleki yeterliliklerin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır.

[23] Hizmet puanına köylerde fiilen çalışılan her yıl için 100 puan, beldelerde fiilen çalışılan her yıl için 50 puan eklenir. Alınan takdirnameler için yılda sadece bir kez olmak üzere 100 puan daha eklenir. Alınan cezalarda ise; kesinleşmiş olmak şartıyla ve her ceza için ayrı ayrı olmak üzere, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için 100 puan, aylıktan kesme cezası için 50 puan, kınama cezası için 30 puan ve uyarma cezası için 20 puan düşülür.

[24] Yapılan mesleki faaliyetler, yayınlar, alınan eğitimler ve hazırlanan eserler ile yöneticilik için Ek-2'de bulunan tablodaki puanlar eklenir. Meslekte doçent olarak geçirilen her yıl için 500, profesörlük için 600 puan temel hizmet puanına eklenir.

[25] Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri saklı kalmak ve sadece biri dikkate alınmak kaydıyla hizmet puanının hesaplanmasında esas alınan fiili çalışma öncelik sıralaması;657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görev, aynı Kanunun 86 ncı maddesine göre vekaleten atanması, geçici görev, görevlendirme ve asıl kadrosunda çalışmadır.

[26] Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde teşkil edilecek Hizmet Puanı Değerlendirme Ve İtiraz Komisyonunca değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

[27] Hizmet puanı tespit edildikten sonra her atama döneminden önce internet aracılığıyla ilan edilir. İtirazlar Bakanlık bünyesinde teşkil edilecek Hizmet Puanı Değerlendirme Ve İtiraz Komisyonunca değerlendirilir ve sonuca bağlanır.

[28] (Danıştay 5. Dairesinin 14.02.2005 tarih ve 2004/5292 sayılı kararıyla birinci fıkranın yürütmesi durduruldu) Bakanlık sağlık hizmetlerinde aksaklık görülen 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici görevlendirme yapabilir. Bu durumda Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli veya personel sayısı uygun bir İl müdürlüğü veya hizmet birimini söz konusu personel ihtiyacını dönüşümlü olarak karşılamak üzere görevlendirebileceği gibi acil hallerde re'sen de geçici görevlendirme yapabilir. Bu suretle geçici görevlendirilen personele, fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı %50 fazlasıyla verilir.

[29](Ek Fıkra: R.G.: 14.09.2004/25583) Eşi muvazzaf askerlik hizmetinde olanlar, söz konusu hizmet süresi ile sınırlı olmak kaydıyla talepleri halinde eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilirler.”

[30] Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri (Yür.Kld. ibare: 22.10.2009-27384)[30] (…)[30] personele ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça A ve B hizmet grubuna dahil illerden C ve D hizmet grubu illere, Valiliklerce de Personel Dağılım Cetveline göre karşılama oranı yüksek olan birimden düşük olan birime geçici görevlendirme yapılabilir.

[31] (Fıkra Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Üstteki üç fıkrada tanımlanan geçici görevlendirme şekilleri dışında da Bakanlık ve valilikler personelin herhangi bir suretle yerinde bulunmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle geçici görevlendirmeler yapabilir. Bakanlıkça 1, 2, 3 ve 4 üncü bölgelerin A ve B hizmet gruplarından ve bir mali yılda her seferinde üç ayı ve toplamda altı ayı geçmemek üzere, geçici görevlendirme yapılabilir. Valiliklerce, aynı personel için bir mali yılda yapılan üç aydan fazla geçici görevlendirmelerde Bakanlığın uygun görüşü alınır. Bu suretle yapılacak geçici görevlendirmelerde personel, fiilen çalıştığı yerin hizmet puanını alır. Ancak A hizmet grubu illere geçici görevlendirme yapılmaz. İl içinden yönetici kadrolarına yapılan görevlendirmelerde süre kaydı aranmaz.

[32] acil hallerde

[33] Valiliklerce aynı personel için bir mali yılda yapılacak üç aydan fazla görevlendirme için Bakanlığın uygun görüşü alınır.

[34] "(Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Personel Dağılım Cetveline uygun olması kaydı ile il içindeki yönetici kadrolarına ve Sağlık Müdürlüğündeki kadrolara 1 yıllık süre ile görevlendirmeler yapılabilir."

[35] "(Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) Bakanlık ve Valiliklerce re’sen geçici görevlendirilen personele fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı % 50 fazlasıyla verilir."

[36] a) Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler,

[37] b) Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.

[38] “c) (Ek bent:13.4.2007-26492) Mehil müddetinden geçen süreler."

[39] 1 ve 2 nci hizmet bölgelerinin A ve B hizmet gruplarına ilk atama yapılamaz.

[40] İlk defa atamada ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

[41] Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde her yıl yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder.

[42] Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır.

[43] Müracaatları Bakanlıkça uygun görülenler tercihlerine göre kura ile yerleştirilirler.

[44] Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgili mevzuatı gereği, belirlenecek dönemlerde kur'a ile atanırlar.

[45] Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır.

[46] Haziran dönemi atamaları için Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar, Eylül dönemi atamaları için Temmuz ayının başından Ağustos ayının sonuna kadar müracaat edilir.

[47] veya müracaatları kabul etmeyebilir

[48] Madde 16 - Personelin il içi ve iller arası naklen atanmasıdır. Atama dönemleri Haziran ve Eylül aylarıdır. (Değişik cümle  : 24.06.2006-26208) "Haziran dönemi atamaları için Mayıs ayında, Eylül dönemi atamaları için Ağustos ayında müracaat edilir" Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte İl Müdürlüğüne müracaat eder. İl Müdürlüğü müracaatları Bakanlığa gönderir. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların aynı olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır. Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.

[49] 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kur’a dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir. Müracaatlar Bakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler belirtilerek il müdürlüklerine yapılır. Şubat dönemi kurası için Aralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Eylül dönemi kurası için Temmuz ayının başından Ağustos ayının sonuna kadar müracaat edilir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur’a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. Ancak Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar her zaman naklen atanabilirler.

[50] Ancak profesör, doçent olanlar ile yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilirler.

[51] "(Değişik fıkra:13.4.2007-26492) Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde çalışan personel dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilir. Eşleri Bakanlıkta sağlık  hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanların ve eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların Bakanlığa nakil talepleri standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların atanacağı yerler bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenir."

[52] Bakanlık ile protokol yapılan kurumlardaki memurların, eşleri Bakanlıkta sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanlar ile eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurların Bakanlığa nakil talepleri Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir. Bu personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların atanacağı yerler bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenir.

[53] Ancak

[54] Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şef

[55] Madde 17 - (Değ.: R.G.: 14.09.2004/25583) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlararası atama için kura dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört dönemdir. Müracaatlar Bakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler belirtilerek il müdürlüklerine yapılır. Şubat dönemi kurası için Aralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Mayıs dönemi atamaları için Mart ayının başından Nisan ayının sonuna kadar, Ağustos dönemi kurası için Haziran ayının başından Temmuz ayının sonuna kadar, Kasım dönemi kurası için Eylül ayının başından Ekim ayının sonuna kadar müracaat edilir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur'a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar C ve D hizmet grubu illere her zaman için naklen atanabilirler.

[56] bölgelerinin mazeret kadrolarına

[57] Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar.

[58] Aksi halde Bakanlıkça; D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre, tercihte bulunmayanlar ise D hizmet grubu iline atanırlar.”

[59] Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin  birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanır.

[60] (Fıkra Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılır. Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilmez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanır. Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanır.

[61] Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar. (Danıştay 5. Dairesinin 14.02.2005 tarih ve 2004/5292 sayılı kararıyla cümlenin yürütmesi durduruldu) Altı aydan kısa süreli tedavi gerektiren hastalıklar için geçici görevlendirme yapılabilir.

[62] Başvuru sahibi müracaatında atanmak istediği ili belirtemez.

[63] (19. maddenin ikinci fıkrası 24.06.2006-26208 tarih/sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yürürlükten kaldırılmış olmasına karşın Mevzuat Bilgi Sisteminde yürürlükte görünmektedir.)

[64] Sağlık kurulu raporları üzerinde birinci fıkradaki işlemlerin yapılabilmesi için; bu raporların Bakanlıkça belirlenmiş eğitim hastanelerinin veya hakem hastanelerin sağlık kurullarınca usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olması şarttır.

[65] Madde 20 - Ayrı ayrı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanmasını isteyebilirler. Bu talep üzerine Bakanlık, eşlerin aynı görev yerinde çalışmaları için gerekli tedbirleri alır.
Eş durumu nedeniyle personelin nakil talebinde bulunabilmesi için; Eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığı ve ilk defa veya naklen atandığı hizmet bölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığının belgelenmesi gerekmektedir.
(Fıkra Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde genel kaide kıdemli personele öncelik tanıyarak, her iki eş içinde D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğini sağlamaktır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması şöyledir; Merkez teşkilatı kadroları, il müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik halinde kıdem aylığına esas yılı ve terfi tarihi kıdemli olandır. Eğer kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise kıdemsiz eş bu il'e atanır. Aksi taktirde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa Bakanlık, her iki eş için D hizmet grubundan başlamak üzere uygun bir ilde aile birliğini sağlar. Ancak dönem tayini, kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde personel dağılım cetveline göre münhal kadro bulunması halinde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.
Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyorsa, varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır, yoksa Bakanlık ilgili kurumla ilişki kurarak, ihtiyacın fazla olduğu görev yerinde eşlerin çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Münhal kadro bulunmaması nedeniyle atama yapılamazsa, personel çevre illerden birine atanma talebinde bulunabilir. Hiçbir şekilde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine göre işlem tesis edilebilir.
Eşi asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan asistanlık süresinin 6 aydan fazla olması şarttır.
(Danıştay 5. Dairesinin 14.02.2005 tarih ve 2004/5292 sayılı kararıyla son fıkranın yürütmesi durduruldu) Eş durumu nedeniyle, bu Yönetmelikte düzenlenen atama ve nakil çeşit ve usullerinden farklı işlem tesis edilemez. Personel Öncelikle ilgili madde hükümlerine göre atanır, daha sonra eş durumu nedeniyle naklen atanma talebinde bulunabilir.

[66] "MADDE 20 – (Değişik madde  : 24.06.2006-26208) Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanmasını isteyebilirler.

Eş durumu nedeniyle personelin nakil talebinde bulunabilmesi için; Eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığı ve ilk defa veya naklen atandığı hizmet bölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığının belgelenmesi gerekmektedir.

Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş içinde D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır. Eş durumu açısından kıdem sıralaması ise; Merkez teşkilatı kadroları, İl müdürleri, başhekimler, klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, başasistanlar, yan dal uzmanları, uzman tabipler, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 3 yıllık yüksek öğrenim mezunları, 2 yıllık yüksek öğrenim mezunları, lise mezunları ve bunlarda eşitlik halinde kıdem aylığına esas yılı ve terfi tarihi kıdemli olandır. Eğer kıdemli personelin çalıştığı il diğer eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz eş bu ile atanır. Aksi halde kıdemli eş için kıdemsiz eşin bulunduğu ilin D veya C hizmet grubundan olmasına bakılır. Her ikisi de mümkün olmazsa kıdemli eşin bulunduğu yere kıdemsiz eş atanır. Ancak son dönem tayini, kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde personel dağılım cetveline göre münhal kadro bulunması halinde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 19, 21 ve 24 üncü maddesi doğrultusunda atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde personel dağılım cetveline göre münhal kadro bulunması halinde kıdem şartı ile D ve C hizmet grubu şartı aranmaz. Aynı ilde çalışan eşlerin naklen atama talep etmeleri halinde aynı ilke ve öncelikler uygulanır.

Eşlerden biri başka bir kurumda çalışıyorsa; varsa o kurumla yapılan protokol hükümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Aksi takdirde Bakanlık; teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamın mümkün olmaması gibi hallerde bulunduğu yerde çalışması zorunlu eşin görev yaptığı kurumla koordinasyon sağlayarak eşlerin aynı görev yerinde kalmasını sağlamaya çalışır. Hiçbir şekilde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Eşi, Bakanlık Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre başasistan veya asistan olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan başasistanlık ve asistanlık süresinin 6 aydan fazla olması şarttır.

Eş durumu atamalarında Personel Dağılım Cetveli esas alınır. Ancak eşi zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personelin eş durumu atamalarında öncelikle Personel Dağılım Cetveli, Personel Dağılım Cetvelinin il içerisinde dolu olması durumunda ise standart kadro karşılama oranı uygulanır.

Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde ve Personel Dağılım Cetveli karşılama oranı en düşük birimden başlar ve bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda kura ile atanırlar. Yapılan bu kura sonucu aynı ile yerleştirilen personel, kura sonuçlarının ilanından itibaren 10 gün içinde ilgili İl Müdürlüğüne müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler. Diğer unvanlardaki personelin atamaları il emrine yapılır."

[67] kapsam dışı uzman tabipler

[68] dönem tayininde

[69] Ancak son dönem tayini, başvuru tarihi itibariyle son (1) yılda kura ve sınav sonucu atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet grubu şartı aranmaz.

[70] tabip, diş tabibi ve eczacıların

[71] Eş durumu mazereti kabul edilen personelden uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların görev yerleri, ulaşım koşulları ve yol mesafesi göz önünde bulundurularak aile birliği korunacak şekilde ve Personel Dağılım Cetveli doluluk oranları dikkate alınarak  Bakanlıkça ilan edilen boş yerlerden yaptıkları tercihler doğrultusunda  kura ile atanırlar.

[72] Bu madde doğrultusunda yapılacak atamalarda, öncelikle Personel Dağılım Cetveli uygulanır. Personel Dağılım Cetvelinde boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınır.

[73](Değişik cümle: 22.10.2009-27384) Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendiren personel ile eşinden boşanan personel C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir.”

[74] Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile eşinden boşanan personel C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir. Eşi vefat eden personel, nakil dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

[75](Değişik cümleler: 22.10.2009-27384)Mazereti sona eren personel, bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya D ve C hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça; D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre, tercihte bulunmayanlar ise D hizmet grubu iline atanırlar.”

[76] Atama gerekçesi ortadan kalkan personelin bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar.

[77] Ancak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin  birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan atama gerekçesi sona eren  personel eski görev yerine atanır.

[78] (B) ve (C) bentlerine

[79] c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması  halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini,

[80] tabip, diş tabibi ve eczacıların

[81](Değişik fıkra: 5.7.2007-26573) Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların bu madde doğrultusundaki atama talepleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin sekizinci  fıkrası hükmü çerçevesinde yerine getirilir.”

[82] Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacıların bu madde doğrultusundaki atama talepleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde yerine getirilir.

[83] Madde 21 - Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.
Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenler, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde il müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Bunlardan talepleri uygun görülenlerin atamaları, öncelikle aynı hizmet bölgesinin C ve D gruplarına yapılır.

(Değişik fıkra: 14.09.2004 - 25583) Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemli ölçüde etkilenen personel, ilgili Valinin, tevsik edici belgelerle birlikte gerekçeli teklifi üzerine, halen çalıştığı hizmet bölgesi ile bir üst veya alt hizmet bölgelerin C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir. Eşi vefat eden personel nakil dönemleri beklenmeden ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatlarının boşanma ve eşin vefatından sonraki 6 ay içinde yapılması gerekmektedir.

(Ek fıkra:21.10.2005-25973)Kendileri bu Yönetmelik kapsamında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olmakla birlikte, bu konudaki taleplerin değerlendirilebilmesi için eşlerinin;a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,b) 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında sigortalı çalışması halinde, en az dört yıl süreyle sigortalı olduğunu ve müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl sigorta primi ödediğini,c) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında çalışması halinde en az dört yıl süre ile vergi mükellefi olduğunu ve müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl süreyle Bağ-Kur primi ödediğini,belgelendirenlerin, eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri; atanmak istedikleri yerlerde münhal kadronun bulunması kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlemler tesis etmek suretiyle değerlendirilir. Şu kadar ki, eşi başasistan, asistan veya araştırma görevlisi olanların; bu konudaki taleplerinin değerlendirilebilmesi için, eşlerinin kalan başasistanlık, asistanlık ve araştırma görevliliği süresinin 6 aydan fazla olması şarttır. Ancak, (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık sigortalılık veya vergi mükellefi olma şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme veya iki yıl süre ile kesintisiz vergi mükellefi olma şartı aranmaz.

(Ek fıkra:21.10.2005-25973) (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde; personel, eşinin çalışmakta olduğu yerden işyeri belgesi, vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge ve prim ödediğini gösterir belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Bu şekilde ataması yapılan personel bu belgelerini her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Bu şekilde ataması yapılan personel eşin fiilen çalışmayı bırakması, işyerinin kapanması ve boşanma gibi nedenlerle atama gerekçesi ortadan kalkması halinde eski görev yerinin bulunduğu il'e, eski görev yerinin bulunduğu ilde münhal kadro bulunmaması halinde ise eski görev yerinin bulunduğu ilin hizmet bölgesinin doluluk oranı en düşük olan iline Bakanlıkça re'sen atanır.

(Ek fıkra:21.10.2005-25973)İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden başka bir ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve münhal kadro olması halinde, emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.(Ek fıkra:21.10.2005-25973) Eşi şehit olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, münhal kadro olması halinde bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri değerlendirilir.

(Ek fıkra:21.10.2005-25973) Personelin sağlık ile ilgili bir alanda dört yıllık yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir. Bu personel söz konusu eğitim sürelerini tamamladıkları zaman münhal kadro olması durumunda eski görev yerlerinin bulunduğu il'e, eski görev yerinin bulunduğu ilde münhal kadro olmaması halinde ise eski görev yerlerinin bulunduğu ilin hizmet bölgesinin doluluk oranı en düşük iline Bakanlıkça re'sen atanır.

[84] "MADDE 21 – (Değişik madde  : 24.06.2006-26208) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenler, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde il müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler. Bunlardan talepleri uygun görülenlerin atamaları, öncelikle aynı hizmet bölgesinin C ve D gruplarına yapılır.

Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile boşanma nedeniyle, halen çalıştığı hizmet bölgesi ile bir üst veya alt hizmet bölgelerin C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir. Eşi vefat eden personel, nakil dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatlarının boşanma ve eşin vefatından sonraki 1 yıl içinde yapılması gerekir.

Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin;

a) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre istihdam edilenler ile işçi ve geçici işçiler hariç olmak üzere noterler, belediye başkanları ve muhtarlar ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

b) 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında sigortalı çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl sigorta primi ödediğini,

c) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında çalışması halinde en az dört yıl; son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl süreyle Bağ-Kur primi ödediğini,

d) Yukarıda sayılan Sosyal Güvenlik Kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az 4 yıl; müracaat tarihi itibariyle son bulunduğu yerde en az 2 yıl kesintisiz prim ödediğini belgelendirenlerin, eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri; atanmak istedikleri yerlerde standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlemler tesis etmek suretiyle değerlendirilir.

Ancak, bu fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde; işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içerisinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle dört yıllık sigortalılık veya vergi mükellefi olma şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme veya iki yıl süre ile kesintisiz vergi mükellefi olma şartı aranmaz. Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir.

Bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde; personel, eşinin çalışmakta olduğu yerden işyeri belgesi, vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge ve prim ödediğini gösterir belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Bu şekilde ataması yapılan personel bu belgelerini her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır. Bu şekilde ataması yapılan personel eşin fiilen çalışmayı bırakması, işyerinin kapanması ve boşanma gibi nedenlerle atama gerekçesi ortadan kalkması halinde eski görev yerinin bulunduğu il’e, eski görev yerinin bulunduğu ilde münhal kadro bulunmaması halinde ise eski görev yerinin bulunduğu ilin hizmet bölgesinin doluluk oranı en düşük olan iline Bakanlıkça re’sen atanabilir.

Eşi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre bu üniversitelerde başasistan, asistan veya araştırma görevlisi olanların eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri; atanmak istedikleri yerlerde standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak eşi başasistan, asistan veya araştırma görevlisi olanlar atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan başasistan, asistan ve araştırma görevlisi süresinin 6 aydan fazla olması şarttır.

Personelin bu madde doğrultusundaki atama talepleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde yerine getirilir.

İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden başka bir ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi ve münhal kadro olması halinde, emekli olan eşinin ikamet ettiği yere tayin talebi, bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.

Eşi şehit olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, münhal kadro olması halinde bu durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri yerine getirilir.

Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans eğitimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve eğitim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, eğitim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir. Bu personel söz konusu eğitim sürelerini tamamladıkları zaman münhal kadro olması durumunda eski görev yerlerinin bulunduğu il’e, eski görev yerinin bulunduğu ilde münhal kadro olmaması halinde ise eski görev yerlerinin bulunduğu ilin hizmet bölgesinin doluluk oranı en düşük iline Bakanlıkça re’sen atanır.

Stratejik personelin atama taleplerinde bu maddenin (b), (c) ve (d) bendi ile son fıkrası uygulanmaz."

[85] (Değişik fıkra:13.4.2007-26492)"Vakıf Üniversiteleri hariç olmak üzere Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyenler; Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar."

[86] "Bakanlık kadrolarında olup uzmanlık veya yan dal ihtisasını tamamlayanlar Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına tabi olarak atanırlar. Eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyen asistan ve uzman tabipler ise daha önceki kadrolarının bulunduğu yere veya önceki kadrolarının bulunduğu hizmet bölgesinin alt hizmet bölgesi illerine tercihleri doğrultusunda dönem beklenilmeden atanırlar."

[87] Madde 22 - Bakanlık yılda bir defa sınıf ve unvan değişikliği yoluyla doldurulacak boş kadroları ilan eder. Boş kadroların belirlenmesinde sırasıyla 6, 5 ve 4 üncü hizmet bölgelerinin D ve C gruplarına öncelik verilir. Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara başvuran personel, ilgili mevzuata göre yapılacak sınavın sonuçlarına ve tercihlerine göre yerleştirilir.
Bakanlık kadrolarında olup uzmanlık veya yan dal ihtisasını tamamlayan uzman tabipler ile eğitimlerini tamamlamadan ayrılmak isteyen asistan ve uzman tabipler Bakanlığa başvururlar. Müracaat edenler her iki ayda bir, ilan edilen yerlere kura ile, müracaat etmeyenler ile tercihlerine yerleştirilemeyenler Bakanlıkça resen atanır.
Sürelerini tamamlayan başasistanlar ile başasistanlıktan ayrılmak isteyen uzman tabipler takip eden ilk dönem tayininde bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre atanırlar. Sürelerini tamamlayan başasistanlar müracaat etmedikleri takdirde Bakanlıkça D hizmet grubu illere resen atanır.

[88] İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, personel dağılım cetvelinde değişiklik olması, sağlık birimlerinin devri gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, işleme konu olan personel öncelikle il içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının altında personele sahip, ihtiyaç olan birimlere atanır.

[89] (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 26.05.2005 tarih YD İtiraz 2005/321 sayılı kararıyla bu paragrafın yürütmesi durdurulmuştur) Bu yolla yapılacak atamalar D hizmet grubu illerine yapılabilir.

[90] (Ek Fıkra: R.G.: 14.09.2004/25583) Bu madde gereği atananlar atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça naklen atama talebinde bulunamazlar.

[91] Merkez Teşkilat ve Yönetici Atamaları

[92] "Bakanlık merkez teşkilatına,"

[93] (Danıştay 5. Dairesinin 14.02.2005 tarih ve 2004/5292 sayılı kararıyla ikinci cümlenin yürütmesi durduruldu) Atanma talebinde bulundukları tarihte bu görevlerde bulunan ve en az iki yıl süreyle yürütenler puan ve döneme bağlı kalmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere münhal bir kadroya atanabilir. İki yıldan az görev yapanlar ise önceki kadrolarının bulunduğu ilde veya aynı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu illerinden birinde durumuna uygun bir kadroya atanabilir.

[94] ile kapsam dışı unvan ve branşlarda bulunan personelin bulundukları hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesindeki illere atamaları

[95] Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine Atama

Madde 26 - (Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde aynı hizmet bölgesinde A ve B hizmet gruplarından C ve D hizmet gruplarına ve üst hizmet bölgesi illerden alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine her zaman atama yapılabilir.

[96] Buna rağmen personel ihtiyacı karşılanmazsa, Bakanlık bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre resen atama yapabilir.

[97] (Ek fıkra  : 24.06.2006-26208) "Ayrıca hizmete yeni açılan tesisin PDC si belirlenene kadar, söz konusu tesis için Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği gereği öngörülen standartlar aşılmamak kaydıyla O İl içerisindeki diğer birimlerden hizmete yeni açılan tesise (Ek ibare:13.4.2007-26492)"atama ve" görevlendirme yapılabilir."

[98] Madde 28 - Kapsam dışı branş ve unvanlarda Bakanlıkça belirlenen iller ile C ve D hizmet grubu illerin personel ihtiyacı, diğer atama ve nakil yöntemleriyle karşılanamadığı taktirde Bakanlıkça resen karşılanabilir. Bu yolla yapılacak olan atamalarda personel ihtiyacı olan hizmet birimleri ile branş ve unvanlar duyurulur. Öncelikle A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları değerlendirilir. Gönüllü personel ile doldurulamayan kadrolara, söz konusu unvan veya branşta personel dağıtım cetveline göre karşılama oranı en yüksek ilin karşılama oranı en yüksek hizmet biriminde ve hizmet puanı en düşük personelden başlamak üzere Bakanlıkça resen atama yapılır. Daha önce 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde en az 2 yıl fiilen görev yapmış personel ile bu Yönetmelik'te kabul edilen mazeret durumu atanmasına engel teşkil eden personel bu uygulamanın dışında tutulur. Bu yolla resen atanan personel, 1 yıl atandığı ilde fiilen çalıştıktan sonra veya 1 yıldan önce de olsa hizmetine ihtiyaç kalmaması halinde ve talep ettiği taktirde, atama yönetmeliğine bağlı kalmaksızın C ve D hizmet grubu illerden birine veya atanmadan önce çalıştığı ile atanır.
İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimleri ile ihtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinden belde ve köylere, atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre valiliklerce resen atama yapılır. Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.
Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde çalışan personelin il içinde dağılımı sağlanamadığı takdirde Bakanlık bu personeli, mazeret durumlarını göz önünde bulundurarak ve hizmet puanı esasına göre ihtiyaç duyulan C ve D hizmet grubu illere resen atar.

[99] Madde 30 - (Madde Değ. : R.G.: 14.09.2004/25583) Bu Yönetmeliğin 14, 15, 16, 17, 22 ve 27 nci maddelerine göre atanan personel, atandıkları ilde fiilen bir yıl çalışmadıkça başka bir yere atama talebinde bulunamaz.
Sağlık mazeretleri halinde bu süre aranmaz. Personelin eş durumu mazereti sebebiyle atanma talebinde bulunması halinde Bakanlık o personelin yerine başka personel planlar. Fiilen 3 ay çalışmasına rağmen, bu personelin yerine başka bir personelin atanması sağlanamazsa bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre işlem yapılır.
5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda fiilen 2 yıl çalışmayan personel, 1 inci hizmet bölgesi illerden birine mazeret durumları hariç atanma talebinde bulunamaz.

[100] Madde 32 - İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir komisyondur. Komisyonun kimin başkanlığında toplanacağı ve kimlerin üye olacağı Bakanlıkça belirlenir. Komisyonun sekreteryası Genel Müdürlükçe yürütülür.

[101] Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler
Ek Madde 1 - (Yeni Madde: R.G.: 14.09.2004/25583) Başasistan olabilmek İçin;
a) İlgili dalda uzman olmak,
b) Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,
c) Açıktan hizmete girebilmek için, kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,
d) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen yabancı dillerden birisinde, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Dil Sınavında (ÜDS) başasistanlık sınav ilanı tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ve yabancı dil belgesini başasistanlık sözlü sınavından en az üç gün önce ibraz etmiş olmak,
e) Başasistan olmak istenilen daldaki yayınlarından uzman olarak geçirilen her yıl başına EK-3'de belirtilen kriterlere göre en az 10 ve üzerinde puan aldığı, Başasistan Sınav Komisyonu tarafından tespit edilmiş olmak,
f) Başasistan Sınav Komisyonu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak.
Başasistan sınav komisyonu; branşlar itibariyle Klinik şefi, Klinik şef yardımcısı, Profesör ve Doçentler arasından Bakanlıkça belirlenen 3'er kişiden oluşur. Komisyonlar her sınav için yeniden oluşturulur. Açılan kadro sayısına göre, aynı branşta il veya hastane ölçeğinde birden fazla komisyon oluşturulabilir.
Sınavda başarılı olan uzman tabibin başasistanlık kadrosu kendisi adına tefrik edilir. Kadrosu tefrik edilen personel, 6 ve 5 inci hizmet bölgesinin "D" hizmet grubunda, yıllık izin ve mazeret izinleri süreden sayılmak kaydı ile fiilen bir yıl görev yaptıktan sonra tefrik edilen kadrosuna atanır. Bu bölgelerde Genel Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesindeki süre kadar daha önce görev yapmış olan personel ise 4 ve 3 üncü hizmet bölgelerindeki bir il'e aynı usul ve süre ile atanır. Kadrosu tefrik edilen uzman tabiplerin atanacağı illerin belirlenmesi sırasında, 1 ve 2 nci hizmet bölgeleri hariç, D hizmet grubu illerde personel karşılama oranına göre Bakanlıkça belirlenen sayılarda kadro açılır. "D" hizmet grubunda personelin branşına uygun kadro bulunmazsa sırası ile "C-B-A" hizmet grubundan kadro belirlenir. Personelin tercihleri alınarak, kura ile atamaları yapılır. İhtiyaç duyulması ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ilgili branşta profesör veya doçent unvanını almış olanlar başkaca bir şart aranmaksızın, sınavsız olarak başasistan atanabilirler"

[102] Başasistanların Atama ve Nakilleri
Ek Madde 2 - (Yeni Madde: R.G.: 14.09.2004/25583) Bakanlıkça boş başasistan kadroları yılda iki defadan fazla olmamak üzere ilan edilir. Müracaatlar il müdürlükleri aracılığı ile Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça gerekli şartları haiz olan uzman tabiplerin dosyaları Komisyona teslim edilir. Komisyon, sınava katılan adayları puana göre sıralamaya tabi tutar. İlan edilen kadro sayısına göre 100 üzerinden 70 puandan az olmamak kaydıyla en yüksek puanı alan uzman tabipler başarılı sayılarak tercih ettikleri başasistanlığa atanmaya hak kazanır. Sınavda alınan puan, tercih edilmeyen diğer boş kadrolar veya sonraki sınavlar için geçerli değildir.
Bu yolla başasistanlığa atananlar, bu göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıl süre ile görev yaparlar.
Başasistanlıkta üç yılını tamamlayanlardan, bu süre içerisinde;
a) Uzmanlık dalı ile ilgili yayınlardan 3 yılda Ek-3'de belirtilen kriterlere göre en az 40 puan almış,
b) Hastane ve klinik içi eğitim programlarına yıllık olarak en az %70 devamlılıkla katılmış,
c) Bu etkinliklerde yılda en az üç seminer veya panel ve konferansta görev almış ve en az on beş literatür sunumu yapmış olmak şartıyla; bu çalışmalarını şef veya koordinatör şef ve kurum amirinin tasdiki ile belgelendirmiş bulunanların başasistanlık süreleri ilgili klinik şefi ve Başhekimin teklifi üzerine, Bakanlık tarafından iki defadan fazla olmamak kaydıyla üçer yıllık dönemler halinde uzatılabilir.
Başasistanlık süresini tamamlamış olanların ve sürelerinin uzatılması uygun görülmeyenlerin isimleri, kurum amirlerince Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara bildirilir. Bu şekilde bildirilen personel ile başasistanlıktan ayrılmak isteyen personel bu Yönetmelik hükümlerine göre atanır. Başasistanlıktan ayrılan veya başasistanlığının son yılında olan personel tekrar başasistanlık kadrolarına bu Yönetmeliğin ek madde I hükümlerine göre atanmak için müracaat edebilir.

[103] Geçici Madde 3 - (Yeni Madde: R.G.: 14.09.2004/25583) Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışmakta iken 26/10/1994 tarihli ve 22903 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği veya Personel Dağılım Cetveli çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde branş itibari ile istihdamı mümkün olmayan uzman tabiplerden Bakanlıkça yapılacak duyuru üzerine başasistan olarak atanma talebinde bulunanların başasistan kadroları, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartlar aranmaksızın ve kadro imkanlarına göre kendileri adına tefrik edilir. Kadro sayısının yeterli olmaması halinde branşına göre hizmet puanı yüksek olan personele öncelik tanınır. Bu personel Ek madde 1 in son fıkrasındaki hükümlere göre fiilen 1 yıl görev yaptıktan sonra tefrik edilen başasistanlık kadrosuna atanır. Atama işlemleri, gerekçeleri gösterilmek kaydıyla başhekimlerce yapılan plana göre, böyle bir plan olmazsa Bakanlıkça hizmet puanına göre 2 dönem halinde gerçekleştirilir. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde çalışmakta iken 26/10/1994 tarihli ve 22903 sayılı Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği veya Personel Dağılım Cetveli çerçevesinde Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde branş itibari ile istihdamı mümkün olmayan uzman tabiplerden aynı klinikte başasistan olarak atanacak birden fazla personel bulunması halinde toplam sayının en fazla yarısı 2 nci döneme ertelenebilir.
Başasistan olarak atanmak üzere talepte bulunmayan personel hakkında bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Kadroları kaldırılan uzman tabipler Bakanlıkça yapılan duyuru üzerine il içinde ve "D" ve "C" hizmet grubu illerde 5'er tercihte bulunur. İl içi atamalarda bu Yönetmeliğin 18, 19 ve 20 nci maddelerine göre geçerli mazereti olan personel öncelikle değerlendirilir. Tercihte bulunan personel hizmet puanına göre, bulunmayanlar ise Bakanlıkça resen atanır.
Başasistan olarak atanmak üzere talepte bulunmasına rağmen, kadro sayısının yeterli olmaması nedeniyle atanamayan, süresi içerisinde göreve başlamayan veya vazgeçen personel hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle başasistanlıkta 9 yılını dolduran personel, ek madde I'in son fıkrasındaki hükümlere göre fiilen bir yıl uzman tabiplik yaptıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız 3 yıllığına başasistanlık kadrosuna atanabilirler.

[104] Geçici Madde 4 - (Yeni Madde: R.G.: 14.09.2004/25583) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başasistan olarak atanma işlemleri tamamlanmış, fakat tebligat işlemi yapılamayan personel fiilen 1 yıl uzman tabip olarak görev yapma şartı aranmaksızın başasistanlık görevlerine başlatılırlar.

[105] Ek -2 Tablo (Değişik: 14.09.2004 - 25583)

[106] Ek -3 Tablo (Ek:14.09.2004 - 25583)

 

[107] EK-4

PERSONEL DAĞILIM CETVELİ DAĞILIM İLKELERİ

(Resmi Gazete: 24.06.2006-26208)

A) GENEL HÜKÜMLER

1) PDC Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.

2) İl sağlık müdürü, baştabip, hastane müdürü ve bunların yardımcıları, şube müdürü ve başhemşirelerden oluşan yönetici kadroları ile klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan gibi, hakkında özel düzenleme bulunan unvanlar için PDC hazırlanmaz.

3) Türkiye genelinde Bakanlıkça istihdam edilen personel sayısı toplam 100 (yüz) ve altında olan branşlar ile kapsam dışı kabul edilen unvan ve branşlar için PDC hazırlanmaz.

4) İl ve ilçelere planlanacak toplam personel sayısı Bakanlık tarafından genel ve özel hükümler çerçevesinde belirlenir.

5) PDC sayıları, istihdam Planlama Komisyonunca onaylanır.

İstihdam Planlama Komisyonu; Bakanlığın ilgili ana hizmet birimlerinin, Teftiş Kurulu Başkanlığının, Hukuk Müşavirliği ile Personel Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda ve valiliklerce PDC dağılım ilkeleri çerçevesinde yapılan çalışmaları onaylar.

6) Unvan ve branşlar doğrultusunda, planlamaya esas teşkil edecek sayıların belirlenmesinde, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında, ücret veya maaşları genel bütçeden karşılanmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi istihdam edilen Devlet memuru, 4924 sayılı Kanun çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanı gibi personelin toplamı esas alınır. 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) bendi doğrultusunda çalıştırılan sözleşmeli personel sayıları PDC ye dahil edilmemiştir.

7) Her unvan ve branş için PDC ayrı ayrı hesaplanır. Ancak, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laborant, Fizyoterapist-Fizik Tedavi Teknisyeni/Teknikeri, Odyolog-Odyometri Teknisyeni/Teknikeri, Ortopedi Teknisyeni/Teknikeri, Toplum Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri, Diş Protez-Diş Teknisyeni/Teknikeri gibi aynı branşta öğrenim görerek farklı unvanlara atanan yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin planlaması tek unvan altında yapılır.

8) Personelin İllere planlanmasında temel ilke ETF nüfusudur. Yatak sayısının etken olduğu hallerde Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş Bakanlığa ait yatak sayısı esas alınır.

9) Birim bazında belirlenen personel sayısının o birim için Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde öngörülen standartları aşması halinde söz konusu Yönetmeliğin standartları dikkate alınarak atamalar yapılır.

10) Personel Dağılım Cetveli hesaplanmasında, Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri tek ilçe olarak kabul edilir.

11) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri ve Yan Dal Eğitimi verilen kliniklerin bulunduğu illerin PDC ‘si hesaplanırken ayrı kriterler uygulanır.

12) Personelin birimlere dağılımı hususunda unvan ve branşların özelliklerine göre il içi dağılım kriterleri özel hükümlerle düzenlenir.

13) Semt Polikliniklerine ayrıca planlama yapılmaz. Bu birimlerin personel dağılımı bağlı bulunduğu hastanenin personel planlaması içinde değerlendirilir.

14) Aile tabipliği uygulaması yapılan illerde, bu konuda yapılan özel düzenlemeler çerçevesinde PDC planlaması yapılır.

15) İl içinde herhangi bir ilçe için planlanan personel sayısının o ilçedeki birimlerin ihtiyacından fazla olması halinde, söz konusu ilçenin ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen personeli o ilçedeki birimler yeterli hale gelene kadar o ilin personel ihtiyacı olan diğer ilçelerine ihtiyaçlarına göre dağıtılır.

16) ETF sayısının yetersizliğinden dolayı bir ilçeye planlanan personel sayısının 0 (sıfır) olması durumunda söz konusu ilçede o unvan ve branş için PDC sayısı bir olarak belirlenir.

17) Bir birimdeki 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personel sayısının o birim için öngörülen PDC sayısından fazla olması halinde söz konusu personelin ilgili mevzuat çerçevesinde yer değişikliği yapılıncaya kadar bu personelle ilgili yer değişikliği işlemi yapılamaz. Ancak, anılan Kanun gereği birimlere vizelenen boş pozisyonların o birim için belirlenen PDC sayılarını aşması halinde bu pozisyonlara atama yapılamaz.

18) Personel sayısının illere dağılımında;

a) Tüm Ülkeye veya bölgeye hizmet veren genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine, il dışından başvuru ve poliklinik sayısı gibi ölçütlerle ayrıca personel planlaması yapılır.

b) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik özellikler, hastalık insidans ve prevalansı, turizm gibi nedenlerle nüfus hareketleri gösteren yörelere ayrıca planlama yapılır.

c) Kişi başı tabip başvurusu sayısında, iller arasında önemli farklılıklar tespit edilmesi halinde bu husus personel planlamasında göz önüne alınır.

d) İlin tıbbi cihaz ve fiziki mekan kapasitesi değerlendirmede dikkate alınır.

19) Personel sayısının il içi dağılımında;

a) Personelin planlandığı yerde görevini yerine getirmesi ile ilgili olarak fiziki ortam, tıbbi donanım ve hizmet ekibi eksikliği il bazında tamamlanır.

b) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri veya poliklinik sayısındaki farklılıklar dikkate alınır.

c) Ulaşım şartları, vardiya hizmetleri, hastaneye bağlı semt poliklinikleri açılması gibi etkenler planlamada değerlendirilir.

B) ÖZEL HÜKÜMLER

1) Uzman Tabip PDC Dağılım İlkeleri;

a) Uzman tabiplerin illere dağılımında ETF nüfusu ve yatak sayısı esas alınır.

b) Yatak kapasitesi Türkiye ortalamasının altında veya üstünde olan illerde uzman tabip dağılımı Türkiye ortalaması esas alınarak yapılır.

c) Planlamada hasta akışının olabileceği düşünülen il merkez hastaneleri ile ilçe bölge hastaneleride dikkate alınır.

ç) Branşlar Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre belirlenir ve Tüzükteki değişikliklere göre yenilenir. PDC uygulaması kapsamında olan branşlar şunlardır; Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıları, Ortopedi ve Travmatoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Üroloji, Radyodiagnostik, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Aile Tabipliği, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Patoloji, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi, Gastroenteroloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp uzmanlarıdır. Bunun dışında kalan branşlar PDC uygulaması dışındadır.

d) Özellikli Olan Branşlar;

1 - Aile hekimi Uzmanı; Aile Tabipliği uygulamasına geçen iller dışında Aile hekimi uzmanı tabipler, uzman tabip istihdam edilemeyen yataklı tedavi kurumları ile hastanesi olmayan ilçelerdeki Birinci Basamak sağlık kurumlarına nüfusa göre öncelik sıralaması yapılarak planlanır.

2 - Halk Sağlığı ve Adli Tıp uzmanları; her il sağlık müdürlüğüne birer adet planlandıktan sonra ilin nüfus yoğunluğuna göre ildeki sayısı artırılabilir. Adli Tıp uzmanları için ilin en büyük devlet hastanesinden başlamak üzere planlama yapılır.

3 - Acil Tıp uzmanı; her ilin en büyük devlet hastanesine bir tane verildikten sonra illerin nüfus yoğunluğuna göre planlama yapılır.

e) Eğitim ve Araştırma hastanelerinin bulunduğu illere tabip planlamasında uzman tabiplerin illere dağılımında uygulanan kriterler uygulanır. Bu illere dağılımı yapılan uzman tabiplerden eğitim ve araştırma hastanelerine düşen sayı belirlenirken, ildeki diğer Sağlık Bakanlığı hastanelerinin kapasitesi dikkate alınır ve il içinde dengeli dağıtım yapılır. Bu illere yeni açılan veya eksiklikleri tamamlanamamış olan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin eğitim kliniklerinde bulunan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan sayıları o branş hizmetlerini yürütebilecek duruma gelinceye kadar bu hastanelerdeki uzman tabip planlamasında eğitici kadroda bulunan tabip sayısı da dikkate alınarak diğer Sağlık Bakanlığı hastanelerine uygulanan kriterler uygulanır.

f) Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde her bir genel ve özel dal eğitim kurumu birimlerindeki uzman tabip sayısı, her eğitim kurumunun yatak sayısı ve kapasitesi, klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve asistan sayıları, bulunduğu bölge, hasta potansiyeli, hastanenin fonksiyon ve donanımları ile uzmanlık dalının niteliği ve hizmetin diğer özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

g) Aile tabipliği ve acil tıp uzmanlık eğitimi verilen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde uzmanlık eğitiminin koordinasyonunu sağlamak üzere her hastane için 2 (iki) adet aile hekimi ve 2 (iki) adet acil tıp uzmanı verilir.

ğ) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki her branş uzman tabiplerinin o ildeki Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin eğitim klinikleri ile fonksiyonel işbirliği yapılan planlama ile uygulanır. Eğitim ve Araştırma hastanelerinin eğitim kliniği harici uzman tabipleri de bu planlamaya dahil edilir.

3) Pratisyen Tabip PDC Dağılım İlkeleri;

a) İl ve ilçelerde çalışacak pratisyen tabipler için 2200 nüfusa bir pratisyen tabip verilmesi esas kriterdir.

b) İllerdeki kurumların sayısı ve niteliği, coğrafî durum, ulaşım, kırsal ve kentsel nüfus gibi, değişkenlere göre azami % 15 artırma ve eksiltme yapılabilir.

c) İl Sağlık Müdürlükleri için, Sağlık Müdürü hariç belirlenen il PDC toplamının % 3’ü kadar pratisyen tabip planlanır.

ç) İl Sağlık Müdür Yardımcıları için;

- 100.000 nüfusa kadar 1 (bir),

- 200.000 nüfusa kadar toplam 2 (iki),

- 400.000 nüfusa kadar toplam 3 (üç),

- 600.000 nüfusa kadar toplam 4 (dört),

- 1.000.000 nüfusa kadar toplam 5 (beş),

- 1.500.000 nüfusa kadar toplam 6 (altı),

- 2.000.000 nüfusa kadar toplam 7 (yedi),

- 2.500.000 nüfusa kadar toplam 8 (sekiz),

- 3.000.000 nüfusa kadar toplam 9 (dokuz),

- İstanbul ili için 25 (yirmibeş), Ankara ili için 15 (onbeş) ve İzmir ili için 12 (oniki) olarak planlanır.

d) Sağlık Ocaklarına planlama yapılırken; 3500 nüfus için 1 (bir) pratisyen tabip planlaması esas olmakla birlikte, yerleşim yerinin ulaşılabilirliği ve alan genişliği nedeni ile ihtiyaç hissedilmesi halinde en az 2000, en yüksek 4000 nüfus için 1 (bir) pratisyen tabip planlanabilir.

e) Toplam nüfusu 15.000’in altında olan ilçelerde; sağlık ocağına ek olarak devlet hastanesi veya sağlık merkezi varsa en büyük kurumda personel birleştirmesi planlanır. İlçenin personel planlaması da bu kuruma yapılır. Personel birleştirmesi planlanan ilçelerde köy sağlık ocaklarından nüfusu 2000’in üstünde olanlar için nüfusa göre planlama yapılabilir ve bu sayı Entegre Kurum için ön görülen sayıdan düşülür.

f) A tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına 5 (beş) pratisyen tabip planlanır. B tipi Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına tabip planlaması yapılmaz.

g) Verem Savaş Dispanserlerine PDC’de planlanan toplam sayının % 1’ini geçmeyecek şekilde tabip planlaması yapılır.

ğ) AÇS-AP Merkezlerine PDC’de planlanan toplam sayının % 1.5’ini geçmeyecek şekilde tabip planlaması yapılır.

h) Devlet Hastanelerinde; genel hastaneler için il PDC toplamının 1. ve 2. hizmet bölgelerine en fazla % 25, 3 ve 4. hizmet bölgelerine en fazla % 30, 5 ve 6. hizmet bölgelerine ise en fazla % 35’i oranında pratisyen tabip planlanır.

Doğum ve Çocuk Dal Hastaneleri için 5 (beş) pratisyen tabip planlanır ancak, branş nöbeti tutacak sayıda uzman tabip bulunan hastanelerde planlama Sağlık Müdürlüklerince değerlendirilir.

Diğer Dal Hastaneleri için planlama yapılmaz.

ı) Eğitim ve Araştırma Hastanelerine; genel hastaneler için kadro yatak sayısının en fazla % 2’si, Dal Hastanelerinde kadro yatak sayısının en fazla % 1’i olacak şekilde planlama yapılır.

4) Yardımcı Sağlık Personeli PDC Dağılım İlkeleri;

a - Hemşire Unvanlı Personel İçin PDC Dağılım İlkeleri:

1 - İl ve ilçelerin hemşire sayısı planlanırken Türkiye genelindeki dolu kadro pozisyon sayısının % 20 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır. Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için ilave olarak, Türkiye genelindeki dolu kadro pozisyon sayısının % 5 fazlası hesaplanarak bulunan sayının % 50’si İstanbul, % 30’u Ankara, % 20’si İzmir iline verilecek şekilde planlama yapılır. Ankara, İstanbul ve İzmir dışında, dal hastanesi bulunan iller (doğumevleri hariç) için Türkiye genelindeki dolu kadro pozisyon sayısının % 5 fazlası hesaplanarak bulunan personel sayısı, bu illerin her birindeki dal hastanelerinin yatak sayılarının, bu illerin tümündeki dal hastanelerinin yatak sayıları toplamına oranına göre dağıtılır.

2 - İl sağlık müdürlüklerine ayrıca en az beş hemşire planlanır.

3 - İlçe sağlık grup başkanlıklarına birer adet hemşire planlaması yapılır.

4 - Sağlık ocakları ve 24 saat hizmet veren sağlık merkezleri için, yerleşim yerinin ETF’si, hasta yoğunluğu, tabip sayısı göz önüne alınarak planlama yapılır. Bu planlamada, her pratisyen tabibe (ve varsa uzman tabibe) en az bir hemşire ya da ebe olacak şekilde dağılım yapılması ve il içinde hemşire ve ebe dağılımı yapılırken ebelerin ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık tesisleri ile doğumevlerinde, hemşirelerin ağırlıklı olarak yataklı sağlık tesislerinde istihdamlarının yapılması esastır.

5 - AÇS-AP, Sıtma savaş dispanseri, verem savaş dispanseri, kanser savaş dispanseri gibi kuruluşlarda, kuruluşun hizmet bölgesinin ETF’si, poliklinik hasta ortalaması, takipli hasta sayısı göz önüne alınarak kuruluştaki her tabip başına en az bir hemşire (AÇS-AP merkezlerinde ebe ya da hemşire) düşecek şekilde planlama yapılır.

6 - Bağımsız ADSM’lerde, faal olan her üç diş ünitesi için bir hemşire planlanır.

7 - Nüfusu 30000’in altındaki ilçelerde (merkez ilçeler hariç) bulunan hastanelerde hemşire planlaması yapılırken yatak doluluk oranı, ortalama poliklinik hasta sayısı, her pratisyen (ve varsa uzman) tabibe en az bir hemşire sağlanması hususları göz önüne alınarak ve her 4 yatağa en az bir hemşire olacak şekilde planlama yapılır. Planlama yapılırken hastanede nöbet hizmeti için yetecek sayıda hemşire (ve ebe) olması sağlanır.

8 - Nüfusu 30000 ve üzerinde olan ilçelerde (merkez ilçeler dahil) bulunan hastanelerde hemşire planlaması yapılırken yatak doluluk oranı, ortalama poliklinik hasta sayısı, her pratisyen ve uzman tabibe en az bir hemşire sağlanması hususları göz önüne alınarak her 3 yatağa en az bir hemşire düşecek şekilde planlama yapılır.

9 - Doğum ve çocuk bakımevi hastaneleri dışındaki dal hastanelerine, hastanenin yatak sayısı, planlanan tabip ve uzman tabip sayısı, acil servisinin olup olmaması, yıllık poliklinik hasta sayısı, yatak doluluk oranı, varsa yıllık ameliyat sayısı göz önüne alınarak hemşire planlaması yapılır.

10 - EAH’lerde, her 3 yatak başına en az bir hemşire düşecek şekilde planlama yapılır.

11 - Tüm yataklı tedavi kurumlarında, yoğun bakımlar, dializ ve KİT üniteleri ile acil servislerde bulunan yataklar için ayrıca her 2 yatağa en az bir hemşire planlanır. 9 ve 10 uncu maddeler ile hesaplanan hemşire sayısının o hastanedeki tabip sayısından az olması halinde aradaki fark kadar hemşire ilave edilir.

12 - Sağlık evlerine atanacak ebe bulunamadığı takdirde, ebe istihdamı gerçekleşene kadar Bakanlık tarafından kriterleri belirlenerek yaptırılacak bir eğitimden geçen hemşireler görevlendirilebilir ya da vekaleten atanabilir.

13 - Doğum ve çocuk bakımevleri ile KHD kliniklerinde öncelikle ebe istihdam edilir. Bununla beraber; doğum ve çocuk bakımevleri ile KHD kliniklerinde, hemşirelik hizmetlerinin sağlanması için 7 ve 9. maddedeki hususlar dikkate alınarak her 9 yatağa en az bir hemşire olacak şekilde planlama yapılır.

14 - ATT bulunmadığı ya da sayısının yetersiz olduğu hallerde, ATT sayısı yeterli hale gelene kadar acil hizmetlerinde hemşire istihdam edilebilir.

b - Ebe Unvanlı Personel İçin PDC Dağılım İlkeleri:

1 - İl ve ilçelerin ebe sayısı planlanırken Türkiye genelindeki dolu kadro pozisyon sayısının % 20 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır. PDC hesaplanan her yıl için bir önceki yılın verilerine göre kaba doğum hızı % 2 ve üzerinde olan illere ilave olarak % 5, % 1,5 - 2 arası olan illere ilave olarak % 3 fazla ebe sayısı planlanabilir.

2 - İl sağlık müdürlüklerine ayrıca en az üç ebe planlaması yapılır.

3 - Ebe istihdamı öncelikle sağlık evleri, sağlık ocakları, ilçe belde gün hastaneleri, sağlık merkezleri, AÇS-AP’lar, kadın hastalıkları ve doğum (KHD) klinikleri olan yataklı tedavi kurumları ile doğumevlerinde yapılır.

4 - Yataklı tedavi kurumları dışındaki sağlık kuruluşlarına yapılacak dağılımda; sağlık kuruluşunun ETF’si, poliklinik hasta yoğunluğu, sağlık kuruluşunun hizmet verdiği bölgenin coğrafi yapısı göz önüne alınır.

5 - İlçe belde gün hastanesi olarak faaliyet gösteren kuruluşlarla, KHD uzmanı ve KHD kliniği olmayan yerlerdeki hastanelere o yerin ETF’si, yıllık kaba doğum hızı göz önüne alınarak ebe planlaması yapılır.

6 - İl içinde, yataklı tedavi kurumlarına yapılacak dağılımda; o ildeki doğumevi yataklarının sayı ve dağılımı, KHD klinikleri ve PDC ile planlanan KHD uzman tabiplerin dağılımı, ildeki doğumların il içindeki dağılımı, KHD kliniklerinin hasta yoğunluğu dikkate alınarak planlama yapılır. Buna göre;

a) İl merkezlerinde bulunan doğumevleri ile ETF nüfusu, il merkezinden yüksek olan ilçelerde bulunan doğumevleri ve KHD alanında hizmet veren özel dal eğitim araştırma hastaneleriyle, EAH’lerde bulunan KHD kliniklerinde, her iki KHD yatağına en az bir ebe olacak şekilde planlama yapılır.

b) Diğer ilçelerde bulunan doğumevleri için her üç yatağa en az bir ebe düşecek şekilde planlama yapılır.

c) Doğumevi olmayan il ve ilçelerdeki hastanelerde, Bakanlık tarafından planlanan PDC deki KHD uzman tabibi sayısı, KHD için kullanılan yatak sayısı, nöbet hizmetinin devamı ve o yerin kaba doğum hızı göz önüne alınarak ebe planlaması yapılır.

d) Doğumevleri ve çocuk hastaneleri dışındaki dal hastanelerine, PDC’ne göre KHD uzmanı planlanmamış ise ebe planlaması da yapılmaz.

c - Sağlık Memuru - Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri Unvanlı Personel İçin PDC Dağılım İlkeleri:

1. Anestezi Teknisyeni/Teknikeri:

a) İl ve ilçelerin anestezi teknisyeni/teknikeri sayısı planlanırken Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyon sayısının % 50 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) Sadece yataklı tedavi kurumları ve ADSM’1er için planlama yapılır.

c) PDC’ne göre cerrahi branşlardan herhangi birinden tabip planlanan her üniteye, faal ameliyat masası sayısı, cerrahi branşlardaki uzman tabip sayısı ve yıllık ameliyat sayıları dikkate alınarak anestezi teknisyeni/teknikeri verilir.

d) Birden çok faal ameliyat masası olan yerlerde, öncelikle her ameliyat masasına bir anestezi teknisyeni verilecek şekilde planlama yapılır. Daha sonra, o ilin yatak doluluk kapasitesi, ameliyat sayısı ve hasta potansiyeli açısından en yoğun olan hastaneleri belirlenerek nöbet ve icap sistemi de dikkate alınarak birimler arasında teknisyen/tekniker dağılımı yapılır. (Genel ve rejyonel anestezi uygulaması yapılmayan, sadece küçük lokal müdahalelerin yapıldığı ameliyat masaları, dağılımda dikkate alınmaz)

e) Yeterli sayıda anestezi teknisyeni/teknikeri bulunamayan birimlerde, diğer unvanlarda çalışıpta anestezi alanında sertifika almış personel, anestezi teknisyeni/teknikeri temin edilene kadar istihdam edilebilir.

2. Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri (ÇST):

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlar üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her İl Sağlık Müdürlüğüne en az 2 adet personel planlanır.

c) Daha sonra her İlçe Sağlık Grup Başkanlığı emrine, sorumluluk sahasında bulunan birimlere dağıtılmak üzere, ilçelerin ETF nüfusuna göre planlama yapılır.

d) (İstanbul iline fazladan 50, Ankara iline 40, İzmir iline 20 ve diğer Büyükşehirlere fazladan 10 tane ÇST planlaması yapılır.)

e) Hastanelere ÇST planlaması yapılmaz.

3. Diş Protez - Diş Teknisyeni/Teknikeri:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 20 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) Sadece faal diş protez laboratuarı olan kurumlara planlama yapılır.

c) Öncelikle, her ile bir diş protez teknisyeni verilmek kaydıyla, İl içinde, diş protez hizmeti sunan kurumlara, hasta yoğunluğuna göre personel dağılımı yapılır.

4. Acil Tıp Teknisyeni - İlk ve Acil Yardım Teknisyeni/Teknikeri (ATT):

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 300 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) 112 istasyonları ile yataklı tedavi kurumlarının acil servisleri ve 24 saat hizmet veren sağlık merkezlerinde acil hizmetleri için personel planlaması yapılır.

c) Yataklı tedavi kurumlarının acil servislerine yapılacak planlamada, acil servislerin ortalama hasta sayıları göz önünde bulundurularak il içi dağılım düzenlenir.

d) ATT bulunmadığı ya da sayısının yetersiz olduğu hallerde, ATT sayısı yeterli hale gelene kadar acil hizmetlerinde TST ve hemşire istihdam edilebilir. Bu durumda, hemşireler, öncelikle yataklı tedavi kurumlarının acil servislerinde, TST’ler ise öncelikle 112 istasyonlarında istihdam edilirler.

e) ATT branşında, ilçelerin ETF nüfusuna göre basamaklı planlama yapılır;

0-3000 nüfusa 3 ATT,

3001-30000 nüfusa 4 ATT,

30001-75000 nüfusa 5 ATT,

75001-100000 nüfusa 7 ATT,

100001-150000 nüfusa 8 ATT,

150001-300000 nüfusa 10 ATT,

300001-500000 nüfusa 15 ATT,

500001-750000 nüfusa 25 ATT,

750001-1000000 nüfusa 35 ATT,

1000001-3000000 nüfusa 45 ATT planlanır.

Ankara Metropol İlçe’ye 125, İstanbul Metropol İlçe’ye 275 personel planlanır.

5. Laboratuvar Teknisyeni/Teknikeri:

a) Dolu kadro ve pozisyon sayısının % 50 fazlası üzerinden planlama yapılır.

b) Laboratuvarı olan sağlık kurum ve kuruluşlarına planlama yapılır.

c) Yataklı tedavi kurumlarına yapılacak planlamalarda öncelikle laboratuvarı olan her birimden başlamak üzere personel dağıtılır.

d) Yataklı tedavi kurumunun nöbet hizmetlerine yetecek sayıda personel planlaması yapılır.

6. Ortopedi Teknisyeni/Teknikeri:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyon sayısının % 20 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her ile birer adet planlama yapılır. Teknisyenler o ilin ortopedi hasta yoğunluğu en fazla olan hastanesinde istihdam edilir.

c) Ortopedi dalında eğitim veren Eğitim ve Araştırma Hastanelerine ayrıca personel planlanır.

d) Kemik Hastalıkları Hastanelerine ayrıca personel planlaması yapılır.

7. Röntgen Teknisyeni/Teknikeri:

a) Dolu kadro ve pozisyon sayısının % 50 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) Personel dağılımında, radyoloji ünitesi bulunan sağlık kurum ve kuruluşları dikkate alınır.

c) Faal olan her röntgen, BT, MR ve benzeri radyolojik görüntüleme cihazı için öncelikle birer adet personel planlaması yapılır.

d) İl içindeki dağılımda radyoloji ünitesinin bulunduğu kurum veya kuruluşun 24 saat hizmet vermesi, acil servisinin olması ve hasta yoğunluğu dikkate alınır. Nöbet hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda yer alan radyoloji üniteleri için (sayısı 4 ten az olmamak kaydıyla) nöbet hizmetine yetecek sayıda personel planlaması yapılır.

e) Radyoloji dalında eğitim veren EAH’ne, her eğitim kliniği için iki personel planlanır.

f) Yeterli sayıda röntgen teknisyeni/teknikeri bulunamayan birimlerde, diğer unvanlarda çalışıp da röntgen alanında sertifika almış personel, röntgen teknisyeni/teknikeri temin edilene kadar istihdam edilebilir.

8. Toplum Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyon sayısının % 20 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle sağlık ocaklarına, sağlık merkezlerine, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine, kemik hastalıkları hastanelerine ve hastanelerin acil servislerine personel planlaması yapılır.

c) İl sağlık müdürlükleri için en az ikişer, ilçe sağlık grup başkanlıkları için en az birer adet personel planlaması yapılır.

d) 112 istasyonlarında, istihdam edilecek ATT sayısı yetersiz olduğu takdirde, ATT sayısı yeterli hale gelene kadar TST istihdam edilebilir.

9. Tıbbi sekreter:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 25 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır. (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için ilave olarak, Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyon sayısının % 10 fazlası hesaplanarak bulunan sayının % 50’si İstanbul, % 30’u Ankara, % 20’si İzmir iline verilecek şekilde planlama yapılır.)

b) İl sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık grup başkanlıkları, ADSM’ler ve yataklı tedavi kurumları için personel planlaması yapılır.

5) Diğer Sağlık Personeli İçin PDC Dağılım İlkeleri:

1 - Diş Tabipleri:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 50 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) İl içinde, öncelikle her faal diş ünitesi için bir diş tabibi olacak şekilde planlama yapılır.

c) Diş ünitesi olmayan yere diş tabibi planlaması yapılmaz, (ancak, o il için planlanan diş tabibi sayısı, ildeki faal diş ünitesi sayısından fazla ise, il içinde ihtiyacın en çok olduğu yerden başlamak üzere il sağlık müdürlükleri tarafından diş ünitesi temini için gereken planlama yapılarak, diş tabiplerinin buralarda istihdamı sağlanır)

d) İl sağlık müdürlüklerine birer adet diş tabibi planlanır.

e) Diş tabipliği alanında yüksek lisans yapmış diş tabipleri, ADSM ve diş-çene cerrahisi merkezlerinde "uzman diş tabibi" branşlarında istihdam edilirler. Bulunduğu ilde ADSM/DÇCM olmayan yüksek lisans yapmış diş tabibi o ilin hasta sayısının en yoğun olduğu birimde istihdam edilir.

2 - Fizyoterapist, Fizik Tedavi Teknisyen/Teknikeri:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 250 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Fizyoterapistler, sadece yataklı tedavi kurumlarında istihdam edilirler.

c) FTR uzman tabibi olan her üniteye, FTR uzman tabiplerinin her biri için en az bir adet fizyoterapist planlanır.

d) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 10 fazlası üzerinden ilave PDC hesaplanarak, FTR ve kemik hastalıkları dal hastanelerine, bu hastanelerin toplam yatak sayılarının hesaplanan personel sayısına oranlarına göre planlanır.

e) FTR alanında eğitim veren EAH’lere, her FTR eğitim kliniği için ilave olarak en az bir adet fizyoterapist planlanır.

f) Fizik tedavi teknisyen ve teknikerleri, fizyoterapistlerle birlikte değerlendirilir. Bu branştaki personelin dağılımı, fizyoterapistlerle aynı hükümlere tabidir.

3 - Eczacı:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 50 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) İl sağlık müdürlüklerinin ilaç-eczacılık şubelerine en az birer adet eczacı planlaması yapılır.

c) Bu planlamadan sonra, eczacılar öncelikle yataklı tedavi kurumlarında istihdam edilirler.

d) Yataklı tedavi kurumlarına öncelikle birer adet eczacı planlaması yapılır. İl için planlanan eczacı sayısının ildeki hastanelerin sayısından az olması halinde 100’den az yataklı hastanelere eczacı planlaması yapılmaz.

e) Yatak sayısı 200 ve üzerinde olan hastanelere, ilave her 100 yatak için bir eczacı planlanır. Yatak sayısı 1000 ve üzerinde olan hastanelerin azami eczacı sayısı 12 olarak sınırlandırılır.

f) Bağımsız ADSM’lere ve ilçe sağlık grup başkanlıklarına eczacı planlaması, il sağlık müdürlüklerince il genelinde birimlere yapılacak planlamadan sonra, eczacı sayısının yeterli olması durumunda gerçekleştirilir. ADSM’lere ve ilçe sağlık grup başkanlıklarına eczacı planlanamayan yerlerde bu kurumların eczacılıkla ilgili iş ve işlemleri, il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenecek bir yataklı sağlık tesisinin sorumlu eczacısı tarafından yürütülür.

4 - Diyetisyen:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 300 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her il sağlık müdürlüğüne birer adet diyetisyen planlanır.

c) İl ETF’ne göre birden çok diyetisyen planlanan yerlerde, o ilin hasta kapasitesi en çok, dahili branşlardaki uzman tabip sayısı en fazla olan hastanesinden başlamak üzere, her hastaneye en az birer diyetisyen planlanacak şekilde dağılım gerçekleştirilir.

d) Her EAH’ne en az bir diyetisyen planlanır.

e) İl sağlık müdürlükleri ve yataklı tedavi kurumları dışındaki kurumlara diyetisyen planlanmaz. Ancak, Diyetisyen sayısının yeterli olduğu illerde AÇS-AP merkezlerine de hizmet verilen yerin ETF’si ve hasta yoğunluğuna göre diyetisyen planlanabilir.

5 - Psikolog:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 250 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her il sağlık müdürlüğüne bir psikolog planlanır.

c) Sadece yataklı tedavi kurumlarına ve il sağlık müdürlüklerine psikolog planlaması yapılır. Ancak, psikolog sayısının yeterli olduğu yerlerde, adölesan birimi bulunan AÇS-AP’lara da personel planlaması yapılır.

d) Psikiyatri ya da nöroloji uzman tabibi olan her üniteye bir adet psikolog planlanır.

e) İl ETF’ne göre birden çok psikolog planlanan yerlerde, o ilin psikiyatri ve nöroloji hasta yoğunluğu en yüksek hastanesinden başlamak üzere, her hastaneye en az birer psikolog planlanacak şekilde dağılım gerçekleştirilir.

f) Ruh sağlığı hastanelerine, ilave olarak, her 250 yatağa bir psikolog planlanır.

g) Psikiyatri alanında eğitim veren EAH’lere, eğitim veren her psikiyatri kliniği için bir adet psikolog verilir.

h) Hasta hakları birimi bulunan yataklı tedavi kurumlarında, bu birimin işleyişi için psikolog ya da sosyal çalışmacı istihdam edilir.

6 - Sosyal çalışmacı:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 250 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her il sağlık müdürlüğüne bir sosyal çalışmacı planlanır.

c) Sadece yataklı tedavi kurumlarına ve il sağlık müdürlüklerine sosyal çalışmacı planlaması yapılır.

d) Hasta hakları birimi bulunan yataklı tedavi kurumlarında, bu birimin işleyişi için psikolog ya da sosyal çalışmacı istihdam edilir.

e) Her EAH’ne en az bir sosyal çalışmacı planlanır.

7 - Odyolog-Odyometri Teknisyeni/Teknikeri:

a) Odyolog unvanlı personel için, Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 200 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her ile en az birer adet personel planlaması yapılır. Odyologlar o ilin odyoloji laboratuarı bulunan ünitelerinde, o ilde odyoloji laboratuarı yok ise, KBB hasta yoğunluğu en fazla olan hastanelerinde istihdam edilir. Odyoloji laboratuarı olmayan illerde, il sağlık müdürlükleri, il merkezinde KBB hasta yoğunluğu en yüksek olan, en çok KBB uzman tabibi istihdam edilen hastanede bir adet odyoloji laboratuarı kurmak için gerekli tedbirleri alır.

c) Eğitim ve Araştırma Hastanelerine, eğitim veren her KBB kliniği için ayrıca birer adet personel planlaması yapılır.

d) Daha sonra her ilin ETF’sine göre personel dağılımı gerçekleştirilir.

e) Odyometri teknisyen/teknikerleri de odyologlarla aynı hükümlere göre istihdam edilirler.

f) Odyologlar ve Odyometri teknisyenleri/teknikerleri, sadece yataklı tedavi kurumlarında istihdam edilirler.

8 - Çocuk Gelişim Uzmanı:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 450 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Çocuk gelişim uzmanları; çocuk hastaneleri, doğum ve çocuk bakımevlerinin çocuk hastalıkları klinikleri, ruh sağlığı hastaneleri, çocuk hastalıkları kliniği olan eğitim ve araştırma hastaneleri ile çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında eğitim veren özel dal eğitim ve araştırma hastanelerinde istihdam edilirler.

c) Çocuk gelişim uzmanı sayısının yeterli olduğu illerde AÇS-AP merkezlerine de hizmet verilen yerin ETF’si ve hasta yoğunluğuna göre personel planlanabilir.

9 - Tıbbi Teknolog:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlar üzerinden PDC planlaması yapılır. İllerin ETF nüfuslarına göre tıbbi teknolog dağılımı yapılır.

b) Tıbbi teknologlar, il sağlık müdürlüklerince görev tanımlamalarına uygun olarak, ihtiyacın en yüksek olduğu birimden başlamak üzere istihdam edilirler.

10 - Biyolog:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 25 fazlası üzerinden PDC planlaması yapılır. İllerin ETF nüfuslarına göre biyolog dağılımı yapılır.

b) Biyologlar, il sağlık müdürlüklerince görev tanımlarına uygun olarak ihtiyacın en yüksek olduğu birimden başlamak üzere istihdam edilirler.

[108] 7. Personel Dağılım Cetveli'nde birim bazında belirlenen personel sayısının, o birim için Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği'nde öngörülen standartları aşması ya da personelin unvan ve branşında standardın olmaması halinde Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayıya göre atamalar yapılır.

[109] 17.Entegre ilçe hastanesi olan yerlerde, hizmet gereklerine göre personel istihdamı yapılır.

[110] Bununla beraber, personel sayısının yetersiz olması durumlarında ebe ve hemşireler birbirlerinin yerine istihdam edilebilirler.

[111] 19. Sağlık evlerine atanacak ebe bulunamadığı takdirde, ebe istihdamı gerçekleşene kadar Bakanlık tarafından kriterleri belirlenerek yaptırılacak bir eğitimden geçen hemşireler görevlendirilebilir ya da vekaleten atanabilir.

[112] 21. Yeterli sayıda anestezi teknisyeni/teknikeri ve/veya röntgen teknisyeni/teknikeri bulunamayan birimlerde, ihtiyaç halinde, anestezi ve/veya röntgen teknisyenliği alanında sertifika almış personel, istihdam edilebilir.

[113] 23. Acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri bulunmadığı ya da sayısının yetersiz olduğu hallerde, sayısı yeterli hale gelene kadar acil sağlık hizmetlerinde hemşire, ebe ya da toplum sağlık teknisyenleri istihdam edilebilir. 112 istasyonlarına ve diğer acil sağlık hizmeti sunulan yerlere acil tıp teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri ataması yapıldıkça, buralarda istihdam edilmiş olan diğer personel (ebe, hemşire, toplum sağlık teknisyeni v.b.) bulundukları ilçe içinde PDC si uygun olan başka sağlık kuruluşlarında istihdam edilirler.

[114] 25. Bakanlık tarafından kabul edilmiş bir hizmet içi sertifika programından sertifika almış personel, programla ilgili yönetmelik, yönerge ya da genelge hükümlerine uygun olarak istihdam edilir. Bununla beraber, aynı konuda sertifika alan personel sayısı ilgili birimin PDC sinden fazla ise, kadrosuna uygun başka bir birimde çalıştırılır.