20 Eylül 2020, Pazar
   
Yazı Boyutu

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(R.G.: 09.09.1964 / 11802)

Sağlık Hizmetlerinin Ana İlkesi Ve Temel Prensipleri

Madde 1-

a)Sağlık hizmetlerinin ana ilkesi halkın sağlık seviyesini yükseltmektir. Bu amaçla, halk sağlığı (Koruyucu hekimlik) hizmetlerine öncelik verilecek, sağlık teşkilatı toplum kalkınması ve diğer sosyal çalışmalarda da faal rol alacaktır.

Tedavi hekimliği ise, halk sağlığı çalışmalarını tamamlayan bir unsur olarak, evde ve ayakta tedaviye öncelik verilecektir.

b)Yukarıda belirtilen temel ilkeye ulaşmada birinci derecede sorumlu kurum sağlık ocaklarıdır. Sağlık ocaklarında sağlık personeli, bölgelerinde hasta tedavi ederek, kazandıkları güvene dayanarak sağlığın korunması ile ilgili hizmetleri halkın işbirliği ile yürütecek, toplum kalkınması ve diğer sosyal ve ekonomik hareketlere önderlik edecek veya katılacaklardır.

c)Sağlık kuruluşunda üst kademelerdeki personelin ilk görevi, kendilerinin nezaret ve murakabesine verilen diğer personelin çalışmalarını desteklemek olanlara verimli çalışma imkânlarını temin etmek, hizmet içinde eğiterek yeterli hale getirmektir.

d)Sağlık hizmetlerinin gelişmesi için yeter sayıda ve iyi yetişmiş sağlık personeline ihtiyaç vardır. Bu sebeple sağlık kuruluşunda görev alanlar kendilerine okullarda veya kurslarda verilen eğitim görevine en büyük önemi vereceklerdir.

Kuruluş

Madde 2-Bir ilin sağlık kuruluşu valinin idaresi altında bir bütündür.

a)İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü:

1)Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü ve yardımcıları.

2)Halk sağlığı hizmetleri başkanlıkları: (Ana-Çocuk Sağlığı, Sıtma Eradikasyon ve Çevre Sağlığı, Frengi-Lepra, Trahom, Verem Savaş Başkanlıkları): İhtiyaca göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tesbit edilir.

3)Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Şubeleri: İhtiyaca göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tesbit edilir.

b)Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlı kurumlar: Bunlar okullar, depo-tamirhaneler ve başkanlıklara bağlı dispanserler gibi kurumlardır. İhtiyaca göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tesbit edilir.

c)Sağlık bölge başkanlıkları: İller nüfus ve yol durumlarına göre sağlık bölgelerine ayrılır. Her bölgede bölge başkanlığına bağlı bir devlet hastanesi ve yeter sayıda sağlık ocağı bulunur. Hizmetin gerektirdiği yerlerde sağlık bölge başkanlıklarına bağlı halk sağlığı personeli veya kurumları da bulunur.

d)Sağlık ocakları: Tedavi hizmetleri bakımından birinci derecede sağlık bölgesi başkanlıklarına, koruyucu hizmetler bakımından da doğrudan Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlıdırlar. Sağlık ocaklarında hizmetin gerektirdiği sayıda sağlık evi bulunur.

Kadrolar

Madde 3-Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerdeki kuruluşta çalışacak personelin kadroları, kadro ve bütçe kanunları ile verilen adetleri aşmamak üzere, her takvim yılı başında düzenlenerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından ihtiyaca göre kullanılır.

Kuruluşun Görevleri Ve Çalışma Usulleri

Madde 4-Kuruluşun görev ve çalışma usulleri ana ilkeler ve yürürlükteki mevzuat göz önüne alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir iç hizmet yönergesinde belirtilir. Bu yönerge her il için birbirinden farklı olabilir.

Sağlık Kuruluşunda Görevli Personelin Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 5-

A)Vali: Valilerin yetki ve sorumlulukları İl İdaresi Kanununda gösterilmiştir. Personel istihdamı hususunda 05.01.1961 gün ve 224 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre işlem yapılır.

b)Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü: İl içinde sağlık kuruluşunun âmiridir. Hizmetleri valiye karşı sorumlu memur olarak mevzuat ve bu yönetmelik hükümlerine göre doğrudan doğruya yürütür.

c)Halk sağlığı hizmetleri başkanları: Başkanlar kendilerine verilen koruyucu hizmetlerin yürütülmesini plânlamak, bu hizmetleri sağlık ocakları ile işbirliği yaparak yürütmek, çalışma sonuçlarını değerlendirmek, personeli hizmet içinde eğitmek ile görevlidirler. Bu hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürüne karşı sorumlu olarak doğrudan doğruya yürütürler. Müdür, Başkanlıkların hizmetleri konusunda, çalışma programlarını onama, izahat isteme, teftiş, denetleme ve uyarma yetkisine sahiptir. Müdürle başkan arasındaki idari anlaşmazlıklar vali, teknik uyuşmazlıklar Bakanlık tarafından sonuca vardırılır. Direkt olarak başkanlıklara bağlı personelin görev, yetki ve sorumlulukları yürürlükteki mevzuat göz önüne alınarak başkanların teklifiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü tarafından tespit edilir. Valinin onayı ile yürürlüğe konur.

d)Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü personeli: Başkanlıklara bağlı olmayan personelin görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü tarafından yürürlükteki mevzuat göz önüne alınarak tespit edilir. Valinin onayı ile yürürlüğe konur.

e)Okul Müdürü: Müdür, İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürüne karşı sorumlu olarak okul hizmetlerini doğrudan doğruya yürütür. Okul personelinin görev, yetki ve sorumlulukları yürürlükteki mevzuat göz önüne alınarak okul müdürünün teklifi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü tarafından tespit edilir. Valinin onayı ile yürürlüğe konur.

f)Sağlık bölge başkanları: Sağlık ocağı ve hastanelerin tedavi edici hizmetlerini ve kendisine verilen koruyucu hizmetlerin denetlenmesinden,işbirliğinin sağlanmasından sorumludur. Hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri alır veya alınması için Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürüne başvurur.

g)Hastane başhekimleri ve personeli: Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği yerlerde hastane başhekimi ve personelinin görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılacak ayrı bir yönetmelik ile tespit edilir.

Hastanelere eğitilmek üzere atanan veya kursa gönderilen hekimlerin çalışma şekilleri başhekimler tarafından tespit edilir.

h)Sağlık ocakları personeli: Sağlık ocağı bölgesinde çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. Hizmet, personel arasında bu şekilde bölünmekle beraber, herkes birbirine yardım etmekle yükümlüdür.

1)Hekim:

a)Hekim, sağlık ocağı hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu âmirdir.

b)Hekim, beraber çalıştığı personelin hizmetlerini kontrol eder ve onları hizmette eğitir.

c)Hekim, hasta muayene ve tedavisini, müdahaleli doğumları, küçük cerrahi müdahaleleri, lâboratuar tahlillerini, halkın sağlık eğitimini şahsen yapar. Toplum kalkınması hizmetlerinde ve gönüllü hizmetlerin teşkilâtlandırılmasında görev alır. Kendi bölgesinde adli tabiplik görevi yapar.

d)Hekim, hastalık ve ölüm istatistiklerini, genel sağlık meselelerini göz önünde bulundurmak ve birlikte çalıştığı sağlık personeli ile danışarak, bölgede öncelikle ele alınması gereken sağlık hizmetlerinin neler olduğunu tesbit eder.

e)Hekim, motorlu taşıtların, malzeme, ilâç vesairenin, hizmetin gerektirdiği şekilde kullanılmalarını düzenler ve kontrol eder.

f)Hekim ilk yardım hizmetinde görevlidir. Gereken hallerde ilk yardımı yapar.

2)Halk Sağlığı Hemşiresi:

a)Halk sağlığı hemşiresi, ocak hekimine karşı sorumlu olarak ve köy ebelerinin yardımı ile ana ve çocuk sağlığı, hemşirelik ve ebelik hizmetlerini yürütür.

b)Halk sağlığı hemşiresi, köy ebelerinin çalışmalarını kontrol eder ve onları hizmette eğitir.

c)Halk sağlığı hemşiresi, köy ebelerinin yapamadığı doğum hallerinde, ocak merkezine gönderilen gebelere mümkün olan müdahaleyi yapar. Gereken hallerde köye giderek ebeye yardım eder.

d)Halk sağlığı hemşiresi, toplu ve münferit olarak halka sağlık ve toplum kalkınması eğitimleri yapar.

e)Halk sağlığı hemşiresi, gezi programları içersinde gittiği köylerde,hasta takip ve bakımında, köy ebelerinin yapmadığı veya yapamadığı hizmetlerin yapılıp yürütülmesini sağlar.

f)Halk sağlığı hemşiresi özel programlar gereğince yapılan gıda yardımlarında, gıdaların dağıtımını, hekimin direktifleri dahilinde ve köy ebelerinin yardımı ile düzenler.

g)Halk sağlığı hemşiresi, ilk yardım hizmetinde de görevlidir. Gereken hallerde ilk yardımı yapar.

h)Halk sağlığı hemşireliğine okul mezunu hemşire atanmasının mümkün olmadığı hallerde kurs görmüş, çalışması ve yapılan imtihan ile ehliyeti sabit olmuş olan köy ebeleri vekil olarak atanabilirler.

3)Sağlık Memuru:

a)Sağlık memuru, ocak hekimine karşı sorumlu olarak halkın sağlık eğitimi,çevre sağlığı hizmetleri, aşı tatbikatı ve okul sağlığı hizmetleri programlarını yürütür.

b)Sağlık memuru, köy ebelerinin çalışmalarının kontrolü ve bunların hizmette eğitimi için hekimin tespit ettiği esaslar dahilinde, halk sağlığı hemşiresi ile işbirliği yapar.

c)Sağlık memuru, sıtma sürveyans memuru ve trahom hasta ilâçlayıcısının hizmetlerini kontrol eder.

d)Sağlık memuru, köyde hasta takip ve bakımında hekimin direktifleri içersinde görevde bulunur. Bu çalışma, esas görevi olan koruyucu hizmetler alanındaki çalışmalarını aksatmaz.

e)Sağlık memuru, ilk yardım hizmetinde görevlidir ve gereken hallerde ilk yardımı yapar.

4)Tıbbi Sekreter:

a)Tıbbi sekreter, hekim, halk sağlığı hemşiresi, sağlık memuru, köy ebeleri ve şoförün verdikleri istatistiki bilgileri kontrol eder ve gerekli cetvellerini hazırlar.

b)Tıbbi sekreter, ocağın malzeme, ilâç ve para hesaplarını tutar.

c)Tıbbi sekreter, arşiv, kayıt, fiş ve yazı işlerini yürütür.

5)Köy Ebeleri:

a)Köy ebeleri, halk sağlığı hemşiresinin yardımcısıdır. Halk sağlığı hemşiresinin direktiflerine göre, ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini ve ev ziyaretlerini yaparlar.

b)Köy ebeleri, doğum, ölüm ve yer değişmelerle ilgili istatistiki bilgileri toplarlar.

6)Şoför:

a)Şoför, arabanın bakımından, korunmasından ve trafik kaidelerine uymaktan doğrudan doğruya sorumludur.

b)Şoför, taşıtın kullanılmasında Taşıt Kanunu ve mevzuatına aykırı hareketlerden doğrudan doğruya sorumludur.

c)Şoför, taşıtın hizmette kullanılması için hekimin verdiği direktif ve yetkiler içersinde hareket eder.

d)Şoför, günlük gezi programı, kat edilen kilometre, benzin ve yağ sarfiyatı ve taşıtın kullanıldığı süre hakkında talep edilen bilgiyi ocak tıbbi sekreterine verir.

7)Sıtma Sürveyans Memuru:

Özel talimata göre hareket eder. Hekim ve sağlık memurunun direktiflerine göre çevre sağlık şartlarının geliştirilmesinde görev alır.

8)Trahom İlâçlayıcısı:

Özel talimata göre hareket eder. Hekim ve sağlık memurunun direktiflerine göre çevre sağlık şartlarının geliştirilmesinde görev alır.

9)Hizmetli:

Hizmetli, sağlık ocağı ve lojmanlarının temizlik, bakım, muhafaza ve günlük işlerini, binek hayvanları bakımı hizmetlerini yapar.

10)Hizmette Olmayanların İşinin Yürütülmesi:

a)Hizmette olmayan köy ebelerinin işini komşu köy ebesi veya halk sağlığı hemşiresi yürütür.

b)Hekim, hizmette olmayan hemşirenin yerine köy ebelerinden birini görevlendirir.

c)Hizmette olmayan sağlık memurunun işini hemşire yürütür.

d)Hizmette olmayan tıbbi sekreterin işini sağlık memuru yürütür.

e)Hizmetten kısa süreli olarak ayrılan hekimin yerine yardımcı sağlık personelinden hangisinin bakacağı hekim tarafından belirtilir. Hekimin yerine bakan, hasta muayene ve tedavisi ile küçük cerrahi müdahaleler hariç, diğer işleri yürütür.

Çeşitli Hükümler

Madde 6-

a)Atanma:

1)Hekimler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından istihdam yerleri belirtilerek atanırlar.

2)Yardımcı sağlık personeli, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından il emrine atanır. Sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü bunların istihdam yerini ihtiyaca göre ve valinin onayı ile tespit eder.

3)Diğer yardımcı personel, (İdari memurlar, hizmetliler) bunlar sağlık ve sosyal yardım müdürlüğünün inhası ile valiler tarafından atanırlar. Sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü inhadan evvel idari memur ve hizmetlinin çalışacağı yerdeki âmirinin mütalâasını alır ve inha yazısı ile birlikte bu mütalâayı da valiye arz eder.

b)İl İçinde Nakil:

1)Hekimler il içinde doğrudan doğruya veya vilâyetin teklifi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından nakledilir.

2)Yardımcı personel (Yardımcı sağlık personeli, idari memurlar, hizmetliler) âmirlerinin teklifi veya mütalâası alınmak sureti ile sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü tarafından valinin onayı ile nakledilir.

c)Mazeret izinleri genel hükümler içersinde valiler tarafından verilir. Acil hallerde kaymakamlar tarafından verilebilir.

d)Yazışma:

Teknik hususlarda yazışma zinciri aşağıdaki şekildedir. Ancak, ilçe ve bucak idaresi ile ilgili olan yazılardan birer örnek ilçe kaymakamlığına veya bucak müdürlüklerine de gönderilir.

1)Sağlık ocağı personeli sağlık ocağı hekimliğine,

2)Sağlık ocağı hekimliği, bölge hastanesine, sağlık bölge başkanlığına, sağlık müdürlüğüne, komşu sağlık ocağı hekimlerine, kaymakamlıklara, bucak müdürlüğüne, sağlık ocak personeline,

3)Hastane personeli, hastane başhekimliğine,

4)Hastane başhekimliği, sağlık bölge başkanlığına, hastane personeline,

5)Sağlık bölge başkanı, sağlık müdürlüğüne, kaymakamlıklara, sağlık ocaklarına,

6)Sağlık müdürlüğü, sağlık bölgesi başkanlıklarına, sağlık ocağı hekimliklerine, sağlık müdürlüğü personeline,

7)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı personeli şahıslarına ait işler için âmirleri vasıtasıyla yazışırlar.

e)Sicil:

(R.G.:27.08.1973/14638'de yayımlanan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yönetmeliği ile yür. kld.)

f)Çalışma Programlarının Hazırlanması:

1)Çeşitli koruyucu hizmetlere ait haftalık, aylık veya yıllık çalışma programları halk sağlığı hizmetleri başkanları tarafından sağlık ocağı hekimleri ve sağlık grup başkanları ile danışarak hazırlar ve sağlık müdürünün onayı ile yürürlüğe konulur.

2)Hastane hekimlerinin gezi programlarını, aylık mesleki toplantıları grup başkanları, hastane başhekimleri, mütehassıslar ve ocak hekimleri ile danışarak hazırlar ve sağlık müdürünün onayı ile yürürlüğe konulur.

3)Sağlık ocağı hekimi kendisinin ve personelinin gezi programını hazırlar ve sağlık müdürünün onayı ile yürürlüğe koyar. Bu programlar ocak bölgesinde köyleri bulunan kaymakamlara sağlık ocağı hekimleri tarafından ve kaymakamlar vasıtasiyle bucak müdürlerine de duyurulur.

4)Programlarda değişiklik sağlık müdürünün muvafakati ile yapılır. Acil ve zaruri hallerde programı yürütmekle sorumlu olan değişikliği yapar ve sağlık müdürüne bilgi verir.

g)Sağlık Kuruluşu ile Diğer Genel İdare Kuruluşunun İşbirliği:

İl içinde hizmetler sağlık ve diğer genel idare kuruluşlarının yakın bir işbirliği ile yürütülür.

1)Kaymakam, halkın, sağlık teşkilâtı veya personeli hakkındaki şikâyetlerini kabul eder, durumu ilgililere ve gerekirse valiye duyurur.

2)Sağlık ocağı hekimleri bölgelerinde bulunan köylerin sağlık durumu ve meseleleri hakkında köyün bağlı bulunduğu kaymakamlığa bilgi verir ve bunların halli için kaymakamlık ve sağlık ocağı hekimliği işbirliği yaparlar.

3)Kaymakamlık ilçede sağlık teşkilâtının faaliyeti için diğer şubeler ve bucak müdürlüklerince yapılması gereken işler hakkında sağlık ocağı veya sağlık grubu başkanlarının teklifi üzerine işbirliğinin yürütülmesi için gerekli gördüğü tedbirleri alır.

4)İlçe idare şube başkanları ile sağlık personeli arasındaki uyuşmazlıklar kaymakamlarca, bu mümkün olmadığı takdirde valilikçe sonuca vardırılır.

5)İlçelerde çeşitli mevzuata göre teşkil edilmiş olan komisyonlara katılacak sağlık ocağı hekimi sağlık ve sosyal yardım müdürünün teklifi ile vali tarafından görevlendirilir.

h)(Değişik: 18.05.1994 - 94/5626 S. Kararname) Mali İşler:

1)Personel kadroları ve ödenekler il ve ilçe saymanlık teşkilatına gönderilir.

2)İl ve ilçelerde tahakkuk memurluğu görevinin kimlere verileceği Maliyece Sağlık bakanlıklarınca belirlenir.

i)Hastanelerde Hizmetin Yürütülmesi ile İlgili Özel Hükümler:

1)Sağlık ocakları tarafından mütehassıs muayenesine gönderilen hastalardan muayene ücreti alınmaz. Doğrudan doğruya hastaneye müracaat ile muayene ve tedavi olmak isteyen hastalardan - âcil vakalar hariç - 10 lira muayene ücreti alınır. Lâboratuar ve röntgen muayeneleri bu ücretin dışındadır. Döner sermayeler talimatına göre bu muayeneler ücrete tabidir.

2)Mütehassıs tabipler, sağlık ocağı tabibinin daveti üzerine konsültasyon için eve hasta muayenesine giderler. Bu muayeneler ücrete tabi değildir.

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgede çalışan hekimler (Mütehassıslar dâhil) mesai saati dışında hastaya çağrıldıklarında - zaruri haller hariç - bu davete icabet ederler. Bu gibi hallerde hasta sahibi 22.00'ye kadar 30 lira 22.00'den sonra 50 lira muayene ücretini döner sermaye hesabına ödemeğe mecburdur.

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmiş bulunduğu bölgelerdeki hastanelerde protez yapılır. Protez bedeli tarifesi gereğince döner sermayeye ödenir.

3)Sigortalı hastaların muayene ve tedavi ücreti ile doğum ücretleri sigorta tarafından ödenir.

4)Hastanelerde özel, birinci ve ikinci sınıfa yatmak isteyen hastalar ücrete tabidir.

5)Hastanede yatan hastalardan - fakir olanlar hariç - günde 7 lira yatak ve yemek parası alınır.

6)Ücretli hastalardan döner sermaye talimatına göre ücret alınır ve o yer döner sermaye idaresine yatırılır.

7)Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerdeki hastanelerde hizmet hastaneler yönetmeliği yerine kaim olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönergeye göre yürütülür.

i)Sağlık Ocaklarında Hizmetin Yürütülmesiyle İlgili Hükümler:

1)Para ile dağıtılacak ilâçların ücreti ocağın bağlı bulunduğu sağlık bölgesi hastanesinin döner sermayesi hesabına yapılır. İlâç ikmâli sağlık bölgesi hastanesinden yapılır.

2)Muayene ve tedavi olmak üzere çalışma saatleri veya programı dışında hekim; muayene ve tedavi için başvuranlardan, ocak binasında ise 5 lira,evinde ise 15 lira, hekim köye götürülecekse 50 lira ücret ocağın bağlı bulunduğu hastane döner sermayesi adına tahsil edilir. Memurlar, kamu sektöründe çalışan diğer personel ve sigortalılardan usulüne uygun olarak müracaat edeceklerin muayene ve tedavi ücretleri bilâhare ilgili kurumlardan tahsil edilir. Muayene için başvuranlardan muayene ücreti evvelden alınır. Vakanın âcil olup olmadığına karar yetkisi hekime aittir.

3)Sosyalleştirme bölgeleri dışından gelen ve sosyalleştirme bölgelerinde yerleşmeleri 90 günü geçmeyen kimselerin - memur ve aileleri ile fakir olanlar hariç - muayene ücreti çalışma saati dışında olanlarınki kadardır.

4)Çalışma saati içinde evde hasta muayenesi hekimin iş programına ve takdirine bağlıdır. (Hekimin halk ve ailelere nüfuz edebilmek için imkân nispetinde fazla köy ve ev ziyareti yapması arzuya şayan olduğu gözönüne alınacaktır.) Hasta muayenesine resmi vasıta ile gidilir.

5)Sağlık ocağı hekimi mütehassıs muayenesine lüzum gördüğü hastaları bağlı bulunduğu sağlık grubu hastanesine sevk eder. Acil ve ağır vakalar ambulânsla nakledilir. Hangi hastanın mütehassıs muayenesine sevk edileceği ve hangisinin ambulâns servisinden faydalanılacağı hakkında karar yetkisi hekime aittir.

k)Toplum kalkınmasında gönüllü vazife alanlar, sağlık personelinin vazife için yaptığı gezilerde resmi taşıtlardan faydalanabilirler.

Eğitim Ve Araştırma Bölgeleri

Madde 7-Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği eğitim ve araştırma sağlık bölgelerinde, hizmetin özelliğine göre yapılacak program ve işler, çalışmaya iştirak eden kurumların koordinasyonu teminen hazırlanacak protokol esasları dahilinde bu protokole göre yapılacak yönetmelikle yürütülür.

Yürürlük Ve Yürütme Hükümleri

Madde 8-

a)Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

b)Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.