20 Eylül 2020, Pazar
   
Yazı Boyutu

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EĞİTİM HASTANELERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EĞİTİLEN ASİSTANLARIN UZMANLIK KADROLARINA ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EĞİTİM HASTANELERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EĞİTİLEN ASİSTANLARIN UZMANLIK KADROLARINA ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarih: 04.11.1999 Sayı: 23866 (Asıl)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile kamu kurum ve kuruluşları ve üniversite hastanelerinde eğitilen asistanların uzmanlık kadrolarına atanma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Kurum eğitim hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve üniversite hastanelerinde eğitilen asistanların ilk defa uzman tabip olarak atanmalarında esas alınacak kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Eğitim Hastaneleri: Asistanların uzman tabip olabilmeleri amacıyla eğitim gördükleri hastaneleri,

Uzman Tabip: Eğitim hastanelerinde gördükleri eğitim sonrasında, Tababet Uzmanlık Sınavını kazanan asistanları, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Gereksinim duyulan ünitelerin tespiti ve bildirimi

Madde 5- Kurum eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayıp uzmanlık sınavına ilişkin belgeleri Genel Müdürlüğe intikal ettirilen tabiplere, branş bazında gereksinim duyulan uzman tabip kadrolarının bulunduğu sağlık tesisleri, ilgili hastane baştabipliği aracılığı ile imza karşılığı tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ edilen yerlerden en çok üç yer için yapacakları tercihlerini tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde üniteleri kanalı ile Genel Müdürlüğe intikal ettirirler.

Atama

Madde 6- İlgililerin öncelikle tercih sıraları dikkate alınarak atamaları yapılır.

Ancak, sıralamada bir yerin birden fazla tercih edilmesi durumunda her tercih sırası kendi arasında Genel Müdürlükçe tespit edilecek bir komisyon huzurunda yapılacak kur'a işlemi sonucunda, ilgililerin görev yerleri belirlenir. Hazır bulunmayanların gıyabında kur'aya başvurulur. Bu işlemden sonra kalan tabiplerin görev yerleri yine aynı yöntemle yapılacak tercih ve kur'a sonucu belirlenir. Kur'a sonucu aynı branş tabipleri kendi aralarında becayiş yapabilir. Tercihler ilgililer açısından doğrudan doğruya ve tek başına hak doğurmaz.

5 inci maddede belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayanların görev yerleri, tercih ve kur'a sonucu kalan yerler arasından komisyon tarafından kur'a çekilmek suretiyle belirlenir.

Tercih ve kur'a sonucu, atamaları yapılan uzman tabiplerin atama emirlerini tebellüğ edip mehil müddeti sonunda yeni görevlerine başlamamaları hallerinde Kurumla ilişkileri kesilir ve durum kendilerine yazı ile bildirilir.

Kurum eğitim hastanelerinde eğitimini tamamlayan uzmanlardan eşi kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve başka yerlere atanma olanağı bulunmadığını belgelendirenler, bu madde kapsamı dışındadır. Atama tarihinde eşinin asistanlık süresinin bitimine 6 aydan az süre kalan uzman tabiplerin eş durumu nedeniyle atamaları yapılamaz.

Uzman tabiplerin yukarıda belirlenen usullere göre sağlık tesislerine atamaları yapılır. Bunların bir yıl geçmeden yukarıdaki fıkrada belirtilen eş durumu dışında görevlendirme dahil hiçbir şekilde nakli yapılamaz. Aylıksız izin veya askerlik nedeniyle, görevin kesintiye uğraması halinde bir yıllık süre ilk kur'a yerinde tamamlatılır.

Tercih ve kur'a sonucu yapılan atamalardan sonra ihtiyaç durumunda; Kurum dışı eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayan tabiplerin atamaları da yukarıda belirtilen tercih ve kur'a esaslarına göre yapılır.

Eğitim hastanelerinde bırakılma

Madde 7- Aşağıdaki şartları taşıyanlar, Eğitim Hastaneleri Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu kararı ile Yönetim Kurulunca branş bazında belirlenen normu aşmamak üzere bulundukları Eğitim Hastanesinde uzman tabip olarak bırakılabilirler.

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girerek "C" düzeyinde puan almış veya Sağlık Bakanlığının klinik şef ve şef yardımcısı için açmış olduğu lisan sınavında başarılı olmak.

Branşı ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında en az (10) tıp kongresi, sempozyum veya kursa katılmış olmak.

Çalıştırılacağı eğitim hastanesinde branşı ile ilgili klinik şefinin de katılacağı Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından görev yapması uygun görülmüş olmak.

Branşı ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında bilimsel dergilerde yayımlanmış veya ilgili yazı kurullarınca yayımlanabilir kararı alınmış en az 5 makale veya yazısı bulunmak.

Tercih ve kur'a ile atanan tabiplerin daha sonra yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde o branştan norm kadroların aşılmaması şartı ile eğitim hastanelerine atamaları yapılabilir.

(Değ:11.04.2000 tarih 24017 sayılı R.G.) Anestezi ve Reanimasyon, Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji ve Nükleer Tıp Uzmanları ile eğitimi verilmeyen ancak o ünitede branşına ihtiyaç duyulan Uzman Tabipler, bu branşlar için belirlenen norm kadroların aşılmaması ve atanacakları Eğitim Hastaneleri Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından görev yapmaları uygun görülmüş olmak şartı ile bu maddede belirtilen şartlar aranmaksızın çalıştırılacakları Eğitim Hastanelerine atanabilirler.

Eğitim hastanelerine atanma

Madde 8- Eğitim hastanelerine yapılacak diğer uzman tabip atamalarında da 7 nci maddede belirtilen şartlar aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 9- 16/10/1994 tarihli ve 22083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü yürütür.

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanunun 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenler.

Atama İçin Önşart

Madde 2- Bu yönetmelik hükümlerine göre yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir. 2547 sayılı Kanunun yabancı uyruklu öğretim elemanlara hakkındaki 34. madde hükmü saklıdır.

Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma

Madde 3- Yardımcı doçentliğe başvurabilmek için doktora yapmış,tıpta uzmanlık ünvanını almış veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak şarttır.

Madde 4- Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilân edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

Madde 5- (9.10.1986 tarih ve 19246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldı)

Madde 6- Yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek için; şartları, bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen ve fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca düzenlenecek olan yabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir.

Madde 7- Yardımcı doçentlik için yabancı dil sınavı, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Jüri üyeleri, o fakülte, enstitü veya yüksekokul içinde bulunamadığı takdirde, üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün başka kuruluşlarından veya başka yükseköğretim kurumlarından üye seçilmek suretiyle jüri oluşturulur. Jüri, yabancı dil sınavını son başvurma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapar. Sınav; Türkçe’den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe’ye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar. Sınav, dört saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, aynı dilde olabileceği gibi Türkçe dahil, iki ayrı dilde de olabilir. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile birlikte dekanlığa, ilgili enstitü veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonucu adaya aynı gün tebliğ olunur.

Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar. Adayların hangi yabancı dillerden sınava girebileceğine, başvurulan üniversitenin senatosu karar verir.

Madde 8- Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden yabancı dil sınavında başarı gösterenler, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe, yabancı dil sınavı sonucunun tebliğini izleyen üç gün içinde teslim ederler.

Adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen kadrolar için, fakültelerde veya fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürler, biri o birimin yöneticisi, diğeri o üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti onbeş gün içinde tespit eder. Dekan veya ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister.

Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk yönetim kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya müdür kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte rektöre sunar.

Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür.

Madde 9- Yardımcı doçentler, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda ilgili dekanın rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda ilgili müdürün bölüm başkanının görüşüne dayanan önerisi ile, bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar Rektör tarafından atanabilir. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.

II. Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma

Madde 10- Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurul’un tespit edeceği esaslara göre bu kurul tarafından yılda bir defa açılır. Bu sınavlara katılabilmek için 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinin (b) fıkrasındaki şartları yerine getirmek gerekir.

Madde 11- Bir lisans öğrenimi gördükten sonra doktora yapmış, tıpta uzmanlık ünvanını almış veya tespit edilmiş belli sanat dallarından birinde yeterlik kazanmış olanlar için 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinin (b) fıkrasının 3. bendinde belirtilen yabancı dil sınavı, yılda en az iki kere Üniversitelerarası Kurul tarafından merkezi bir sistemle yapılır. Sınav esasları Üniversitelerarası Kurul’ca düzenlenir. Sınavda başarılı olana sürekli olarak geçerli bir başarı belgesi verilir. Sınavda başarısız olanlar daha sonraki dönemlerde yabancı dil sınavına katılabilirler.

Madde 12- (1.2.1986 tarih ve 19006 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldı).

Madde 13- Üniversitelerarası Kurul doçentlik sınavına katılabilme şartlarını yerine getiren adayların bildirdikleri bilim dallarına uzmanlık ve araştırma konularına göre doçentlik sınavı jürilerini ad çekme usulü ile seçer Bu seçim sözü geçen bilim dalında birden çok profesörü bulunan ayrı fakültelerden üye girmesini sağlayacak şekilde yapılır. Gerekli görüldüğü hallerde ad çekme bilgisayarla da yapılabilir.

Aynı bilim dalında yeter sayıda üye bulunmadığı veya adayın bilim dalı veya uzmanlık ve araştırma konularının özelliği zorunlu kıldığı takdirde, yakın bilim dallarında jüri üyesi seçimi yapılabilir.

Jüriler beş kişiden oluşur ve dört yedek üyesi bulunur. Yeterli sayıda üye bulunmadığı hallerde jüride beş üye kalmak şartıyla yedek üye sayısı ikiye kadar düşürülebilir.

Jürinin bu şekilde de teşkiline imkân bulunmadığı hallerde, jüri üyeleri sayısı üçe kadar indirilebilir ve bu durumda iki yedek üye seçilir.

Jüriler, eserleri inceleyip adayı sözlü veya gerektiğinde ayrıca pratik ve uygulamalı sınava tabi tutarlar ve başarılı olanlara ilgili konuyu ve bilim dalını kapsayan bilim alanının doçentlik yetkisini verirler. Doçentlik başarı belgesi Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilir.

Madde 14- Bir üniversite de veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de rektörlükçe ilân edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilânda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilân, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.

Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler.

Madde 15- Doçentliğe atanabilmek için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 24. maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’ca açılacak doçentlik sınavında başarı göstererek doçentlik ünvanını almış bulunmak veya 2880 sayılı Kanunla değişik 27. maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul’ca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak gerekir.

Madde 16- Rektör, ilân edilen doçentlik kadrosuna, başvuran adayların durumlarının incelenmesi için onbeş gün içinde, varsa biri ilgili birim yöneticisi olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanından yoksa en yakın bilim alanından en az biri o üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü dışından olmak kaydıyla üç profesör tespit eder. Aday veya adayların özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları bu profesörlere yollayarak, kişisel raporlarını bir ay içinde göndermelerini ister. Bu profesörler aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini rektöre bildirirler. Rektör bu görüşlere dayanarak, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun gerekçeli görüşünü de aldıktan sonra atama kararını verir.

III. Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma

Madde 17- Rektörler, üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

Madde 18- Profesörlüğe yükseltilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Doçentlik ünvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

b) Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunma,

c) Bir profesörlük kadrosuna atanmak.

Madde 19- Rektörlükçe ilân edilen açık profesörlük kadrosuna;

18’inci maddedeki şartları taşıyan doçentler,

Başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde en az iki yıl hizmet etmiş olan profesörler,

c) 2547 sayılı Kanunun 27’nci maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak yabancı ülkelerde aldığı ünvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, bu Yönetmeliğin 18’inci maddesindeki şartları yerine getirmiş bulunanlar, (bunların doçentlikteki hizmet süreleri, ünvanı yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar)

2547 sayılı Kanunun 28’inci maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilenler,

atanabilirler.

Madde 20- Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek için bir ay içinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilân edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili en az beş profesör seçilir. Bu profesörler belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanmak üzere müracaat eden birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Bu raporlarda adayların bilimsel veya sanatsal nitelikleri ve çalışmaları değerlendirilir, yöneticilik, yapıcılık ve geliştiricilik özellikleri ile bilim ve sanat adamı yetiştirme konusundaki çabaları ayrıntılı olarak belirtilir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu bu raporları gözönünde tutarak başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek, atanmasına veya profesörün atanmasına karar verir. Atama işlemleri rektörce yapılır.

Madde 21- (21.9.1991 gün ve 20998 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle yürürlükten kalkmıştır).

Madde 22- Profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik ünvanlarını kazananlar, her ünvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde, yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu ünvanı kullanamazlar.

V. Geçici Maddeler

Geçici Madde 1- 2547 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte doktora ve tıpda uzmanlık yetkisine sahip olup da kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında kadrolu olarak:

a) Asistan ünvanı ile çalışanlar; bir yıl içinde kanun hükümlerine uygun olarak sağlanan sınava başvurarak başarılı oldukları takdirde; bunlardan, kendi durumları dışında doktora yapmış veya tıpda uzmanlık ünvanı almış olanlarla, kendi durumlarında doktora yaptıktan, tıpta uzmanlık ünvanını aldıktan veya tespit edilmiş belli sanat dallarının birinde yeterlik kazandıktan sonra aradan üç yıl geçmiş bulunanlar, kendi kurumlarında yardımcı doçent olarak atanabilirler.

Sınavda başarılı olup da kendi kurumlarında doktora yaptıktan, tıpda uzmanlık ünvanını aldıktan veya tespit edilmiş belli sanat dallarının birinde yeterlik kazandıktan sonra aradan üç yıl geçmemiş bulunanlar, başka kurumlarda yardımcı doçentliğe atanabilecekleri gibi, bunlar, kendi gruplarında da ihtiyaç görüldüğü takdirde araştırma görevlisi olarak görevlendirilebilirler.

Sınava katılamayanlar, katılıp başarısız olanlar veya başarılı olup da herhangi bir sebeple yardımcı doçentliğe atanamayanlar, ihtiyaç görüldüğü takdirde kendi kadrolarında araştırma görevlisi olarak görevlendirilebilirler.

b)Asistan dışında başka bir ünvanla öğretim yardımcısı olarak çalışanlardan ya da ünvanlarının gereği görevlerini sürdürmeleri veya (a) fıkrası esaslarına göre bir yıl içinde yardımcı doçentlik için başvurmaları istenir. Bunlardan öğretim yardımcısı olarak göreve devam etmek isteyenlerle, yardımcı doçentliğe başvurup da yükseltilmeyenlerin, uygun bir öğretim yardımcısı kadrosuna atanmalarına üniversitelerince karar verilebilir.

Geçici Madde 2- 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki herhangi bir öğretim görevinin yardımcı doçentliğe eşdeğer sayılabilmesi için doktora yaptıktan, tıpta uzmanlık ünvanını aldıktan veya tespit edilmiş belli sanat dallarının birinde yeterlik kazandıktan sonra en az üç yıl tam görevli olarak öğretim görevinde çalışmış olması şarttır. Eşdeğerlliğe ve eşdeğerlilik için yabancı dil sınavının gerekli olup, olmadığına fakülte dekanının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.

Geçici Madde 3- 2547 sayılı Kanunun yayım tarihine kadar önceki mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve profesörlük ünvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlarla, 30 Haziran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata göre öngörülen çalışma süresini tamamlayan veya tamamlayacak olanların başvurmaları ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri, önceki mevzuata göre yürütülür.

Bunlardan, doçent ünvanını kazanma işlemleri tamamlanmış ve tamamlanacak olanların atanmaları, 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Profesörlüğe yükseltilme işlemleri senatolarca kabul edilmiş veya edilecek olanların profesörlük kadrolarına atanmalarında, 2547 sayılı Kanunun atama ile ilgili hükümleri dışında başka bir şart aranmaz. Bu gibiler, ancak bir profesör kadrosuna atandıkları takdirde profesör ünvanını kullanabilirler. Aksi takdirde işgal ettikleri kadrolarda doçent ünvanı ile görevlerini sürdürürler.

Geçici Madde 4- 30 Haziran 1982 tarihine kadar eski mevzuata göre doçent olup da bu Kanun hükümlerine göre profesörlüğe yükselecekler, bu Kanunun doçentler için öngördüğü merkezi sistemle yapılan yabancı dil sınavını başarmak zorundadırlar.

Geçici Madde 5- 2547 sayılı Kanunun yayımı tarihinde 115 sayılı Kanun ve 1750 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi ile doçent kadrosunda profesörlüğe yükseltilmiş bulunanların hakları saklıdır.

Geçici Madde 6- 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, kadro kanunları çıkıncaya kadar başvurulması halinde;

a) Yardımcı doçentliğe seçilenler; asistan veya öğretim yardımcısı kadrolarına,

b) Doçent ünvanını kazananlardan yardımcı doçentliğe yükseltilenler asistan veya diğer öğretim yardımcısı kadrolarına, yardımcı doçent olarak atanamayanlar ise öğretim görevlisi olarak aynı ünvanlı kadrolara geçici bir süre için atanabilirler. Her iki durumda da bu adaylardan ayrıca bir yabancı dil sınavı şartı aranmaz.

Geçici Madde 7- Gelişmekte olan üniversitelerin zorunluluk duymaları halinde bu üniversitelere naklen ve yükseltilerek yapılacak yardımcı doçent atamaları için bu yönetmeliğin genel hükümleri yanında aşağıdaki hükümler de uygulanabilir:

a) Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentliklere atama yapılabilmesi amacıyla, ilgili üniversite, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesince kendisine verilmiş işlevlerin bir kısmının Yükseköğretim Kurulunca tesbit edilecek bir üniversitece yerine getirilmesi için bu Kurula öneride bulunabilir.

b)Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerince önerilen yardımcı doçentlikleri bu yönetmeliğin 4. maddesinde belirtildiği şekilde ve 7 günden az olmamak üzere başvuru için ilân eder,

c) Kurul, kendisine süresi içinde yapılan başvuruları bu yönetmeliğin 5. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden incelenir.

d) Başvuranlardan gerekli şartları taşıdıkları anlaşılanlar, Yükseköğretim Kurulunun tesbit edeceği üniversitelerde, bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına ve 8. maddesinde belirtilen incelemeye bu maddelerde öngörülen sürelerle bağlı olmaksızın tabi tutulurlar.

e) Yardımcı doçentliğe atanmaya ehil oldukları anlaşılanlar, Yükseköğretim Kurulunca, öneride bulunan rektörlüklere bildirilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata uygun olarak rektörlüklerce yapılır.

Geçici Madde- 260 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışındaki bir üniversitede görevli iken, profesör olarak bir başka üniversiteye atanan öğretim üyeleri bir yıl içinde başvurmaları ve önceki kurumlarında boş profesör kadrosunun bulunması şartıyla profesörlüğe atanmadan önce görev yaptıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.

Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki bir üniversitede doçent olup, 260 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte bir başka üniversitede profesörlüğe yükseltilmek ve atanmak için başvuranların, başvurdukları üniversitece yapılmakta olan profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri halen görevli oldukları üniversitenin talebi ve kendi müracaatları üzerine, kendi kurumlarında yürütülmüş sayılır. Bu üniversitede boş kadro bulunması şartıyla atanmaları ilgili rektörlüklerin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunca yapılır.

Ek Madde- Bir üniversitede açık bulunan doçentlik veya profesörlük kadrosu, Rektörlükçe, isteklilerin başvurması için kadronun devamlı veya kısmi statüsü belirtilerek ilân edilir. Tıp ve diş hekimliği ile uygulamalarının üniversitesi içinde yapıldığına Yükseköğretim Kurulu’nca karar verilen bilim dallarındaki açık profesör ve doçent kadroları yalnızca devamlı statüdeki öğretim üyelerine tahsis edilir ve bu husus yapılacak ilânda belirtilir.

VI. Yürürlülük Hükümleri

Madde 23- Yükseköğretim Kurulunca, 2547 sayılı Kanunun 65. maddesi gereğince düzenlenen bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 24- Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür