20 Eylül 2020, Pazar
   
Yazı Boyutu

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete : 3/8/1987 – 19537

(Değişik: 10.11.2001 Tarihli ve 24579 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

KISIM – I

GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM – I

AMAÇ, KAPSAM, PERSONEL POLİTİKASI

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan personelin hak ve yükümlülükleri ile çalışma esaslarını düzenler.

Kapsam

Madde 2- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Bu yönetmelik hükümleri Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü - Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatlarında çalışan ve İş Kanunu kapsamı dışında kalan personele uygulanır.”

Ayrıca İş Kanunu’na tabi olarak çalışan Personelin Toplu Sözleşmelerinde hüküm bulunmayan hallerde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sözleşmeli ve geçici personel ile 506 sayılı Kanunun değişik 123 maddesi hükmüne göre çalıştırılacak personel, sözleşme hükümlerine tabidir. Ayrıca Kurum uygun gördüğü takdirde bu sözleşmelerde Yönetmelik hükümlerine atıfta bulunabilir.

Tanımlar

Madde 3- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Başkanlık : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını,

Başkan : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,

Genel Müdürlük : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünü ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürünü ve Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürünü,

Yönetim Kurulu : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nu,

Personel: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ile Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü - Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalışan İş Kanunu kapsamı dışında istihdam edilenleri,

Sözleşmeli Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi ile 506 sayılı Kanunun değişik 123 üncü maddesi uyarınca sözleşme yapılan personeli,

Geçici Personel: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C maddesi uyarınca geçici istihdam edilen personeli,Atamaya Yetkili Amir: Yürürlükteki Kanun hükümlerine göre personeli atamaya yetkili amiri,

İfade eder.

Personel Politikası

Madde 4- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kurum Personel Politikası Başkan tarafından belirlenir. Bu politikanın tespit edilmesinde Sigorta İşleri Genel Müdürü, Sağlık İşleri Genel Müdürü ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanları Başkana yardım eder.

Personel Politikasının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Madde 5- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Personel politikasının geliştirilmesinden ve uygulanmasından Başkan, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanları ile diğer kurum yöneticileri müştereken sorumludur.

Personel Politikasının Temel İlkeleri

Madde 6- Kurum Personel politikasının tespit ve uygulanmasında, aşağıda belirtilen temel ilkeler esas alınır.

a) Personelin yeterlik ve yeteneğine göre çalışma yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkan sağlanır.

b) Personelin kişiliğine önem verilir. Maddi ve manevi haklarının korunması gözetilir.

c) Başarılı personel imkanlar nispetinde teşvik edilir, bilgi ve görgüleri artırılmaya çalışılır.

d) Yöneticilerle, personelin çalışma şevk ve hevesini artıran bir iş ortamı ile iyi beşeri münasebetler kurulması sağlanır.

e) Kurum, personeli, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar eder, görüş ve fikirlerini kolaylıkla bildirmesini sağlamak amacıyla, haberleşme usul ve kaynaklarını geliştirir.

f) Kurumca Personele, yapılan işin niteliğine uygun, rahat ve emniyetli çalışma imkanı sağlar.

BÖLÜM – II

ÖDEVLER VE SORUMLULUKLAR

Sadakat

Madde 7- Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına Sadakatle bağlı kalmak ve millettin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını sadakatle uygulamak zorundadır. Personel bu hususu “Asli Memurluğa” atandıktan sonra en geç bir ay içinde ünitelerince düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtir ve özlük dosyasına konulacak aşağıdaki “Yemin Belgesi”ni imzalayarak göreve başlar.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk, İnkılap ve İlkelerine Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim”

Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık

Madde 8- Personel, siyasi partilere üye olamaz, herhangi siyasi parti kişi ve zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz, görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideoloji beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

Personel, her durumda, Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına aykırı olan, Memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir hareket ve gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz bunlara yardım edemez.

İş Sahipleriyle İlişkiler

Madde 9- Personelin, iş sahipleriyle ilişkilerinde, dürüstlük ve vakardan ayrılamamak şartıyla sürat, kolaylık ve nezaketle hizmet görmesi ve vatandaşlara eşit işlem yapması görevi gereğidir.

Devam Mecburiyeti

Madde 10- Personel, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder.

Davranış ve İşbirliği

Madde 11- Personel, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içinde ve dışında davranışlarıyla göstermek zorundadır.

Personelin işbirliği içinde çalışması esastır.

Yurtdışında Davranış

Madde 12- Personel, geçici görevle veya yetiştirilmek, inceleme ve araşt rma için yabancı memleketlerde bulunmaları sırasında Devlet ve Kurum itibarını, görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamaz.

Amir Durumunda Olan Personelin Görev ve Sorumlulukları

Madde 13- Amir durumunda olan personel, amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, ünitesindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur.

Amir, ünitesindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranış, Amirlik yetkisini Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen esasları içinde kullanır.

Amir ünitesindeki memurlara Kanunlara aykırı emir veremez ve hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Personelin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Personel Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinde amirlerine karşı sorumludur.

Personel amirinden aldığı emri, Anayasa, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri veren amire bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emri yazı ile yenilerse memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak; emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulmaz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Kurum Personeli, kendileri ile eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel Kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi vermek zorundadırlar.”

Personelin Kişisel Sorumluluğu ve Zarar

Madde 15- Kurum personeli görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Kurum malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın, ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

Kişilerin Uğradıkları Zararlar

Madde 16- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kişilerin, Kamu hukukunda tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan ötürü, bu görevlerini yerine getiren personel aleyhine değil Başkanlık aleyhine dava açarlar.

Başkanlığın sorumlu personeli rücu hakkı zararın nevi miktarların tespiti takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemler bu konuda Başbakanlıkça yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Basına Bilgi ve Demeç Verme

Madde 17- Kurum personeli görevleri hakkında, basına haber ajanslarına veya Radyo ve Televizyon Kurumalarına bilgi veya demeç veremezler.

Devri ve Teslim

Madde 18- Kurum personeli görevleri ile ilgili resmi belge, araç

ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar. Hususi işlerinde kullanamazlar.

Herhangi bir nedenle görevi sona eren personel, yerine atanan veya ünite amiri tarafından görevlendirilen personel; yerine atanan veya ünite amiri tarafından görevlendirilen personele kendisine verilmiş bulunan ve saklamaktan sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç, gereç ve diğer malzemeleri devir ve teslim etmedikçe görevinden ayrılmaz.

Bu zorunluluğa uyulmasından dolayı Kurumun uğrayacağı maddi zarardan kendileri ve mirasçıları sorumludur.

Devir ve teslim işlemini yapmadan ayrılanların zimmetlerindeki diğer belge, araç, gereç ve diğer malzemeler ünite amirlerince kurulacak bir komisyonca tutanakla tespit edilir. Bu işle görevlendirilecek personele teslim olunur.

BÖLÜM – III

GENEL HAKLAR

Çalışma Güvenliği

Madde 19- Kanunlar ve bu Yönetmelikte sayılan haller dışında personelin görevine son verilmez. Aylık ve başka hakları elinden alınmaz.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Kurum personelinin, özel Kanununda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.“

Çekilme

Madde 20- Personel bağlı bulunduğu ünite amirine yazılı olarak haber vermek suretiyle bu yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak görevinden çekilme hakkına sahiptir.

İzin

Madde 21- Personel bu Yönetmelikte belirtilen süre ve şartlarla izin hakkında sahiptir.

Dernek Kurma

Madde 22- Personel ilgili kanunlarda belirtilen şartlara dernek ve kooperatif kurabilir ve bunlara üye olabilir.

Müracaat - Şikayet ve Dava Açma

Madde 23- Personel kurumla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya Kurum tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptir.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak bu konuda Başbakanlıkça hazırlanacak olan Yönetmelik hükümlerine göre silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir.

BÖLÜM – IV

YASAKLAR

Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

Madde 24- Birden fazla kurum personelinin toplu söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır.

Kurum personelinin hizmetleri aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Kurum hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

Grev Yasağı

Madde 25- Memur statüsüne tabi Kurum personeli greve karar veremez grev tertipleyemez, ilan edemez bu yolda propaganda yapamaz. Herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılmaz, destekleyemez veya teşvik edemez.

Ticaretle Uğraşma Yasağı

Madde 26- Kurum personeli Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “(Kurumun iştiraklerinde Kurumu temsilen alacakları görevler hariç)”

Personelin üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ile özel kanunlarda yönetmeliklerde belirtilen ve Kurumun müessese ve iştiraklerinde Kurumu temsilen yapılan görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Hediye Alma ve Menfaat Sağlama

Madde 27- Kurum personelinin doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

Denetimdeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı

Madde 28- Personelin, 4792 sayılı Kanunun değişik 20 inci maddesi uyarınca Kurumca kurulan müessese ile ortağı olunan şirketlerden doğruda doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

Sır Saklama

Madde 29- Personel, görevinden ayrılsa dahi öğrendiği sırları ve saklanması gereken Kurumla ilgili bilgileri yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklayamaz.

Başka İş ve Hizmet Yasağı

Madde 30- Personel, yürürlükte bulunan kanunlar ve aşağıda belirtilen istisnalar dışında ücretsiz de olsa sürekli yada geçici hiçbir hizmet kabul edemez.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Esas görevlerini aksatmamak ve Başkanlıktan izin almak şartıyla kabul edilen istisnalar.

a) Bilimsel ve Sosyal Kurumlarda, Kurum personelinin kurduğu derneklerde veya kooperatiflerde görev almak,

b) Öğrenim Kurumlarında öğretmenlik yapmak,

c) Tabip ve Diş Tabiplerinin mesleki bilgileri ile ilgili olarak başka kuruluşlarda görev almak.

KISIM – II

KADROLAR

Kadroların Tespiti

Madde 31- Kurumda yapılan hizmetlerin gerektirdiği görevler için üniteler itibarıyla görev yerleri belirtilmek suretiyle kadrolar tespit edilir.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Kadroların tespiti, personel politikası dahilinde ilgili ünitelerin teklifi üzerine Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlıkları ile A.P.K. Dairesi Başkanlığınca yapılarak Kurum Başkanına sunulur.”

KISIM – III

KURUM MEMURLUĞUNA ALINMA

BÖLÜM – I

USÜL

DUYURMA

Sınavların Duyurulması

Madde 32- Kurumca Yarışma sınav ve nitelikler ile konuları, başvurulacak merciler ve başvurma süreleri, sınav gününden en az 15 gün önce uygun araçlarla duyurulur. Sınav için başvuranlar “Sınav Giriş Belgesi” verilir.

Bakanlık ve Müesseselerde Personelin Görevlendirilmesi

Madde 33- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Kurum personelinden (1-4) derece kadroda görevli olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile, (5-15) derece kadroda görevli olanlardan Başkanlığa bağlı birimlerdekiler Başkan tarafından, Genel Müdürlüklerdekiler ise ilgili Genel Müdürün teklifi üzerine Başkan onayı ile, 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 20/e maddesi gereği kurulan müesseselerde her türlü özlük hakkı, aylık ücreti, sosyal yardım hakları, ikramiye ve fazla mesai hakları saklı kalmak kaydıyla çalıştırılabilir.”(Değişik: 09.01.1999-23578 R.G.) Kurum personeli yukarıda belirtilen özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, bağlı bulunulan Bakanlıkta görevlendirilebilir.

(Değişik: 09.01.1999-23578 R.G.) Ayrıca, özel kanunlarında belirtilen yetkiye dayanılarak talep halinde ve Kurum hizmetlerinde bir aksamaya sebebiyet vermemek kaydıyla Kurum personeli; Yönetim Kurulu kararıyla geçici olarak görevlendirilebilir. Bu personelin özlük hakları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

BÖLÜM – II

ŞARTLAR

İşe Alınmada Aranacak Genel Şartlar

Madde 34- Kurumda işe alınacaklarda aşağıda genel şartların bulunması gereklidir.

a) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını bitirmiş bulunmak,

Ancak; bir mesleki veya sanat okulunu bitirenler, 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla atanabilirler.

c) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) En az İlköğretim okulu (ortaokul) ve dengi okul mezunu olmak,

d) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

e) (Değişik: 21.08.1999-23793 R.G.) Taksirli suçlar aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Askerlik durumu itibariyle,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı yada vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

h) Başka bir kuruma mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, veya mecburi hizmet yükümlülüğünün kurumda yerine getirilmesine ilgili kurumca izin verilmiş olmak yada mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş ve ilgili Kurumun bu konudaki tasvibini almış olmak,

Ancak, Sağlık Meslek Lisesi mezunu ebelerin ihtiyaç halinde mecburi hizmetleri Kurumca devralınabilir.

ı) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Gerekli hallerde yaptırılan güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,

İş Talep Formu

Madde 35- Görev için başvuranlar, ilgili mercilerce verilecek iş talep formunu, el yazısı ile açıkça doğru ve noksansız cevaplandırmak suretiyle doldurur ve imzalar.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları tespit edilenler işe alınamazlar. İşe alındıktan sonra gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları anlaşılanların görevlerine, atamaya yetkili merciin tasvibi ile son verilebilir.

Sakat ve Eski Hükümlülerin İşe Alınmaları

Madde 36- Sakatların ve eski hükümlerin işe alınmalarında, bu konudaki Kanun ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.

BÖLÜM - III

SEÇME

Sınav Kurulu

Madde 37- Açılacak sınavların adil ve eşit şartlar altında yapılmasını sağlamak, sınav konularını belirlemek ve soruları hazırlamak, sonuçları değerlendirmek ve gerektirdiğinde itirazlar incelemek üzere Merkez ve Taşrada bir sınav kurulu kurulur.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Sınav Kurulu, bir Başkan ve 4 üyeden teşekkül eder. Merkezdeki sınav kurulu, Başkanın tensip edeceği kişilerden, Taşrada ise sınavın yapılacağı ilgili ünite Yetkililerinden oluşur.

Sınav Şekilleri

Madde 38- (Değişik:10.11.2001-24579 R.G.) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Yazılı sınavlar test uygulaması şeklinde yapılır.

Yazılı sınavı kazananlar, sözlü sınava, uygulama veya mülakata alınırlar. Bunların bir veya birkaçı birlikte uygulanabilir.

Sakat ve eski hükümlüler hakkında ilgili Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre sınav yapılır.

3413 sayılı Kanun gereğince Kurumumuza ilk defa açıktan atanacakların sınavları, bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Sınav soruları, başvuranların girecekleri sınav ve kadronun gerektirdiği konularda ve öğrenim seviyelerinde olmak üzere bilgilerini, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde sınav kurulunca düzenlenir.

Yazılı sınavlarda sorular, sınavın yapılacağı gün, sınav yapacak Kurul Üyeleri tarafından hazırlanır, yazılı sınavlar üst tarafı kapalı kağıtla yapılır.

Mülakat yolu ile yapılan sınavlar için her adaya ayrı ayrı tutanak düzenlenir.

Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinde Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri sorumludur.

Sınavlar ilan edilen saatte başlar, Sınav kurulu sınavın başladığını bir tutanak ile belirler.

Sınavın bitiminde, sınavın süresi içinde bitirildiğini gösteren bir tutanak daha düzenlenir.

Tutanakların, Sınav Kurulu Başkan ve Üyelerince imzalanması zorunludur.

Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler Kurum arşivinde, 3 yıl süre ile saklanır.

Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda sınav kurulunca sözlü sınava çağrılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almış olmaları şarttır.

Sözlü sınavlar ile mülakat ve uygulamalı sınavlar da 100 puan üzerinden değerlendirilir ve bu sınavlarda başarılı olmuş sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.

Sınavlara katılanların nihai puanları yukarıdaki esaslara göre sınav kurulu üyelerinin her birinin yazılı, sözlü sınavlarla uygulamalı sınav ve mülakatta ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

Kurumca sadece yeterlik sınavı yapıldığında en az 70 puan alanlar sınavı kazanmış sayılırlar.

Sınav Kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçları en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konarak bir başarı listesi hazırlanır ve Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanıp ilgili Genel Müdürlüğe teslim edilir.

Sınav sonuçları, sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilan edilir, başarılı olan adaylara da bir yazı ile bildirilerek, bunlardan ataması yapılacakların en geç 15 gün içinde ilgili belgelerle birlikte müracaat etmeleri istenir.

Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır.

Bu itirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir, sonuç ilgiliye yazı ile bildirilir. İtiraz sonucu kesindir.

Boş kadrolara gerekli atamalar, kazananların listesi esas alınarak boş kadro durumuna göre yapılır.

Müteakip sınav tarihine kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlar arası nakil, memuriyetten çıkma gibi çeşitli sebeplerle sınav duyurusunda belirtilmemekle birlikte aynı veya benzer unvanlı kadroların boşalması halinde, bu kadrolara başarı listesindeki sıralamaya göre yedek olarak kazanmış olanlardan atama yapılabilir.

Tüm hizmet sınıfları itibariyle, Kuruma ilk defa açıktan atanacaklar için; 06.12.1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmelik” esaslarına göre yapılan Devlet Memurluğu sınavında başarılı olmak şarttır. Bunların dışında Kuruma ilk defa açıktan atanacak olanlar için ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.

BÖLÜM – IV

ATAMA – ADAYLIK

Atanma Usul ve Şartları ile Atanacak Personelden İstenecek Belgeler

Madde 39- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kuruma Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, en az 12 yıl fiili hizmet ve en az 4 yıllık eğitim veren fakülte ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak şartları aranır. Başkan, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ile 1 ve 2 nci derecedeki Daire Başkanları müşterek kararname ile atanır.

Diğer Kurum personelinden, 1-4 üncü derecedeki kadrolara atanacaklar Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca, bunların dışındaki Kurum personelinden doğrudan Başkana bağlı birimdekiler Başkan tarafından, Genel Müdürlüklerdekiler ise ilgili Genel Müdürün teklifi üzerine Başkan tarafından atanır.

Kurumda Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, Yönetmeliklerinde belirtilen en az 4 yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak, sınavın yapılacağı yılın ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak şartları aranır.

Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavlarında başarı gösterenler Müfettiş ve Sigorta Müfettişi kadrolarına atanırlar. Girdikleri yeterlik sınavında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayan Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları ünvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Müfettiş Yardımcısı ve Sigorta Müfettiş Yardımcısı seçilme yöntemleri, atanma şartları, yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları ile Müfettiş, Sigorta Müfettişi ve Sosyal Sigorta Uzmanlarının eğitim amacıyla yurtdışına gönderilme usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Kurum Merkez Teşkilatında Sosyal Sigorta Uzmanı çalıştırabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, Kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığına atananlar, bu görevde en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları ve İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olmaları halinde Sosyal Sigorta Uzmanı ünvanını alırlar. Yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, üst üste iki defa yapılacak sınavda başarılı olamayanlar ve olumlu sicil alamayanlar bu ünvanlarını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Sosyal Sigorta Uzmanlarının seçilme yöntemleri, atanma şartları ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Ayrıca, Kurum tarafından ilk defa göreve atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus hüviyet cüzdanı (Aslı veya tasdikli örneği),

b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak; hükümlü veya kamu haklarından yoksun bulunmadığını gösteren belge,

c) Öğrenim belgesinin aslı veya noterden tasdikli örneği,

d) 4 adet 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,

e) Askerlik durumunu gösterir belge,

f) Sağlık raporu (Hükümet Tabipliğinden),

g) İlgili Kanuna uygun olarak doldurulmuş mal beyannamesi,

h) İhtisas veya meslek sahibi olanlardan Kanun gereği aranması gereken belgeler,

ı) Yukarda sayılan belgeler dışında, görev alacağı kadronun özelliklerine uygun olarak Kurumca istenilmesi yararlı ve gerekli görülen belgeler.

Adaylığın Tanımı

Madde 40- Adaylık memuriyete yeni giren personelin işe uyumunu sağlamak ve çalıştırılmasında fayda olup, olmadığına karar vermek için uygulanan bir deneme süresidir.

Adaylığın Süresi

Madde 41- Yarışma sınavını kazanmış bulunanlara, sınavsız olarak alınanlar “Aday” olarak atanırlar.

Aday olarak atanmış olan personel bir yıldan az iki yıldan çok olmamak üzere bir adaylık süresi geçirir.

Adaylık süresi içinde personelin başka bir kuruma nakli yapılmaz.

İşe Hazırlama Programı

Madde 42- Aday personele, adaylık süresi içinde SSK Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği ve Bakanlar Kurulunun 21.02.1983 tarih ve 83/6061 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde bir işe hazırlama programı uygulanır.

Sorumluluk

Madde 43- Adaylık süresi içinde adayın yetiştirilmesi ve işe hazırlanmasına ilişkin sorumluluk adayın yanında çalıştığı birinci sicil amirine aittir.

Adaylıkta Başarısızlık ve Göreve Son Verme

Madde 44- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, görev devamsızlıkları tespit edilenler ile adaylardan en geç 2 yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

Adaylık devresi içinde veya sonunda bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenlerin (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile yeniden atanmaları için yapacakları başvurular dikkate alınmaz.

Asli Memurluğa Atanma

Madde 45- Adaylık süresi içinde tutum ve davranışlarıyla 42. madde gereği yapılacak eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar, ilgili amirin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçmez.

Asli memurluğa atanan personele 7.madde gereği düzenlenen merasimle yemin ettirilir.

Yemin belgesi personelin sicil dosyasında saklanır.

Atamalarda Görev Yerine Hareket ve Başlama Süresi

Madde 46-1.a) İlk defa veya yeniden göreve atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini;

b) Başka yerdeki göreve atananlar, atama amirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, o yere hareket ederek belli yol süresini;

c) Aynı ildeki değişik ünite görevlerine atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliği tarihini;

izleyen iş günü içinde görevlerine başlamak zorundadırlar.

II. Bu süreler

a) Kanuni veya sıhhi izinlerin kullanılması, geçici bir görevin yapılması sırasında başka göreve atanan personel için iznin veya geçici görevin bitimi;

b) Sorumluluğun kıymetli değer, evrak veya malzeme bulunan ve bunları yerlerine atanan ve görevlendirilenlere devir zorunda bulunan personel, devir işlemin sona erdiği, (Devir süresi en çok bir aydır.)

c) Eski görevlerine devamları Kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin Kurumlarınca kendilerine tebliğ,

tarihinde başlar.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, Personelin atama emrini tebliğ tarihinde, Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca yolluklar derhal ödenir.

İşe Başlamama Halinde Yapılacak İşlemler

Madde 47- İlk defa veya yeniden göreve atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebep olmaksızın 46 ıncı maddedeki sürelere içerisinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir.

Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali, iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili amirce iptal edilir.

Yer değiştirme suretiyle sureti ile başka yerdeki bir göreve atananlardan 46 ıncı maddedeki süre içinde yeni görevlerine başlamayanlara eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebilir.

Belge ile ispatı zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılır.

KISIM – IV

YÜKSELME – YER DEĞİŞTİRME

BÖLÜM – I

YÜKSELME

Tanım

Madde 48- Yükselme;

a) Yetki ve sorumluluk bakamından daha üst kadro ve göreve geçmektir.

b) Kadrosu müsait olmak üzere derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi yapmaktır.

Kademe İlerleme Şartları

Madde 49- Personelin kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır.

a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

b) O yıl içinde olumlu sicil alması

c) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.”

Kademe İlerlemelerinin Toplu Olarak Yapılması

Madde 50- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Başkanlık ve ilgili Genel Müdürlüklerce 49 uncu maddede belirtilen şartlara haiz olan her sınıf ve derecedeki memurların kademe ilerlemesi hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ayda bir defa onay alınmaksızın yapılır. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları

Madde 51- Derece yükselmesi yapılabilmesi için;

a) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması,

b) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri taşıması,

c) O yıl içinde müspet sicil almış olması,

gereklidir.

Ayrıca, Yukarıda belirtilen şartları taşımakla birlikte üst derecelerde boş kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan personelin kazanılmış hak aylıkları öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla işgal etmekte oldukları kadroların bir üst derecesine yükseltilir.

d) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1,2,3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden personel atanabilir.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Ancak bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Bu bent hükümlerine göre atanan personelin özlük hakları anılan Kanunun ilgili maddelerine göre karşılanır.”

Bir Sınıftan Başka Sınıfa Geçme

Madde 52- Personelin eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi tadat edilen sınıflarda, Kurumda bulunan sınıflara ait kadro ve görevlere sınıf değiştirmek suretiyle atanma veya yer değiştirmeleri caizdir.

Ancak, bu şekilde sınıf değiştireceklerin, geçecekleri sınıf ve görev ile ilgili niteliklere sahip olmaları var ise, o sınıf görev ve kadrolar ile ilgili seçme sınavlarını kazanmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değiştirilenlerin, eski sınıf kadrolarda elde ettikleri derece ve kademeler ile bu kademelerde geçirdikleri süreler, yeni sınıflarındaki derecelerde dikkate alınır.

Kurum, personelinin meslekleri ile ilgili sınıftan Genel İdare Hizmetleri Sınıfına veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa görev, unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilir.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece kademeden başlamış olup da sınıf değiştirilenlerin yeni görevlerinde ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirme sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

BÖLÜM – II

YER DEĞİŞTİRME

0

Yer Değiştirme Suretiyle Atama

Madde 53- Aşağıda belirtilen hizmetlerin gereği olarak Kurum:

a) İşgücü ihtiyacındaki değişimlerin karşılanması,

b) Personelin Kurum içinde çeşitli görevlerde denendikten sonra yeteneklerine en uygun işe verilmeleri,

c) Üst görevlerle yükselmeye aday personelin farklı hizmetlerde görevlendirilmek suretiyle Kurumu çeşitli yönleriyle tanımaları,

d) Kalkınmada öncelikli yörelerde hizmet görme zorunluluğunun personel arasında adil bir şekilde paylaştırılması,

e) Teftiş veya soruşturmanın gereği olarak, görev yerinde olabilecek uygunsuz bir durumun önlenebilmesi için personeli yer değiştirme suretiyle atayabilir.

Personelin İsteği Üzerine Yer Değiştirme

Madde 54- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kurumda boş olan bir kadroya personel arasından gerekli nitelikleri taşıyan ve bu kadroya naklen gelmek isteyenlerin atamaları yapılabilir.

Personelin yazılı isteği üzerine, derece ve unvan bakımından daha aşağı bir kadroya da naklen atama yapılabilir.

Kurum personelinin naklen atanmasında; aşağıda belirtilen zorunlu ailevi haller dışında nakil isteğinde bulunabilmek için en az bir yıl aynı İl hudutları içinde çalışmış olmak şartı aranır.

a) Eşlerin aynı yerde bulunmaları ilkesi.

b) Personelin veya bakmakla mükellef bulunduğu aile fertlerinin sağlık durumu ve bulunduğu yerde tedavisine imkan olmadığının alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmesi.

c) Öğrenim çağına gelen çocukların okutulmasında güçlüğe maruz kalması.

Kadrosu İle Yer Değiştirme

Madde 55- (Değişik: 27.12.1998-23566 R.G.) Atamaya Yetkili Amirler; Kurumun kanuni görevlerinin gereği olarak ve hizmetlerin daha iyi verilmesini sağlamak üzere personeli açık kadro şartına bağlı olmaksızın kazanılmış hak aylığı ile başka bir üniteye;

a) Teftiş ve Soruşturma raporları sonucunda göre, görev yerinde uygun görülemeyecek ve görev ile de bağdaşmayacak durumların önlenebilmesini teminen, personelin görevlendirileceği yerde durumuna uygun boş kadro bulunmaması,

b) Kurum personelinin; eşinin, kamu kurum ve kuruluşlarında, memur sözleşmeli veya sürekli işçi kadrosunda çalıştığının ve atandığı yerde kurumun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, ya da eşinin sosyal güvenlik kuruluşlarından birisine tabi olarak çalıştığının ve talep tarihinden önceki iki yıl içerisinde, son bulunduğu yerde en az 360 gün hizmeti olduğunun ve o yerde çalışmaya devam ettiğinin ilgili sosyal güvenlik kuruluşundan ve çalıştığı iş yerinden alınacak belgeler ile belgelendirilmesi,

c) Kurumdaki görevinden askerlik, hizmeti nedeniyle ayrılan ve askerlik dönüşüne kadar aylıksız izinli sayılanların herhangi bir nedenle kadrolarının doldurulmuş olması,

d) Kurum inşaat ve onarım işlerinin kontrol ve yürütümünün sağlanması için taşra teşkilatında teknik eleman bulundurulmasının gerekmesi,

e) Asistan iken uzman olan tabiplerin Kurumun ihtiyaçlarına ve Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre düzenlenen kura sonucunda belirlenen görev yerleri ile aynı Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre eğitim hastanelerine atanacak uzman tabiplerin atanabilecekleri boş kadro bulunmaması,

f) Yeni açılacak birimlerin faaliyete geçirilebilmesi amacıyla, ünite için belirlenen normlara uygun kadroların henüz oluşturulmamış olması, hallerinde naklen atamaya yetkilidirler.

Karşılıklı Yer Değiştirme

Madde 56- Kurum bünyesinde başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki personelin talepleri doğrultusunda yer değiştirmek suretiyle karşılıklı olarak atamaları yapılabilir.

Bu suretle yapılacak atamalarda personele harcırah ödenemez.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasında Yer Değiştirme

Madde 57- Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kurumda durumuna uygun bir kadro ve göreve naklen atanması talebinde bulunanlar hakkında, kendi Kurum kuruluşlarından yazılı uygun görüş alınmak kaydıyla atama yapılır.

Personelin Kurumdan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına naklen geçmeleri ancak atamaya yetkili amirlerin uygun görüş vermeleri mümkün olabilir.

Bilgilerini Artırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderme

Madde 58- Mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Kurum kadro ve görevlerine asli memur olarak atanmış bulunan personelden mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, üzere eğitilmek veya staj yapmak üzere dış memleketlere;

a) Bu konuda açılacak seçme veya yarışma sınavında başarı gösterenlerle,

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. Bu durumda olanlar kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin bir yılı aşan müddetleri ile şahsen özel burs sağlayan ve burstan istifade etmesi için kurumca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylıklarını almaya devam ederler. Bunların kademe ilerlemeleri ile emeklilik diğer bütün hakları ile yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler.

Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları, Kurumca gönderilenlerin transfer edilen maaş karşılıkları, gittikleri ülkelerde sürekli görevde bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan Yurtdışı aylığının yarısından az ise aradaki fark Kurumca kendilerine ödenir.

Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır.

Sürelerin bitiminde görevlerine başlamayanlar çekilmiş sayılırlar, bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine Kurumca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.

Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “En az 4 yıllık Yüksek öğrenim görmüş olan Kurum Memurlarından uygun görülenler, masrafları Kurumca karşılanmak ve program süresinin iki katı kadar mecburi hizmete tabi tutulmak suretiyle, Kurumun çalışma konuları ile ilgili yurt içi ve yurtdışında yüksek lisans, yan dal ihtisası veya sertifika programına gönderilebilirler. Bu kimseler bütün özlük haklarından faydalanmaya, ek ödemeleri ve ikramiyeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan aylık, zam ve tazminatları almaya devam ederler.”

Muvazzaf Askerlik Hizmeti Dışında Silah Altına Alınma

Madde 59- Barışta ve seferde eylemli askerlik hizmeti dışında silah altına alınan Kurum Personeli, silah altında bulunduğu sürece izinli sayılır.

Silah altında geçen süre terfide kıdeme eklenir. Bunların aylıkları hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Terhislerinde bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlamayanların Kurumla ilişiği kesilir.”Muvazzaf Askerlik Hizmetini Bitirdikten Sonra Kuruma Dönmek İsteyenler

Madde 60- Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra terhislerinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatılmak zorundadır.

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliği ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yaptıktan Sonra Kuruma Girenlerin Kademe İntibakları

Madde 61- Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra, Kurum kadrolarına atananlar adaylık esasına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak, sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.

BÖLÜM – III

VEKALET

Vekil Çalıştırılabilecek Durumlar

Madde 62- Atamaya yetkili merciler:

a) Kanuni iznini kullanan (aylıksız izin dahil)

b) Askere alınan,

c) Görevle ve kurs nedeniyle Dış ülkelere giden,

d) Yurt içinde geçici görevle ve kurs nedeniyle işinden ayrılan,

e) Özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, başka bir Kamu kuruluşunda görevlendirilen,

f) Disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedeniyle personelin görevlerinden uzak kalmaları halinde, yerlerine Kurum içinden diğer Kurumlardan ve açıktan vekil atayabilirler.

Bir görevin personel eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet aslıdır.

Tabiplik, Diş Tabipliği, Eczacılık, Mühendis ve Mimarlık Ünvanlarına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir.

Yukarıda belirtilen (Ayrılmalar) dolayısıyla atanan vekil memurlar üç aydan fazla devam eden vekalet süresi için bu sürenin bitimini takip eden iş gününden itibaren, vekalet aylığı ödenir.

Boş Kadrolarda Vekil Çalıştırılabilecek Durumlar

Madde 63- Boş kadroya açıktan vekaleten atananlar ile veznedarlık görevine atananlar boş göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığına hak kazanırlar.

Üst Göreve Vekaletin Esas Olduğu

Madde 64- Üst göreve vekalet esastır.

Vekilliğin Fiilen Yapılması Zorunluluğu

Madde 65- Vekilliğin fiilen yapılması esastır. Vekil personele vekalet ettiği görevin gerektirdiği geçici görevler dışında izin ve diğer nedenlerle görevi başında bulunmadığı süreler için vekillik ücreti ödenmez.

İkinci Görev Yasağı

Madde 66- Personele,

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlarda;

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,

c) Özel Kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı İdare, Kuruluş ve Bankalar tarafından sermayelerinin yarsından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranla katılmalarıyla vücut bulan kurumlarda,

İkinci görev verilemez; Bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenmez ve yarar sağlanmaz.

Ancak, bu Yönetmeliğin personele ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile, hakem, tasfiye memuru, bilirkişi, asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon heyeti ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel kanunlarla kurulan araştırma Kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılan personel hakkında Kanun tüzük, ve Yönetmelikler gereği tespit edilecek ücretlerin ödenmesi ile Yönetmeliğin 26 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevler dolayısıyla yapılan ücret ödemelerine ilişkin hükümler saklıdır.

İkinci Görev Verilecek Personel ve Görevler

Madde 67- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Personele esas görevleri yanında;

a) Özel Kanunlarla veya özel Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

b) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak hizmet imkanları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla, tabiplere, diş tabiplerine, eczacılara, kimyagerlere, avukatlara ikinci görev verilebilir.

Ayrıca, 4792 sayılı Kanunun değişik 20/e maddesi uyarınca Kurumca kurulan müessese ile ortak olduğu Şirketler ile ilgili olarak yürürlüğe konulan Yönetmelik veya Ana Sözleşmeler gereği olarak oluşturulan Kurullarda, Kurumu temsilen yapılan görevler ile 506 Sayılı Kanun gereği veya bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Tüzük ve Yönetmelikler gereği kurulan komisyonlarda belirtilen görevler, ikinci görev olarak verilir.

Tabiplere asıl görevlerinin yanında İdari görev olarak Baştabiplik, Baştabip Yardımcılığı görevleri yaptırılabilir.

Geçici Görev ve Görevlendirme

(Değişik: 09.01.1999-23578 R.G.)

Madde 68- (Değişik 10.11.2001-24579 R.G.) Kurum hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini teminen;

a) Kurum Merkez ve Taşra Ünitelerinde; hizmetin gerektirdiği personelin bulunmaması, kısa sürede atama yapılamayacağının anlaşılması veya zorunlu hallerde,b) 4792 sayılı Kanunun değişik 20 nci maddesinin (e) bendi uyarınca Kurumca kurulan müesseseler ile ortak olduğu şirketler veya Kurumun sosyal tesislerinde,

c) Kurum mensupları eğitim ve dinlenme tesisleri, Sigorta Teftiş Kurulu Grup Başkanlıklarında ve Kurum inşaat, onarım işlerinin teknik elemanlar tarafından kontrol ve yürütümünde,

Atamaya yetkili makamın onayı ile geçici görevlendirme yapılabilir.

Ancak, 1-4 dereceli kadrolarda görev yapan personelin geçici görev süresinin 15 günden az olması halinde, görevlendirme, Başkanlık Makamının Onayı ile yapılır.

Bu maddenin (a) bendine göre görevlendirilen personelin görev süresi bir takvim yılı içinde altı ayı, (b) ve (c) bendine göre görevlendirilen personelin görev süresi ise iki yılı geçemez. Ancak, bu süreler, atamaya yetkili Makam tarafından veya personelin rızası ile uzatılabilir.

Yine bu maddenin (a) bendine göre görevlendirilenlerden; 6 aylık görev süresini tamamlayanların görevli oldukları Ünitede durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde, yazılı istekleri ve görevli bulundukları Ünitenin teklifi üzerine atamaları yapılabilir.

Ayrıca, Sigorta İl Müdürü ve Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdürü ve Yardımcısı görevlendirmeleri yukarıdaki sürelere bağlı kalınmaksızın yapılır.

Geçici görevde bulunan personelin kadro ve özlük hakları saklıdır.

Birleşmeyecek Görevler

Madde 69- Personele, vekalet görevi, ikinci görev, geçici görev ders görevinden ancak birisi verilebilir, öğretmenlerin İdari görevi bu hükmün dışındadır. Bu personelin üzerinde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

Kadroları Kaldırılan Personel

Madde70- Kadrosu kaldırılan personelin, emeklilik, aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder.

Kadrosu kaldırılmış olan personelin, öncelikle Kurumda eski sınıflarındaki derecelerin eşit bir göreve atanmaları mecburidir. Atandıkları göreve başlayamayanlar memurluktan çekilmiş sayılır.

Kadroları kaldırılması sebebiyle açıkta kalan personel varken bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz.

Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan personel 55 inci madde esaslarına uyulmak kaydıyla diğer sınıftaki kadrolara da atanabilirler.

Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları

Madde 71- İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleri çekilenlerden veya bu yönetmelik veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan Kurumda boş bir kadro ve göreve atanmak isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 55 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olamayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile Kurumda kadro ve görevlere atanabilirler.

Emeklilerin Yeniden Hizmete Alınması

Madde 72- T.C. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 Sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar 71 inci madde hükümlerine göre Kurumda boş kadro ve görev bulunması şartıyla atanabilirler.

BÖLÜM –IV

MEMURLUĞUN SONA ERMESİ

Çekilme (İstifa Etmek)

Madde 73- a) Kurum Personeli bağlı bulunduğu Ünite Amirine yazılı olarak haber vermek suretiyle çekilme isteğinde bulunabilirler.

b) İzinsiz veya Kurumca kabul edilen mazeret olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş (müstafi) sayılır.

c) Çekilmek isteyen personel, görevinin özelliği dikkate alınarak, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği takdirde; Amirine haber vererek görevini bırakabilir.

d) Olağanüstü mazeretle çekilenler, Amirine haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.

Çekilmede Devir ve Teslim Süresi

Madde 74- Çekilen personelden devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakmazlar.

Hizmet icaplarına göre devir teslim işleri için gerekli süre en çok bir aydır.

Olağanüstü Hallerde Çekilme Usul

Madde 75- Savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki personel, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları

Madde 76- Personelden, mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere,

a) 73 üncü maddenin (a) fıkrasına göre Kurumdan izin almak sureti ile çekilenler 6 ay, aynı maddenin (b) fıkrasına göre çekilmiş sayılanlar ile (c) ve (d) fıkralarına uymadan görevlerinden ayrılanlar 1 yıl geçmeden,

a) 74 üncü maddede de yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

c) 75 inci maddeye aykırı hareket edenler hiçbir suretle, Kuruma alınmazlar.

Memurluğun Sona Ermesi

Madde 77- Personelin;

a) Bu yönetmelik hükümlerine göre memurluktan çıkarılması,

b) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,

c) Memurluktan çekilmesi,

d) İstek, yaş haddi, malullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma,

e) Ölüm,

hallerinde memurluğu sona erer.

BÖLÜM-V

ÇALIŞMA SAATLERİ-İZİNLER

Çalışma Saatleri

Madde 78- Kurum personelinin haftalık çalışma süresi ve haftalık tatil günleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.

Yıllık İzin

Madde 79- Yıllık izin, bir yıllık çalışma döneminde personelin hak kazandığı ücretli dinlenme süresidir.

Personele, görevlerinden ayrılmalarında bir engel görülmeyen zamanlarda kullanılmak şartıyla, hizmeti bir yıldan on yıla (10 yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün izin verilir.

Yıllık izinlerinin bulunduğu yer dışında geçirmek zorunda olanların izinlerine zorunlu hallere gidiş-dönüş için bir defaya mahsus olmak üzere en çok ikişer gün eklenebilir.

Başka kuruluşlardan naklen atananların atanılan yıla ait kullanılmamış izin hakları saklıdır.

Kuruma açıktan aday olarak atananlar bir yıl, evvelce asaleti tasdik edilmiş olup, herhangi bir nedenle görevinden ayrılan ve tekrar açıktan asil olarak atananlar altı ay, naklen atananlar üç aylık çalışma sürelerini tamamladıktan sonra yıllık izine hak kazanırlar.

Yıllık İzinlerin Kullanılışı

Madde 80- Yıllık izinler iş durumu ve personelin istekleri göz önüne alınarak, Ünite Amirleri tarafından düzenlenecek bir program dahilinde tam veya kısmen kullandırılır.

Yıllık izinlerin kullanılmasında işin aksamaması esastır.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Bir önceki yıl ve cari yıla ait yılık izinlerin tümünü ya da bir kısmını birleştirerek kullanmak mümkündür.”

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl, yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

Gelecek yıllara ait hak edilmemiş izinler verilmez.

Hastalık İzinleri Dışında İzin Vermeye Yetkili Merciler

Madde 81- Kurumda yıllık izin vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir.

a) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kurum Başkanı, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyelerinin izinleri, Bakanlıkça,

b) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Merkez, iller ve yataklı sağlık tesisleri, ünite amirlerinin izinleri Başkanlıkça,”

c) Merkez. İller ve Yataklı Sağlık Tesisleri personelinin izinleri, Ünite Amirlerince,

d) Yataksız Sağlık Tesisleri personelinin izinleri, bağlı bulunduğu Yataklı Sağlık Tesisleri Ünite Amirince,

e) İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyen personel için gerekli müsaade, Atamaya Yetkili Amir tarafından verilir.

Mazeret İzni

Madde 82- Mazeret izni, personele zorunlu nedenlerin varlığı halinde kısa sürelerle verilen izindir.

81 inci maddede yazılı yetkili amirler tarafından, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, zorunlu nedenlerin varlığı halinde yıllık izni bulunmayan personele 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

Personele zaruret halinde 10 gün daha aynı usulde mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin gelecek yıl izninden düşülür.

Bu hüküm öğretmenler için uygulanmaz.

Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.

Evlenme-Doğum ve Ölüm Halinde İzin:

Madde 83- Evlenme:

Personele isteği üzerine:

Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde beş gün. (Ancak, bu izin akit tarihinden itibaren kullanılır.)a) Kadın personele, doğumdan önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müddetle izin verilir. Ayrıca, bu altı haftalık süreyi takip eden 6 ay süreyle çalışma günlerinde 1.5 saat süt izini verilir.

b) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Karısı doğum yapan erkeğe, doğum tarihinden itibaren isteği üzerine üç gün,

Ölüm:

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Anne, baba, eş, çocuk ya da kardeşinin ölümü halinde ölüm olayının vukuu bulduğu tarihten itibaren beş gün izin verilir.”

Hastalık İzni

Madde 84- Personele hastalıkları halinde, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine;

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara 6 aya kadar,

b) 10 yıldan daha çok hizmeti olanlara 12 aya kadar,

c) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar,

izin verilir.

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği Kurum veya diğer resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır, Bu sürelerin sonunda da iyileşemeyen personel hakkında emeklilik (Adi Malullük) hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları Kurum ve diğer Resmi Sağlık Kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine öncelikle atanırlar.

Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan personel ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan personel, hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Sıhhi izin süresine esas hizmetin hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 87 inci maddesinde sayılan Kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödemek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

Hastalık izninin verilmesinde Devlet Memurları Tedavi Yardım Yönetmeliği uygulanır.

Hastalık İzninin Bitiminde Yapılacak İşlem

Madde 85- Hastalık izni alan personelin izninin bitiminde veya hastalığın devam etmesi halinde yeniden muayeneleri için geçecek sürenin hastalık izin süresine eklenebilmesi için raporla belgelenmesi ve bu raporu Ünite Amirine kaza anında vermesi şarttır.

Aylıksız İzin

Madde 86- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Kurum personelinin bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde, hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla, personele istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Bu aylıksız izin süresi, yine sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde bir katına kadar uzatılabilir.

İstekleri üzerine; doğum yapan personele en çok bir yıla, yetiştirilmek üzere (burslu gidenler dahil) yurtdışına gönderilen memurlarla, yurt içine ve yurtdışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.”

Yurtdışına yetiştirilmek üzere ve sürekli görevle atanan memurların eşleri bu haktan bir defadan fazla yararlanamazlar ve bunların dönüşlerinde bu Yönetmeliğin 55 inci maddesi çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde personel derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalktığı veya müsaade süresinin bittiği tarihten itibaren görevine dönemeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Muvazzaf askerliğe ayrılan personel, askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

İzin Dönüşü Yapılacak İşler

Madde 87- İzin dönüşü yapılacak işler aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Başkan, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin izin dönüşüne ait yazı Bakanlığa,

b) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Merkez, iller ve yataklı sağlık tesisleri ünite amirlerinin kullandıkları izin çeşitlerini gösterir formlar, ilgili Genel Müdürlüğe (ilgili Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına) gönderilir

c) (a) fıkrası kapsamı dışında kalan personelin izin hesapları Ünitelerince tutulur ve formları Ünitedeki şahsi dosyalarında saklanır.

ç) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) 2514 sayılı Kanun gereğince çalışan personelin izin ve raporları, izin ve rapor hitamında derhal ilgili Genel Müdürlüğe bildirilir.”

Görev Yeri Dışında İzin Kullanmak

Madde 88- Resmi Tatil günlerinde görev mahallinde başka bir yere gitmek isteyen personelden;

a) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Başkan, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bakanlığa,

b) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Merkez, iller ve yataklı sağlık tesisleri ünite amirleri, ilgili Genel Müdürlüğe,

c) Diğer personel, Ünite Amirlikleri haber vermeye mecburdurlar.

BÖLÜM - VI

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Tanımlama, Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Olanlar ve Sorumlulukları

Madde 89- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Görevden uzaklaştırma, Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, Teftiş ya da soruşturma esnasında geçici bir süre ile görevi başında kalmasında sakınca görülen, görevi ile ilgili olsun ya da olmasın her hangi bir suçtan göz altına alınan veya tutuklanan personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

Görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar :

a) Atamaya yetkili merciler,

b) Başkanlık Müfettişleri,

Görevden Uzaklaştıranların Sorumluluğu :

Görevinden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra personel hakkında süresi içinde soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garez ya da kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılanlar, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma - Görevden Uzaklaştırmada Usul ve Süre

Madde 90- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Haklarında Mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan personel de 89 uncu maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

Usul

Görevden uzaklaştırma kararı yazılı olarak ilgiliye ve gerekçesiyle birlikte derhal ilgili Genel Müdürlüğe, Başkana bağlı birimlerde ise Başkana bildirilir.

Bu konuda teftiş veya soruşturma öncelik ve süratle neticelendirilir.

Süre

Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde, en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde, görevden uzaklaştırmaya yetkili amir, Müfettişlerin görevden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek,görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması ve Amirin Takdiri

Madde 91- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Soruşturma sonunda disiplin yönünden Devlet Memurluğundan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 89 uncu maddedeki yetkililerce Müfettişler tarafından görevinden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 89 uncu maddenin ilgili hükmü uygulanır.

Bu madde ve 90 ıncı madde ile 92 nci maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Personelin Hak ve Yükümlülüğü ile Personelin Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller

Madde 92- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Görevden uzaklaştırılan veya görevi ile ilgili olsun ya da olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan yahut gözaltına alınan personele, bu süre içinde aylıklarının 2/3’ü ödenir. Bu gibiler ilgili Kanunlar ve bu yönetmeliğin ön gördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

Bu süre içinde personelin emeklilik aidatları tam aylıklarının yarısı üzerinden kesilir. Tutukluluk hali sona eren personel idari bir engel yoksa göreve iade edilir.

Görevlerine iade edilen personelin aşağıda sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, ilgililerin kesilmiş olan aylıklarının 1/3’ü kendilerine ödenir. Görevden uzakta geçirdikleri süre derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde bu derece de kademe ilerlemesi yapılmak sureti ile değerlendirilir.

Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce;

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler,

b) Herhangi bir suçtan yargılamanın men’ ine veya yargılama sonunda beraatine karar verilenler,

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

d) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup, cezası ertelenenler.

Bu kararların kesinleşmesi üzerine görevlerine iade edilirler.”

KISIM-V

MALİ HÜKÜMLER

Personele Yapılacak Ödemeler

Madde 93- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kurum personelinin aylık ve diğer ödemelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alınır ve bu Kanunda belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

Başkan; aylık, ek gösterge, zam ve tazminatları ile statü bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlık Müsteşarları hakkında uygulanan hükümlere tabidir.

Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, bu görevleri nedeniyle 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda aylık ücret ödenir. Bu kişilerin yolluklarında ise 01.03.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim giderlerinden karşılanmak üzere her yıl Kurum Merkez ve Taşra Teşkilatında kadrolu çalışan personele asgari ücretten az olmamak kaydıyla kendi aylıkları (gösterge ve ek gösterge dahil) tutarında iki ikramiye verilir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre alınan ilaç, protez araç ve gereç katkı paylarından, muayene ücreti ve tedavi gelirleri ile tam gün çalışan hekimlerin mesai saatleri dışındaki muayene ücretlerinden oluşan işletme gelirlerinden Kuruma bağlı ya da sahibi veya ortağı bulunduğu her türlü işletmelerden elde edilen kar paylarından Kurum Merkez ve Taşra Teşkilatında fiilen görev yapan personele en yüksek devlet memuru (ek gösterge dahil) aylığının % 160’ını geçmemek üzere ek ödeme yapılır.

Ancak, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele yapılacak ek ödemede bu sınır uygulanmaz.

Fazla çalışma gerektiren her türlü Kurum işleri için çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele (1,2 ve 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlar dahil) fazla çalışma yaptırılabilir. Yapılacak fazla çalışma ücreti ve fazla mesainin yaptırılması ile ilgili diğer hususlar Kurum Yönetim Kurulu kararı, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Aylıklar her ayın 15’inde peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde peşin ödenen aylık geri alınmaz.

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre ödenir.

Açıktan Atanmada Aylığa Hak Kazanma

Madde 94- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Bir göreve açıktan aday veya asil memur olarak atananlar göreve başladıkları günden itibaren, aylığa hak kazanırlar, bu suretle göreve başlamada ilk aylık gün hesabıyla ay sonunda ödenir.

Kademe İlerlemesinde Aylığa Hak Kazanma

Madde 95- Kademe İlerlemesinde personel, bu ilerlemeye müstahak olduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.

Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olmaz.Derece Değişikliğinde Aylığa Hak Kazanma

Madde 96- Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,

A- Bulunduğu dereceden yukarı bir dereceye atanan memur;

657 Sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (b) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine,

Tekabül eden aylığı alır.

Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.B- Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,

a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,

b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine,

Tekabül eden aylığı alır.

Görev Yeri Değiştirilen Personelin Aylıkları

Madde 97- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 46 ncı maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

İzin veya Geçici Görevde İken Görev Yeri Değişen Personelin Aylıkları

Madde 98- Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

Vekalet Görevinin Fiilen Yapılması Şartı

Madde 99- Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.

Vekalet, İkinci Görev Aylık ve Ücretleri İle Diğer Ödemeler

Madde 100- Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise üçte ikisi verilir.

Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Ancak, Kurum içinden veya diğer Kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 88 inci maddesine göre ikinci görev verilen memurlara bu görevlerinin karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, Baştabip ve Baştabip Yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.

Açıktan vekil olarak atananlar, anılan Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.”

657 sayılı Kanunun 88 nci maddesine göre ikinci görev verilen memurlara bu görevlerinin karşılığı olarak ödenecek aylık veya ücret tutarı, ikinci göreve ait kadro derecesinin ilk kademe aylığının tamamını geçemez.

Açıktan vekil olarak atananlar,bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanırlar.

Yolluk Giderleri ve GündelikleriMadde 101- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “657 sayılı Devlet Memurları Kanun ile bu yönetmelik hükümlerine tabi personelden, bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri; 01.03.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları uyarınca ödenir.”

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

KISIM - VI

SOSYAL YARDIMLARDoğum Yardımı Ödeneği

Madde 102- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Personelden çocuğu dünyaya gelenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenen gösterge rakamının aylık kat sayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardım ödeneği daha yüksek ise , memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.

Doğum yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez

Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri

Madde 103- Personelin tedavi yardımı ve cenaze giderleri ile ilgili olarak Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilen personelin, hastalanmaları ve mahalli usule uygun tedavilerine lüzum gösterilmeleri halinde tedavi giderleri Kurumca karşılanır.

Geçici görevle bilgi ve görgüsünü artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilen personelin ölümü veya yanlarında bulunan eşleri, bakmakla yükümlü oldukları baba, ana ve aile yardımına müstahak çocuklarının ölümü hallerinde cenazelerinin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan giderler Kurumca karşılanır.

Ölüm Yardımı Ödeneği

Madde 104- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Personelden memur olmayan eşi ile ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet Memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, personelin ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına bunlar yoksa ana ve babasına, bunlarda yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet Memuru Aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.

Yurt dışında sürekli görevde bulunan personele verilecek ölüm yardımı ödeneğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı maddesinde yazılı katsayı uygulanmaz.

Konut Yardımı

Madde 105- Personele verilecek lojman tahsisi SSK Lojman Yönetmeliği hükümleri ile düzenlenir.

Madde 106- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştır.

Aile Yardımı Ödeneği

Madde 107- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Evli bulunan personele aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, personelin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda öngörülen miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocuklar için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.

Dul personelin çocukları için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Personelin geçimini sağladığı üvey çocuklar için de bu ödenek verilir.

Aile yardımı ödeneği personele her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

Personel; eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.

Aile Yardımı Ödeneği Hakkını Kaybetme

Madde 108- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Personel, eşi için ödenen aile yardımı ödeneği eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 206 ncı maddesindeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

Giyecek Yardımı

Madde 109- Personelden hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacağı 657 sayılı Kanunun 211 nci maddesine göre yayımlanan Yönetmelik hükümleri esasına göre hazırlanarak, yürürlüğe konulacak SSK Personel Giyecek Yardımı Yönetmeliği ile düzenlenir.

Madde 110- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştır.

Zam ve Tazminatlar

Madde 111- Personele işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı, mali sorumluluk tazminatı, özel hizmet tazminatı, limit oran, puan ve katsayıları ile usul ve esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Madde hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararı Hükümlerine göre ödenir.

KISIM - VII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Kıyafet Mecburiyeti

Madde 112- Kurum Personeli Kurum, Tüzük ve Yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedir.

Çalışma Belgesi

Madde 113- Kurumdan ayrılanlara görevlerinin nitelik ve sürelerini gösteren bir belge verilir. İstek üzerine bu belgeye personelin Kurumdaki durumu ile çalışmasının ne yolda olduğu ayrıca yazılır. Her ne sebeple olursa olsun kurumdan ayrılan personele ödev, kurum alacağı ve diğer hususlardan doğan ilişkileri kesilmedikçe çalışma belgesi verilmez.

İmza Yetkileri

Madde 114- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kurum personeline imza yönergesi esaslarına uyularak birinci veya ikinci derece imza yetkisi verilir.

Harcırah ve Personelin Eğitimi

Madde 115- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kurum personelinin harcırahları, 01.03.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları uyarınca ödenir.

Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarının onaylanması, kurslar ve seminerler düzenlenmesi, yurt içinde veya yurt dışında öğrenim ve eğitim yapacakların seçilmesi kendilerine ders görevi verilenlere ders ve konferans ücreti ödenebilmesi için her derecedeki kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların tespiti Yönetim Kuruluna aittir.

Kurumda veya diğer Kurum ve Kuruluşların eğitim tesislerinde gerçekleştirilecek eğitim, kurs ve seminerlerde, eğitim görevlilerinin ve katılımcıların konaklama iaşe ve eğitim materyali masrafları ile eğitim hizmeti bedelleri Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ödenir.

Kurum memurlarının yetiştirilmesi hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümleri uygulanır.

İkamet Mecburiyeti

Madde 116- Kurum personelinin görev yaptıkları hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil Belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.

Kurum personelinin görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mahsup oldukları,

Kurum yetkili amirince izin verilebilir.

Bütün personel ev adreslerini, Kuruma atanmalarını müteakip değişiklikleri de derhal ünitesine bildirmek mecburiyetindedir.

Sicil Numarası

Madde 117- Her personele bir sicil numarası verilir. Personel ile ilgili yazışmalarda sicil numarası da belirtilir.

Sicil Özeti

Madde 118- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Personelin kişisel, öğrenim, eğitim, hizmet, mükafat ve ceza durumlarını gösteren sicil özeti isteği üzerine ve bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

Sicil özeti personelin özlük dosyasının bir özeti niteliğindedir.

Sicil Kartı

Madde 119- Her personel için kişisel ve görev durumları ile ilgili bilgilerin ve değişikliklerin kaydedileceği bir sicil kartı tutulur.

Bu kart personel hakkında kısa ve toplu bilgi edinmek amacıyla ve personel işlerinde özlük dosyası yerine kullanılabilir.

Takdirname

Madde 120- Görevlerinde olağanüstü gayret ve çalışma ile başarı sağlayan personele atamaya yetkili amirce takdirname verilebilir.

Taşra üniteleri personeline İl Valisince verilen takdirname yukarıdaki fıkra hükmü niteliğindedir.

Takdirname sicile geçer. Yükselmelerde dikkate alınır.

Ödül

Madde 121- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kurumda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen personele, Başkanın teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine, bir yıl içinde brüt bir aylıkları aşmamak kaydıyla ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere, ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylık tutarında daha ödeme yapılabilir.

Bu durumda ödül verilecek personelin Kurumun yılbaşındaki serbest kadrosunun binde onunu geçemez.

Üst Düzenlemelere Uyma Zorunluluğu

Madde 122- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, Kurumun uyması zorunlu mevzuat düzenlemeleri yapılması halinde, gerekli Yönetmelik değişiklikleri yapılıncaya kadar, üst düzenlemelere göre işlem ifa edilir.

KISIM -VIII

DİSİPLİN

Disiplin Cezaları

Madde 123- Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile ilgili Kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uygulamanın zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu Yönetmeliğin aşağıdaki maddesinde sıralanan disiplin cezalarından biri verilir.

Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller

Madde 124- Memura verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

A- Uyarma

Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

d) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak,

e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranmak,

A) Kınama

Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

b) Eşlerinin reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerinin belirlenen sürede Kurumuna bildirmemek,

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

d) Hizmet dışında memurun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

e) Kuruma ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

f) Kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

g) İş arkadaşlarına, mahiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

j) Verilen emirlere itiraz etmek,

k) Borçlarını kasten ödemeyerek ,hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

l) Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak,

C- Aylıktan Kesme

Memurun brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapamamak, görev mahallinde Kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

c) Kuruma ait resmi belge, araç gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,

h) Toplu müracaat ve şikayet etmek,

ı) Hizmet içinde memurun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak,

D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması :

Fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır

a) Göreve sarhoş gelmek ,görev yerinde alkollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya mahiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak ve kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

g) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

h) Ticaret yapmak veya memura yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

l) Amirine mahiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına faaliyette bulunmak

D- Devlet Memurluğundan Çıkarma

Bir daha atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi hareketlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak 1 yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) Amirine ve mahiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgiler açıklamak,

ı) Siyasi ve İdeolojik fillerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k) 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı filleri işlemek.

Kadroları Son Kademelerinde Bulunanlara Uygulanacak Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

Madde 125- Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4 ila 1/2 ‘si kesilir ve tekerrürü halinde görevlerine son verilir.

Benzer İşlemlere Uygulanacak Esaslar

Madde 126- Disiplin cezası verilmesi gerektiren fiil ve hallerde, nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer hareketlerde bulunanlara aynı nev’iden disiplin cezası verilir.

Cezaların İndirilmesi

Madde 127- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Disiplin cezası verilmesini gerektiren suçu işlemiş olan memurun geçmiş çalışmalarının olumlu veya sicillerinin çok başarılı olması veyahut disiplin cezası uygulamaya yetkili kurul veya amirin takdirine göre hafifletici nedenlerin bulunması gibi durumlarda, bu hususlar açıkça belirtilmek şartıyla bir alt ceza uygulanabilir.

Kusurun Tekrarlanması

Madde 128- Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin bir süre içinde tekerrüründe, bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının 3. uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Özel Kanun Hükümlerinin Saklılığı

Madde 129- Özel Kanunlardaki disiplin suçları ve bunlara verilecek cezalara ilişkin hükümler saklıdır.

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurallar

Madde 130- a) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler ve verebilecekleri cezalar şunlardır.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Personelin bu yönetmeliğe ekli cetvellerde belirtilen disiplin amirleri, ilgili hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını doğrudan doğruya verebilirler.

Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz ve karar mercii sıralı Disiplin Amirleridir.

Kararların kaldırılması yada değiştirilmesi halinde ikinci kez verilen karar gerekçeli olarak açıklanır.

b) Disiplin cezası vermeye yetkili kurullar:

Disiplin cezası vermeye yetkili kurullar ve verebilecekleri cezaları şunlardır.

Merkez Disiplin Kurulu ve Ünite Disiplin Kurulları, Kurum personeli hakkında;

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Ayrıca; Disiplin Kurullarınca ve Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları karara bağlar.

c) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Yüksek Disiplin Kurulu; Kurum personeli hakkında, soruşturma neticesine göre Devlet Memurluğundan Çıkarma istemlerini görüşüp karara bağlar. Ayrıca, Disiplin Kurullarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı ilgililerin müracaatında itiraz ve karar mercii olup, kararların kaldırılması ya da değiştirilmesi halinde gerekçelerini açıklar.”

Zamanaşımı

Madde 131-Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren,

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

Başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin Amirlerine Yetkileri

Madde 132- Disiplin Amirleri, Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin memur olarak emrettiği görevleri yurtiçinde ve yurtdışında yerine getirmeyenlere uyulmasını sorumlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, bu yönetmelikte yazılı disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye, Özel Kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya yetkilidir.

Disiplin Amirlerinin Sorumlulukları

Madde 133- Disiplin Amirleri, disiplin işlerinde kendilerine verilen yetkileri, Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, personele kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdür.

Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;

a) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Personelin uyarma, kınama aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren bizzat kendileri veya görevlendirecekleri bir muhakkik marifetiyle Kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak, gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek,

b) Uyarma, Kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde vermek,

c) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları, cezalara ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak,

d) (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kendileri ile ilgili konuları disiplin Kurullarına göndermek.”

zorundadırlar.

Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları

Madde 134- Kurumda bu yönetmelikte verilen görevleri yapmak üzere;

1) Yüksek Disiplin Kurulu,

2) Merkez Disiplin Kurulu,

3) Ünite Disiplin Kurulu

kurulur.

Bu kurullar bir başkan ve 4 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur.(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Yönetim Kurulu Üyelerinin, Disiplin Amiri Bakandır. Bakanlık Disiplin Kurulları, bunlar hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre karar verir.”

Kurulların Kuruluşuna İlişkin Esaslar

Madde 135- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Yüksek Disiplin Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun Kuruluşu aşağıdaki şekilde olur.

A- Yüksek Disiplin Kurulu :

Başkanın Başkanlığında ;

a- İlgili Genel Müdür,

b- Teftiş Kurulu Başkanı,

c- I. Hukuk Müşaviri,

d- İlgili Personel ve Eğitim Dairesi Başkanından

oluşur.

B- Merkez Disiplin Kurulu :

Başkanın belirleyeceği ilgili Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında;

a Refakat Müfettişi,

b) Hukuk Müşaviri,

c) İlgili Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü,

d) Başkanın belirleyeceği bir Şube Müdüründen,

oluşur.

Başkanın veya Başkanın belirleyeceği Genel Müdür Yardımcısının toplantıya katılamadığı hallerde Disiplin Kurullarına en kıdemli üyeleri Başkanlık eder.

C- Ünite Disiplin Kurulu

Madde 136- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Ünite Disiplin Kurullarının kuruluşu aşağıdaki şekilde olur.

a) Sigorta İl Müdürü veya Sigorta Müdürünün başkanlığında; en az 4 yetkiliden,

b) Sağlık İşleri İl Müdürlüklerinde; Müdürün başkanlığında en az 4 yetkiliden,

c) Sağlık Tesislerinde; (Tabip, Diş Tabibi ve Eczacılar için)

Baştabibin Başkanlığında, Baştabip Yardımcısı veya Yetkilisi, 2 Uzman Tabip ve Sorumlu Eczacı veya Eczacıdan ,

d) Sağlık Tesislerinde; (Diğer personel için) Baştabip Başkanlığında, Baştabip Yardımcısı, Hastane Müdürü, Başhemşire, Personel Şefi yoksa personel memurundan,

teşekkül eder.

Disiplin Kurullarının Toplanması

Madde 137- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Disiplin Kurulları, Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Disiplin Kurulları salt çoğunlukla toplanır ve oy birliği veya oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluk kabul edilir.”

Gündemdeki konular ve görüşme sonuçları karara bağlanır ve kararlar sıra numarasına göre karar dosyasında saklanır.

Kurullarda Görevlendirilmeyecek Olanlar

Madde 138- Haklarında, aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası uygulanmış olanlar, Disiplin Kurullarında görevlendirilemezler.

Kurul Toplantısına Katılamayacak Olanlar

Madde 139- Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) kan ve sıhrı hısımlarına, disiplin soruşturması yaptıkları memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar.

Üyelerin Görev Süreleri

Madde 140- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Başkanın seçtiği üyelerin görevlendirme süresi 2 yıldır. Süresi dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.

Karar Süresi

Madde 141- Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin Kurulu, dosyayı aldığı tarihten 30 gün soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu Kurulca karara bağlanır.

Yüksek Disiplin Kurulunun Karar Usulü Personelin Hakkı

Madde 142- Yüksek Disiplin Kurulu kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesine, gerekli gördükleri takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakını incelemeye, ilgili Kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabetten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen personel, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

Uygulama

Madde 143- Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve ilgiliye tebliğ tarihi itibariyle derhal uygulanır.

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, memurluktan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi

Madde 144- Disiplin cezaları personelin siciline işlenir. Memurluktan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan personel, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra yetkili amirce karar verilerek, bu karar dosyasına işlenir.

İtiraz

Madde 145- Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine, yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “İtiraz üzerine verilen kararlar ile aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet Memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem

Madde 146- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihini izleyen günden itibaren 7 gündür.”

Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirilerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi, cezayı hafifletebilirler veya tamamen kaldırabilirler.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerini kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

Kaldırılan cezalar sicilinden silinir.

Disiplin Kurullarının Toplantı ve Çalışmalarına İlişkin Esaslar

Madde 147- (Değişik : 10.11.2001-24579 R.G.) “Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Kurul Başkanı tarafından sağlanır.

Kurullarda raportörlük görevi, Kurul Başkanının görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür. ”

Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 148- Kurullar en az Başkan ve iki Üye ile toplanır.

Kurulların Başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde Kurula yerine bakan vekilleri, seçimle gelenlerin yedekleri katılır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılmayan üyeler, toplantı yeter sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz.

Kurulların Görüşme Usulü

Madde 149-(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) “Kurullarda raportörlük açıklamaları dinlendikten sonra, işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varılınca, oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oyla karar alır. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır.”

Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

Kararların Yazılması

Madde 150- Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportör tarafından yazılır. Başkan ve üyelerce imzalanır.

Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.

Kararların Tebliği

Madde 151- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler, ünite disiplin kurullarınca verilen disiplin cezaları ünite yetkilileri, Yüksek ve Merkez Disiplin Kurullarınca verilen disiplin cezaları ilgili Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ ettirilir.

Savunma Hakkı

Madde 152- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kurum personeli hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Disiplin amirinin veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Cezai Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Birarada Yürütülmesi

Madde 153- Aynı olaydan dolayı, Kurum personel hakkında ceza mahkemesinden kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Personelin ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

KISIM – IX

SİCİL

Madde 154- Kurum personeli hakkında, 657 sayılı Kanunun değişik 2. ve 121. maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 08.09.1986 tarihinde kararlaştırılan ve 18.10.1986 tarih, 19255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 155- Kurumun Merkez teşkilatında görevli ve üzerlerinde iki Sicil amiri bulunan Personelin Üçüncü Sicil Amiri Genel Müdür’dür. Taşra Teşkilatında aynı durumdaki personelin ise ilgisine göre Kaymakam veya Vali’dir.

Merkez Teşkilatında doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışan Ünite Amirlerinin Sicil amiri Genel Müdür’dür. Taşra Teşkilatında ise, Kaymakam ve Vali tarafından Tek Sicil Amiri olarak doldurulan Sicil Raporları Son Sicil Amiri sıfatıyla Genel Müdür tarafından doldurulur.

Madde 156- Kurum Personelinin Birinci, İkinci ve Üçüncü Sicil Amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

Madde 157- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Kurumun Merkez ve Taşra teşkilatında görevli Disiplin amirleri ekli I, II, III, IV, V ve VI sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

YürürlükMadde 158- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Bu Yönetmeliğin 1-122 inci maddeleri 11.05.1987 tarihinden 123-153 üncü maddeleri 13.04.1987 tarihinden, 154-156 ıncı maddeleri 03.12.1986 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

(Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Bu yönetmelik 09/11.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 159- (Değişik: 10.11.2001-24579 R.G.) Bu Yönetmelik Hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

Aynı yönetmeliğe ekli cetveller ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 1-(Değişik 10.11.2001-24579 R.G.) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

BAŞKANA BAĞLI MERKEZ TEŞKİLATI

PERSONELİNİN DİSİPLİN AMİRLERİNİ GÖSTERİR

I SAYILI CETVEL

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

BAŞKANA BAĞLI MERKEZ TEŞKİLATI

PERSONELİNİN DİSİPLİN AMİRLERİNİ  GÖSTERİR

I SAYILI CETVEL

 

SIRA

NO

 

ÜNVANI

 

 

 

1

Başkan

 

Bakan

-

-

2

Finansman  ve Aktüarya Daire Başkanı

 

Başkan

-

-

3

Savunma Uzmanı

 

Başkan

-

-

4

Teftiş Kurulu Başkanı

 

Başkan

-

-

5

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı

 

Başkan

-

-

6

I.Hukuk Müşaviri

 

Başkan

-

-

7

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı

 

Başkan

-

-

8

Şube Müdürü – APK Uzmanı

 

Daire Başkanı

Başkan

-

9

Sosyal Sigorta Uzmanı-Sosyal Sigorta Uzman Yrd.

Daire Başkanı

Başkan

-

10

Başmüfettiş-Müfettiş-Müfettiş Yardımcısı

 

Teftiş Kurulu Başkanı

Başkan

-

 

 

11

Sigorta Başmüfettişi, Sigorta Müfettişi, Sigorta

Müfettiş Yardımcısı

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı

Başkan

-

12

Hukuk Müşaviri – Avukat

 

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

-

13

Teftiş Kurulu Başkanlığı Diğer Personeli

 

Refakat Müfettişi

Teftiş Kurulu Başkanı

Başkan

14

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Diğer Personeli

 

Refakat Müfettişi

Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı

Başkan

15

Hukuk Müşavirliği Diğer Personeli

 

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

16

Başkanlık Büro Personeli

 

Başkan

-

-

17

Finansman  ve Aktüarya Dairesi Başkanlığı ile

APK Dairesi Başkanlığı Diğer Personeli

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Başkan

18

Savunma Uzmanlığı Diğer Personeli

 

Savunma Uzmanı

Başkan

-

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

BAŞKANA BAĞLI TAŞRA  TEŞKİLATI

PERSONELİNİN DİSİPLİN AMİRLERİNİ  GÖSTERİR

II SAYILI CETVEL

 

SIRA

NO:

 

ÜNVANI

 

 

 

1

Hukuk İşleri Sigorta Müdürü

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

-

2

Hukuk İşleri Sigorta Müdür Yardımcısı

Hukuk İşleri Müdürü

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

3

Avukat

Hukuk İşleri Sigorta Müdürü

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

4

Diğer Personel

Hukuk İşleri Sigorta Müdür

Yardımcısı

Hukuk İşleri Sigorta Müdürü

I. Hukuk Müşaviri

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL  SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI

PERSONELİNİN DİSİPLİN AMİRLERİNİ  GÖSTERİR

III SAYILI CETVEL

 

SIRA

NO:

 

ÜNVANI

 

 

 

1

Genel Müdür

Başkan

Bakan

-

2

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Başkan

Bakan

3

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Başkan

4

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

5

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

6

Genel Müdürlük Büro Personeli

Genel Müdür

Başkan

-

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI

PERSONELİNİN DİSİPLİN AMİRLERİNİ GÖSTERİR

IV SAYILI CETVEL

 

SIRA

NO:

ÜNVANI

 

 

 

1

Sigorta İl Müdürü, Sigorta Müdürü

Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür

Başkan

2

Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı

Sigorta İl Müdürü, Sigorta Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

3

Avukat

Sigorta İl Müdürü, Sigorta Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

4

Diğer Personel

 

Sigorta İl Müdür Yardımcısı,

Sigorta Müdür Yardımcısı

Sigorta İl Müdürü, Sigorta Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI

PERSONELİNİN DİSİPLİN AMİRLERİNİ  GÖSTERİR

V SAYILI CETVEL

 

SIRA

NO:

 

ÜNVANI

 

 

 

1

Genel Müdür

Başkan

Bakan

-

2

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Başkan

Bakan

3

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Başkan

4

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

5

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

6

Genel Müdürlük Büro Personeli

Genel Müdür

Başkan

-

 

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI

PERSONELİNİN DİSİPLİN AMİRLERİNİ  GÖSTERİR

VI SAYILI CETVEL

 

SIRA

NO:

 

ÜNVANI

 

 

 

1

Sağlık İşleri İl Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Başkan

2

Sağlık İşleri Müdür İl Yardımcısı

Sağlık İşleri İl Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

3

Sağlık İşleri İl Müdürlüklerinde Görevli Diğer Personel

Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı

Sağlık İşleri İl Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

4

Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine Bağlı Tesislerde Baştabip

Sağlık İşleri İl Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

5

Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine Bağlı Tesislerde Baştabip Yrd.

Baştabip

Sağlık İşleri İl Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

6

Müstakil Baştabip

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Başkan

7

Müstakil Baştabip Yardımcısı

Baştabip

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

8

Hastane Müdürü

Baştabip

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

9

Sivil Savunma Uzmanı

Baştabip

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

10

Diğer Personel (Sağlık)

Baştabip  Yardımcısı

Baştabip

Genel Müdür Yardımcısı

11

Diğer Personel (İdari ve Teknik)

Hastane Müdürü

Baştabip

Genel Müdür Yardımcısı

12

Huzurevi Müdürü

Genel Müdür Yrd.

Genel Müdür

Başkan

13

Huzurevi Müdür Yardımcısı

Huzurevi Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

14

Huzurevi Diğer Personeli

Huzurevi Müdür Yardımcısı

Huzurevi Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı