20 Eylül 2020, Pazar
   
Yazı Boyutu

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK TEŞKİLATI YÖNETMELİĞİ

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK TEŞKİLATI YÖNETMELİĞİBÖLÜM: I

GENEL HÜKÜMLERAMAÇ

MADDE 1- Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Teşkilatı personelinin görev,yetki ve sorumlulukları ile çeşitli hizmetlerin uygulanış yöntemlerini belirleyerek 506 sayılı Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanacaklara; Çağdaş tıbbın gereklerine uygun, kademeli, etkili,eşit, süratli ve ekonomik bir sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Kurumun Sağlık Teşkilatını oluşturan aşağıdaki kuruluşları kapsar.

a) Genel Müdürlük Sağlık Dairesi Başkanlığı,

b) SSK Sağlık Koordinasyon Kurulu,

c) Sağlık İşleri Müdürlükleri,

d) Yataklı Sağlık Kuruluşları,

e) Yataksız Sağlık Kuruluşları,

f) Sağlık hizmetleri ile ilgili diğer kuruluşlar,

MADDE 3- Kurum, sağlı hizmetlerinin yürütülmesinde, yukarıda sayılan kuruluşlardan başka aşağıda yazılı kuruluşlar ve personelden de sözleşmeler yapmak suretiyle faydalanır.

a) Resmi veya Özel Sağlık Kuruluşları,

b) Eczacılar ve Laboratuvarlar,

c) Resmi veya serbest sağlık personeli veya hizmetle ilgili diğer personel.BÖLÜM: II

SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURULUŞ

MADDE 4- Kurum Sağlık Teşkilatının bu yönetmelikte yazılı çalışmaları, Genel Müdürlük adına Sağlık Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 5- Sağlık Dairesi Başkanlığının kuruluş ve işleyişi “Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği ”nde belirtilir.

SAĞLIK KOORDİNASYON KURULU

MADDE 6- Kurum sağlık hizmetlerinin çağdaş düzeye çıkarılarak etkili, süratli ve ekonomik bir biçimde sunulması ile ilgili karaların alınmasında görüşlerinden yararlanmak üzere ve Sağlık Teşkilatının en yüksek danışma ve istişare organı olarak bir “Sağlık Koordinasyon Kurulu” oluşturulur.

A- Teşekkülü

SAĞLIK KOORDİNASYON KURULU

a) Genel Müdür,

b) Sağlıkla ilgili Genel Müdür Yardımcısı,

c) Sağlık Dairesi Başkanı,

d) Sağlık Dairesi Şube Müdürleri,

e) Sağlık İşleri Müdürleri,

f) Eğitim Hastaneleri Baştabipleri,

g) Hizmet Hastanelerinden iki ve Dispanser Baştabiplerinden iki olmak üzere seçimle tespit edilecek dört üyeden oluşur.B- Üyelerin Seçimi:

Yurdumuz; Trakya ve Marmara, Ege, Güney ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu, İç Anadolu olmak üzere 6 bölgeye ayrılır. Bölgelere giren İllerin tespiti Genel Müdürlükçe yapılır.

Bu bölgelerdeki hizmet hastaneleri ve dispanser baştabipleri ayrı ayrı kendi aralarından bir temsilci seçerler. Seçim için her baştabip gösterdiği adayın isim ve görev yerini kapalı zarfla Genel Müdürlüğe bildirir. Toplanan oylar Sağlık Dairesi Başkanlığınca değerlendirilerek en yüksek oyu alan Bölge temsilcileri saptanır. Bunlardan her yıl sıra ile 2 bölgenin temsilcileri( 2 hastane, 2 dispanser Baştabibi) toplantılara üye olarak katılır.

Seçimler 3 yılda bir yenilenir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

C-Toplantı ve Kararlar:

a) Kurul normal olarak yılda en az bir defa toplanır. Gerektiğinde Genel Müdür, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

b) Kurul Başkanı Genel Müdürdür. Bulunmadığı zamanlarda toplantıya sağlıkla ilgili Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

c) Toplantılarda kararlar ekseriyetle alınır, eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

d) Toplantılara Sağlık Dairesi Başkanlığının teklifi ve Kurul Başkanlığının kabulü ile veya doğrudan doğruya Kurul Başkanlığının isteği ile Kurum bünyesinden ve yurt içi kuruluşlarından konuyla ilgili yönetici ve uzmanlar katılabilir.

e) Kurulun kararları, istişari mahiyette olup, yetki sınırına göre Genel Müdürün veya Yönetim Kurulunun olumlu kararı ile kesinleşir.

D- Kurulun Görev ve Yetkileri:

a) Kurumun genel sağlık politikasını tespit etmek,

b) Sigortalıya sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesinde müessir olacak tedbirleri tespit ile Genel Müdürlüğe öneride bulunmak,

c) Sanayinin gelişmesi paralelinde yurt düzeyinde kurulacak sağlık tesislerinin yer ve kapasiteleri ile ilgili görüşleri tespit etmek,

d) Eğitim Hastaneleri bünyesinde kurulacak yan dal ihtisas birimlerinin isim, yer ve personel kadrolarının tespitinde esas alınabilecek prensipleri koymak,

e) Sağlık Dairesi Başkanlığının diğer Merkez Üniteleri ile Koordinasyonu sırasında çözümlenemeyen konular hakkında ve Sağlık İşleri Müdürlükleri ile Sağlık Kuruluşları arasında olumlu yönde bir işbirliği kurulması hususunda görüş bildirmek,

f) Kurum Teşkilat Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, sağlık hizmetleriyle ilgili maddelerinin zamanın icaplarına göre düzenlenmesi için, gerekli çalışmalarda bulunmak,

g) Gerektiğinde, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personelinin ücret ve yan ödemeleriyle ilgili hususlarda önerilerde bulunmak,

h) Sağlıkla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceleyerek görüşlerini bildirmek,

i) Kurumun, İşçi Sendikaları ile yapacağı Toplu İş Sözleşmeleri yer alacak sağlık, sağlık tesisleri ve sağlık personeli ile ilgili hükümlerin tespiti hususunda mütaala vermek,

j) Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü konularda danışmanlık yapmak.BÖLÜM III

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİ

KURULUŞ

MADDE 7- Sağlık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Kurum Sağlık Kuruluşlarının kontrol ve denetimini yapmak, işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla Genel Müdürlükçe lüzum görülen yerlerde Sağlık İşleri Müdürlükleri kurulur.

Sağlık İşleri Müdürlüğü; Kurumda veya diğer resmi bir sağlık teşkilatında idareci olarak başarı ile çalışmış, Kurum mevzuatını bilen bir tabibin idaresi altında; ihtiyaca göre tabip ve idari müdür yardımcıları ile tabip müfettiş, tabip, eczacı, şef, muhasebeci, memur ve diğer personelden kurulur.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8- Sağlık İşleri İl Müdürlüğünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

Kendi bölgelerindeki sağlık teşkilatı ile personelinin, görevlerini gereği gibi yapıp yapmadıklarını yılda en az iki defa yerinde denetleyerek, görülen aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

Personel, araç, gereç, ilaç ve diğer ihtiyaçlarından Sağlık kuruluşlarınca sağlanamayanların Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkisi ile olabilenleri kendisi, olamayanlarını da Sağlık Dairesi Başkanlığı aracılığı ile sağlamak,

Bu meyanda, gerektiğinde sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan tüketim maddelerinin ihalesini yapmak.

Atanmaları Sağlık İşleri Müdürlüğüne bırakılmış olan personel hakkında atama, terfi, ceza ve ödüllendirme kararlarını vermek ve atamaları Genel Müdürlüğe ait olan personelden atama, terfi, ödüllendirme ve cezalandırmaları hakkındaki işlemleri de Sağlık Dairesi Başkanlığına arz etmek.

Sağlık İşlerindeki görevli personel ile bölgesindeki sağlık kuruluşlarında çalışan ve atamaları Genel Müdürlüğe ait tüm personelin izin cetvellerine inceleyip tasdik etmek, gerekli gördüğü takdirde (ilgili baştabibin de görüşünü alarak) hizmet için zorunlu olan değişikliği yapmak.

Kurumun personel yönetmeliğine göre ilgililerin gizli sicil raporlarını doldurmak,

Bölgesindeki sağlık kuruluşlarında çalışan personelden lüzum görülenlerin yerlerini, ünite amirinin de fikrini alarak geçici bir süre için değiştirmek ve bu değişikliği gerekçeleri ile birlikte onay almak üzere üç gün içinde Sağlık Dairesi Başkanlığına bildirmek.

Bölgeleri içindeki işyeri tabipleri, sağlık istasyonları, Dispanserler, Hastaneler ve Eğitim Hastaneleri arasında kademeli hizmet görmede işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

Gerekli görülen hallerde ve yılda en az iki kere Bölgelerindeki sağlık kuruluşları baştabipliklerini, gerektiğinde diğer tabip, diş tabibi ve eczacılarını da toplamak suretiyle, kuruluşların tıbbi ve idari sorunlarını gözden geçirerek gerekli istişari kararları almak. Müdürlük yetkisi içinde olan konularda bu kararlardan faydalanmak.Diğerleri için de Sağlık Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak,

Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını gösterir istatistik cetvellerini inceleyerek eksiksiz ve yanlışsız olarak Genel Müdürlüğe göndermek.

Bölgesindeki Sağlık Kuruluşlarının çalışmaları ve kendi faaliyetleri ile ilgili altı aylık kısa raporların birincisini Nisan, ikincisini de en geç Ekim ayı başında Sağlık Dairesi Başkanlığında bulunacak şekilde göndermek ve ikinci raporda gelecek senenin çalışma programını bütçe ve kadro ile ilgili teklifleri de belirtmek.

Bölgesi dışından gelen veya gönderilen sigortalı hastalarla, Kurum personelinin muayene ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak ve gerekli raporlarını düzenlettirmek üzere, bunları uygun gördükleri Sağlık Kuruluşlarına veya bölge dışı kuruluşlara yollamak. Bu gibi hastaların tedavileri ile ilgili her türlü işlemlerin ivedilikle sonuçlanması için gerekli tıbbi işlem sonuçlarını sigortalının geldiği Sağlık İşleri, Bölge ve Sigorta Müdürlüğüne göndermek

Sağlık hizmetlerine ait dilek ve şikayetleri inceleyerek yetkisi içinde olanları sonuçlandırmak, yetkisi dışında kalanları da görüşleri ile birlikte Sağlık Dairesi Başkanlığına bildirmek,

Üçüncü maddede adı geçen kuruluş ve kişilerle yapılacak sözleşme esaslarını hazırlayarak Sağlık Dairesi Başkanlığına göndermek.

Kurum tabipleri veya sözleşmeli tabipler tarafından yazılıp Kurum eczanelerinden verilen ilaçlara ait reçeteleri miktar (kaç günlük olduğu) ve kullanışlık bakımlarından inceleyerek, ilaç israfına meydan vermemek amacı ile ilgililere Sağlık Dairesi Başkanlığının tedavi prensiplerini hatırlatmak ve bu hususları yazılı olarak da duyurmak.

Anlaşmalı eczanelerden bedelini almak için gönderilen reçeteleri yukarıdaki (n) fıkrasında belirtilen hususlardan başka, ödemelerden önce; fiyat, miktar ve Kurum mevzuatı yönlerinden inceleyerek reçete ve faturaların sözleşme esaslarına göre düzenlenmiş olduğu, reçete sahibinin, ilacın alındığına dair imzasının bulunduğu, her kalem ilacın karşısına fiyatının yazılarak toplamının da reçete arkasındaki eczane kaşesinde gösterildiği, reçete kopya defterinin tarih ve numarasının konulduğu anlaşıldıktan ve varsa noksanları da tamamlandıktan sonra ödeme işlemi yapılmak üzere faturasını tasdik etmek.Aynı şekilde sözleşmeli laboratuarların tahlil ücret ve faturalarını da inceleyip tasdik etmek.

MADDE 9- Sağlık İşleri Müdürlükleri, 8. maddede yazılı görevleri kendileri yapabilecekleri gibi yardımcılarına da yaptırabilir. Ancak, idari yardımcıları Sağlık İşleri Müdürlerine vekalet edemez.

MADDE 10- Sağlık İşleri Müdürlükleri, kendi bölgelerinin uzak şehirlerindeki sağlık kuruluşlarının idaresi için yetki ve sorumluluklarından bir kısmını Genel Müdürlüğün uygun görmesi ile, o yerin en büyük sağlık kuruluşu baştabibine bırakılabilir.BÖLÜM : IV

YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARI

TANIMI

MADDE 11- Yataklı Sağlık Kuruluşları (Genel ve Özel Dal Hastaneleri), hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, rapor almak üzere resmi kurumlar tarafından gönderilenlerin, ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri ve doğum yapılan gerekli sıhhi ve fenni koşulları taşıyan kuruluşlardır.

Bu kuruluşlar; Sağlık İşleri Müdürlüğü olan yerlerde bu Müdürlüklere, olmayan yerlerde ise doğrudan Genel Müdürlük Sağlık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışırlar.

Kurumun yataklı sağlık kuruluşları; fonksiyonlarına göre genel maksatlı hastaneler ve özel dal hastaneleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Genel maksatlı hastaneler her ihtisas dalından hizmet verilen hastanelerdir.

Özel Dal Hastaneleri; Doğumevleri, Göğüs Hastalıkları Hastaneleri ve Sanatoryumlar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri, Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Geriatri Hastaneleri ve Rehabilitasyon Merkezleri ve bunlara benzer kuruluşlardır.Bu yataklı sağlık kuruluşlarından, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca uzman tabip yetiştirilmek üzere yetki verilen hastaneler, “ Eğitim Hastanesi “ unvanına da sahiptirler.YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA

ÇALIŞMA SAATLERİMADDE 12- Yataklı Sağlık Kuruluşlarında hizmet gece ve gündüz aralıksız devam eder.

MADDE 13- Sağlık Tesislerinde görevli personelin haftalık çalışma saat ve şekilleri yürürlükteki mevzuata göre düzenlenir.

MADDE 14- Tüm personelin günlük çalışmalarının başlama ve bitme saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 100. ve 101. maddelerine göre tespit edilir.

MADDE 15- Yataklı sağlık kuruluşlarının, işçi statüsüne tabi personelinin günlük çalışma süresi ve programları, İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmeleri hükümlerine göre düzenlenir.

Programlar ve ekiplerin personel sayıları hizmetin ağırlığına göre saptanır.

YEMEK SAATLERİ

MADDE 16- Yataklı kuruluşlarda yemek saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenir.

Hastaların sabah kahvaltısı saat 6.00-7.00, öğle yemekleri 12.00-13.00 ve akşam yemekleri de mevsime ve o yerin özelliklerine göre 18.00-19.00 arasında verilir.

Sanatoryum ve Prevantoryumların ikindi kahvaltısı saatlerini Diyetisyenler, olmayan yerlerde Hastane Müdürleri düzenler.Diyet Yemekleri ise servis uzmanının tespit edeceği şekil ve saatlerde servis hemşiresinin gözetimi altında yedirilir.

Ayağa kalkabilecek hastalar yemeklerini bu işe ayrılmış masalarda yerler. Kalkamayacak durumda olanlara da yataklarında servis yapılır.

Servislerin hemşire, hastabakıcı ve yardımcı personeli öğle ve akşam yemeklerini, hastaların yemek işleri tamamlandıktan sonra yerler.

Hastanenin diğer personeli öğle yemeklerini saat 12.00 de ve akşam yemeklerini 19.00 da yerler

Yemeklerin mutfaktan servis ofislerine, ofislerden de hastaların önüne kadar temiz ve özellikleri bozulmadan tevzii ve bulaşık kapların toplanarak yıkanıp servis ofislerine yerleştirilmesi hijyen kuralları içerisinde yapılır. Bu hizmet ile görevli personel, diyetisyence, yoksa servis hemşiresi tarafından diyet ve hijyen kuralları konusunda eğitilir.YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA POLİKLİNİK HİZMETLERİ

MADDE 17- Poliklinikler, muayene ve tedavi için ilgililerin ilk başvuracakları ünitelerdir.

Polikliniklerde hizmetlerin layıkı vechiyle yapılabilmesi için buraların düzenli, tertipli ve temiz tutulması, iş akımının iyi kanalize edilmiş bulunması, personelin nazik, müşfik ve sabırlı olması ve hastalara iyi muamele etmesi gerekir.

MADDE 18- Poliklinik muayenelerinde gizlilik prensiplerine riayet esastır. Hastaların gelenek ve ihtiyaçlarına saygı gösterilmesine, muayeneye teker teker alınmasına röntgen servislerinde filmi çekilecek veya skopi yapılacak kadın hastaların bir kadın bakıcı nezaretinde soyunmalarına, soyunduktan sonra giyinmeleri için beyaz gömlek verilmesine ve muayene esnasında içeride sağlık ve yardımcı sağlık personelinden başka kimsenin bulundurulmamasına dikkat edilir.

MADDE 19- Poliklinik yerleri, hastane hizmetini aksatmayacak ve hasta servisleri ile ilgili olmayacak şekilde ayrı binalarda veya kapıları ayrı olan zemin katlarında kurulur.

MADDE 20- Yataklı sağlık kuruluşlarında ( patalojik anatomi, biyokimya, bakteriyoloji ve radyoloji laboratuvarları ile anesteziyoloji hariç) uzman bulunan her uzmanlık dalı için bir poliklinik açılır. Kadrosu müsait olan ve ihtiyaç duyulan yerlerde, kuruluşun içinde veya aynı kuruluşa bağlı olmak üzere kuruluş dışında, her uzmanlık dalı için birden fazla poliklinik açılabilir.

MADDE 21- Hastanelerde, servis uzmanları kendi dallarına ait günlük poliklinik hizmetlerini de yaparlar. Ayını uzmanlık dalında birden fazla uzman bulunan yerlerde, poliklinik hizmetleri Baştabibin düzenleyeceği sıraya göre nöbetleşe yürütülür.

MADDE 22-Eğitim hastanelerinde poliklinikler, birim şefleri, şef yardımcıları, başasistanları ve mevcut uzmanların nöbetleşe katılması ile yapılır.

MADDE 23- Yataklı sağlık kuruluşlarında polikliniği bulunan uzmanlık dalı tabiplerinden hiç kimse poliklinik hizmetlerinden muaf tutulamaz. Kendi uzmanlık dalında birden fazla uzman bulunduğu hallerde Baştabipler istedikleri takdirde bu hizmetten muaf tutulur.

Baştabip yardımcıları, Baştabibin lüzum görmesi halinde poliklinik muayenelerine katılmazlar.

MADDE 24- İşi fazla olan polikliniklerde, yeteri kadar tabip bulunmadığı takdirde Baştabipler ve yardımcıları imkan ölçüsünde poliklinik çalışmalarına katılacakları gibi, kendi uzmanlık dalının tek uzmanı olan baştabipler uzmanlıkları ile ilgili olarak poliklinikte kendilerine ayrılan hastaları muayene ederler.

MADDE 25- Polikliniğe gelen hastalara, fiş alma sırasına göre bir numara verilir ve muayeneler bu sıraya göre yapılır.

Acil ve adli vakalarda sıra gözetilmez.

MADDE 26- Poliklinik gün ve saatlerini gösteren listeler Baştabiplik tarafından kuruluşu görülebilecek bir yerine astırılır.

MADDE 27- Çalışma saatlerinden sonra polikliniklere başvuracak hastaların muayeneleri nöbetçi tabipler tarafından yapılır.MADDE 28- Çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde meydana gelen olağanüstü halleri karşılamak üzere Baştabip veya nöbetçi tabip gerekli gördüğü dallardan yeteri kadar personeli göreve çağırabilir. İlgililer bu çağrıya uymakla yükümlüdür.

MADDE 29- Önemli ve acil vak’alarda nöbetçi tabipler tarafından lüzum görülen uzman tabip, eczacı ve diğer personel göreve çağrılır. Çağrılanın en süratli araç ile gelmesi zorunludur. Çağrılana kuruluştan vasıta gönderilmediği hallerde geliş-gidiş araç ücretleri Kurumca ödenir.POLİKLİNİKTE MUAYENE EDİLEN

SİGORTALILARA YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 30- Poliklinikte muayene edilen sigortalıların tedavi kartlarına veya poliklinik defteri ile sağlık karnelerine okunaklı bir şekilde kısaca şikayeti, bulgular ve teşhis, verilen ilaç ve istirahat süresi yazılır. Muayene tarihinin altına doktor kaşesini basar ve parafe eder.

Poliklinik tabiplerinin hastalar ile daha fazla meşgul olabilmeleri için, poliklinik çalışmalarının gerektirdiği yazı işleri; kadro imkanlarına göre asistan, hemşire, sağlık memuru veya görevlendirilecek kişiler tarafından yürütülür.

MAADE 31- Sigortalılara verilecek ilaçlar, Kurumun başlıklı, sıra numaralı ve soğuk damgalı reçete kağıtlarına yazılır ve bu kağıdın her bölümü doldurularak tabibin kaşesi basılır. Bu reçete kağıtları başka maksatlarla kullanılamayacağı gibi, sigortalı olmayanlara da kullanılması yasaktır.

Reçete kağıtları Tabiplere numaralara göre zimmetle verilir. Tabipler reçete kağıtlarını başkalarının eline geçmeyecek şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.

MADDE 32- Polikliniğe muayene gelen sigortalıların vizite kağıdı ile sigorta sicil kartlarını veya resimli kimlik belgelerini ve tedavi kartı kullanılmayan yerlerde sağlık karnelerini göstermeleri zorunludur.

Bu belgeleri göstermeyenlerde durumu acil olmayanların muayeneleri yapılmaz. Acil olanların gerekli muayene ve tedavileri yapılmakla beraber reçeteleri ücreti kendileri tarafından ödenmek üzere verilir.

MADDE 33- Hasta aynı kuruluşta diğer bir uzman tabibe tedavi kartları veya sağlık karneleri ile, laboratuvara muayene formları ile gönderilir.

Kuruluş dışında sözleşmeli bir uzmana veya laboratuvara veya Kurumun diğer bir kuruluşuna sevkine lüzum görülen hastalar, Baştabipliğin yazısı ile gönderilir.

Uzmanların sevk kağıdına yazacakları sonuçların özeti, gönderen tabip tarafından hastanın tedavi kartına veya sağlık karnesine işlenir.

MADDE 34- hastalar için düzenlenen tedavi kartları ile vizite kağıtları, muayene sonunda kendilerine verilmez. O günkü poliklinik çalışmalarından sonra ilgili memur tarafından bunlardan gerekli istatistikler çıkarılır.

Tedavi kartlarına eklenmeleri mümkün olmayan vizite kağıtları, laboratuvar raporları, röntgen filmleri, E.K.G. traseleri ve sair belgeler 51., 109. ve bunu takip eden maddelerle 114. maddede belirtildiği şekilde ilgili arşivlerinde saklanır.

Ölen sigortalının tedavi kartının sağ yukarı köşesine yeşil kalemle büyük bir ( - ) işareti ve karşısına da (ölmüştür) kaydı konur. Bu gibi kartlar, kartoteksin umumi sırasından çıkarılıp özel bir gözde, yine sıra numarasıyla saklanır.

MADDE 35- Sağlık kuruluşlarında çeşitli sigorta kanunları ile ilgili işlemlerin yapılması ve gerekli belgelerin düzenlenmesi şekli Genel Müdürlüğün bu konudaki emir ve talimatlarına göre yürütülür.

ACİL SERVİS HİZMETLERİ

MADDE 36- Eğitim Hastaneleri ile tabip sayısı yeterli olan tam teşekküllü hastanelerde, gerekli cihaz, alet ve sıhhi malzeme ile yeteri kadar personel kadrosu olan bir “Acil Servis” kurulur.

Acil Servis bulunmayan hastanelerde acil ve ilk yardım hizmetleri, nöbet hizmetleri ile birlikte yataklı kuruluşun kendi imkanları içinde yürütülür.

Acil servislerde, kadın ve erkekler için ayrı ayrı ambulatuvar yatma odaları, muayene odası, uzman tabip ve personel odaları, acil vak’a ameliyathanesi, alçı kısmı, pansuman odası, acil tıbbi vak’alar için gerekli müdahaleleri yapmak üzere lüzumlu yer, mümkün olan yerlerde küçük bir laboratuvar ve röntgen bölümü ile hayat kurtarıcı cihazlar, her türlü ilaç ve tıbbi malzeme bulunur.

a) Acil serviste, acil tedavi ve müdahaleyi gerektiren vak’alara bakılır.

b) Acil servis hizmetleri; biri genel cerrahi, diğeri iç hastalıkları uzmanı olmak üzere, iki uzman tabip tarafından yürütülür.

Bu maksatla hastanenin bütün genel cerrahi ve iç hastalıkları uzmanları, rotasyon usulü ile 24’er saat nöbet tutarlar.

Ayrıca, yeteri kadar tabip ve yardımcı sağlık personeli ile yardımcı hizmetler sınıfı personeli bulunur.

Acil serviste hizmet gören İç Hastalıkları ve Genel Cerrahi uzmanlarından birisi, bu servis hizmetlerini yürütmek üzere Baştabiplikçe görevlendirilir.

c) Acil servis nöbetine giren uzman tabipler aynı zamanda icapçı tabip nöbetine de girerler.

d) Acil servis nöbetçi tabibinin acil vakalara yetişmediği hallerde icapçı tabip hastaneye davet edilir.

e) Acil servis nöbetine giren uzman tabipler hastane genel uzman tabip nöbetinden muaf tutulurlar.

f) “Acil Servis” de çalışma aralıksız 24 saat devam eder. Hastalar hiç bekletilmeden ilgili tabip

tarafından görülür ve tedavileri yapılır. Müşahede altında tutulmasına lüzum görülen hastalar servisin ambulatuvar yataklarına yatırılır. Acil cerrahi müdahaleyi gerektiren vakalardan; küçük cerrahi müdahaleler acil servis ameliyathanesinde küçük, orta, büyük ve aseptik ameliyatlar hastanın esas ameliyathanelerinde yapılır. Nöbetçi veya icapçı uzman tabiplerin gösterecekleri lüzum üzerine bu uzmanların servislerine nakledir ve öncelikle bu uzmanlara ayrılan yataklara yatırılır. Yatakları dolu olduğu takdirde servisin boş bulanan diğer yataklarına, serviste hiç boş yatak bulunmaması halinde de nöbetçi şefinin uygun göreceği diğer bir servisin boş bulunan yatağına yatırılırlar.

g) Eğitim hastanelerindeki asistanlarla, pratisyen tabipler genel hastane nöbetlerini acil serviste tutarlar

h) Acil servisi olan hastane yakınında doğumevi ve çocuk sağlığı ve hastalıkları hastanesi bulunması

halinde bunlara ait acil vakalara bu özel dal hastanelerinde bakılır.

Bu dallarda özel hastanesi bulunmayan yerlerde “Acil Servis Hizmetleri” ile görevli tesislerde, bu dallara ait acil ve ilk yardım hizmetleri, ilgili servislerinde kendi uzmanları arasında nöbet tutularak karşılanır.

i) Acil servise müracaat eden vakalar için yönetmeliğin bu husustaki maddeleri ile Genel Müdürlükçe yayınlanan genelgelere göre işlem yapılır.

j) Trafik kazası, yaralanma, intihar v.s. adli vakalarda gerekli tedavi ile birlikte mevzuatın icap ettirdiği ihbarlar yapılır.YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARINDAN SERVİS HİZMETLERİ

MADDE 37- Birim ve servis hizmetlerinin amacı; yatan hastaya en iyi koşullar altında; isabetli teşhisin konulması ile iyi bir bakım eşliğinde kısa zamanda tedavisinin yapılarak, sağlıklı bir şekilde işine ve yuvasına dönmesini sağlamaktır.

İlgili tabip her sabah bu bilinçle servise girer, etrafın ve hastanın düzen ve temizliğini denetler. İlgi şefkatle hastaları gözden geçirir. Gerekenleri muayene eder. Yazdığı ilaç ve tavsiyeler hakkında hemşireye talimat verir. Emirlerinin yerine getirilip getirilmediğini sık sık kontrol eder.

Hemşire de hastaya, güleryüzlü şefkatli, güvenilir, düzenli ve kusursuz bir bakımın yanında, tabibin tedavi hakkındaki direktiflerini uygular.

Bu maksatla servis hemşireleri vizite esnasında aldıkları notlardan gerekenleri viziteden sonra servisin günlük tedavi defteri veya bunun yerine kullanılan günlük tedavi fişlerini, hasta yatak numarası sırasının da kaydedip karşılarına, ilaç, enjeksiyon, lavman sıcak-soğuk tatbikat, röntgen vs. muayenelere hazırlık gibi işlerin uygulanacakları saatleri yazarlar ve bunlar yapıldıkça yanlarına işaret koyarlar.

Nöbet devri veya izinli ayrılma halinde servise bakacak yeni hemşireye bu görevleri anlatarak devir ederler.

MADDE 38- Sabah vizitesinden sonra çalışma saati içinde yatırılan hastalar, birim veya servisin şef veya uzmanı tarafından görülür. Hastayı gören şef veya uzman, tedavileri için servis tabibi veya servis asistanına, bunlar yoksa servis hemşiresine gerekli talimat verilir.

Sabah vizitesinden ve servis sorumlu hemşireleri tarafından rasyon cetvellerinin hazırlanmasından sonra

yatırılan hastalara yazılacak veya eski hastalara ilave edilecek ilaç ve diğer tedavi tedbirleri, tabelalarına kontrvizit olarak yazılır.

MADDE 39- Çalışma saati dışında yatırılan hastaların o günkü diyet ve tedavileri, nöbetçi tabipler tarafından tespit edilir.

MADDE 40- Aynı servisin uzmanı tarafından yapılmayan kontr-vizitelerde yazılan ilaçların karşısı yazan tabip tarafından imzalanır ve bunun müşahede kağıdına yazılır.ÖĞLE SONRASI VE GECE HİZMETLERİ

MADDE 41- Öğle yemeğinden sonra servisler bulaşıklarını kendileri yıkarlar. Böyle bir yeri olmayanların bulaşıkları çevreyi kirletmeyecek ve kapalı bir şekilde, hastanenin genel bulaşık yıkama yerine gönderilir.

Bulaşıcı hastalığı olan veya böyle bir hastalığından şüphe edilenlerin kapları, ayrı bir yerde yıkanır. Gerekirse bunlar için asepsi ve antisepsi tedbirlerine de başvurulur.

MADDE 42- Öğle yemeğinden sonra servislerde hemşirelerin gözetimi altında genel temizlik yapılır. Saat 16.30.-17.30. arasında hemşireler tarafından hastaların akşam ısı dereceleri ölçülür. Nabız ve teneffüsleri sayılarak müşahede kağıtlarına geçilir.

MADDE 43- Öğleden sonra nöbetçi tabipler tarafından hastaların akşam vizitleri yapılır.

Eğitim hastanelerinde bu vizitler servis asistanları tarafından yapılır.

MADDE 44- Gece hizmetleri; nöbet cetvelinde adları yazılı uzman tabip, hemşire, hasta bakıcı, şoför gibi nöbetçi veya vardiya personeli tarafından ve nöbetçi şefinin gözetimi altında yürütülür.

HASTA KABULÜ

MADDE 45- Sağlık kuruluşlarına yatırılacak hastalar, genel olarak Kurum polikliniklerinden gönderilir. Ancak, 8 inci maddenin (L) fıkrası ile 199 uncu maddede adı geçen hastalarla acil vakalar, poliklinik dışında da yatırılabilir.

Normal poliklinik saatlerinden sonra müracaat eden acil vakalardan gerekli görülenler, ilgili nöbetçi tarafından yatırılır.

Poliklinik uzmanları tarafından “yatırılma” kaydıyla gönderilen hastalar, boş yatak bulunduğu takdirde kabul edilir.

Yatırılma kaydıyla gönderilen hastanın ilgili olduğu dal uzmanı, gönderildiği kuruluşta bulunmadığı takdirde, bütün işlemleri sevk edileceği ilgili uzman tabibi bulunan diğer bir yataklı sağlık kuruluşunca tamamlanır.

Boş yatak yoksa, hastanın bekletilmesi de sakıncalı değilse reçetesi yazılır. Gerekiyorsa istirahatı verilir. ve yaratacağı gün tespit edilerek gönderilir.

Ancak, bekletilmeden yatması çeşitli nedenlerle gerekli görülenler o bölgedeki diğer Kurum yataklı sağlık kuruluşlarına, bunlarda da yatak sağlanmasına imkan bulunmayan hallerde hasta o bölgedeki Kurum dışı resmi sağlık kuruluşlarına, bunlara da yatırılamadığı takdirde özel hastanelere yatırılır.

MADDE 46- Yatırılacak hastaya “Hasta Giriş Formu” kopyalı olarak doldurulur. Bunlardan birisi hasta kabul servisince alıkonulur. İkincisi hastanın müşahede kağıdı ve yemek tabelası dahil diğer kağıtları ile birlikte servise gönderilir. Bu kağıda hastanın kimliğine ait kayıtlardan başka hastalığının teşhisi veya önemli belirtileri yazılıp, derhal uygulanması gereken önlemler (ilaç, enjeksiyon, kan alma, oksijen verme soğuk sıcak tatbikat v.b.) varsa yazılır ve hastanın banyo yapması sakıncalı ise bu da işaret edilir.MADDE 47-Memuru tarafından hasta kabul defterine kaydedilip giyecekleri ve diğer eşyaları teslim alınan hastaların varsa paraları vezneye yatırılarak vücut temizlikleri yapılır. Hastane giysileri (pijama, terlik v.s.) verilerek kendileri, mümkünse bu servis de çalışan değilse ilgili birim veya servisten çağrılarak bir hasta bakıcı, hademe refakatinde bu düzenlenen tabelasıyla birlikte yatacağı servise gönderilir.

Hasta, servis hemşiresinin gözetimi altında yatağına yatırılır. Nabız, ısı ve teneffüsü ölçülüp kaydedilerek servis asistanı veya uzmanına bilgi verilir.

Her yatan hastanın, servis şefi veya uzmanı tarafından en kısa süre içinde muayenesi yapılarak, gerekli tedavisi tabelasına yazılır. Müşahedesi ilgili tabiplerce 24 saat zarfında tamamlanır.

Müşahedelerin usulüne uygun olarak zamanında alınıp alınmadığı birim şefi, Baştabip veya görevlendireceği yardımcısı tarafından kontrol edilir.

Sanatoryum veya rehabilitasyon üniteleriyle, özel odalarda ücretli yatan veya servis tabiplerince izin verilen hastalar temiz olmak şartıyla kendi iç çamaşır ve pijamalarını giyebilirler. Ancak, Kuruluş içinde bir hastanın sokak elbiselerini giymesine izin verilmez.

MADDE 48- Sağlık Kuruluşlarında aynı daldan birden fazla servis bulunduğu takdirde, gelecek hastalar servis ayrılmaksızın karantinaca boş yataklara sıra ile ve eşit sayıda olmak üzere yatırılırlar. Aynı servisin bütün yataklarını yalnız orijinal ve üzerinde etüd yapılacak hastalara ayırmak yasaktır.

MADDE 49- Kurum hastanelerinde özel uzmanlığa ait ( Kardioloji, Hemotoloji, Gastroentoroloji, Metebolizma Hastalıkları, El Cerrahisi, Yanık v.b.) servislerin açılması veya bu amaçla bir kısım yatakların ayrılması Genel Müdürlüğü iznine bağlıdır.

Bu servis yataklarına öncelikle bu gibi hastalar yatırılmakla beraber, ihtiyaç karşısında özel uzmanlık aranmaksızın diğer hastalar da yatırılır.

HASTALARIN ÇIKARILMASI

MADDE 50- Hastalar, aşağıda gösterildiği gibi dört şekilde çıkarılırlar.

a) NORMAL ÇIKARMA : İyileşenlerle, bu sağlık kuruluşunda daha fazla yatmalarına gerek kalmayacak şekilde düzelenler ve hastane tedavisinden artık fayda beklenilmeyenler,

b) İSTEK ÜZERİNE ÇIKARMA : Tedavileri tamamlanmadığı halde hastaneden çıkmakta ısrar edenler,

c) İDARİ YÖNDEN ÇIKARMA : Gereken tedavi ve tedbirleri yaptırmayanlar sağlık kuruluşunun usul ve düzenini ve diğer hastaların istirahitini bozanlar, hastane personeline uygunsuz davranışlarda bulunanlar, hastane eşyasını bilerek tahrip edenler, tedavi ücretlerini mevzuata göre ödemeyenler ve yapılan uyarmaları dinlemeyenler,

d) NAKİL SURETİ İLE ÇIKARMA : Bu kuruluşta tedavisinde artık fayda beklenilmediği halde çeşitli nedenlerle çıkarılması mümkün olamayan hastalardan, bu gibi hastalara ayrılmış hastane veya kliniklere nakledilmesi gerekenler, teşkil eder.

MADDE 51 –Çıkarılacak bütün hastalar son defa bir muayeneye tabi tutulurlar. Hastanın müşahede kağıdını çıkış muayenesinde görülen önemli hususlar, verilen istirahat veya sağlık kuruluna sevk lüzumu yazılır.

Tedavi kartına veya sağlık karnesine klinikte yapılan tedavinin özeti ve çıkışta verilen reçete işlenir.

Çıkarılanlardan durumu özellik arz eden hastaya ayrıca, hasta takip fişi veya epikriz verilir.

Çıkan hastaların müşahede kağıtları ve yemek tabelaları müdavi tabip tarafından imzalanıp Baştabiplikçe onaylandıktan sonra, röntgen filmleri, elektro traseleri ve diğer laboratuvar muayene raporları ile birlikte özel müşahede zarflarına konur ve üstüne hastanın adı, soyadı, sicil numarası ve çıkış tarihi yazılarak bu zarf hasta kabul servisine verilir. Gerekli işlemler tamamlanıp tescil edildikten sonra imza karşılığı arşive teslim edilir. Arşivde bu dosyalar sigorta sicil numaralarına göre saklanır.

MADDE 52- 50 inci maddenin (d) fıkrasında yazılı, tedaviden faydalanamayacak hastalar, Baştabibin izni alınarak çıkarılır.

Aynı maddenin (b) fıkrasında belirtilen hastaların müşahede kağıtlarını “kendi ısrarımla çıktım” kaydı konularak altı kendisine, veli veya vasisine imzalatılır. (c) fıkrası hükmüne giren hastaların çıkarılmalarında da hayati bir tehlike olup olmadığı göz önünde bulundurulur. Bu gibi hastalardan hastane eşyasını bilerek tahrip edenlere yaptıkları zararlar ödetilir. Ödemeyenler hakkında düzenlenen tutanaklar gereği yapılmak üzere Sağlık İşleri Müdürlüklerine bulunmadığı yerlerde ve Bölge ve Sigorta Müdürlüklerine gönderilir.

MADDE 53- Çıkarılan hastaların müşahede kağıtlarındaki “ hastalığın akıbeti” hanesine, tam şifa bulanlar için “iyileşme”, salah bulanlar için “düzelme”, durumunda fark olamayan için “ haliyle” ve ölenler için “ölmüştür” kayıtları konur.

MADDE 54- Normal çıkarma kararı genel olarak sabah vizitesinde verilir.Viziteden sonra servis hemşireleri çıkacak hastaların hazırlıklarını tamamlatır ve serviste bulunan her türlü eşyalarını almalarını hatırlatırlar.

Servisteki çıkma işlemi tamamlanan hasta, personelden birinin refakatinde hasta kabul memuruna gönderilir. Hasta kabul memuru hasta üzerinde bulunan hastaneye ait bütün eşyayı alarak bunlardan servise gitmesi gerekenleri iade eder ve çamaşırhaneye verilmesi icap edenleri de çamaşırhaneye gönderir.

Bir servisten diğer servise nakledilecek hastaların müşahede kağıtları ile tabelaları ve tedavi kartları, dosyasında mevcut bütün evrakıyla servis hemşiresine teslim edilir.

ÖLÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER VE OTOPSİ

MADDE 55- Agoniye giren hastalar ayrı bir odaya böyle bir yer yoksa bir paravan arkasına alınır. Durum servis hemşiresi tarafından servis veya nöbetçi tabibine ve ayrıca hasta sahiplerine haber verilmek üzere de idareye bildirilir.

Hastanın son istekleri servis veya nöbetçi tabibi ile servis hemşiresi tarafından müşahede kağıdına yazılarak imzalanır. Dini isteklerinden mümkün olanları da yerine getirilir.

MADDE 56- Ölen hastanın ölüm nedeni ile saatini servis veya nöbetçi tabibi tabelasına yazarak imzalar. Bundan sonra tabip, hemşire ve nöbetçi memur tarafından ölünün bütün eşyası ve parası tabelasına kayıt ve imza edilir.

Ölenin kimliği, delikli bir kartona yazılarak sağ ayağının baş parmağına yoksa sol baş parmağına oda yoksa el parmaklarından birine düşmeyecek şekilde bağlanır.

MADDE 57- 1587 sayılı nüfus kanunun hükümlerine göre 100020 No.lu “Ölüm Tutanağı” formu ölenin nüfus kaydının bulunduğu sağlık kuruluşlarında 3, ayrı yerde bulunanlarda ise 4 nüsha olarak ve nüfus kaydına uygun şekilde doldurulur. Nüfus kağıdı bulunmaması halinde, ölenin ana, baba ve kardeş nüfus cüzdanlarından ve diğer resmi belgelerden yararlanılır.

Bu nüshalardan biri kuruluşta kalır. Geri kalan 2. ve 3. nüsha o yerdeki nüfus memurluğuna 10 gün zarfında gönderilir.

Bundan başka ölüm hali tedavi kartına veya sağlık karnesine işlenir.

Ölü doğan çocukların nüfus dairesine bildirilmesi için de gerekli kanuni işlem hastane müdürlüğünce tamamlanır.

Adli olaylar dışındaki yukarıda sayılan ölümler hakkında 55. maddenin ikinci paragrafı hükmü uygulanır.

MADDE 58- Müslüman olmayanların ölüleri içinde kendi dini inançlarına ve törelerine uygun olan teçhiz-tekfin ve gömme işlemlerinin yapılmasına hastane yetkililerince izin verilir.

MADDE 59- Sahipleri tarafından istenilen ölüler imza karşılığında kendilerine verilir. İstenmeyenlerin hazırlanma ve gömülme işlemleri sağlık kuruluşunca yaptırılır. Ücretli olarak yatanların ölüleri hastane idaresince gömdürüldüğü takdirde cenaze giderleri, diğer muayene ve tedavi giderlerine eklenir.

Ölülerin sahiplerine verilmesinde fenni, tıbbi ve adli sakıncalar varsa bu gibi ölüler sahiplerine verilmez.

MADDE 60- Hastanede ölenlere ilgili tabip veya hastane idaresince otopsi yapılmasına fenni lüzum görülmesi halinde, ancak sahibinin rızası alındıktan sonra otopsi yapılabilir.

Bulaşıcı ve salgın bir hastalıktan öldüğü zaman şüphe edilen kimseler üzerinde ilgili tabibin göstereceği lüzum üzerine l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 70 inci maddesine göre otopsi yapılması gerektiğinde veya adli vakalarda adli makamların yazılı veya sözlü talepleri vukuunda Ceza Mahkemeleri Usul Kanunu’nun 79 uncu maddesindeki esaslar dairesinde yapılacak otopsilerde sahibinin rızası aranmaz.MADDE 61- Ölü yıkayıcısı bulunmayan kurumlarda ücreti ödenmek üzere dışarıdan kadın veya erkek yıkayıcı çağırılır. Mahalli Belediyelerce teçhiz yapılıyorsa ücreti mukabilinde bunlara yaptırılabilir.

Hastane tarafından defnedilecek ölüler imam veya gassal gözetiminde mezarlığa gönderilerek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre gömdürülür.

En az 6 saat geçmeden hiçbir ölü gömdürülmeyeceği gibi sebepsiz yere de ölüler 24 saatten fazla bekletilemezler.

MADDE 62- Ruam, veba, çiçek ve kolera gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklardan ölenlerin cesedi antiseptik bir sıvıya batırılmış bir çarşafa sarılarak ve mikropların çevreye yayılmasını önleyici diğer fenni tedbirlerde alınmak suretiyle servisten ölü yıkama yerine gönderilir.

Bu gibi ölüler sıcak su ve sabunla yıkandıktan sonra antiseptik sıvıya batırılmış kefene sarılarak tabutlanır.Bu işlerde çalıştırılmış personel ile her türlü eşya ve araçlar fenni temizliğe tabi tutulur.

ÖLÜ GİRİŞLER

MADDE 63- Dışarıda ölenler, genel olarak Kurum Sağlık Kuruluşlarına kabul edilmez, ancak müdahale ve tedavi maksadıyla hastaneye getirilen veya polikliniğe alındığı sırada ölenler ve üst makamın emriyle gönderilenler ile adli makamlarca lüzum gösterilen cenazeler kabul edilir. Bu gibi ölü giriş olayları için düzenlenecek tutanaklar ayrı bir dosyada saklanır ve istatistiklerin ayrı bir bölümünde gösterilir.

MADDE 64- Sağlık Kuruluşlarında tıbbi endikasyon icabı kesilen uzuvlarla ölü doğan çocuklar ve düşükler dışarıya sızıntı vermeyecek bir madde ile paketlemek veya kapalı bir kaba konmak suretiyle ölü yıkayıcısı, yoksa bu işleri yapabilecek bir hastabakıcı veya bir hademe ile mezarlığa gönderilecek. Kurumca temin edilmiş yere derince gömülür.

Bu işle görevlendirilenin eline mezarlık memuruna göstermek üzere ait olduğu hastanın adı, soyadı, servis, yatak numarası ve organın ne olduğu yazılı resmi bir belge verilir.

Bunların dışındaki materyal modern tıbbın icapları yerine getirilerek ünitelerince imha edilir.YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA NÖBET HİZMETLERİ

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 65- Genel olarak hastanelerde nöbet, normal çalışma saatleri dışında dışarıdan gelen acil vakalarda, hastanede yatan hastaların acil durumlarında, tıbbi ve bununla ilgili idari ve teknik yardımları vaktinde sağlayabilmek olması muhtemel idari ve teknik olay ve kazaları önleyici tedbirleri almak, buna rağmen çıkan olay ve kazlara zamanında müdahale edebilmek amacını güder.

MADDE 66- Nöbet süresi 24 saattir. Nöbetler her gün sabah saat 08.’de devir ve teslim edilir.Nöbetçiler hiçbir surette kuruluştan ayrılamazlar,fevkalade nezaret vukuunda Baştabibin tasvibi ile diğer bir yetkilinin nöbetçi görevini yüklenmesi şartıyla kuruluştan ayrılmasına müsaade edilebilir.

Nöbeti devir alacak olan kişi gelmeden nöbeti terk edemez. Vaktinde gelmediği takdirde durum ilgili amirine duyurulur. Bu takirde ilgililerce derhal gerekli tedbir alınır. Nöbetten ayrılma izni verilmeden eski nöbetçi görevinden ayrılamaz.

Nöbetçilerin nöbetleri sırasında gördükleri önemli olayları ve aksaklıklar kaydetmek üzere her meslek grubu için ayrı bir nöbet defteri tutulur.

TABİP NÖBETLERİ

MADDE 67-Tabip nöbetlerinin düzenlenmesi aşağıdaki esaslara riayet edilir.

a) Baştabip hariç, nöbete girecek üç ve daha az tabibi bulunan sağlık kuruluşlarında tabip nöbeti tutulmaz. Ancak, bunlar münavebe ile nöbetçi sorumluluğu (icapçı) nöbeti yüklenirler.

Nöbet sorumlusu olan tabip arandığında bulunabileceği yeri bildirmek, akşam vizitesini yapmak ve davet vukuunda kuruluşa gelmek zorundadır.

b) Baştabip hariç, nöbete girecek (4) veya daha fazla tabibi bulunan kuruluşlarda tabip nöbeti tutulur.

c) Ünitede pratisyen tabip sayısı 7 ve daha fazla ise Baştabibinde lüzum görmesi halinde pratisyen tabipler kendi aralarında ve uzman tabibin nezaretinde nöbet tutarlar.

d) Baştabipler nöbet tutmazlar.Ancak servisleri olan baştabipler servis sorumluluğu nöbetine girerler.Kendi branşından en az bir uzman tabip daha bulunduğu takdirde Baştabipler servis sorumluluğu nöbetine girmezler.

e) Baştabip ve yardımcıları hariç nöbete girecek tabip sayısı 10 ve daha fazla olan kuruluşlarda yardımcıları nöbete girmezler.

f) Aynı branştan birden fazla uzmanı bulunan kuruluşlarda acil müdahale ve tedaviler için her dalda ayrıca bir uzman nöbet sorumlusu (icapçı nöbeti) cetveli düzenlenir.

Branşında tek uzman olan tabipler daimi olarak nöbet sorumlusudur.

Yeterli sayıda uzmanı bulunan branşlarda servis uzman tabip nöbeti ihdas edilebilir. Bu nöbete iştirak eden tabipler genel hastane nöbetine girmezler.

g) Sözleşmeli tabipler, sözleşmelerine konmuş olmak şartı ile nöbete girerler.

h) Kurumun birden fazla yataklı ve yataksız sağlık tesisi bulunan şehir, semt veya bölgedeki tüm sağlık tesisleri tabipleri gerektiğinde Genel Müdürlükçe durumu en uygun sağlık tesisinde müşterek nöbete tabi tutulabilirler.

Bu uygulama 36. maddede kayıtlı acil servis nöbetleri için de geçerlidir.

Bu gibi hallerde nöbet cetveli, nöbete katılacak kuruluşların yetkilileri tarafından müştereken düzenlenir.

I) Röntgen teşhis ve tedavi uzmanları, radyoloji nizamnamesi hükümlerine göre nöbet tutmazlar. Ancak acil hallerde Baştabibin veya nöbetçi tabibin davetine icap etmek zorundadırlar.

EĞİTİM HASTANELERİNDE NÖBET HİZMETLERİ

MADDE 68- Uzman Tabip yetiştirilen sağlık kuruluşlarında hastane nöbeti; şef,şef yardımcısı, Baş Asistanlar ile diğer uzmanlar tarafından tutulur. Bu hastanelerde çalışan pratisyen tabipler ile uzmanlık eğitimi gören tabiplere uzman tabip nöbeti tutturulmaz.

Uzmanlık eğitimi gören tabipler ile pratisyen tabiplerin nöbetleri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

a) Uzmanlık eğitimi gören tabip ve pratisyen tabip sayısı (4) ve daha fazla olan eğitim hastanelerinde bunlar arasında ayrı bir karma hastane nöbeti düzenlenir.

b) Sağlık kuruluşlarının uzmanlık eğitimi gören tabip ve pratisyen tabip sayısı toplamı (4) ve daha fazla olan birimlerinde ayrıca servis nöbeti tutulur.

c) Uzmanlık eğitimi gören tabip ve pratisyen tabiplerin hastane nöbeti ile servis nöbeti birleştirilemez.

d) Genel hastane tutmakta olan uzmanlık eğitimi gören tabip ve pratisyen tabipler, acil nöbet tutan uzman tabiplerle birlikte ve onların direktifi altında hizmet görürler.

e) Servis nöbetçisi olan uzmanlık eğitimine tabi tabipler ile pratisyen tabipler, mesai saatleri dışında servislerine ait çözümleyemedikleri güçlükler için hastane nöbetçi şefine (uzmanına) başvururlar.ECZANE NÖBETLERİ

MADDE 69- Eczacı nöbetlerinde uyulması gereken esaslar:

a) Sorumlu eczacı hariç 3 ve daha az eczacısı bulunan sağlık kuruluşlarında eczacı nöbeti tutulmaz. Ancak bunlar sırayla nöbetçi sorumluluğunu yüklenirler.

Nöbet sorumlusu olan eczacı arandığında bulunabileceği yeri bildirmek, akşam vizitelerinde yazılan ilaçları vermek ve gece gündüz davet vukuunda kuruluşa gelmek zorundadır.

b) Sorumlu eczacı hariç bünyesinde 4 veya daha fazla eczacısı bulunan sağlık kuruluşlarında eczacı nöbeti tutulur.

c) Sorumlu eczacılar nöbete girmez ve nöbet sorumlusu olmazlar.

HEMŞİRE VE EBE NÖBETLERİ

MADDE 70- Hemşire ve ebe nöbetlerinde uyulacak esaslar:

a) Hemşire ve ebe sayıları toplamı 3 veya daha az olan sağlık kuruluşlarında hemşire nöbeti tutulmaz.

Hemşire ve ebe toplamı 4 veya daha fazla olan sağlık kuruluşlarında bir karma nöbet cetveli düzenlenir.

b) Başhemşire hariç nöbete girecek hemşire ve ebe sayısı 5 ten fazla olan kuruluşlarda başhemşireler nöbet tutmazlar.

c) Başhemşire hariç, nöbete girecek hemşire sayısı 5 ve ebe sayısı 4 ve daha fazla kuruluşlarda ebeler, hemşire nöbetine girmezler.Bunlar için ayrı bir ebe nöbet cetveli düzenlenir.

d) Başhemşire hariç hemşire sayısı 15 ve daha fazla olan hastanelerde idari görev verilmiş hemşireler nöbete girmezler.MEMUR NÖBETLERİ

MADDE 71- Muhasebeci, veznedar, veznedar yardımcıları, ilaç bedellerinin %20’lerini tahsille görevlendirilen personel ve satınalma memuru nöbet tutmazlar. Bunların dışında 4 veya daha fazla memuru bulunan kuruluşlarda memur nöbeti tutulur. Hastane Müdürü hariç nöbete girecek memur sayısı 5 den fazla olan kuruluşlarda hastane müdürleri nöbete girmezler.

Hastane Müdürü ve Yardımcıları hariç nöbete giren memur sayısı 15 ve daha fazla olan sağlık kuruluşlarında Hastane Müdür Yardımcıları nöbet tutmazlar.

Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Muhasebeci yardımcısı, idari şefler hariç nöbete giren memur sayısı 15 ve daha fazla olan sağlık kuruluşlarında idari şefler ile muhasebeci yardımcıları nöbet tutmazlar.

Sağlık memurları genel olarak memur nöbetine girerler. Ancak bunlardan sağlık hizmetlerinde çalıştırılanlar, ihtiyaç halinde 70 inci maddenin (a) fıkrasında yazılı karma nöbet cetveline girerler.

DİĞER PERSONELİN NÖBETLERİ

MADDE 72-Sağlık Kuruluşlarında görevli sağlık teknisyenleri ile diğer personelin nöbetlerinde uygulanacak esaslar:

a) Servis ve laboratuvarlarda görev yapan sağlık teknisyenlerine (laborantlara) gerektiğinde, kendi branşlarında nöbet tutturulabilir.

b) Sağlık işlerinde görevli hizmetli personel de bilgi ve ehliyetlerine göre kuruluşun çeşitli sağlık hizmetlerinde nöbete tabi tutulabilirler.

Her iki halde de nöbet için yeterli sayıda personeli bulunmadığı takdirde bunlar nöbetçi sorumluluğunu (icapçı nöbet) yüklenirler.

c) Kuruluşun sağlık ileri ile ilgili olmayan diğer personeli için ihtiyaca göre, ilgili mevzuat hükümleri de göz önüne alınarak nöbet cetvelleri düzenlenebilir.

TEKNİK PERSONELİN NÖBETLERİ

MADDE 73- Teknik işler sorumlusu dahil 4 ve daha fazla teknik personeli bulunan sağlık tesislerinde teknik personel nöbeti tutulur.

Aynı branştan 3’den fazla teknisyen bulunduğu takdirde bunlar kendi aralarında nöbete tabi tutulur. Teknik işler sorumlusu nöbete girmez.

Nöbet tutulmadığı zamanlarda gerektiğinde teknisyenler ile tekniker ve mühendis hastaneye çağırılabilirler. Bu personel davete gelmek zorundadır.

NÖBETÇİ PERSONELİN GÖREV YETKİLERİ

A- NÖBETÇİ TABİBİN GÖREV YETKİLERİ

MADDE 74- Hastane nöbetçi Baştabibin kuruluşta bulunmadığı zamanlarda onun yetki ve sorumluğu ile yükümlüdür. Karşılaştığı aksaklıklardan derhal giderilmesi mümkün olanları giderir. Çözemediği önemli sorunları en kısa yoldan Baştabibe duyurur.

MADDE 75- Nöbetçi tabipler kuruluşun genel sağlık hizmetlerinin yolunda gidip gitmediğini, nöbetçi personelin görevleri başında bulunup bulunmadıklarını ve hasta bakım işlerini kontrol ederler. Asistanı olmayan servislerin kont-vizitelerini yaparlar. Asistanı olan servis hastaları hakkında da asistandan gerekli bilgileri alırlar ve yeni gelen hastaların ilk muayene ve tedavilerini yapar veya ilgililere yaptırırlar.

Nöbetçi Tabip uzmanlığı dışında ve acil müdahaleyi gerektiren vak’alar çıktığında hemen ilgili uzmanlara bilgi vererek hastaneye davet eder.

Uzmanlar bu davete uymak zorundadırlar.

MADDE 76- Nöbetçi Tabipler nöbetleri sırasında rastladıkları önemli olayları (adli vakalar, büyük iş kazaları, yangın, uzman celbini gerektiren haller...) ve hizmette görülen kayda değer aksaklıkları, alınan veya alınması gereken tedbirleri, hastanenin günlük nöbet defterine yazar ve imzalarlar.

B-NÖBETÇİ ECZACININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 77- Nöbetçi eczacılar, sorumlu eczacı kuruluşta bulunmadığı hallerde onun vekili olarak eczanenin bütün hizmetlerinden sorumludurlar.Zehirli ve uyuşturucu ilaç dolaplarının anahtarlarını teslim alırlar ve sarf edilen ilaçları da usulüne göre kaydederler.

C-NÖBETÇİ HEMŞİRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 78- Nöbetçi hemşire, başhemşirenin kuruluşlarda bulunmadığı hallerde onun vekili olarak hemşirelik ile ilgili her türlü idari işleri yürütür.Ayrıca, hemşire bulunmayan servislerin görevlerini yapar. Yatan hastaların bakım ve tedavisini mesai dışı zaman süresinde devam ettirir. Mesai saati dışında gelen acil vak’alarda nöbetçi tabibe yardımcı olur ve kontr-vizitelerde bulunur.

D-NÖBETÇİ MEMURUNGÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 79- Nöbetçi memur, çalışma saati dışında hastane müdürünün vekili olup, hastane kadrosunda bulunan bütün idari memurların görevlerini üzerine alır. Ayrıca;

a) Diğer görevlilerle birlikte erzak çıkarılmasında bulunur.

b) Günlük yiyeceklerden kabul edilmeyen veya noksan olanların ikmal ve tedariki ile çıkarılan yardıma muhtaç hastaların sevkini sağlar.

c) Sigortasız hastalardan alınacak ücreti, ilaç bedellerinin % 20’sini veya benzeri ücretleri makbuz mukabili tahsil eder.

d) Nöbetin bitiminde tahsil ettiği paraları muhasebeye teslim eder.

e) Karşılaştığı düzensizliklerden derhal giderilmesi mümkün olanları yaptırır.Önemli halleri çözemediği zorlukları nöbetçi şefe bildirir ve alacağı talimata göre hareket eder.

E-NÖBETÇİ TEKNİK PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 80- Nöbetçi teknik personel hastanenin bütün bölümlerini dolaşarak teknik arızaların

giderilmesini sağlar. Kalorifer ve elektrik tesisatının ve diğer cihazların muntazam işleyip işlemediğini kabul eder. Branşı dışındaki önemli arızaların giderilmesi için de nöbetçi memuru haberdar ederek yetkili teknisyenin hastaneye gelmesini sağlar.

NÖBET SONU DİNLENMELER

MADDE 81 –Nöbet tutan personel iş durumu müsait olduğu takdirde Baştabipliğin müsaadesi ile ertesi gün izinli sayılabilir. Ancak, bular lüzumunda Baştabip veya nöbetçi tabip tarafından yapılacak davete icabet etmek zorundadırlar.

NÖBET CETVELLERİNİN DÜZENLENMESİ

MADDE 82- Nöbet cetvelleri iki şekilde düzenlenir.

a) Genel Nöbet cetvelleri;

Tabip, asistan ve eczacılara ait nöbet cetvelleri kendileri tarafından,

Hemşire ve ebelerle sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personelin nöbet cetvelleri, Başhemşire tarafından, Memur ve hizmetlilerle, sağlık hizmetleri dışında kalan diğer personele ait nöbet cetvelleri de hastane müdürü veya yardımcısı tarafından düzenlenir. Ancak, nöbet cetvellerinin düzenlenmesinde, hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinin her görevliye eşit olarak rastlatılmasına dikkat edilir. Cetvellerin hazırlanmasında meydana gelecek anlaşmazlık Baştabiplerce çözümlenir.

b) Özel Nöbet cetvelleri;

Servis, poliklinik, laboratuvar ve benzerlerinin kendi iç hizmetlerini ait özel nöbet cetvelleri, o yerin

en yetkili amiri tarafından düzenlenir.

MADDE 83- Düzenlenen nöbet cetvellerinin birer örneği nöbet odaları, idare servisleri, yatakhaneler gibi ilgililerin takip edebilecekleri ve Baştabiplikçe tensip edilen lüzumlu yerlere asılır ve bir örneği de dosyasında saklanır.

Nöbetçilerin isimleri ayrıca her gün tesisin giriş kısmında kolayca görülebilecek bir yere asılmış olan nöbet levhasına da yazılır.

SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREV VE YETKİLER

MADDE 84- Kurum sağlık kuruluşlarını en büyük amiri Baştabiplerdir. Yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları Baştabiplerin, tercihen uzman tabip olması gerekir.

BAŞTABİBİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 85 – Baştabibin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kuruluşun tüm hizmet ve işlemlerinin, Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genel müdürlük emirlerine uygun olarak görevlilerce bu Yönetmelikte kendilerini verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde en iyi şekilde yapılmasını sağlar.

b) Yönetimindeki sağlık kuruluşlarında çağdaş tıbbın gereklerine uygun, etkin ve ekonomik bir sağlık hizmeti verilmesini sağlayacak tıbbi, idari ve teknik bütün tedbirleri alır.

c) Ünitedeki tüm personelin işlerine devamlarını, yönetmelik ve emirlerle kendilerine verilen görevleri gibi yapıp yapmadıklarını izleyip denetler.

d) hastaların müşahedelerinin zamanında alınıp alınmadığını kontrol eder. Bu konularda şef ve uzmanların modern ve bilimsel metotları uygulamalarına yardımcı olur. Lüzumlu araç ve gereçleri sağlar.

e) Acil muayene müdahale ve ameliyatı gerektiren hallerde bunları yapacak görevli uzmanın herhangi meşru bir nedenle ani olarak ayrılmış olması ve yerine resmi vekil atanmamış bulunmaması ve kuruluşta bu işi yapacak başka bir uzman olmaması halinde diğer bir kuruluşun aynı daldaki uzmanını acil müdahalenin söz konusu olduğu yerde Kuruma ait başka kuruluş veya kurum dışı bir hastane yok ise aynı uzmanlık dalında serbest çalışan bir uzmanı davet eder.

Baştabipler acil ve zorunlu hallerde ilgili gördükleri servislere hasta yatırabilirler.

f) Bir hastaya konsültasyon gerektiğinde veya hastanın ailesi tarafından bir konsültasyon istenildiğinde servis şefinin veya uzmanının muvafakati ile uzmanlık dalından bir veya birkaç Kurum dışı uzman tabibi, ücretleri bu yönetmelikteki esaslara göre ödenmek üzere davet eder.

Bu davete gelmeyenler hakkında o yerin sağlık, idari ve adli makamların dan yardın ister.

g) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 57. maddesine göre bildirilmesi zorunlu olan bulaşıcı hastalıklardan birisi görüldüğünde aynı Kanunun 58. maddesi uyarınca işlem yaparak durumu bağlı bulunduğu üst makama bildirir ve bu hastalığa karşı gerekli korunma tedbirlerini alır.

h) Tıbbi istatistik cetvellerinin vaktinde hazırlanarak ilgili makamlara gönderilmesini sağlar.

i) Tabip nöbet defterini inceleyerek nöbetçi tabilerce yazılan hususlar hakkında gerekli tedbirlerin alınması için ilgililere talimat verir.

j) Personel Yönetmeliğine göre gerekenlerin sicil raporlarını doldurur.

k) Yapılan uyarmalara rağmen, devamsızlıkta ve görev yapmamakta veya görevini aksatmakta direnenler hakkında Personel Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca işlem yapar.

l) Hastanenin personel ihtiyacını, kadro kıstasları ve yer imkanlarını göz önünde bulundurarak tespit eder ve Genel Müdürlüğe teklifte bulunur.

m) Atanması mahalline bırakılan personelin atama, yükselme, yer değiştirme ve cezalandırma işlemlerini Personel Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca yapar.Atanmaları Genel Müdürlüğe ait personelin atama, yükselme, yer değiştirme ve cezalandırılmaları hakkındaki tekliflerini bağlı bulunduğu kademe sırasına uygun olarak Genel Müdürlüğe ulaştırır.

n) Mesleki konsey ve disiplin kurulu toplantılarının gün ve gündemlerini tespit eder ve bu toplantılara başkanlık eder.

o) Bu Yönetmeliğin diğer maddeleri ile Baştabiplere verilmiş olan görevleri de yapar.

p) Hizmet yönünden kendi kuruluşu ile ilgisi bulunan işyeri tabipleri, sağlık istasyonları, dispanser ve hastaneler arasında iş birliğini sağlar.

q) Eğitim hastaneleri Baştabipleri, Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Yönetmeliğinin öngördüğü görevleri de yaparlar.

r) Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli Hizmet-İçi Eğitim Yönetmeliği uyarınca hizmet içi eğitim programlarının en iyi şekilde uygulanmasını sağlar.

s) Sağlık İşleri Müdürlüklerine bağlı olmayan yataklı sağlık kuruluşları Baştabipleri, bu Müdürlüklerin görev ve yetkilerine sahiptirler.

BAŞTABİP YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 86- Baştabip Yardımcısının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Her hususta Baştabibin yardımcısı olup, yukarıda sayılı Baştabiplik görevlerinden kendisine verilenleri yapar.

b) Baştabibin görevle ilgili emirlerini yerine getirir.

c) Baştabibin kuruluşta bulunmadığı hallerde ona vekalet eder.

d) Baştabip Yardımcısı bu görevlerden dolayı Baştabibe karşı sorumludur.

e) Baştabip Yardımcısı birden fazla olduğu kuruluşlarda Baştabip bunlar arasında görev bölümü yapar.

SERVİS VE KLİNİKLER

MADDE 87-Eğitim Hastaneleri ve Eğitim Hastaneleri dışındaki yataklı kuruluşlarda servis ve klinikler:

a)Eğitim Hastanelerinde Birimler Tababet Uzmanlık Tüzük ve Yönetmeliğine göre oluşturulur.

b)Eğitim Hastaneleri dışındaki yataklı kuruluşların çeşitli şubelerdeki her 30 yatağa kadar olan bölüm ile Laboratuvarlar birer “servis” sayılırlar ve her servis bir “servis uzmanı” tarafından yönetilir.

Aynı şubeden 3 veya daha fazla servis bulunduğu takdirde bunlar bir “klinik” teşkil ederler. Bu servislerin uzmanları kendi aralarından birini “klinik temsilcisi” seçerler.

Bir uzmanlık dalından 3 veya daha fazla uzmanı bulunan laboratuvarlarda, uzmanlar aralarından birinin laboratuvar temsilcisi seçerler. Daha az sayıda uzmanlarla idare edilen bakteriyoloji, biyokimya, röntgen ve patolojik anatomi laboratuvarları şef veya uzmanlarının bir temsilcisi seçmeleri hususu Baştabiplikçe kararlaştırılır.

Temsilcilerin görev süresi bir yıldır.Bir temsilcinin herhangi bir sebeple esas görevinden devamlı olarak ayrılması veya müddetinin sona ermesi hallerinde yeni bir temsilci seçilir.

Temsilcinin seçimle tespiti mümkün olamadığı hallerde uzmanlardan birisi Baştabiplikçe görevlendirilir.

Yatak sayısı 120’den, uzman sayısı da 5’den fazla bulunan dallarda Baştabiplikçe ikinci bir klinik kurulması halinde bu klinik için de bir temsilci seçilir.

Bu temsilciler yeniden seçilebilir.

KLİNİK VE LABORATUVAR TEMSİLCİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 88- Klinik ve laboratuvar temsilcilerinin görev ve yetkileri şunlardır.

a) Yönetimlerinde bulunan servislerin idari işleri için Baştabiple gerekli temaslarda bulunur.

b) Servislerin durumu ile personelin devamlarını ve çalışmalarını sürekli olarak denetler.

Servislerindeki alet ve cihazların bakım ve çalışmalarını sağlar.

c) Kliniğinde bulunan uzmanlar arasında, poliklinik, sağlık kurulu, servisler arası çalışmalar ve ameliyat sıralarını düzenler.

d) Uzman ve pratisyen tabiplerin görevlerini, diğer uzmanlarla görüşerek belirler.

e) Mesleki çalışmaların yönetim ve denetiminde Baştabibe yardımcı olur.

f) Servislerince hazırlanacak yıllık ihtiyaç listelerinin gözden geçirip, birleştirdikten sonra Baştabipliğe verir ve bunların zamanında sağlanmasına çalışır.

g) Servisler arasında, çalışma yönünden işbirliği sağlar. Personel eğitimi işerini ayarlar ve servislerce düzenlenecek istatistikleri bir araya toplayarak Baştabipliğe sunar.

h) Kliniğindeki uzmanlarının yıllık izinlerini düzene koyar ve servis nöbetleri ile 82. maddede yazılı genel nöbet cetvellerini düzenleyerek onaylamak üzere Baştabibe sunar.

SERVİS ŞEF VE UZMANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 89- Eğitim Hastanelerindeki birim sorumlusu tabibe “ birim şefi”, diğer yataklı kuruluşlardaki servis sorumlusu tabibe “ servis uzmanı” denir.

A) SERVİS UZMANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Servisinde yatan hastaların muayene ve tedavilerinin, kendi uzmanlık dalının polikliniği yapar.

b) Servis hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, hastalara iyi bakılması, servisin temizlik, düzen ve disiplininin tam ve mükemmel olması için gerekli tedbirleri alır ve sürekli denetlemelerde bulunur.

c) Önemli ve acil bir durum nedeniyle veya konsültasyon maksadı ile diğer servislerde yapılacak tedavi hizmetlerine katılarak görüşlerini bildirir.

d) İhbarı mecburi bulaşıcı bir hasalık çıktığında bunları usulüne göre İdareye haber verir, bu hastalığa karşı gerekli koruyucu tedbirleri aldırır.

e) Hasta müşahedelerinin ilk 24 saat içinde mutlaka alınmasını, protokol ve ameliyat defterlerinin usulüne göre doldurulmasını ve istatistiklerin hazırlanarak vaktinde klinik temsilcisine, bulunmayan yerlerde Baştabipliğe verilmesini sağlar.

f) Yıllık ihtiyaç listelerinin vaktinde hazırlanarak klinik temsilcisine veya Baştabipliğe verilmesini, bunun dışındaki diğer ihtiyaçların da Kurumun ayniyat ve satın alma yönetmeliklerindeki esaslara göre temini sağlar.

g) Yapılacak ameliyatlardan evvel 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 70. maddesine göre hasta veya sahibinden gerekli muvafakat belgesini alır.

h) Kullanılan araçların iyi bir şekilde korunmalarını ve gereçlerin israfına meydan verilmeyecek şekilde yerinde sarf edilmelerini denetler.

B- EĞİTİM HASTANELERİNDE BİRİM ŞEFLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Eğitim hastanelerinde Birim Şefleri, yukarıda sayılan servis uzmanının görev ve yetkilerine ilaveten Tababet Uzmanlık Tüzük ve Yönetmeliğindeki görev ve yetkilere de sahiptir.

PSİKOLOĞUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 90- Yataklı sağlık kuruluşlarının Psikiyatri Servisleri ile Psikiyatri Hastanelerinde çalışan psikologların görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Klinik temsilcisinin, birim şefi veya servis uzmanının emrinde ve onların lüzum göstereceği hastalar üzerinde mesleki usul ve teknolojiden (mülakat, psikanaliz v.b.) faydalanarak hastanın ruhsal problemlerinin çözümlenmesinde gerekli testleri uygulayarak sonuçları değerlendirmek suretiyle hastalığın teşhis ve tedavisinde uzman tabibe yardımcı olur.

b) Hastanın günlük yaşayışında hareket ve davranışlarını izleyerek bulgularını Amirine bildirir.

c) Hasta-personel ilişkilerinin, tedavi ve bakım imkanlarının gelişimini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

d) Serviste kendisi ile ilgili malzemenin iyi kullanılmasını sağlar, bakım ve temizliğini yaptırır.

ANESTEZİ ŞEF VE UZMANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 91- Anestezi şef ve uzmanın görev ve yetkileri şunlardır.

a)Ameliyat olacak hastaların gerekli her türlü incelemeleri ve konsültasyonlarını yaparak, alınacak sonuçlara göre anestezi altında ameliyat yapılıp, yapılmayacağına karar verir.

b)Operatörle görüşerek ameliyatın özelliğine ve hastanın genel durumuna göre ameliyat masasında hastaya en uygun pozisyonu verir. Anestezi tekniğini saptayarak gerekli anestetiği uygular veya kendi gözetimi altında teknisyenlerine bu işi yaptırır.

c)Ameliyat esnasında ve anestezi altında iken hastada fizyolojik fonksiyonların normal seyrinde gitmesini sağlamak için hastayı sürekli olarak gözetim ve denetim (solunum, nabız, tansiyon, pupilla, serebral sistem, anoksiya, ateş, terleme v.b.) altında bulundurur.

d)Anestezi şeklini ve seyrini anestezi fişi ve anestezi defterine kaydeder.

Ameliyat sonu hastanın normal yaşam fonksiyonlarını kazanıncaya kadar gerekli gördüğü her türlü tedbir ve tedaviyi uygular.

e)Ameliyat sonrası bakım ünitesinde hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesini, tüm sterilizasyon işlerinin şaşmaz bir düzen içerisinde işlemesini, ameliyathane ve eklentilerinin her zaman temiz tutulmasını; personelin disiplinli ve verimli olmaları için sürekli bir eğitim içinde bulunmalarını sağlar.

f)Ameliyat ve bakın ünitesinin genel cerrahi uzmanının da görüş ve önerilerini almak suretiyle her türlü hizmetini yürütür. Buralardaki araç ve gereçlerin kullanılması temizlenmesi, bakım, tamir ve korunması için bütün tedbirleri alır.

g)Eğitim hastanelerinde Baştabiplikçe lüzum görülmesi halinde ameliyathanelerin yönetimi; ilgili cerrahi branş yetkililerinin de görüşleri alınarak Baştabip tarafından görevlendirilecek bir genel şirürji uzmanına tevdi edilebilir.

Baştabibe karşı sorumlu olan bir genel şirürji uzmanı, ameliyathanenin ihtiyacı bulunan tüm cihaz, alet ve malzemenin teminini, işletilmesini, bakım ve tamirini, temizlik ve sterlizasyon hizmetlerinin şaşmaz bir düzen içerisinde yapılmasını,

Personelin göreve devamlarını ve en iyi şekilde çalışmalarını tepinen sürekli olarak eğitilmelerini sağlamakla yükümlüdür.

ANESTEZİ SAĞLIK TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 92- Sağlık Meslek Lisesinde mezun olduktan sonra Sağlık vs Sosyal Yardım Bakanlığınca yetki verilmiş resmi bir sağlık kuruluşunda görevli anestezi yanında 6 aylık kursu başarı ile bitiren, sertifika alan sağlık memuru ve hemşirelere Anestezi Sağlık Teknisyeni denir.

Bunların görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Uzmanla birlikte veya onun direktifi ile yalnız olarak ameliyat olacak hastaya bir gün önceden görerek, gerekli tetkiklerin yapılıp yapılmadığını, hastanın ameliyata razı olduğuna dair imzası bulunup bulunmadığını, kan lazım olduğunda sağlanıp sağlanamayacağını kontrol eder ve anestezi uzmanına bilgi verir.

Anestezi uzmanının bilgisi altında hastayı ameliyata hazırlar.

b) Hastaya ameliyat için gerekli pozisyonu verir. Uygulanacak anestezi tekniğini ve anestetiğin cinsini anestezi uzmanına bildirir. Onunu müsaadesini aldıktan sonra anesteziye başlar.

Ameliyat esnasında hastanın nabız, tansiyon, pupilla durumunu, kan ve dudaklarının rengini sürekli olarak kontrol eder. Anestezi ile ilgili herhangi bir konuda operatörle çelişkiye düşerse durumu derhal uzmanına bildirir.

c) Ameliyat sonunda hastanın yatağına getirilmesini izler. Hastayı yatağına yatırıp nabız teneffüs ve tansiyonunu kontrol eder. Genel durumunu gözden geçirdikten sonra hemşireye teslim eder.

d) Ameliyat sonrası bakım yerlerinde çalışan hemşirelere daima yardımcı olur. Hastanın durumu tehlike arzettiği hallerde hemen anestezi uzmanına haber veriri. Anestezi uzmanı bulunmadığı zaman operatöre, yoksa durumu nöbetçi tabibe bildirir.

e) Anestezi cihazının temizlik ve bakımından sorumlu olup daima kullanılır halde bulundurur.

Cihazı her ameliyattan önce görerek, oksijen ve protoksit d’azot ve diğer gaz tüplerinin dolu olup olmadığını kontrol eder.

Anestezi cihazının arızalarını ve anestetik madde ihtiyaçlarının zamanında anestezi uzmanına bildirir.

f) Anestezi uzmanının bulunmadığı hallerde onun yerine ameliyatı yapan operatör alır. Bu durumda anestezi teknisyeni operatöre karşı sorumludur. Her hususta ondan emir alır ve onun direktifi ile hareket eder.

AMELİYATHANE SAĞLIK TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 93- Sağlık Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra resmi bir sağlık kuruluşu ameliyathanesinde 6 aylık kursu başarı ile bitiren sağlık memuru ve hemşireye ameliyathane teknisyeni denir.

Görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Ameliyathanedeki bütün cihazların bakımı ile daima çalışır halde bulunmasını, aletlerin bakım ve muhafazasını, sıhhi malzeme ve ilaç ihtiyaçlarının ikmali ile gerekli sterilizasyon işlerini sağlar.

b) Yapılacak ameliyatlara göre gerekli cihaz, alet ve sıhhi malzeme ve ilaçları hazırlar.

c) Alınan biyopsi parçalarını tekniğine uygun şekilde kaplara koyarak, etiketleyip laboratuvara gönderilmesini sağlar.

d) Ameliyatlardan sonra ameliyathanenin ve kullanılan cihaz ve aletlerin titizlikle temizlenmesini ve yerleştirilmesini sağlar.

LABORATUVAR ŞEF VE UZMANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 94- Bakteriyoloji, Biyokimya, Hematoloji, Radyoloji, Patolojik Anatomi ve Meslek Hastalıkları Fonksiyon test laboratuvarları ile Toksikoloji ve diğer her türlü laboratuvarları şef ve uzmanlarının görev yetkileri şunlardır.

a) Laboratuvar şef ve uzmanları, 89.maddenin a, b,c,e,i, ve k fıkralarında yazılı görev ve yetkilere haizdirler. Ayrıca, klinik, poliklinik ve Kurumun diğer kuruluşlarından uygun şekilde gönderilen veya özelliğl nedeniyle laboratuvar personelince yatan hastalardan alınan her türlü hasta materyelini veya diğer maddeleri incelemek bunların sonuçlarını gösteren raporlara ait olduğu yere bildirmekle yükümlüdürler.

b) Patolojik anatomi şef ve uzmanları; birim veya servislerce veyahut adli makamlar tarafından lüzum görülen ölülerin otopsilerini yaparlar. Gerek otopsi ve gerekse ameliyatla çıkarılan organ parçalarını histopatolojik yönden inceleyerek neticelerini ait olduğu yere bildirirler.

LABORANTIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 95- Sağlık Meslek Liselerinden laborant olarak mezun olanlarla, bu liselerden yetişmiş sağlık memuru ve hemşirelerden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yetki verilen resmi bir laboratuvarda 6 aylık kursu başarı ile bitirerek sertifika alan sağlık personeline laborant denir.

Görev ve yetkileri aşağıda açıklanmıştır.

a) Laboratuvara gelen muayene materyelini analize hazırlar. Acil olanlarını ayırıp önce onların muayenesini yapar.

b) Uzun zaman muhafazası gereken tahlil materyelini usulüne göre saklar. Laboratuvar şef veya uzmanının denetimi altında basit laboratuvar deneylerini yapar.

c) Standart solüsyonları, boyaları, kültür vasatlarını ve antikoagülanlarını formüllerini uygun olarak hazırlar.

d) Laboratuvarda kullanılan cam eşya ve aletleri uzmanının direktiflerine göre temizleyip, otoklavdan geçirir.

e) Cihaz ve malzemenin devamlı kontrol ve sayımını yaparak laboratuvar ihtiyaçlarını zamanında amirine bildirir.Defter kayıtlarını tutar. Kan ve plazma şişelerinin kapaklarını kapayarak buzdolabında saklar.

f) Laboratuvar hayvanlarının bakımı ile kafeslerin temiz tutulmasını temin eder.

RADYOLOJİ ŞEF VE UZMANININ GÖREV VE YETKİLERİNE AİT ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 96- Radyoloji şef ve uzmanları birim, servis ve polikliniklerden Tabiplerin muayene fişi ile gönderdikleri hastaların gerekli radyolojik tetkiklerini yapmakla yükümlüdürler.

MADDE 97 – Radyoloji laboratuvarında; çekilen filmlerin bir köşesine, laboratuvarın adı ve protokol tarife numarası ile, hastanın adı, soyadı, sigortalı ise sicil numarası yazılır. Ve şef veya uzman tarafından imzalanarak kaşesi basılır. Hazırlanan raporda buna eklenir. Aynı hasta için birden fazla film çekildiği takdirde rapora bu husus ilave edilir.

MADDE 98- Sigortalılara ait olan filmler kendilerine verilmez, ancak istek üzerine tasdikli bir rapor örneği verilir. Sağlık kurullarına çıkarılacak hastaların filmleri kurulun incelemesinden sonra kendi dosyası ile birlikte arşivde saklanır. Genel Müdürlüğe gönderilecek filmlere ait raporların bir örneği ile filmdeki bulguyu gösteren basit bir şema ve ne maksatla gönderildiğine dair uzmanın imzasını taşıyan bir not, hastanın arşivdeki dosyasında saklanır.

MADDE 99- Röntgen laboratuvarlarınca teslim alınan filmleri marka, ölçü ve en son kullanılan tarihleri, özel defterine kaydedilir. Bu defterin gider bölümüne çekilen filmin ölçüsü ve sayısı ile hastanın adı ve soyadı, sigortalı ise sicil numarası ve laboratuvarın protokol sayısı günü gününe işlenir. Filmlerin ve banyo gereçlerinin en son kullanma tarihlerine bakılmadan gelişigüzel kullanılmasından ve israf edilmesinden röntgen şef ve uzmanları sorumludur. Radyoskopi veya mikrofilm ile teşhisi mümkün olan vakalarda büyük film çekilmemesine dikkat edilir.

MADDE I00- Kurumun röntgen servisi bulunmayan polikliniklerden gönderilen hastaların röntgen tetkikleri yapılır ve laboratuvarın protokol defterine gerekli bilgi ile beraber kaydedilir. Bu gibi hastalara ait film ve raporlar ilgili polikliniğe gönderilir. İş kazası, meslek hastalığı ve diğer hastalıklardan çalışma gücünün 2/3’ sinin kaybı (maluliyet) ile ilgili filmlerle adli vakalara ait filmler hastane arşivinin bir bölümünde saklanır. Diğer filmler ise yer müsait olduğu takdirde arşivde muhafaza edilir.

RADYOLOJİ SAĞLIK TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 101- Sağlık Meslek Liselerinden radyoloji sağlık teknisyeni olarak mezun olanlarla, bu liselerden yetişmiş sağlık memuru ve hemşirelerden, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yetki verilen resmi bir radyoloji laboratuvarında 6 aylık kursu başarı ile bitirerek sertifika alan sağlık personeline Radyoloji Sağlık Teknisyeni denir.

Görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a-) Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği gerektiren grafiler ile tüm skopiler dışında kalan her türlü radyografiler yapar.

b-) Skopik incelemelerde teşhis odasını, cihaz ve hastayı skopiye hazırlar.Skopide uzmana yardım eder.Cihazların ve diğer demirbaş eşyanın bakım ve korunmasının sık sık kontrol ile arıza ve eksikleri zamanında şef veya uzmanına bildirir.

c-) Filmlerin banyolarının yapılmasını raporlarıyla birlikte ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslimini sağlar.

d-) Grafisi yapılacak hastalara hazırlanmaları hususunda gerekli bilgileri verir.

e-) Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü cihaz ve araçlara işletmeye veya kullanmaya hazır bulundurur.Gerektiğinde işletip kullanır.

g-) Servisin istatistiklerinin zamanında yapılmasını sağlar.

RADYOTERAPİ VE FİZİKOTERAPİ ŞEF VE UZMANLARININ GÖREV YETKİLERİ

MADDE 102- Radyoterapi ( Radyunı, derin ve sathi röntgen, radyo izotop ve benzeri ışın tedavileri ) ve fizikoterapi ( Elektirik, mekanik, tıbbi jimnastik, su ve çamur banyoları ile benzeri tedaviler ) servisi şef ve uzmanları da 89. maddede yazılı şef ve uzmanlar aynı kuruluşun başka servislerinden, polikliniklerden ve Kurumun diğer kuruluşlarından usulüne göre ve yazılı olarak gönderilen hastalara gerekli tedavileri uygulamak ve sonuçlarını da ilgililere bildirmekle görevlidirler.

Bu servislerdeki, teşhis ve tedavi araçları çok pahalı ve aynı zamanda değerli ve tehlikeli olmaları nedeni ile bunların korunma ve kullanılmalarından doğrudan doğruya servis şef ve uzmanları sorumludurlar.

Röntgen teşhis, tedavi ve fizikoterapi şef ve uzmanları kendilerine yardım edecek personele, özellikle radyum ve röntgen ışınlarının tehlikeleriyle, korunma yollarını en iyi şekilde öğretmek ve gerek hastalara, gerekse laboratuvar personeline zarar verecek bütün arızaları önleyici tedbirleri almak veya aldırmak ve dozimetrelerin muntazaman kullanılması ile ölçümlerinin yaptırılmasını sağlamakla yükümlüdürler.

RADYASYON FİZİKÇİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 103- Radyasyon fizikçisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

A) Radyasyon fizikçisi, teşhis, tedavi ve araştırmada radyoterapi uzmanının isteğine göre kullanılacak iyonize ışınının cins ve kaynaklarını seçer.

B) Radyoterapi uzmanından tedavi konusunda aldığı bilgiler ışığında hastanın tedavi planın yapar.İzodoz eğrilerini çizer, planının uygulanmasında hazır bulunur.

C) Radyasyon fizikçisi, radyo-izotop maddelerini ve iyonize ışın kaynaklarını usulüne uygun olarak depo ve muhafaza eder.

D) Bu madde ve kaynakları kullanılmaya hazırlar ve kullanma ve muhafaza yerlerine nakledilmesini sağlar.Uygulama esnasında gerekli korunma tedbirlerini alır.İzotoplu hastaları tecrit eder ve onlardaki izotop artıklarını zararsız hale getirir.Bu işlemde kullanılan alet ve malzemeyi radyo aktiviteden arıtarak yeniden kullanılacak hale getirir.İzotoplu cenazelerin muhafaza ve defnedilmesinde gerekli tedbirleri alır.

E) Radyasyon fizikçisi, radyo-aktif materyalle çalışanların ve iyonizan ışınların etkisine uğrayanların alabilecekleri maksimum dozları tespit ederek, alınan ışının zararlı düzeye gelmesinden önce bu kimselerin radyoterapi uzmanının bilgisi altında tehlikeli sahadan uzaklaştırılmalarını sağlar.

F) Laboratuvarda bulunan radyasyon cihaz ve kaynaklarını ışın bakımından kontrol ederek lüzum görülenlerin kalibrasyonunu yapar.

G) Radyoterapi bölümünde bulunan asistan ve teknik personelin eğitiminde radyoterapi uzmanına yardımcı olur.

RADYOTERAPİ SAĞLIK TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 104- Radyoterapi Sağlık Teknisyeninin yetişmesi radyoloji sağlık teknisyeninde olduğu gibidir.

Görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Radyoterapi sağlık teknisyeni, radyoterapi uzmanının direktifi ve radyasyon fizikçisinin (yoksa uzmanın) ölçü ve hesaplarına göre iyonizan ışın tedavisini uygular.

b) Tedavi alanında belirtilen doz ve lokalizasyonu gözönünde tutarak ışın uygulamasını düzenler.

c) İyonizan ışınla tedavide her türlü metodu, radyoterapi uzmanının kontrol ve sorumluluğu altında uygular hastanın ışın tedavisine reaksiyonlarını izleyerek gerektiğinde uzmana haber verir.

d) Radyoterapinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak için lokalizasyon radyografilerini yapar.Cihaz, alet ve ışın kaynaklarının kullanılma miktarlarını ilgili cetvellere kaydeder.Mülaj ve kablikatörleri hazırlar.

e) Poliklinik ve protokol defterlerini düzenli olarak tutar.Servis ve laboratuvarın istatistiklerini hazırlar.

f) Cihazların bakımı ve en uygun şekilde çalışmalarını sağlar.Gördüğü arızaları en kısa zamanda şef veya uzmana haber verir.

FİZYOTERAPİSTİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 105- Fizyoterapistlerin görev ve yetkileri aşağıda açıklanmıştır.

a) Fizik tedavi uzmanı tarafından muayene edilerek tedavi endikasyonu konulmuş ve programı çizilmiş hastalara, ultraviyole, infraruj, ultrason v.b. tedavileri uygulanır.Parafin, şifalı su ve çamur banyoları ile masajları,boyun ve bel traksiyonları tedavi metotlarını uygular.

b) Adale testi, elektro-diagnosit test gibi işleri yaparak sonuçlarını fizik tedavi uzmanına bildirir.

c) Hastaların tedavi sırasında kazalardan korunmaları için gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

d) Kullandıkları cihazların her türlü bakım, tamir ve revizyonunu yaptırır.FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SAĞLIK TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 106- Sağlık meslek lisesinden mezun olduktan sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yetkili kılınmış resmi bir sağlık kuruluşu fizik tedavi servis ve laboratuvarında 6 aylık kursu başarı ile bitirerek sertifika alan sağlık memuru ve hemşireye fizik tedavi Rehabilitasyon Sağlık Teknisyeni denir.

Bunların görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

A) Fizik tedavi ve rehabilitasyona muhtaç hastalara uzmanın uygun gördüğü tedavi cins ve usullerini uygular,

B) Tedavi esnasında hastaları izleyerek güvenliklerini sağlar,

C) Alet ve cihazların bakımı, malzeme, çamaşır ve eşyaların iyi bir şekilde kullanılmasını temin eder,

D) Kayıt ve istatistiklere as olacak bilgileri hazırlar. Laboratuvarın temizlik ve düzeninden sorumludur.

PATALOJİK ANATOMİ SAĞLIK TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 107- Sağlık meslek Lisesinden mezun olduktan sonra Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlığınca yetki verilen bir sağlık kuruluşu Patolojik Anatomi Laboratuvarında 6 aylık kursu başarı ile bitirerek sertifika alan sağlık memuru veya hemşireye Patolojik Anatomi Sağlık Teknisyeni denir.

Görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Ameliyat ve otopsilerde organlardan alınan parçalardan örnekler alınır. Onları önem ve lüzum derecesine göre ayırır ve numaralar.

b) Bu örneklerden doku kesitleri hazırlayarak bunlardan küçük ve ince plakalar halinde preparatlar yapar. Formalinle veya diğer solüsyonlarla tespit eder.

c) Herhangi bir mikro-organizma bahis konusu ise onları dokunun özelliğini bozmadan öldürür.

d) Doku kesitlerini alkol ve asetonda dehidre eder. Özel mayi reaktörlerle kesitleri şeffaf hale getirerek vakumla parafinler.

e) Parafinli dokulardan mikrotomla kesitler yaparak muayene edilmek üzere preparatar yapar.

f) Frozen seksiyonla alınan parçaları selloidine batırdıktan sonra çeşitli mikrotom bıçakları kullanarak istenilen, şekil ve incelikte kesitler yapar. Bunları boyar ve etiketler.

g) Preparatları mikroskopla muayene ederek sonuçların tatmin edici olup olmadığını kontrol eder ve hepsini uzmanın muayenesine hazır hale getirir.

h) Solüsyon ve reaktifleri formüllerine uygun olarak hazırlar.

i) Laboratuvar cihaz ve aletlerinin bakım ve temizliğini yapar, kayıtların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar.

ARAÇ VE GEREÇLERİN ÖZEL AMAÇLAR İÇİN

KULLANILMASI, BU HUSUSLARDAKİ ZORUNLU HALLER

MADDE 108- Sağlık kuruluşları laboratuvarlarında veya servislerinde bulunan mikroskop, kan sayım aletleri, portatif röntgen, elektrokardiyografi, ultraviyole, diyatermi, ve benzeri teşhis ve tedavi araçları, servislerin dışına çıkarılamayacağı gibi,gerek bunlar ve gerekse tahlile yarayan malzeme hiçbir suretle özel amaçlar için kullanılamaz.

Ancak, bir laboratuvar veya serviste bu gibi cihazların bozulması veya bulunmaması halinde Baştabibin izni ile diğer servis ve laboratuvarlardaki benzeri araçlardan faydalanılabilir.

Çok acil ve tıbben zorunlu hallerde elektro-kardiyografi portatif röntgen cihazı ve transfüzyon aletleri gibi bazı araçlar, her vak’a için özel Baştabiplik izni ile kuruluş dışına çıkarılabilir.

Tıbbi müsamere ve konferanslarda faydalanılacak araçlar, yukarıdaki yasaklayıcı hükümler dışındadır.RÖNTGEN FİLMLERİ ARŞİVİ

MADDE 109- Ayaktan çekilen röntgen filmlerini saklanmasına özgü film arşivlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur.

a) Film arşivleri, kuruluşun yapısına göre imkan nispetinde polikliniklere yakın ve yangın tehlikesinin en az olduğu yerlerde kurulur.

b) Film arşivinin dolapları madeni ve bölmeleri de en büyük boy filmi (35x 50 ) alacak çapta olmalıdır.

Filmler,bir köşelerine raporları da zımba ile iliştirilmiş olarak özel zarflarda, bölmelere yerleştirilir.

c) Özel olarak hazırlanmış zarfın üzerine renkli veya tükenmez kalemle okunaklı şekilde hastanın sigorta sicil numarası ile adı, soyadı yazılır ve arşiv dolaplarına sigorta sicil numarasına göre dizilir. Sigortalı olmayanlara ait filmler ise ayrı bir dolapta soyadlarına göre alfabetik olarak dizilir. Arşiv dolabı bölmelerine konan filmlerin hangi sayılar arasındaki sicil numaralarını gösterdiği de birer etiketle belirtir.

d) Bir hastaya ait çeşitli organların veya bir organın muhtelif zamanlarda çekilmiş grafileri katlanmadan ayrı zarf içerisine konur.

MADDE 110- Filmlerin arşive giriş ve çıkışları arşiv talimatına göre yapılır.

MADDE 111- Arşiv dolaplarının süratle dolmasını önlemek için arşiv memurları, bunları sık sık gözden geçirerek, üzerinden 3 veya daha fazla sene geçtiği halde yeni bir radyolojik muayeneye lüzum görülmemiş olan hastaların film dosyalarını, sıra numaralarına göre paketleyerek rutubet ve sıcaktan bozulmayacak şekilde bir depoya koyarlar.

Depoya nakledilecek filmler için arşiv ile ilgili uzmanın görüşü alınır ve kartoteksteki kartına da depodaki paketin numarası işaretlenir.

MADDE 112- Film arşivinin kurulması ve çalıştırılması için öncelikle radyoloji uzmanları, bulunmadığı takdirde kuruluş tabiplerinden birisi Baştabiplikçe görevlendirilir.

İlgili uzmanın direktifi altında filmlerin düzenlenme ve saklanması görevi arşiv memuruna, bulunmadığı takdirde öncelikle bir sağlık memuruna, bu da bulunmadığı taktirde başka bir memura verilir.

MADDE 113- Poliklinik veya sağlık kurulu hastalarının E.K.G.,E.E.G.vb. traseleri ile laboratuvar raporları da zarflar içinde ve mümkünse traseler özel kartonlarına yapıştırılmış olarak arşivdeki özel bir dolapta saklanır.

Bunların saklanma ve kullanma işleri de film arşivi için uygulanan yukarıdaki maddelerde yazılı özelliklere göre yürütülür.MERKEZİ TIBBI ARŞİV

MADDE 114- Her Hastanede bir merkezi tıbbi arşiv kurulur.

Tıbbi arşivlerin değerlendirilmesinde en iyi şekil merkezi tıbbi arşiv sistemidir.Bu sistemde, servislerin hasta dosyaları, tasnifli ve düzenli dosyalanmış olarak arşivde muhafaza edilir.

Gerektiğinde servisler dosyalarını buradan geri vermek üzere alırlar ve işleri bittiğinde iade ederler.

Merkezi tıbbi arşivde dikkat edilecek hususlar:

a) Arşiv son derece disiplinli ve düzenli olmalıdır.

b) Dosyalar kolayca alınıp konulabilmelidir.

c) Dosya tasnif sistemi anlama ve kullanma bakımından çok basit olmalıdır.

d) Hasta dosyalarının saklanması için gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olmalıdır.

e) Dosyaların çabuk ve kolayca bulunabilmesi için çeşitli bulma kolaylıkları yapılmalıdır.

f) Dosyalar arşiv merkezine geldikçe günü gününe yerleştirilmelidirler.

g) Dosyaların nereye ve kimler tarafından alındıkları kolayca anlaşılmalı ve takip edilebilmelidir.Hastaların hastaneden çıkışından en geç bir hafta sonra bütün evrakı arşive gönderilir.Her hastanın evrakını arşive gönderilmeden önce uzman tabip inceleyerek tamam olduğunu belirtmek için “ görüldü “ yazar ve imzalar.

Arşivde, her hastanın dosyası arşiv talimatına göre tasnif edilir ve saklanır.

SERVİS ŞEF YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 115- Eğitim hastanelerinde eğitim yapılan servislere Tababet Uzmanlık Yönetmeliği uyarınca birer şef yardımcısı verilir.Bunlar çalıştıkları birim veya laboratuvar şeflerinin yardımcısı olup, kendilerine onlar tarafından verilen birim, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvar hizmetlerini yürütürler.

Şeften sonra birimin en yetkili amiridir.

Herhangi bir sebeple geçici olarak şeflerin bulunmadığı hallerde onların görevlerini üzerine alır.Ancak sınav jürilerine katılamaz.

Birimde bulunan baş asistan ve asistanların hasta bakımı, müşahede alımı ve laboratuvar çalışmaları gibi hizmetlerde yetiştirilmeleri ile, birim personeli için seminer, konferans ve pratik çalışmalar düzenler ve istatistikleri kontrol eder.

Şef yardımcısı, birim şefinin direktifi ile çalışabileceği gibi aynı zamanda uzmanı bulunmayan kendi ihtisas dalına ait diğer bir birim veya servise de idare ile görevlendirilebilir.

Birimde asistan ve başasistan bulunmadığı zaman hasta müşahedelerini alır.

BAŞASİSTAN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 116- Başasistanlar, Tababet uzmanlık Yönetmeliğine göre seçilerek atanırlar.

Başasistan görevli bulunduğu birim veya laboratuvarın şef ve şef yardımcısından sonra gelen en yetkili elemanı olup, görevleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Birim şefleri tarafından verilen konularda bilimsel araştırmalar yapan ve bu hususta çalışan asistanlara da gerekli yardımlarda bulunur.

B) Başta asistanlar olmak üzere kendi birim ve laboratuvarlarında bulunan bütün sağlık personelinin yerleştirilmesine çalışır ve bu personelin çalışmalarını yakından denetler. Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesini sağlar.Bakım ve tedavi konularında gördüğü noksanları giderir veya tamamlatır, görevlerini yapmayanları uyarır, gerekiyorsa bu bilgileri amirine bildirir.

C) Kendi uzmanlık dalında kuruluş uzmanlarından birinin herhangi bir nedenle geçici olarak ayrılması halinde Baştabip emriyle ona vekalet eder.

D) Asistan bulunmayan servis ve laboratuvarlarda asistanların görevlerini yapar.

E) İşleri, mevcut asistanlarla karşılanamayacak kadar yüklü olan servislerde asistanlık görevlerine yardım eder.

ASİSTANIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 117- Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre açılan giriş sınavında başarı sağlayarak Kurumun asistanlık kadrolarına atanan asistanlar, ihtisas dallarında yetişmek üzere ilgili birimlerde görev yaparlar.

MADDE 118- Asistanın çalışmaları haftalık ve günlük çalışma saatleri yönünden Personel Kanunu Hükümlerine göre, çalışma şekli ise ( İşe başlama ve bırakma saatleri yönünden ) birim şefinin teklifi üzerine Baştabiplikçe düzenlenir.

MADDE 119- Asistan, Yönetmeliğin diğer maddelerinde yazılı görevlerden başka, aşağıdaki görevleri de yapar.

a) Birim şefleri tarafından kendisine ayrılan yataklara yatırılacak hastaların muayene ve tetkiklerini yapar.Müşahedelerini alır.Gerekli tedavilerini yapar ve bakımlarını sürekli şekilde denetler.

b) Yeni yatan hastaların evrakını inceleyerek hastanın yatmasına lüzum gören tabibin notlarına göre yapılması gereken acil tedaviyi uygular.Gerekiyorsa durumu birim şefine yoksa nöbetçi uzmana bildirir.Bu gibi hastaların muayenelerini derhal yapar. Müşahedelerini alır.Laboratuvar tetkiklerini yapar ve kendi yetkisi dışında olanları ilgili laboratuvarlara gönderir.

c) Acil olmayan hallerde röntgen, fizik tedavi ve benzeri servislere gönderilecek hastalar için birim şefinin görüşünü alır.Özellikle asistanlığının ilk devrelerinde bilgisi dışında kalan konularda şef, şef yardımcısı, başasistan ve diğer kıdemli meslektaşlarının görgü ve bilgilerinden faydalanır.Sabah vizitesinde birimdeki ilgili amirine 24 saat olaylar hakkında bilgi verir ve birimdeki üstleri tarafından verilecek direktiflere göre hareket eder.

d) Birimdeki meydana gelecek fenni ve idari acil iş ve hizmetler için hemşire veya hasta bakıcılar tarafından yapılacak davetlere derhal gelir.Kendi yetkisi içinde olan işleri yapar.Yetkisi dışında kalanları da en yakın amirine, bulunmadığı hallerde nöbetçi uzmana vakit geçirmeden bildirir.

e) Asistanlar birim şefi, şef yardımcısı ve başasistanların gözetimi altında poliklinik muayenelerine iştirak ederek bu husustaki beceri ve yeteneklerini geliştirmeye çalışırlar.Çözümleyemedikleri konuları amirlerine bildirirler.

f) Asistan, istatistik cetvellerini düzenleyerek birimdeki diğer kayıt işlerini yapar.Birimden çıkarılacak veya sağlık kuruluna gönderilecek hastalara ait her türlü belge, dosya, film ve laboratuvar raporlarını noksansız olarak hazırlar ve ilgili amirine sunar.

g) Asistan, çalıştığı birim, laboratuvar, poliklinik ve ameliyathanelerde bulunan her türlü araç ve gereçlerin muhafazasını, temizlik ve düzenini, başka amaçlar için kullanılmamasını, kırılıp bozulmamasını sağlamak üzere devamlı olarak kontrol eder.Bunlardan yenilenmesi, onarılması gerekenlerle diğer bütün ihtiyaçları vaktinde tespit ederek en yakın amirine bildirir.PRATİSYEN TABİBİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 120- Sağlık kuruluşlarının tabip kadrolarına atanan pratisyen tabipler vazife gördükleri yere göre; birim, servis, poliklinik, dispanser ve sağlık istasyonu hekimi veya gezici tabip şeklinde adlandırılır.

MADDE 121- Servis ve poliklinikte çalışan pratisyen tabiplerden uzmanlar emrinde çalışanlar 119.maddede sıralanan asistanın görev ve yetkisi ile yükümlüdür.Uzmanları bulunmayan poliklinik ve servislerdeki Tabipler ise Baştabipten alacakları talimat ve yetkiye göre ünitenin hizmetlerini yürütürler.

GEZİCİ TABİBİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 122- Gezici tabip bir sağlık kuruluşuna gelemeyecek veya getirilemeyecek durumdaki hastaların bakım ve tedavilerini bulunduğu yerlerde yapar. Gezici tabip ilk yardımla görevli ve acil servisi bulunan sağlık kuruluşlarına bağlı olarak çalışır.

Gezici tabiplerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kuruluş Baştabiplerince tespit edilen programa göre, sigortalı hastaların işyerlerinde veya evlerinde muayene ve tedavi eder. Ziyaret edilen hastalar için günlük ziyaret kartını doldurup mesainin sonunda ilgili memura vererek buradaki bilgilerin hastaların tedavi kartlarına geçirilmesini sağlar ve ziyaret kartlarını ayrı bir dosyada saklar.

b) Muayene ettikleri hastalardan durumu dispanserde tetkiki veya hastanede tedaviyi gerektirenlerin usulüne uygun şekilde bu kuruluşlara gönderilmesini sağlar. Bu durumda olup, gösterilen dispanser veya hastane tedavisini kabul etmeyenler hakkında ziyaret kartına gerekli bilgiyi yazarak hasta veya sahibine imza ettirir.

c) Kurum sağlık kuruluşları dışında yatırılarak tedavi gören hastaların durumlarını tespit eder.

d) Evvelce Kurum sağlık kuruluşlarınca istirahat verilenlerden, kontrol çağrısına gelemeyecek veya istirahatı sona erdiği halde iyileşmeyip tekrar kuruluşa başvuramayacak derecede durumları ağır olanlar hakkında gerekli raporu, yerinde yapacağı muayene sonunda düzenler.

e) Çalışma saatleri içindeki boş zamanlarda poliklinik veya istatistik çalışmalarına yardım eder.

Altı veya daha fazla gezici hekimi bulunan kuruluşlarda Baştabipler bunlara aylık münavebeler ile gece görevi verilebilir.

Gezici tabipler resmi tatil günlerinde vazife görmezler.

DİŞ TABİBİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 123-Diş Tabibi 89.maddede yazılı uzmanların görev ve yetkilerini haiz olup, ayrıca mesleğinin özelliklerine ait aşağıdaki görevleri de yapar.

a) Yatan, ayaktan müracaat eden veya diş tabibi bulunmayan kuruluşlardan usulüne uygun şekilde gönderilen hastaların dişlerini muayene ve tedavi eder.Varsa, diş röntgen cihazını kullanır.Genel Müdürlükçe diş protez laboratuvarı kurulan yerlerde protezleri yapar.

b) Servisinde bulunan araç ve gereçlerin saklanmasından ve yerinde kullanılıp sarf edilmesinden sorumludur.Servisin her türlü ihtiyaçlarına ait listeleri hazırlayarak kuruluş idaresine zamanında verir.

DİŞ PROTEZ SAĞLIK TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 124- Sağlık Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yetki verilmiş resmi bir sağlık kuruluşu diş tabibi yanında ve diş protez tekniği üzerinde altı aylık bir kursu başarı ile bitirerek sertifika alanlara diş protez sağlık teknisyeni denir.

Diş tabipleri ve ağız, diş, çene ile ilgili uzman tabiplerin hastadan almış oldukları ölçülere ve onların direktiflerine göre laboratuvarlarda akrilik, metal, kombine ve müteharrik, klasik ve modern protezler ile ortodontik, konservatif ve defekt protezlerini hazırlar.Servis malzemesinin temizlik ve bakımını sağlar.Kayıt ve istatistikleri yapar.Gerektiğinde diş tabibine veya uzmana yardım eder.

SORUMLU ECZACININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 125- Birden fazla eczacı bulunan tesislerde kıdem, fakülteden çıkış tarihi ve eczacılık mesleğindeki bilgi ve tecrübesi göz önünde bulundurarak, Baştabibin teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile bunlardan birisine Eczane Sorumlu Eczacısı görev ve yetkisi verilir.

Görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Mevcut eczacılar arasında iş bölümü yapar, eczacılar da dahil olmak üzere eczane personelinin devamlarını, onlara verilen görevlerin yürütülmesine, ilaçların eczacılık sanatına ve Türk Kodeksine uygun şekilde hazırlanmasını saklanmasını ve eczanedeki her türlü kayıt ve defter tutma işlerinin usulüne göre yapılmasını ve eczanenin düzen ve temizliğini sağlamakla yükümlüdür.

b) Eczane laboratuvarında hazırlanması mümkün olan galenik preparatları Türk Kodeksine göre hazırlatır.Formüle ilaçların geniş ölçüde kullanılması için uzmanlarla istişarelerde bulunur.

c) İlaç ve sıhhi sarf malzemesinin ayniyat işlerini Kurumun Ayniyat Yönetmeliğindeki esaslara göre yürütür. Yıl sonu sayımlarını yaparak düzenlenecek sayım ve aktarma cetvellerinin Baştabiplik kanalıyla ilgili servise verir. Teknik bilgiyi gerektiren hallerde de kuruluşun ayniyat saymanına veya bu işi gören memurlarına gerekli yardımlarda bulunur.

d) Bu yönetmeliğin 82. maddesinde yazılı nöbet cetvellerini düzenler. Nöbetlerin tutulmasını denetler ve nöbet tutulmayan hallerde de acil ilaç verme işlerini tanzim eder.

e) Eczanenin yıllık ilaç ve malzeme ihtiyaç listelerini vaktinde hazırlayarak Mart ayı başında Baştabipliğe verir ve bunların sağlanmasını izler.

Yeni gelen ilaçlarla kimyevi maddelerin, Türk Kodeksine ve özel niteliklerine uygun olup olmadığını,süreli ilaçların son kullanma tarihlerini inceler. Şüpheli olanları resmi bir laboratuvarda tahlil ettirerek alacağı sonuçlara göre gereğini yapar. 99. maddede belirtilen miadı geçmiş ve bozuk filmlerin usulüne göre onbeş (15) günde bir imhalarını yaptırır.

f) Süreli olan ilaçlardan ihtiyaca yetecek kadar sipariş verir. Alınanların zamanında kullanılması için uzmanlarla istişarelerde bulunur. Müddeti dolmaya yüz tutanların da en geç 6 ay önce Kurumun başka kuruluşlarına aktarılması için gerekli işlemleri yapar.

g) Uyuşturucu ve zehirli maddelerin saklanmasını, tüketimini ve mevzuata göre kayıtlarının tutulmasını sağlar ve bunları sürekli olarak denetler.

h) Eczane personeline eczacılık sanatı bakımından eğiterek yetiştirir.

i) Personel Yönetmeliğine göre, ilgili personelin gizli sicil raporlarını düzenler.

ECZACILARIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 126- Tek eczacısı bulunan kuruluşlarda eczacı 125. maddede yazılı Sorumlu Eczacının bütün görev ve yetkileri ile yükümlüdür.

Sorumlu eczacı bulunduğu hallerde ise, Eczacılar, Sorumlu Eczacı tarafından iş bölümüne göre kendilerine verilen görevleri yaparlar. İlaç ihtiyaçlarının zamanında sorumlu eczacıya bildirir. Kendisine teslim edilmiş olan ilaç ve sıhhi gereçlerden sorumludur.

Eczacı hasta tabelalarında veya reçetelerindeki ilaçlardan özellikle uyuşturucu ve toksin olanlar başta gelmek üzere, kullanılacak dozun üstünde yazılmış olanlar hakkında yazan tabip ile temas eder ve onu uyarır. Tabibin görüşünde ısrarı halinde kendisinden ikinci bir imza almak sureti ile ilacı yapar.

Eczanede görevli eczacılar bu görevleri yanında, ilaç hazırlama, verme ve kayıt işlemlerini de fiilen yaparlar.

Eczanede çalışan personelin mesleki yönden yetişmelerine çalışır.

ECZANE SAĞLIK TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 127- Sağlık Meslek Lisesini bitirdikten sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yetki verilmiş resmi bir kuruluş eczanesinde 6 ay kurs görerek başarı belgesi alan sağlık memuru ve hemşireye eczane sağlık teknisyeni denir.

Eczane Sağlık Teknisyeninin görev ve yetkileri aşağıya belirtilmiştir:

a) Eczacının gözetimi altında çeşitli ilaçları hazırlar ve hastalara verilecek ilaç şişe ve kutularını etiketler.

b) Dışarıdan gelen ilaç ve tıbbı malzemeyi ambalajlarından çıkartıp, liselerdeki miktarlarla karşılaştırır.Depoya düzenle yerleştirir.Ecza gelir ve gider defterine girdi kaydeder.Depoda ayrıca bir görevli varsa bu hizmetleri o yapar.

c) Eczacının gözetimi altında, eczane ihtiyaçlarını ve servislerden usulüne uygun olarak istenilen ilaç ve tıbbi gereçleri depodan verir.

d) Eczanenin gelir-gider defterlerini ve lüzumlu diğer kayıtlarını günü gününe tutar.Eczanenin temiz ve düzenli olmasını sağlar.Şişe ve cam eşyayı temizletir.

ECZANE HİZMETLERİ

MADDE 128- Sağlık Kuruluşlarında eczane hizmetleri aşağıdaki yürütülür.

a) Hastane için gerekli ilaç, miyar, kimyasal madde ve sıhhi tüketim malzemesi, Genel Müdürlükçe tespit edilen esaslara göre Kurumun depo ve eczanelerinden, sözleşme yapılmış imalatçı veya ithalatçı firmalardan acil ve zorunlu hallerde de serbest ecza depoları veya eczanelerden sağlanır.

b) İlaç ihtiyaç listeleri, her ilacın yıl içindeki sarfiyatı, servis şef ve uzmanlarının istekleri, yeni ilaçların üstünlükleri, ambalaj ve ispençiyari şekilleri ile aynı tertiptekilerden tasarruf sağlayacak olanları 506 sayılı Kanunun 123. maddesi gereğince hazırlanan ilaç listesi de göz önünde bulundurularak hazırlanır.

c) Süreli ilaçlar, röntgen filmleri ve elektro şeritleri, durmakla bozulabilen kimyasal madde ve miyarları en yenileri,ihtiyaçtan fazlaya kaçmadan sipariş edilir.

İLAÇ HAZIRLAMA-SARF VE KAYIT İŞLEMLERİ

MADDE 129- İlaçlar hastalara, reçete veya hasta tabelasına yazılmış olduğu şekilde verilir.

a) Reçetede yazılı olan ilaçlar hastaya verildikten sonra ilacı alana imzalatılır.Arkasına tarih konarak “verilmiştir” damgası basılır ve reçeteler, reçete kayıt defteri yerine tutmak üzere bir veya birkaç aylık dosyalar halinde saklanır. Her günkü reçetelerde yazılı ilaçlar mesainin sonunda “günlük ilaç sarf cetveli” ne ve aynı cins ilaçların toplamı da “ aylık ilaç sarf cetveli”ne yazılır.Aylık ilaç sarfları ise Ecza Gelir ve Gider Defterine kaydedilir.

b) Servislere tabela ile verilen ilaçlar, hastaların yatak numarasına göre sıra ile tabela kayıt defteri veya cetvellerine geçirilir. Yatak ve servis sayıları fazla olan tesislerin eczanelerinde her servis için ayrı bir “Tabela kayıt defteri veya cetveli” tutulabilir.Tabela kayıt defteri veya cetvellerindeki ilaçlar da yukarıdaki (a) fıkrasında yazılı olduğu üzere günlük, aylık ve yıllık cetvellere geçirilir.

c) Eczane laboratuvarlarında imalat suretiyle yapılacak ilaçlar kodekse göre hazırlanır ve bu amaçla harcanan maddelerin toplamı da aylık ilaç cetvellerine yazılır. Reçetelerde yazılı formüle ilaçlar, eczacılık sanatına uygun şekilde hazırlanır. Ambalajın üzerindeki eczane etiketine hastanın adı, soyadı, reçeteye verilen numara ve tarih, kullanma şekli ve ilacı yazan tabibin adı yazılır ve reçeteler (a) fıkrasında belirtildiği şekilde saklanır.

Bu surette servis hastaları için tabeladaki formüllere göre hazırlanan ilaçların etiketlerine de servisin adı, hastanın yatak numarası, adı, soyadı mutlaka yazılır ve servis hemşirelerine sayılarak teslim edilir.

d) Servislerin ihtiyacı olan (alkol, pamuk, eter, flaster gibi) sıhhi tüketim maddeleri birim şefi veya servis uzman tabipleri tarafından hazırlanan ve Baştabiplerce tasdik edilen “servis istem kağıtları” karşılığında verilir ve her ay sonunda bunların ayrı ayrı toplamları “ Ecza Gelir ve Gider Cetveli” nin özel sütununa geçirilir.

e) Uyuşturucu maddelerin giderleri de, diğer ilaçlar gibi günlük ve aylık cetvellere geçirilmekle beraber, bu husustaki mevzuata uyularak özel defterine de kaydedilir ve özel reçeteleri ayrı bir dosyada saklanır.

f) Eczane ve eczacısı bulunmayan kuruluşlarda kullanılan ilaç ve pansuman malzemesi Baştabibin denetimi altında, varsa eczane sağlık teknisyeni yoksa Başhemşire, hemşire veya bu işte görevli sağlık memurları tarafından sarf edilir ve yukarıdaki fıkralara göre kayıtları yapılır.

HURDA VE KAYITTAN DÜŞME

MADDE 130- Kimsenin kusuru olmaksızın kırılan, eskiyen, bozulan, uçan ve kullanma süresi dolan ilaç ve sıhhi sarf malzemesi ile herhangi bir nedenle kendiliğinden etiketi düşmüş ve yazılar okunmayacak hale gelmiş olan ilaçlar için kayıttan düşme işlemleri Kurumun “Hurda ve Kayıttan Düşme Talimatı”na göre yapılır.

ÖZEL HASTA REÇETELERİNİN YAPILMAMASI

MADDE 131-Sigortalılarla, tedavileri Kurumca sağlanan memur ve hizmetliler dışında Kurum tabipleri tarafından yazılmış olsa bile özel hastalara ait reçeteler Kurum eczanelerinde yapılamaz. Ancak hayati önemi olan ve dışarıda bulunamayan ilaç ve gereçler, bu gibi hastaların tedavisine yetecek miktarda ve Baştabibin izni ile ödünç veya bedeli karşılığında verilebilir.

ACİL İLAÇ DOLABI

MADDE 132- Yataklı ve yataksız bütün sağlık kuruluşlarında, öncelikle acil serviste nöbetçi tabip veya nöbetçi hemşire odasında bir “acil ilaç dolabı” bulundurulur. Hemşirelerin sorumluluğu altında kalacak olan bu dolaptaki ilaçların eksikleri Başhemşire tarafından tamamlanır. Nöbet değişmelerinde hemşireler birbirlerine bu dolap muhteviyatını eksiksiz olarak devrederler.

Acil ilaç dolabında yapılacak ilaç giderleri özel bir deftere yazılır ve kullanılan ilaçların miktarları ,verilen hastanın adı, soyadı ve servisi,sigortalı ise sicil numarası, kullanıldığı tarih ile birlikte günü gününe kaydedilir ve kullanılan tabibe imzalattırılır.

Dolapta bulunan uyuşturucu maddelerin saklanması ve şartı özel hükümlerine tabidir.

Acil ilaç dolaplarında bulunması gereken ilaç ve tıbbi malzeme, Baştabip tarafından ilgili branş uzmanlarından oluşturulacak Komisyona bir zabıtla tespit ettirilir.

SOSYAL ÇALIŞMACININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 133- Sosyal Çalışmacının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hastaneye yatan her hastanın, uygulanan tedaviden en etkin şekilde yararlanması amacıyla ekonomik, sosyal, eğitici ve destekleyici çalışmalarda bulunur.

Hastanın ailesi ve yakın çevresi ile iş birliği yaparak onların da tedaviye yardımcı olmalarını sağlar.

b) Uzun süre yatacak hastalara, boş zamanlarını da değerlendirecek uğraşlar bulur.

c) Hastane ile diğer sosyal hizmet ve sağlık kuruluşları arasında iş birliği yaparak hastalara faydalı yardımlar sağlar.

d) Hastane sonrası kişisel ve ailevi sorunların çözümüne, toplumsal ve ekonomik koşulların yeniden düzenlenmesine yardımcı olur.

e) Öncelikle hastane personeli için, imkan nispetinde de yatan hastaların çocukları için açılan kreşler, gündüz bakım evleri ve emzirme yerlerindeki sorunları inceler ve önerilerde bulunur.

f) İş yerleri, işçi ve işveren kuruluşları ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olur.DİYETİSYEN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 134- Hastanedeki hizmet yerlerine göre Diyetisyenin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

A) Diyetisyenin İdari Görev ve Yetkileri:

Birden fazla Diyetisyen bulunan tesislerde kıdem, fakülteden çıkış tarihi ve mesleğindeki bilgi ve tecrübesi göz önünde bulundurularak, Baştabipliğin teklifi ve Genel Müdürlüğün onaylanması ile bunlardan birisine sorumlu Diyetisyen Görev ve Yetkisi verilir.

a) Sorumlu Diyetisyen Baştabibe bağlı olarak yataklı sağlık kuruluşunun ihtiyaçlarını göz önünde tutmak suretiyle bir çalışma programı hazırlar. Bunun uygulanmasını sağlar.

b) Diyetisyenler arasında iş bölümü yapar.

c) Mutfak ve yemekhane hizmetlerinin düzenli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesinden birinci derece sorumludur.Bu hususta gerekli temel ilkeleri tespit eder ve en iyi şekilde uygulanmasını sağlar.

d) Normal ve özel diyet alan hastalar ve personel için mevsimlik yemek listelerini tabii üyesi olduğu bir komite ile müştereken düzenler.

e) Sağlık tesisince satın alınacak beslenme ile ilgi maddelerin teknik şartnamelerinin hazırlanmasında bulunur.

f) Satın alınan beslenme ile ilgili maddelerin kabulünde görevli Muayene Komisyonunun tabi üyesidir.

g) Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin değerinden kayba uğramadan pişirilmesini ve servislere dağıtımını sağlar.

Hazırlanmış ve çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak saklanmasını sağlar ve denetler.

Beslenme ile ilgili lüzumlu görülen araç ve gereçleri tespit eder ve sağlanması için idareye bildirir.

h) Yemek servislerinin düzenli olarak yapılmasını, yemek yenen yerlerin ve yemek kaplarının modern usullerle temizlenmesini, yardımcı elamanlar aracılığı ile sağlar ve denetler.

Ayrıca mutfak personelinin hizmet içi eğitimini yaptırır.

Beslenme ile ilgili seminer ve konferanslara katılır.

B) Diyetisyenin Tedaviye İlişkin Görev ve Yetkileri:

a) Servis uzmanınca tespit edilen esaslara göre hastaya diyet tertip eder.Hastanın istek ve alışkanlıklarını ve hastane imkanlarını göz önünde tutmak suretiyle yiyebileceği besin türlerinden diyet planını tanzim eder.

b) Özel diyetlerin hazırlanma ve pişirilmeleri hakkında ilgililere direktif verir.Özel diyet mutfağının çalışmalarını ve diyet hazırlanmasını düzene koyar ve denetler.Gerektiğinde özel diyeti demonstrasyon yolu ile kendisi hazırlar.

c) Süt çocukları ile küçük çocuklar için mama ve özel diyetlerin hazırlanma, pişirilme ve dağıtılma esaslarını tespit ederek ilgililere hazırlattırır.Gerektiğinde mamaları kendisi hazırlamak suretiyle personele gösterir.

d) Diyet tepsilerini kontrol eder.Diyetlerin cins, miktar, nitelik, görünüş, sıcaklık, soğukluk vesaire bakımından, hastalara önerilen ve tertip edilen diyete uygun olup olmadığını, dağıtımdan evvel görür, dağıtımın düzenli yapılması için gerekli tedbirleri aldırır.

Mutfakta hazırlanan yemeklerin, kaliteleri bozulmadan hastalara dağıtılmasını sağlar.

e) Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini denetler.Artıkların miktarını tespit ederek, hastanın her gün tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse tabibe bilgi verir.

Hastayı diyeti hususunda aydınlatır.

f) Hastaneden ayrılan hastalara tasfiye edilen diyet şeklini evlerinde uygulamaları için fikir verir.Örnek listeler hazırlayarak hastayı diyeti hususunda eğitir.

g) Servis mutfaklarının hijyen standartlarına uygun olarak işlemesini,yardımcı elamanlar aracılığı ile sağlar ve denetler.

BAŞHEMŞİRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 135- Başhemşire; Yüksek Hemşirelik Okulu veya Sağlık Meslek Lisesi mezunu olup, iyi sicil almış hemşireler arasından, Baştabibin teklifi ile Genel Müdürlükçe atanır.

Başhemşire; Hemşirelerin, ebelerin, sağlık hizmetinde çalışan sağlık memurlarının (Biyolog, Laborant ve Sağlık Teknisyenleri hariç )bu hasta bakıcılarla hasta bakımından ve servislerin temizlik işlerinde çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin birinci derecede amiri olup, görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

A) Emri altında bütün personelin göreve devamlarını,düzenlenen cetvellere göre nöbet tutmalarını, bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görevlerin zamanında ve gereğince yapılmasını sağlar ve denetler.

B) Başhemşire hasta bakımı ve tedavi uygulaması hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olup, hizmetlerin yapılması sırasında gördüğü eksik ve kusurları giderir. Yapamadığı veya yetkisi dışında kalan işleri zamanında Baştabibe bildirir.

C) Hasta bakımı ile ilgili hususları özellikle hastaların temizlik, yatıp kalkma ve ilaçlarının vaktinde verilip verilmediğini denetler. Diyetisyenin bulunmadığı yerlerde onun görevlerini yapar.

D) Kuruluşun genel düzen ve temizliğini, hasta ziyaretinin servislerde kontrolünü yapar.

E) Kendi emri altındaki sağlık personelinin mesleki bilgi ve yeteneklerinin gelişmesine yardım eder. Bu amaçla onlara hasta bakımı, beslenme ve tedavi özelliklerini ve hastalara karşı gösterilecek şefkat ve ihtimamın önemini canlı örneklerle öğretir.

F) Temiz ve düzenli giyimine ve davranışlarında, konuşmalarında, nezaket kurallarına uyma bakımından onlara örnek olur.

G) Personel Yönetmeliğine göre ilgili personelin gizli sicil raporlarını düzenlenir.

H) Emrindeki personelden, sözlü uyarmalara rağmen kusurlarını sürdürmeye devam edenler hakkında gerekli işlem yapılmak üzere durumu gerekçeleri ile birlikte idareye bildirir.

İ) Başhemşire, emrindeki yardımcı sağlık personelinin çalışma yerlerinin tayin edilmesi ve ünite içinde icap eden nakillerinin yapılması hususlarında görüşlerini Baştabibe bildirir ve verilen talimatı uygular.

J) Emrindeki personelin nöbet ve izin cetvellerini düzenler.

K) İşi ve hemşiresi az olan kuruluşlarda Baştabiplikçe gerekli görüldüğü takdirde hemşirelik hizmetlerini de yapar.

L) Doğumevlerinde bu görevler Başebeye verilebilir.

M) İşleri yoğun olan yataklı sağlık kuruluşlarında Başhemşireye yardımcı olmak üzere bir veya birden fazla hemşire Baştabip tarafından idari görevle vazifelendirilebilir.Bunlar Başhemşirenin vereceği görevleri yapmakla yükümlüdürler.Başhemşirenin bulunmadığı hallerde bunlardan birisi Baştabibin tensibi ile Başhemşirenin görev ve yetkilerini üstlenir.

KAT SORUMLU HEMŞİRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 136- Hemşire adedi müsait olan sağlık kuruluşlarında katlardaki hemşirelik hizmetlerini kontrol etmek, katlarda işbirliği ve disiplini sağlamak amacıyla Baştabiplerce “kat sorumlu hemşireliği”ihdas edilebilir.

Hastanelerin yapılışına göre bir kata 2 sorumlu hemşire verilebileceği gibi, birden fazla kata bir sorumlu hemşire de tahsis edilebilir.

Kat sorumlu hemşiresi, katında bulunan hemşireler, ebeler ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin amiridir.

Katındaki birim şef ve servis uzmanlarının görüşlerini de almak suretiyle, bu personel arasında iş bölümü yaparak, birim ve servislerdeki hasta bakımı, tedavi uygulaması ve diğer hemşirelik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlar.Bu maksatla personelin çalışmalarını yakından izleyerek denetler ve kat personelinin izin ve nöbet işlerini düzenleyerek Başhemşireye bildirir.

Birim ve Servislerin ihtiyaçlarını tespit ederek tek elden teminini sağlar.Araç, gereçlerin ve her türlü sarf malzemesinin yerinde ve iyi kullanılmasına; su, elektrik ve havagazı gibi genel ihtiyaç maddelerinin lüzumsuz israfının önlenmesine itina gösterir.

HEMŞİRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 137- Hemşirelik hizmetleri, tedavi uygulamasının ve hasta bakımının temelini teşkil eder. Bu bakımdan her serviste bu hizmetlerin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini teminen mevcut hemşirelerden birisi birim şefi veya servis yetkili uzmanı tarafından “servis sorumlu hemşiresi “ olarak görevlendirilebilir.

Hemşire, görev yaptığı bölümlerdeki hizmetlerden birinci derecede sorumlu olup, bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde yazılı olanlardan başka aşağıdaki görev ve yetkilerle de yükümlüdür:

a. Servis hemşiresi, hastaneye yatırılan hastaların servis protokol defterine kaydederek yatak numarasını hanesine yazar, hastanın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle ruhsal tepkileri ile genel alışkanlıklarını değerlendirir. Moral gücünü olumlu yönde geliştirecek gerekli ortamı ve güveni sağlar. Hastaları tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlar.

b.Hemşire, sabah çalışmalarına servisin ve hastaların genel temizliğini yaptırmakla başlar; hastaların hal ve hatırlarını sorar, derecelerini alır, nabız ve teneffüslerini sayar, derece kayıtlarına traselerini çizer. (nabız kırmızı, ateş siyahı teneffüs mavi kalemle çizilir.)

c.Hemşire, vizite esnasında aldığı notlardan gerekenleri viziteden sonra servisin günlük tedavi defterine veya bunun yerine kullanılan günlük tedavi fişlerine, hasta yatak numarası sırasına göre kaydedip karşılarına ilaç, enjeksiyon, lavman, sıcak, soğuk tatbikat, röntgen vesair muayenelere hazırlık gibi işlemlerin uygulanacakları saatleri de yazar. Bunlar yapıldıkça yanlarına asarak koyar.

d.Hemşire hastaların tedavi için lazım gelen bütün kayıt, bakım ve tedavi uygulamalarını mesleğinin icapları ve tabiplerin tariflerine göre yapmakla yükümlüdür. Hastaların günlük ilaçlarını eczaneden alır ve hastalara dağıtır. İlaçları dahilen veya haricen kullanılacağına göre bizzat içirir veya tatbik eder. Enjeksiyonları tekniğine uygun olarak yapar ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek kaydedip imzalar.

f. Ağır ve ameliyatlı hastaları sık sık kontrol eder, gördüğü önemli hususları müdavi tabibe veya nöbetçi tabibe haber verir.

g.Tüm hastaların ilaçlarını zamanında bizzat içirir veya uygular. Yemeklerinin usulüne uygun olarak verilmesini sağlar. Kendisine bırakılan pansuman ve tedavileri bizzat yapar.

h.Hastalara iyi muamele eder, onların dertlerini dinler, teselliye muhtaç olanları ve ameliyat heyecanı içinde bulunanları tekfiye ve teskin eder.

ı.Uzmanlarca analizine lüzum görülen materyali hastalardan alır ve laboratuvara gönderir.

j.Serviste yemek dağıtımını, hastaların yemek yemelerini izler, kendisi yemek yiyemeyecek durumda olan hastaların bizzat yemeğini yedirir. Banyo yapacakları hasta bakıcı ile banyoya gönderir.Gidemeyenlerin yataklarında temizliğini yapar veya yaptırır.

k.Servis hemşiresi, her hafta Pazartesi sabahı eczaneden servis dolabında bulunması gerekli olan sıhhi sarf malzemesi ile ilaçları istem belgesi karşılığı alır. Bu ilaçları birim şefi veya uzmanının direktifi ile ve onun sorumluluğu altında hastalara her defasında bir doz olmak üzere kendi eliyle verir. Sarfiyatını kendisinde bulunan deftere kaydeder. Eczaneden alınan bu ilaçların sarfı bu defter üzerinde yapılır. Servis hemşiresi bunların saklanması ve harcanmasından sorumludur.

Hastalara dolaptan verdiği ilaçları tabelalarına renkli kalemle yazar ve bunların ecza kopya defteri veya tabela ile eczaneden günlük alınan ilaçlar arasında tekrar alınmamasına dikkat eder.

l.Hemşire, kendisine teslim edilen demirbaş eşya ile alet, ilaç vesair malzemeyi iyi bir şekilde muhafazaya ve bunları yerine göre kullanmaya ve ilgili tabipler tarafından istendiği zaman hazır bulundurmaya mecburdur. Bunların dikkatsizlik ve israf suretiyle ziyan olmalarını önler. Bu gibi şeylerin kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybından sorumludur.

m. Hemşire, birim ve servislerin genel hizmetlerinin ve temizliklerinin yolunda gitmesini sağlar ve sürekli olarak kontrol eder. Hastaların yatak, çamaşır ve vücut temizliklerine dikkat eder. Gördükleri noksanlıkları giderir. İlgili sağlık teknisyen ve ebenin bulunmadığı yerlerde ameliyathane, doğum ve pansuman odalarının temizlik ve düzenini sağlar. Her an yapılacak ameliyat ve müdahaleler için gerekli malzeme, alet ve cihazları hazır bulundurur. Sterilizasyon, asepsi,ve antisepsi işlerine nezaret eder.

n. Ameliyathane hemşiresi, ameliyathane sağlık teknisyeninin bulunmadığı yerlerde onun görev ve yetkilerini üzerine alır.

Ayrıca görevlisi bulunmadığı hallerde sterilazatör ve otoklavların bakım ve işletmesi ile de yükümlüdür.

o. Laborantı bulunmayan yerlerde, laboratuvarda görevli hemşire, uzmanların gözetimi altında gerekli tahlilleri ve muayeneleri yapar. Rapor ve neticelerini deftere kaydeder. Tahlil raporlarını imzalattıktan sonra ait olduğu birim veya servislere gönderir. Cihazları kullandıktan sonra temizler veya temizletir ve her zaman hazır bir halde bulundurulmasını sağlar.

p. Laboratuvarda görevli hemşire, amirleri tarafından kendisine verilmiş olan prodüvi şimik ve analitik maddelerin kayıtlarını tutar ve harcamalarını günü gününe deftere işler.

q. Diyetisyen bulunmayan kuruluşlarda servis hemşiresi diyet yemeklerinin verilen formüllere uygun olarak hazırlanmasını sağlar.

r. Doğumevi ve doğum servislerinde görevli hemşire, annelere doğumdan evvel ve sonraki bakımları ile çocuklarının bakımı hakkında bilgi verir.

s. Hemşire, kendi çalıştığı bölümde (birim, servis, poliklinik, laboratuvar,ameliyathane vb.) görevli yardımcı hizmetler sınıfı personelin amiri olup, onların devamlarını ve çalışmalarını denetler. Görevlerinde becerikli ve bilgili olmalarının sağlamak amacıyla sürekli onları eğitir.

EBENİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 138- Sağlık Kuruluşlarında ebe de hemşire gibi hizmet görür.Bu yönetmelikte yazılı hemşirenin görev ve yetkileri ile yükümlü olup, onlara tanınan haklardan da faydalanır.Bunlardan başka ebe, mesleğinin özellikleri nedeniyle aşağıdaki görevleri de yapar:

a) Ebe, doğum yapacak kadınları doğuma hazırlar.Doğumu takip eder, çocuk kalp seslerinin rehin kotraksiyonlarını izler, doğum takip fişine işler; yetkileri içinde bulunan tedbirleri alır; normal doğumları yaptırır. Yetkileri dışında kalan hususlarda doğumların seyri sırasında vukua gelecek arızalardan asistan veya uzmana derhal bilgi verir.

b) Mesleki bilgilerine göre doğan çocuğun ilk temizlik ve bakımını yapar. Göbek kesimi ve pansumanı gibi işleri tamamlayarak çocuğun cinsiyetini, boy ölçüsünü, ağırlığını, teneffüs ve nabız durumunu, varsa çocuğun vücudundaki anormallikleri, plasenta ve kordonun özelliklerini tespit ederek tabelasına kaydeder.

Doğan çocukları usulüne göre protokol defterine geçirir.Hasta kabul servisine bildirilecek bilgiyi hazırlar ve birim şefi veya servis uzmanına imzalatarak ilgili personele gönderir.

c) ikiz veya daha fazla sayıda doğan çocukların doğum sıralarında doğum aralıklarını ve her çocuğun ayrı ayrı olmak üzere (b) fıkrasında yazılı hususları tespit eder.

d) Asfiksi halende doğan çocukları normal duruma getirmek için gerekli acil tedbirleri alır ve uzman tabip veya asistanları derhal haberdar eder.

e) Doğan çocukların birbirlerine karışmaması için gerekli işlemleri yapar.Çocuk bakımı hakkında annelere her türlü yardımda bulunur. Loğusa kadının klinikten çıkıncaya kadar temizlik ve pansumanlarını yapar.

f) Yataksız sağlık kuruluşlarında görevli ebeler, gerektiğinde doğumları sigortalıların evinde de yaptırır. Komlikasyonlu doğumları Kurumun yataklı sağlık kuruluşlarına, bulunmayan yerlerde Devlete ait Doğumevine veya hastaneye naklini temin eder.

SAĞLIK MEMURUNUN GÖREVLERİ

MADDE 139- Sağlık memurları kendisine verilen görevlere göre 70. maddenin (a) fıkrası ile 71. ve 137. maddede yazılı görev ve yetkilerle yükümlüdür. Bunlar öncelikle yataksız sağlık kuruluşlarında görevlendirilir.

HASTABAKIMINI SAĞLAYAN HİZMETLİNİN GÖREVLERİ

MADDE 140- Hasta bakımını sağlayan hizmetlinin (Hastabakıcının ) görevleri şunlardır:

a) Hastaların her türlü hizmetlerine bakar. Kendisine ayrılan hasta odalarını ve salonlarını temizle Yataklarını hazırlar ve düzeltir. Başhemşire,(Doğumevlerinde Başebe) hemşire ve ebe tarafından verilen görev ve hizmetle ilgili emirleri yerine getirmekle yükümlüdür.

b) Görevleri sırasında gördükleri önemli olayları, durumu ağırlaşan veya herhangi bir müdahaleyi gerektiren hastaları nöbetçi hemşireye veya birim veya servis hemşiresine derhal bildirir.

c)Kendisine teslim edilen araç, gereç, çamaşır, yatak bakımları ve temizlik malzemesini muhafaza ile bunların her türlü israflarına mani olur. Bozulmamasına ve kaybolmamasına, hususi maksatlarla kullanılmamasına dikkat eder.

HASTANE MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 141- Hastane Müdürlüğüne öncelikle; hastane idareciliği konusunda yüksek öğrenim veren Fakülte, Akademi ve diğer Yüksekokul mezunu olanlar atanır. Ancak, bu vasıfları haiz aday bulunmadığı takdirde temel eğitimi idare ve işletmecilik olan diğer Fakülte, Akademi veya yüksek okul mezunları da atanabilir.

Hastane Müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

A) Baştabipliğe bağlı olarak Sağlık Kuruluşunun idari, mali ve teknik hizmetlerini, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Müdürlük emirleri ve Baştabipliğin görevle ilgili direktifleri uyarınca yürütür ve denetler.

B) Kuruluşun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit eder; bunların temin çarelerini araştırır ve gerekli gördüğü tedbirleri alır.

C) Sağlık, Yardımcı Sağlık Personeli ile Hastabakıcılar, poliklinik, servis ve laboratuvarların ve ilgili bölümlerin hasta bakımı ve temizlik hizmetlerinde görevli hizmetli personeli dışında kalan personeli yönetir.

Bunların mesaiye devamlarını kontrol eder, izin ve görev yerlerini düzenler, vardiya ve nöbet işlerini mevzuata uygun olarak yürütür.

D) Kendisine bağlı personelin yıllık izin cetvellerini düzenler. Hastalık, izin ve geçici görevleri nedeniyle kuruluştan ayrılacakların yerine, onların hizmetlerini yürütecek personeli görevlendirir.

E) Personelin özlük işleri ile hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlar.

F) Disiplin kurulu ve personel sınav komisyonu toplantılarına asli üye olarak katılır.

G) Malzeme Servisi ile ilgili işlemleri denetler ve demirbaşların mevzuata uygun olarak kayıtlarının tutulmasını ve muhafazasını sağlar.

H) Hasta kabul, kütüphane, arşiv, istatistik ve morg işlerinin düzenli yürütülmesini temin eder.

İ) Telefon santrali, bahçe, kalorifer hizmetlerinin en iyi şekilde yapması için gerekli tedbirleri alır.

J) 85. maddenin (e) ve (f) fıkraları ile 205. maddeye göre konsültasyon veya sağlık kurulu için çağrılan uzmanlara verilecek ücretlerin ödenmesini sağlar.

K) Atanmaları mahalline bırakılmış personelin atama, terfi ve cezalandırılması hakkındaki tekliflerini Baştabipliğe bildirir.

L) Personel yönetmeliğine göre ilgili personelin gizli sicil raporlarını düzenler.

M) Kuruluşun, yetkisine bırakılmış her türlü satınalma işlerini düzenler.

N) Yetkili memur tarafından düzenlenen günlük iaşe tabelasını inceleyip imzalar.Ambardan çıkacak veya dışardan gelecek yiyecek maddelerinin vaktinde mutfağa teslimine engel olan güçlükleri Satınalma Talimatındaki esaslara göre giderir. Yazışmaların kayıtların ve dosyaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar.

O) Kuruluşta gerekli emniyet tedbirlerini alır. Sivil Savunma Uzmanı yoksa seferberlik, sivil savunma, deprem, su baskını ve yangın gibi olağanüstü haller için genel olarak Devlet Kuruluşları İdare Amirlerine yüklenmiş görevleri yapar.

Ö) Kendisine bağlı olarak çalışan personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları . hizmetlerde koordinasyon sağlar.

P) Kendisine bağlı personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının mevzuat ve emirlere uygunluğunu sağlar ve denetler.

R) Kadrosu veya memuru bulunmayan görevlerin yürütülmesini sağlamak için mevcut personel arasında iş bölümü yapar.

HASTANE MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 142- Sağlık Kuruluşunun idari, mali ve teknik işlerinin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardım eder ve onun direktiflerine göre hizmet görür.Yönetimi kendisine bırakılan servislerin düzenli ve mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlar ve denetler.

MUHASEBECİLER VE MUHASEBE PERSONELİ

MADDE 143- Muhasebeciler ve muhasebe personeli, idari yönden Hastane Müdürüne bağlı olarak çalışır.

Muhasebe personelinin, mali kayıtlar ve işlemleriyle ilgili görev, yetki ve sorumlulukları “ SSK Muhasebe Talimatı “hükümlerine göre yürüttürür.

Bünyesinde muhasebe teşkilatı bulunan sağlık kuruluşlarında mali kayıtlar ve işlemler o ünitenin Muhasebe Servisince, muhasebe teşkilatı bulunmayan ünitelerde ise bu işler Genel Müdürlükçe verilecek direktiflere göre yürütülür.

PERSONEL SERVİSİ SORUMLUSU ŞEFİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 144- Personel servisi sorumlusu şefin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Personel Servisinden sorumlu şef, yataklı sağlık kuruluşlarında çalışan bütün personelin özlük işleri (Kadro, terfi, nakil, izin, sicil, atama, emeklilik, sigorta, disiplin, sınav, askerlik, vekalet, sosyal yardımlar, imza yetkileri) ile tahakkuk (maaş, ücret,fazla mesai, acil vaka ve nöbet tazminatı ve harcırah) işlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar.

b) Toplu-iş Sözleşmeleri, “İstirahatı Gerektiren Hastalık Halinde İstirahatı Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Yönetmeliği” ile Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği görevler ile Hastane Müdürünün kendisine verdiği diğer hizmetleri yapar.

c) Ünite Disiplin Kurulu ve Sınav Komisyonu Raportörlüğünü yapar.

d) Bütün personelin şahsi dosyalarının düzenli ve gizli olarak tutulmasından resen sorumludur.

e) Servise bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve denetler.

MALZEME SERVİSİ SORUMLUSU ŞEFİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 145- Malzeme Servisi Sorumlusu Şefinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yataklı sağlık kuruluşunun ilaç ve sıhhi sarf malzemesi dışında kalan bütün ihtiyaçlarının teminini sağlar.

b) Servisinde görevli ayniyat, ambar, iaşe ve mübaya işleri ile görevli memurların çalışmalarını düzenler ve denetler.

c) Yıl sonu, servislerde ve hastanenin diğer kısımlarındaki malzemeyi saydırıp kayıt kontrolü yapılmasını sağlar.

d) Demirbaş, cihaz, motor ve araçların iyi kullanılması için ilgilileri uyarır. Belirli zamanlarda bakımlarını yaptırır.

e) Telefon ve motorlu araç kullanma talimatlarının uygulanmasını sağlar.

f) Hastane Müdürünün görevle ilgili diğer emirlerini de yerine getirir.

HASTALIK SİGORTASI SERVİSİ SORUMLUSU ŞEFİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 146- Hastalık Sigortası sorumlusu Şefin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.a) Sigortalı ve sigortalının eş ve bakımı ile yükümlü olduğu çocukları ile ana ve babalarının, emeklilerle eşleri ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ile ana babalarının, sigortalının hak sahibi dul ve yetimlerinin, Kurum mevzuatına uygun olarak hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işlemlerinin yapılmasını sağlar.

b) Sözleşmeli tabip ve müesseselerle olan ilişkilere ait işlemleri düzenli şekilde yürütür.

DIŞ MÜNASEBETLER SERVİSİ SORUMLUSU ŞEFİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 147- Dış ülkelerde çalışan işçilerle bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, bu ülkelerle yapılan Sosyal Güvenlik sözleşmelerinden doğan işlemlerine bakar.

EVRAK SERVİSİ SORUMLUSU ŞEFİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 148- Kuruluşa gelen ve giden evrakın Kurum mevzuatına uygun olarak ilgili servislere tevziini yapar.Dosyalama işlemleri idari ve tıbbi arşivin düzenli çalışmalarını sağlar.

Basılı evrak ihtiyacını zamanında tespit eder ve teminini sağlar.

AYNİYAT MUTEMEDLİĞİ SORUMLU MEMURUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 149- Genel Müdürlük Ayniyat Mutemetleri Vazife ve Salahiyetleri Talimatı uyarınca, kuruluşta mevcut her nevi eşya, alet ve levazım ile demirbaş ve mefruşatı bağlı bulunduğu ünite adına teslim alır; teslim aldığı eşyayı cisimlerine göre bu maksatla tutacağı kalamozaya işler.

Buların sarf ve kayıttan düşme işlemlerini yapar ve bu işlemlere ait kayıtları tutar.

İkinci derece ayniyat mutemetliğine telim edemediği her türlü malzemenin muhafazası ile yükümlüdür.

İAŞE SORUMLU MEMURUNUN GÖREV LERİ

MADDE 150- Hastalara tabiplerce yazılan ve servislerce idareye verilen rasyon cetvellerine göre günlük tüketim maddeleri tabelalarını ve deney hayvanları bulunması halinde bunları günlük yem miktarlarını gösterir cetvelleri düzenler, onaylamak üzere Hastane Müdürüne verir.

SATINALMA SORUMLU MEMURUNUN GÖREVLERİ

MADDE 151- Kuruluşun yetkisine bırakılmış her türlü satınalma işlerini, bu husustaki Yönerge, Genelge ve Hastane Müdürünün emirlerine göre yürütür.

Satınalma Komisyonunun raportörlüğünü yapar.

DANIŞMA SORUMLU MEMURUNUN GÖREVLERİ

MADDE 152- Danışma sorumlu memuru, kendisine müracaat eden hasta ve iş sahiplerine, nezaketle ve anlayabilecekleri şekilde gereken bilgileri vermek suretiyle yol gösterir ve onlarla hastane ile olan sorunlarında yardımcı olur.

POLİKLİNİK FİŞ SORUMLU MEMURUNUN GÖREVLERİ

MADDE 153- Poliklinik Fiş Sorumlu Memurunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

A) Polikliniğe gelen hastalara sıra numarası verir. Polikliniğe muayeneye gelen sigortalıların vizite kağıdı ile sigorta sicil kartlarını veya resimli kimlik belgelerini ve tedavi kartı kullanılmayan yerlerde sağlık karnelerini kontrol eder.

Bu belgeleri bulunmayanları acil değilse muayeneye göndermez.Acil olanları ise bir taraftan bekletmeden muayeneye sevk ederken, bir taraftan da muayene ve tedavi ücretlerinin tahsili için gereken işlemleri yapar.Yanında parası olmayan acil vakaları da bekletmeden muayeneye sevk eder. Ancak, ücretlerin bilahare tahsil edilebilmesi için hastanın kendisinden veya yakınından iş ve ev adresi ile hüviyet tespitini yaptıktan sonra gerekli taahhüt belgesini alır.

B) Bütün kayıtları ve istatistik çalışmaları biten tedavi kartları ile vizite kağıtlarının Arşiv talimatına göre saklamak üzere teslim alır ve eklerini raptederek sigorta sicil numara sırasına göre müracat yerindeki kartoteks dolaplarına yerleştirir.

Fiş memuru bunların saklanmasından ve kartoteksin düzeninden sorumludur.

C) Ölen sigortalıların tedavi kartının sağ yukarı köşesine yeşil kalemle büyük bir (+) işareti, karşısına da “ölmüştür” kaydını koyar.

Bu kartları kartoteksin genel sırasından çıkarıp özel bir gözde yine sıra numarası ile muhafaza eder.

D) Sağlık Kurulu karar özet kağıtlarını, yol parası ödenmesi gereken sigortalılar için lüzumlu belgeleri düzenler.

E) Müracaat eden hastaların istatistik cetvellerini günü gününe hazırlayarak ait olduğu makama verir.

HASTA KABUL SERVİSİ SORUMLUSU MEMURUNUN GÖREVLERİ

MADDE 154- Hasta kabul memurluğu, hastane-halk ilişkilerinin en yoğun bulunduğu bir yer olması nedeniyle, hasta kabul servisi sorumlu memuru da bu ilişkilerin olumlu yönde gelişmesini sağlayabilecek nitelikte ve görevinin bilinci içinde, hasta ile yakınlarına karşı güler yüzlü, sabırlı, anlayışlı ve güven verici bir kişiliğe sahip bulunmalıdır.

Hasta Kabul Servisi Sorumlu Memuru, Yönetmeliğin 45,46,47,50,51,54 ve 56.maddelerinde yazılı olanlardan başka aşağıdaki görevleri de yapar.

a) Hasta kabul yerinin temizliğini, buranın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

b) Giren hastanın giyim ve değerli eşyalarını teslim alıp, buna ait tesellüm belgesini düzenler.Bunlardan değerli eşyaları bir kasada saklar.Emanete bırakacak parası varsa vezneye yatırır.Diğer eşyaları da kuruluşun koyduğu usullere göre dolap veya askılarda bozulmayacak, rutubet almayacak, güve yemeyecek, buruşmayacak ve sık sık havalanacak şekilde muhafaza eder.Bu eşyaları, çıkışında hastaya imza karşılığında teslim eder.

c) Yatırılacak hastanın kimlik belgesine göre “ hasta kabul defteri “ nin ve bütün bölümlerini gerektiği şekilde doldurur.Bu hastaların ilaç ve yiyecek tabelalarını çıkarır.Kendini bilmeyecek durumda olan ve üzerinde kimliğini gösterecek bir belge bulunmayan hastalar hakkında gerekli işlem için Hastane Müdürüne derhal bilgi verir.

Ücretli hastalara ait tabelaların görünür yerine “ ücretli “ damgasını basar ve çıkışından da ücret işlemleri tamamlanmamış olanların durumunu Hastane Müdürüne bildirerek alacağı talimata göre işlem yapar.

d) Bulaşıcı bir hastalık kuşkusu ile giren veya yatırıldıktan sonra böyle bir hastalığı olduğu servisçe bildirilen hastaların giyim eşyalarının usulüne uygun olarak dezenfeksiyon ve temizliğini yaptırır.

e) Servisten bildirilecek doğumları hasta kabul defterine kaydederek bunlar için de tabela çıkartır. Anne ve çocuğun adını, soyadını ve protokol numaralarının karşılıklı olarak her iki tabelaya işler, çıkışlarında anne ve çocuğun tabelalarını ayrı ayrı dosyalar.Özel Kanuna göre Nüfus İdaresine bildirilecek doğum belgesini hazırlayıp idareye verir.

f) Hasta kabul servisi kayıtlarını, muhalefat defteri dahil eksiksiz, okunaklı şekilde tutar.Buradaki bütün defter ve dosyaları itinayla muhafaza eder.

g) Sağlık kuruluşuna giren, çıkan hastalarla ölen ve doğanlara ait günlük listeyi hazırlayıp ertesi gün sabahleyin idareye verir.Belirli zamanlarda verilmesi gereken istatistik cetvellerini düzenler.AMBAR MEMURUNUN GÖREVLERİ

MADDE 155- Ambar Memurunun başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Ambara girecek ve buradan çıkacak her türlü maddenin kabul, giriş ve çıkış işlemlerini bu yoldaki Kurum mevzuatına göre yürütür.

b) Ambarın düzen ve temizliğini sağlar.Her türlü maddeleri özelliklerini kaybetmeyecek ve bozulmayacak şekilde muhafaza eder.

c) Ambarın sayım ve tartılarını ilgili mevzuat ve gereğince zamanında yapar.Görülecek noksan ve fazlalıkları Kurumu Fire Talimatnamesine göre tespit ederek neticeyi Hastane Müdürüne bildirir.

d) Ambarda bulunması gereken her türlü ihtiyaç maddelerinden azalanlarla, uzun zaman sarf edilmeden kalıp özelliklerini kaybetme durumu gösterenleri tespit ederek vaktinde Hastane Müdürüne bildirilir.

e) Ambara girecek maddelerin tesellüm komisyonunda tabii üye olarak bulunur.Bunlara ait tutanak ve gerekli diğer belgeleri düzenler.Şartnamesine uygun olmayışı veya diğer nedenlerle Komisyonca reddedilen acil ihtiyaç olanlar için Hastane Müdürüne bilgi vererek teminin sağlar.

f) Usulüne göre düzenlenip onaylanmış günlük genel tabeladaki erzak vesaireyi 198.madde gereğince ambardan çıkarıp ilgililere teslim eder.

ARŞİV SORUMLU MEMURUNUN GÖREVLERİ

MADDE 156- Arşiv sorumlu memuru görevini Arşiv Talimatı Hükümlerine ve 114. maddede belirtilen esaslara göre yürütür.

Hasta dosyalarını arşiv tekniği bakımından kontrol ile noksanlarını tamamlattırıp düzenli bir şekilde yerleştirir.Hastaların yeniden gelişmelerinde ilgili uzmanın isteği üzerine eski dosyasını çıkarır.

Tabiplerin inceleme ve araştırma yapmak, makale, tez, istatistik ve rapor hazırlamak gibi bilimsel çalışmalarda ve günlük arşiv araştırmalarında kendilerine yardımcı olur.

Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurup ilgisi olmayanlara dosya vermez.

Arşivin genel düzen ve temizliğini sağlar.KÜTÜPHANE SORUMLU MEMURUNUN GÖREVLERİ

MADDE 157- Kütüphane memuru görevini, Genel Müdürlük Kütüphane Talimatına ve aşağıdaki esaslara göre yürütür.

a) Mevcut kitapların, yazarın adı, kitabın konusu veya kitabın adına göre kataloglar düzenleyerek kartlara geçirilmesini sağlar.

b) Yeni gelen kitapları, konu, yazar adı ve kitabın adını belirtmek suretiyle ilgililere duyurur.

c) Okuyuculara imza karşılığında verilen kitapların kime verildiğini kitabın adı, katalog numarası ve verildiği tarih ile beraber deftere kaydeder ve süresinde iade edilip edilmediğini izler.

d) Kitapların bakım ve onarımları ile ciltlenme işlemlerini sağlayıcı tedbirler alır.

e) Kitaplığın genel düzen ve temizliğini sağlar.

FOTOĞRAFÇININ GÖREVLERİ

MADDE 158-Fotoğrafçı; Bilimsel çalışmalar, araştırmalar eğitim ve yayın için lüzumlu tıbbi fotoğrafları ve filmleri ilgililerin isteklerine en uygun şekilde beyaz-siyah veya renkli olarak çekmek ve istenen reprodiksüyonları yapmakla yükümlüdür.

Hastaların, büyük, küçük doku örneklerinin, levhalarını, aletleri ve çeşitli ameliyat usul ve safhalarının fotoğraf ve filmlerini çeker.

Bilimsel geliştirici çalışmalara katılarak ilgililere yardımcı olup,

Çekilen fotoğrafların bir örneğinin hasta dosyasına konmasını sağlar.Bunların bir örneği ile negatifleri, film ve slaytları arandığında bulunacak şekilde arşivler ve bu arşiv için soyadına ve hastalığına göre kartoteks tutar.

Fotoğraf araç, gereç ve laboratuvarının temiz ve düzenli olmasını sağlar.

SANTRAL SORUMLU MEMURUN GÖREVLERİ

MADDE 159- Bir kuruluşun telefon santralinin iyi çalışması genellikle o kuruluşa güven duyulmasını sağlar.Onun için Santral Memuru her zaman kuruluşu temsil ettiğini bilerek çok dikkatli olmak ve nezaket kurallarına bağlı kalmak zorunda olup, görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Dışardan ve içerden vaki konuşmalara açık düzgün ve nazik bir dille mukabele ederek isteklerin, imkan nispetinde süratle yerine getirmekle yükümlüdür.

b) Acil durumlarda sorumluluğun idraki içinde ne şekilde hareket edeceğini ve kime haber vereceğini iyi bilmek durumunda olup, kısa zamanda en uygun kararı vermek için gerektiğinde ilgili amirlerine danışarak hareket eder.

c) Santral memuru hiçbir şekilde santrali boş bırakıp bir yere ayrılamaz.

d) Sürekli olarak santralin düzen, temizlik ve bakımını sağlar.

SAĞLIK KURULU SORUMLU MEMURUNUN GÖREVLERİ

MADDE 160- Hastane Müdürüne bağlı olarak Sağlık Kurulu Başkanının emrinde aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yönetmeliğin Sağlık Kurulu ve ilgili maddelerinde geçen bütün yazı işlerini yürütür.

b) Kurula girecek hastalara ait varsa eski raporlarını da kurula sunmak üzere hazırlar.

c) Raporları daktilo eder veya ettirir.

d) Karara esas olan bulguları rapor defterine aynen geçirir.

e) Muayene fişlerini düzenler.

f) Raporları imzalatıp onaylattıktan sonra ilgili daireler gönderir.

g) İşi biten belgelerin yerlerine gönderilmesi ve dosyalarına yerleştirilmesi işlerini günü gününe yapar.

İSTATİSTİK SORUMLU MEMURUNUN GÖREVLERİDBBBBBBBBB

MADDE 161- İstatistik sorumlu memurunun en az lise mezunu olmasını ve yeterli derecede istatistik kursu görmüş bulunması gerekli olup, görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İstatistik sorumlu memuru, sağlık kuruluşunca yapılması mümkün olan istatistiki değerlendirmeler için gerekli tablo ve grafikler hazırlanır.

b) Hastanede tutulan tüm istatistik formlarını düzenli ve usulüne uygun olarak doldurup ilgili makama zamanında gönderir.

c) İstatistiki formlarla ilgili dosya ve kartoteks sistemini kurar.MUTFAK HİZMETLERİ

MADDE 162- Mutfak hizmetlerini amacı; yemekleri, kaliteli, lezzetli, besin değerleri tam ve yeterli, temiz, iştah açıcı görünümünde pişirmek, ilgililerin isteklerine ve hijyen şartlarına uygun olarak hazırlamaktır.

Mutfak ve eklentileri, kullanılan kaplar ve çalışan personel devamlı temiz ve düzenli bulundurulur.

Diyetisyen bulunan hastanelerde aylık yemek listeleri, Diyetisyenin de tabii üye olarak katıldığı ve komite tarafından bilimsel kurallara uygun olarak düzenlenir.

İtina ile pişirilmiş yemeklere ve personele dağıtımına özen gösterilir.

Yemek dağıtımının iyi bir şekilde yapılabilmesi için, kaliteli ve yeterli servis malzemesinin (tepsi, tabak, çatal, kaşık, bardak, peçete gibi) bulundurulması, personelin temiz ve tertipli olması, hastalara yemeklerin sıcak olarak verilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmış olması gerekir.

Personel yemekhaneleri, temiz ve kaliteli malzeme ile donatılır.Buralarda yemekler ya servis yapılarak dağıtılır veya servis usulü uygulanır.Bulaşıklar ofislerde toplanır, bulaşık hanede yıkanır.

Mutfak personeli, senede en az iki defa bulaşıcı hastalık, portörlük ve parazit yönünden sağlık kontrolünden geçirilir.

MUTFAK SORUMLU AŞÇISININ GÖREVLERİ

MADDE 163- Sorumlu aşçı günlük tüketim maddeleri tabelasına göre, ambar memuru tarafından görevlilerin yanında kendisine teslim edilen bütün besin maddelerini, diyet uzmanının gözetim ve denetimi altında mevcut listeye göre en iyi şekilde pişirip, hazırlamak, kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlamakla yükümlüdür.

Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanmasından ve eksiksiz olarak saklanmasından tamamen yerine sarfından ve ziyan edilmemesinden sorumludur.

Mutfakta kullanılan bütün bakır kapların ve gereçlerin daima kalaylı ve temiz bulunmasına dikkat eder.

Mutfağın genel temizlik, düzen ve çalışma disiplinini sağlamakla görevlidir.

Bütün bu çalışmalarında vara birinci derece Diyetisyene yoksa Hastane Müdürüne karşı sorumludur.

Mutfakta görevli diğer aşçılar, sorumlu aşçının yönetiminde kendilerine verilen işleri yaparlar.

ÇAMAŞIRHANE HİZMETLİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 164- Çamaşırları varsa makine ile yoksa elle yıkamak ve kurutmakla yükümlüdür.

Servislerden getirilen ve her servisin işaretini (bu işaretler çamaşırların görünmeyen kısımlarına düzgün olarak yazılır veya işlenir) taşıyan çamaşırların cins ve miktarlarını kaydederek teslim alır.

Yıkanan çamaşırları kuruduktan sonra ütücüye, tamiri gerekenleri terziye gönderir.

Çamaşırcı, çamaşır yıkama, sıkma ve kurutma makinelerinin kullanma ve bakımından sorumludur.Arızaları zamanında bağlı bulunduğu Hastane Müdürüne bildirir.

Hastabakıcılar tarafından ayrı kaplar içinde ve dezenfekte edilmiş bir halde getirilen bulaşıcı hastalara ait çamaşırları diğerlerine karıştırmayarak ayrı yerlerde bulundurur ve ayrı olarak yıkar. Bu çeşit çamaşırları yıkarken çamaşırhanenin hiçbir tarafına bulaştırmamaya ve aynı zamanda kendini korumaya son derece dikkat eder.

Birden fazla çamaşırcının çalıştığı çamaşırhanelerde içlerinden birisi, hizmetin usulüne uygun olarak yürütülmesini, temizlik, tertip, düzen ve iş bölümünün sağlanması için idareye karşı sorumlu olarak görevlendirilir.

ÜTÜ HİZMETLİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 165- Çamaşırhanelerde yıkanan gömlek ve lüzumlu diğer çamaşırları kolalayıp, ütüler ve sahiplerine verilmek üzere dolaplara asar.

Ayrıca ütülenmesi gereken ve hizmet esnasında giyilen her türlü giyecekler ile hasta pijaması, masa örtüsü,peçete ve diğer çamaşırları ütüler.

Ütücü, kullandığı araç ve gereçlerin muhafazası ve çalışır halde bulundurulmasından sorumludur.

TERZİNİN GÖREVLERİ

MADDE 166-Çamaşırhaneden gönderilen kurutulmuş çamaşırların yırtık ve söküklerini tamir eder.Kopmuş düğmeleri diker.Çamaşır dolaplarına düzenli olarak yerleştirir ve servislere verilmek üzere hazır bulundurur.

Terzi, tamir kabul etmez derecede eskimiş ve köhne bir hale gelmiş çamaşır ve eşyayı usulüne göre kayıttan düşmek için servisine iade eder, servis gereğini yapar.

İmkanları müsait olan kuruluşta; çalışan bütün personelin görev sırasında giyecekleri gömlekleri, hasta çamaşırlarıyla yatak çarşaf ve yastık kılıflarına ve benzeri hastane çamaşırlarını biçer ve diker.

İmalat için ambardan aldığı mensucatı cins ve miktar olarak bir deftere kaydeder ve işlenmiş eşyanın cins ve miktarını da bir defterde gösterir.Dikilenlerin ambardan çıkan dokuma ve mensucata uygun olduğunu gösteren imaliye tutanaklarını doldurarak idareye verir.

Birden fazla terzi çalışan terzihanelerde bu işleri yapmak, yaptırmak ve diğerlerine iş vermek üzere Hastane Müdürünce içlerinden biri yetkili olarak görevlendirilir.

BAHÇE HİZMETLERİ VE BAHÇE HİZMETLİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 167- Hastaneler, bahçelerin en lüzumlu olduğu kuruluşlardır.Hastane bahçesi ile güzeldir.Ayrıca bahçenin hasta morali üzerindeki olumlu etkisi ihmal edilemez.

Yeterli sulama suyu, yetenekli ve bilgili personel kadrosu olan kuruluşlarda planlı, düzenli ve bakımlı bir bahçe oluşturulması Hastane Müdürünün üzerinde önemle durması gereken görevlerinden birisidir.

Bu hususta ilgililere gerekli emirleri verir ve çalışmaları sık sık kontrol eder.

Bahçe hizmetlisi, hastane bahçesini bir plana göre düzenlemek, tarhlar vücuda getirerek çiçeklerle süslemek, ağaçları vaktinde budamak ve mevsime göre fide ve fidan yetiştirmek, gereken aşıları yapmak ve kendisine teslim edilen aletleri iyi kullanmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

KAPI HİZMETLİSİNİN GÖREVLERİ

MADDE 168 - Kapıcının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kapıcı hastaneye giren ve çıkan herkesi ve her şeyi dikkatle gözetler, hastaların izinsiz dışarı çıkmasına ve dışarıdan kimsenin izinsiz içeri girmemesine, hastane eşyasından bir şey götürülmemesine dikkat eder; şüpheli gördüğü kişileri Hastane İdaresine haber verir.

b) Görevi hakkında Hastane Müdürünce düzenlenen ve giriş kapısı yanına asılan talimat gereğince hareket eder.Bu talimatın aynen yürütülmesi ve uygulanmasından sorumludur. Önemli gördüğü halleri mesai içinde Hastane Müdürüne, mesai dışında nöbetçi memura bildirir.Alacağı emre göre hareket eder.

c) Ziyaret saatlerinde hastalarını görmek üzere gelen ziyaretçilere güler yüzle yol gösterir. Baştabibin veya nöbetçi izin olmadan hasta sahipleri tarafından içeri yiyecek ve eşya sokulmamasına dikkat eder.

d) Kapıcı binası ile kapı çevresinin temizlik, düzen ve güvenin sorumludur.

BERBERİN GÖREVLERİ

MADDE 169- Berber hasta ve hastane personelini tıraş eder. Dışardan kimseyi tıraş edemez.

Kendisine hastanece verilen tıraş araç ve gereçlerini, her tıraştan sonra antiseptik solüsyonlarla temizler.

Berber gömleği, önlüğü, diğer örtü ve havluları ile berber odasının temizliğinden ve burada bulunan demirbaş eşyanın bakım ve muhafazasından sorumludur.

GASSALIN GÖREVLERİ

MADDE 170- Gassal, gömme izin belgesi ile gasil haneye gelen her cenazenin; gönderildiği servisçe konan teşhisini, başka yerden gelmişse nereden geldiğini, gasil haneye geliş-gidiş gün ve saatini, hastanece defnedilmiş ise hangi mezarlığa ve hangi numaralı mezara gömüldüğünü, cenaze sahiplerine verilmişse kime teslim edildiğini okunaklı ve düzenli bir şekilde bir deftere kaydeder.

Adli ve resmi makamlarla ilişkili cenazelerin kimin emri ile kime teslim edildiğini kaydeder.

Her ölünün sağ ayak parmağına bağlanan künye levhasının kaybolmamasına dikkat eder.İşlemlerden sonra cenazeyi usulü vechile yıkayıp teçhiz ve tekfin eder.

Bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin cesetlerini antiseptik mahlullerle yıkar.Aynı suya bastırılmış kefene sararak tabuta yerleştirir.

Kuduz, kolera, çiçek, veba ve şarbondan ölenlerin üzerine bir kat toprak bir kat kireç dökerek toprakla üstünü örtmek suretiyle Umumi Hıfsızsıhha Kanunu hükümlerine göre gömülmesini sağlar.

Belediye hususları dışında götürülmesi istenen cenazelerin resmi işlemlerinin tamamlattırılmasını sağlar.

Gasil hanenin temizlik ve düzeninden sorumludur.

TEKNİK PERSONEL

MADDE 171- Sağlık kuruluşlarında, tesisin yapısal özelliğine göre bütün teknik iş ve işlemlerin düzenli, süratli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ihtiyaca yetecek nitelik ve sayıda ihtisas ve yardımcı teknik personel kadroları oluşturulur.

TEKNİK İŞLER SORUMLUSU

MADDE 172- Teknik birimin amiri olan Teknik İşler Sorumlusu, Makine, Elektrik, Elektronik Mühendislerinden veya aynı sahada mesleki Yüksek Teknik öğrenim görmüş olanlar arasından seçilerek atanır.

a) Teknik İşler Sorumlusu; tesisin her an hizmete hazır bulundurulmasını, teknik mal ve malzemenin uzun yıllar etkin ve verimli şekilde kullanılmasını teminin gerekli bakım, onarım ve yenilenmelerini, zamanında ve usulüne uygun olarak sağlar.

b) Sorumluluğuna bırakılan işlerin düzenli, yerinde ve etkin bir şekilde başarılması için gerekli iş ve personel organizasyonunu yapar ve denetimlerini sağlar.Teknik mal ve malzemenin alım veya satımlarında komisyonlarda katılacak teknik üyeyi belirleyerek Hastane Müdürünün tasvibine sunar.

c) Birimine ait bütün iş ve işlemlerin gereği gibi ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden Hastane Müdürüne karşı sorumludur.

TEKNİSYEN

MADDE 173- Lise muadili teknik öğrenim görmüş olanlar arasından ve branşlarında açılacak sınavları kazanmaları şartı ile atanırlar.

a) Branş ile ilgili işleri, aldığı direktife uygun olarak ve fiilen yapar.

b) Gerekli gördüğü işleri ve alınması gerekli tedbirleri, bağlı olduğu yetkiliye iletir.

c) Verilen görevleri zaman ve malzeme tasarrufuna azami itina göstererek yapar.

d) Yaptığı işlerden bağlı olduğu yetkiliye karşı sorumludur.

TEKNİSYEN YARDIMCISI

MADDE 174- En az ilkokul mezunu olan, yapacağı işte tecrübeli olduğunu belgeleyenler arasından sınavla seçilerek atanırlar.Teknik işler sorumlusu ile teknisyenler tarafından verilen görevleri yaparlar.

HİZMETLİLER

MADDE175- En az ilkokul mezunları arasından seçilerek atanan ve teknik birimin sorumluluğundaki mal ve malzemeyi, sınırlı bilgi ve becerisi ile kullanan personeldir. Amirinin verdiği görevleri yapar ve ona karşı sorumludur.

ŞOFÖRLER

MADDE176- En az 5 yıllık ağır vasıta ehliyeti olanlar arasından sınavla seçilerek atanırlar.

a) Kendisine teslim edilen aracı işletme ve kullanma usul ve esaslarına uygun olarak kullanır.

b) Aracın gerekli bakım ve temizliğini muntazaman yapar. Bu konuda mevcut form ve evrakları talimatlara göre doldurur.

c) Şoförler taşıma hizmetleri ile ilgili görevlerini emrine verildiği amirden alır.

Şoförlerin birinci tezkiye amiri teknik işler sorumlusudur.BÖLÜM: V

KURULLAR-GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 177- Sağlık Kuruluşlarında aşağıdaki kurallar bulunur.

Mesleki Konsey

Disiplin Kurulu

Sağlık Kurulu

Satınalma Komisyonu

Muayene ve Tesellüm Komisyonu

Eğitim Hastanelerinde ayrıca;

Bilimsel Konsey

Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu

Enfeksiyon KomitesiEğitim Hastanelerindeki ilave kurulların görev ve yetkileri, Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

MESLEKİ KONSEYİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 178- Dispanserlerle yataklı sağlık kuruluşlarında birer Mesleki Konsey kurulur.

Bu konsey, Baştabibin başkanlığında her uzmanlık dalından kendi aralarından seçecekleri bir uzmanla, diş tabibi, sorumlu eczacı veya eczacıdan oluşur.

Her üç ayda bir toplanacak bu konseyin görevleri şunlardır:

a) Tıbbi konferanslar, seminerler ve kurslar tertipler.

b) Meslek hastalıkları, iş kazaları ve işçi sağlığı konularındaki yenilikler üzerinde görüşmeler yaparak gerektiğinde ilgili makamlara sunulacak teklifleri hazırlar.

c) Kuruluşun servisleri arasındaki işbirliği esaslarını tespit eder.

d) Kuruluşun verimini artırmak amacıyla lüzumlu araç, gereç, kitap ve dergileri tespit eder.

e) Sağlık Kurulunun toplantı gün ve saatini belirler.

f) Konsey karalarını tarih ve sıra numarası ile özel bir dosyada muhafazasını sağlar.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 179- Sağlık istasyonları ile müstakil laboratuarlar dışında kalan bütün sağlık kuruluşlarında bir Disiplin Kurulu bulunur.

Bu Kurulun, kuruluş görev ve yetkileri ile çalışma tarzı Personel Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

SAĞLIK KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 180- Sağlık Kurulu, kişilerin sağlık durumları hakkında tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlarda karar vermeye yetkili bir organdır.

Sağlık Kurulu en az üç uzman tabipten oluşur.Ancak iki uzmanı bulunan küçük sağlık kuruluşlarında Kurulun üçüncü üyesi uzman tabip olmayabilir.

Kadrolarında ilgili uzmanlardan en az 2’şer uzman bulunan sağlık kuruluşlarında, Genel Müdürlükçe veya Sağlık Kuruluşu Mesleki Konseyince lüzum görülen hallerde küçük ve büyük olmak üzere iki türlü Sağlık Kurulu teşkil olunabilir.Bu durumda:

Küçük Sağlık Kurulu:

Aynı branştan üç uzman tabipten veya İç Hastalıkları, Genel Şirurji ve bunların dışındaki bir dal uzmanından oluşur.

Bu Sağlık Kurulunda, tek tabibin istirahat verme süresi dışında 3 aya kadar istirahat verme, rejim yemeğine lüzum görülmesi, sağlık durumu nedeniyle kok kömürü almak gibi işler için rapor düzenler.

Büyük Sağlık kurulu:

Büyük sağlık kurulunun kurulabilmesi için ise İç Hastalıkları, Genel Şirürji, Nöroloji,Göz, ve K.B.B. uzmanlarının bulunması yeterlidir.

Bunların dışında kalan branş ve laboratuar uzmanlarının Sağlık Kuruluna katılmaları zorunlu değildir;ancak kendi uzmanlık dallarında veya kurul başkanlığınca lüzum görülen hallerde Kurula üye olarak katılırlar.

Aynı uzmanlık dalında ikiden fazla tabip bulunan kuruluşlarda bu uzmanların Sağlık Kuruluna katılma sıraları Baştabiplikçe düzenlenir.

Özel Dal Sağlık Kurulu:

Özel Dal Sağlık Kurulları: Sanatoryum, Göğüs Hastalıkları Merkezi, Doğumevi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Meslek Hastalıkları ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları gibi Özel Dal Hastaneleri ile Diş Tedavi ve Protez Merkezi, Verem Dispanseri gibi yataksız sağlık tesislerinde kurulur ve bu daldan en az 3 uzman tabibin katılmasıyla oluşur.Üç uzman tabip yoksa, üçe tamamlanmak üzere en yakın kuruluştan aynı dal uzmanı veya yakın branştan bir tabip bu da mümkün olmadığı takdirde bir pratisyen tabip ile kurul tamamlanır.

Özel Sağlık Kurulu:

Genel Hastane bünyesindeki, Onkoloji, Çocuk, Kadın Hastalıkları ve Doğum gibi özelliği olan servis ve kliniklerde Genel Müdürlüğün izni ile özel sağlık kurulları teşkil edilebilir.Bu kurallarca düzenlenen raporlar, Baştabiplikçe onaylanır.

Bu daldan olmayan konsültan tabipler kendilerini ilgilendiren konularda Sağlık Kuruluna üye olrak katılırlar.

Kuruluşta Sağlık Kurulunu oluşturacak sayı tabip veya hakkında karar verilecek vak’anın uzmanı bulunmadığı hallerde Kurumun o yerdeki diğer bir sağlık kuruluşundan veya sözleşmeli uzmanlardan gerekli olanlar Baştabiplikçe Kurula çağrılırlar.

Geciktirilmesi sakıncalı olan vak’alarda, Kurum emrinde ilgili uzmanı bulunmazsa o yerdeki Devlet Hastanesinin uzmanı davet edilebilir.

MADDE 181- Kurul kararları çoğunlukla alınır. Onayların eşitliği halinde Kurul Başkanının katıldığı taraf çoğunlukta sayılır.Karaların oy birliği ile verilmediği hallerde çoğunlukla alındığı ve muhalefet şerhi aşağıdaki maddelerde belirtilen kurul defterine ve rapor sahibine verilecek nüshadan gayrilerine yazılır.Rapor sahibine verilen nüshaya ise yalnız kararın kaydı ile iktifa edilir.

Sağlık Kurulu üyelerinin olağanüstü mazeretleri dışında, her toplantıya katılmaları zorunludur.Genel olarak bu gibi mazeretlerin toplantıdan en az iki saat evvel Baştabipliğe bildirilmesi gerekir.Baştabiplikçe mazeret kabul edildiği taktirde, Kurula varsa aynı uzmanlık dalından diğer tabibin katılması sağlanır.

Mazereti Baştabiplikçe kabul edilmediği halde Kurula iştirak etmeyenler hakkında Kurumun Personel Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

SAĞLIK KURULU BAŞKANLIĞI-RAPORLARINI TETKİK VE İMZALARI

MADDE 182- Sağlık Kurulunun Başkanlığını Baştabip Yardımcılarından birisi veya Baştabibin görevlendireceği bir uzman tabip yapar.

Kurul Başkanı, raporların noksansız ve usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini ve imzaların tamamlanmış olup olmadığını inceledikten sonra imzalar.

Raporların düzenlenmesindeki hatalardan Kurul Başkanı sorumludur.

İmzaları tamamlanan raporlar Baştabiplikçe tasdik olunur. Bu tasdik yalnız Kurul üyelerinin imzalarını ve raporların idari yönden gereği gibi düzenlendiğini ifade eder.

SAĞLIK KURULLARINDA MUAYENE EDİLECEKLER VE İŞLEMLERİ

MADDE 183- Sağlık Kurullarında, Genel Müdürlük,Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu, Sağlık İşleri Müdürlükleri, Baştabiplikler, Hastane, Dispanser ve Poliklinik uzmanları tarafından lüzum gösterilen sigortalılar, Kurum personeli ve bunların aile fertleri ile yetkili makamlardan gönderilecek adli vakalar incelenir.

MADDE 184- Sağlık Kuruluna girmesine lüzum görülmüş hastalara Baştabipliğin müsaadesi ile ilgili memuru tarafından bir sağlık kurulu muayene fişi çıkarılır ve buna kurula sevk evrakı sigortalı olanların da tedavi kartları veya sağlık karnesi eklenir.

Genel olarak bu fişteki bölümlere göre hastanın bütün poliklinik ve laboratuar muayeneleri yapılarak sonuçlar protokol numaraları ile birlikte ait olduğu bölümlere yazılır ve aynı zamanda sigortalının tedavi kartı veya sağlık karnesine de işlenir.

Servisten gelen hastaların 185. madde dışında kalan muayeneleri de yukarıdaki fıkralara göre tamamlatılır.

MADDE 185- Yukarıdaki maddelerde sayılan muayene ve işlemleri tamamlanan hastaların genel olarak üyeler tarafından kurul toplantı yerinde görülmesi şarttır.Ancak, durumları buraya getirilmeye müsait olmayan hastalar hakkında pek istisnai hallerde ilgili uzman ile diğer bir kurul üyesi tarafından yerinde yapılacak muayene sonuçları, Kurulun bütün üyeleri tarafından kabul edilmek şartıyla karar verilebilir.

MADDE 186- Hastayı Kurula sevk eden uzman, hastaların teşhisini, belirtilerini, tedaviyi, sonuçlarını, Kurula sevk nedeni özet olarak (servisten gelen hastalar için müşahede tabelasına, poliklinik hastaları için de tedavi kartına) yazar ve imza eder.

Daha evvel Sağlık Kuruluna girmiş hastaların önceki raporunun da Kurul üyelerine gösterilmesi gerekir.

MADDE 187- Kurul üyeleri, raporun kendi uzmanlık dallarına ait bölümlerini mürekkeple ve okunaklı şekilde Sağlık Kurulu muayene fişine yazarak imzalamakla yükümlüdür. Ancak, hastanın kurula sevkini gerektiren hastalık ve şikayeti ile bir ilgisi bulunmayan organların klinik muayeneleri ile istenilebileceği gibi hiçbir şikayeti olmadığını söylediği ve herhangi bir bozukluğunun da şüphe edilmeyen organlara ait hanelere sorumluluğu uzmana ait olmak üzere “ şikayeti yoktur” kaydı konulabilir.

Bununla beraber bir maluliyet, meslek hastalığı veya itiraz ve ihtilaflar neticesi kurula sevk edilmiş vakalarda, gerekli bütün klinik ve laboratuar incelemelerini yapılarak sonuçlarının yazılması şarttır.

GEÇİCİ SAĞLIK KURULLARI

MADDE 188- Kurumun Sağlık Kuruluşu olmayan yerlerle, Sağlık Kuruluna katılacak şekilde tabibi bulunmayan küçük kuruluşlarda gerektiğinde ya o bölgedeki en büyük Kurum Sağlık Amirliği önerisi üzerine veya doğrudan doğruya Genel Müdürlükçe Kurum ve sözleşmeli tabiplerinden veya yalnız sözleşmelilerden müteşekkil Geçici Sağlık Kurulları oluşturulabilir. Bu kurullara Kurum Tabiplerinden en kıdemlisi başkanlık eder.

Geçici Sağlık Kurullarında bütün işlemler yukarıdaki maddelerde yazılı olduğu şekilde yürütülür.Bu kurulların verecekleri istirahat müddeti olarak bir ayı geçemez, ancak Genel Müdürlüğün izni ile bu yetki artırılabilir.

MADDE 189- Sağlık Kurulu karalarına esas olacak röntgen ve diğer laboratuar incelemelerinin Kurum laboratuarlarında, mümkün olmadığı takdirde de resmi veya sözleşmeli laboratuarlarda yapılması esas olup bunların da bulunmadığı hallerde özel laboratuarlardan alınacak raporlar, Kurul Üyelerini müştereken kabul etme şartı ile geçerli sayılır. Bu hususta oy birliğine varılamazsa hasta bu gibi incelemelerin yapıldığı en yakın Kurul Hastanelerine gönderilir.

MADDE 190- Haklarında kesin karar verilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilecek kurul raporlarına, röntgen, elektrokardiyogram ve diğer laboratuar incelemeleri sonuçlarını gösteren belgelerin eklenmesi zorunludur.MADDE 191- Raporun el ile yazılan ilk nüshası olan, Sağlık Kurulu muayene fişinden başka, Kurul raporları ikisi şubesine biri iş yerine biri sigortalıya (ilgiliye) ve biri de muayene fişine bağlanarak sağlık kuruluşundaki dosyasına konulmak üzere beş nüsha yazılır.

Sağlık Kurulu raporları, Kurul toplantısını takip eden en fazla 20 gün içinde düzenlenerek ilgili mercilere gönderilir.

RAPOR DEFTERİ

MADDE 192-Sağlık Kurulu raporlarındaki teşhis ve kararlar, Genel Müdürlükçe gönderilen Sağlık Kurulu rapor defterine kararın akabinde yazılır ve özel yerleri Başkan ve üyeler tarafından karar günü imzalanır.

Sağlık Kurulu rapor defterinin bütün sahifeleri kullanılmaya başlamadan önce numaralanır ve her iki sahife ortaları Baştabiplik mührü ile mühürlenir.İlk sahifesine defterin yaprak sayısı, başlangıç tarihi ve karar numarası ile Kurula katılan tabiplerin adları, karşısına kullandıkları imza ve paraflarının tatbik örnekleri konur.Kurula ileride katılacaklar için de bu listenin altında yeteri kadar yer bırakılır.

Sağlık Kurulu rapor defterinin tutulmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Yazıların temiz ve okunaklı olması,

b) Her rapor için ayrı bir sıra numarası verilmesi ve her yıl başında bu numaranın 1’den başlatılması,

c) Kayıtlarda yapılacak yanlışlıkları silinti,karalama ve kazıma suretiyle değil, üzerinin okunacak şekilde çizilmesi ve yanına da yapılan yanlışlık nedeninin kısaca belirtilip imzalanması ve yeni bir haneye geçilmesi.

Yukarıdaki esaslara göre, Sağlık Kurulu defterinin tutulması ve korunmasından Kurul Başkanları sorumludurlar.

DİĞER KURULLAR

MADDE 193- 177. maddede adları yazılı kurullardan Satınalma, Muayene ve Tesellüm, Sayım ve Aktarma Komisyonları, Genel Müdürlüğün bu husustaki yönetmelik ve emirlerine uygun şekilde kurulur ve görev yaparlar.BÖLÜM: VI

SAĞLIK KURULUŞLARINDA İAŞE

MADDE I94- Bu Yönetmeliğin l95.maddesinde belirtilen sürekli olarak hastanede kalanlarla nöbetçilere, geçici görevle bölgeye gelerek ünitede yatan diğer sağlık ve yardımcı sağlık personeline günde üç öğün yemek verilir.

Senelik izin, hastalık izni, bayram ve haftalık izinlerinde kuruluşta kalmalarına devam eden personele üç öğün yemek verilir.

Bu nedenlerle izinli olanlardan hastaneden ayrılanlar tabeladan düşülür.

Gece evlerinde yatanlara akşam yemeği verilmez. Ancak yer darlığı yüzünden kuruluşta yatırılamayan personel 3 öğün yemeklerden yararlandırılır.

Vardiya sistemi uygulanan sağlık kuruluşlarında, personele çalışma sürelerine isabet eden öğünlerde yemek verilir.

Yukarıda sayılanlardan başka yataklı ve yataksız sağlık tesislerinde çalışan ve devamlı olarak geceleri sağlık tesisinde kalmayan tüm personel ile Kurumun müstakil tabldotu bulunmayıp da sağlık tesislerimizde hazırlanan yemekten istifade eden sigorta tesislerimizde görevli personele, tam çalışılan günlerde öğle yemeği; Vardiyada çalışan personele de çalışma saatlerine isabet eden öğünlerdeki bir yemek ücretsiz olarak verilir.

Yemek pişirilmeyen sağlık tesislerindeki personelin ne suretle yedirileceğini Genel Müdürlüğün teklifi, Bakanlığın tasvibi ile belirlenir.

İşçi statüsündeki personelin, Toplu Sözleşmelerdeki yemek konusundaki hakları saklıdır.

Hastanede yatan asistanlarla pratisyen hekimlerin, hemşirelerin , ebelerin ve sağlık memurlarının çamaşırları da hastanede yıkanır.

Yemekler yemek salonunda yenilir. Yemek salonu ve kuruluş dışına hiçbir suretle yemek çıkarılamaz.

YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALACAKLAR

MADDE I95- Asistan, Başhemşire, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru ve bölgeye geçici görevle gelmiş sağlık ve yardımcı sağlık personeli tesiste yer durumu müsait ise istedikleri takdirde, nöbetçiler ise daimi olarak hastanede kalırlar.

Sağlık tesisinde kalacaklara görevleri ile mütenasip ve kuruluşun imkanlarına göre ayrı veya müşterek yatak odaları tahsis olunur. Bu gibi yerlerin eşyaları, temizlikleri, aydınlatma ve ısıtılmaları kuruluş tarafından karşılanır

Yatak odalarına ve yatakhanelere misafir kabul edilmez.

Sağlık kuruluşlarında kalan personelin gece yatma saatlerine uymaları zorunlu olup, bu saatler Baştabiplikçe tespit edilir.

MADDE I96- Aile ile birlikte ikamet edilecek lojmanları bulunan sağlık kuruluşlarında, bu lojmanları bulunan sağlık kuruluşlarında, bu lojmanların kimlere ve ne şekilde tahsis olunacağı Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Bu lojmanlarda özel hasta kabul edilmez.

GÜNLÜK TABELA

MADDE I97- Her gün sabah vizitesinden sonra servis uzmanınca tespit edilen esaslara göre hasta tabelalarına yazılan normal ve özel diyet yemekleri, servis sorumlu hemşiresi tarafından C-2004-24 örnek numaralı “ Günlük Vukuat ve Yemek Tevziatına Mahsus Cetvel” e işlenir.

Bu cetveller varsa Diyetisyen yoksa Başhemşire tarafından kontrol edildikten sonra imzalanıp iaşe sorumlu memuruna verilir.

Diğer taraftan hastanede mevcut personelin iaşe durumu, C-2004-80 örnek “Personel İaşe ve Vukuat Cetveli” ne Başhemşire ve Personel servisi sorumlu şefliğince müştereken işlenip imza edilerek İaşe Sorumlu Memuruna verilir.

İaşe Sorumlu Memuru; bu iki cetvele günlük yemek listesine ve yönetmelik esaslarına göre çeşitli yiyecek maddelerinin miktarlarını hesaplayarak C-2004-2l örnek “ Günlük İaşe Tabelası” nı düzenler, onaylamak üzere Hastane Müdürüne teslim eder.

Günlük rasyon hazırladıktan sonra yatan hastaların iaşesi için ek rasyon çıkartılabilir.

AMBARDAN ERZAK ÇIKARMA

MADDE I98- Onaylı tabelada yazılı maddeler; nöbetçi Tabip, varsa diyetisyen, nöbetçi hemşire, nöbetçi memur ve ambar memurundan kurulan komisyon tarafından saat ll.oo-l5.oo arasında ambardan çıkarılır.İlgililere teslim edilir.

Mutfağa teslim edilen yiyecek ve içecek maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanmasından ve eksiksiz olarak kullanılıp hazırlanmasından mutfak sorumlu aşçısı sorumludur.

DIŞARIDAN GELEN ERZAKIN TESLİM ALINMASI

MADDE I99- Günlük olarak müteahhitler tarafından verilen veya ilgili memuru tarafından satın alınan yiyecek,içecek ve diğer maddelerin teslim alınmaları Kurumun Muayene ve Tesellüm Talimatındaki hükümlere göre yapılır.

BÖLÜM : VII

ÖZEL DAL HASTANELERİ İLE İLGİLİ

ÖZEL HÜKÜMLER

A- GERİATRİ HASTANELERİNE AİT ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 200- Yasalara göre sağlık yardımlarından yararlananlardan 60 yaşın üstündeki yaşlıların, akut ve kronik hastalıklarında ayaktan ve yatarak tedavi ve bakımlarını sağlamak ve gerekenleri rehabilitasyona tabi tutmak için Geriatri Hastaneleri kurulur.

MADDE 20I- Geriatri Hastanelerinde; 506 sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olanlar ile Kurumda çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden 60 yaşını doldurmuş bulunan hastalar muayene, tetkik, tedavi ve rehabilite edilirler.

MADDE 202- Geriatri Hastanelerindeki azami tedavi süreleri 506 sayılı Kanunun 34.maddesinde belirtildiği gibi 6-l8 aydır.

Ancak bu süreyi dolduran sigortalı iyileşmez ise arzu ettiği ve yer durumu müsait olduğu takdirde Kurumca tespit edilecek ücret tarifesi üzerinden devam olunabilir.MADDE 203- Geriatri Hastanelerinde personel kadroları tabip ve hastabakıcı dışında genel hastanelerde uygulanan kıstaslara göre belirlenir.

Tabip kadroları; her 50 yatağa bir Geriatrist veya İç Hastalıkları Uzmanı, yatak sayısı ile orantılı olmak suretiyle bir Nöro-Psikiyatri Uzmanı (veya ayrı ayrı bir Nöroloji, bir Psikiyatri Uzmanı), bir Biyokimya Uzmanı (bulunmadığı takdirde bir laboratuvar teknisyeni), bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanından oluşur.

Yatak sayısı yüksek olan Geriatri Hastanelerinde gerektiğinde diğer ihtisas dallarından yeteri kadar konsültan uzman tabip bulundurulur.

Geriatri Hastanelerinde ayrıca asgari bir psikolog, bir Sosyal Hizmet Uzmanı ve bir Diyet Uzmanının da bulunması zaruridir.

Bu hastanelerde hastabakıcı kadroları Genel Hastanelere göre farklı olup, hizmetin özelliği gereği üç yatağa iki, rehabilitasyon yataklarında beş yatağa dört hastabakıcı olarak hesaplanır.

B- MESLEK HASTALIKLARI HASTANELERİNE AİT ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 204- Bu hastane ve klinikler bağımsız olarak veya mevcut sağlık tesislerinden birinin içinde kurulmuş, yeterli sayıda yatağı, polikliniği, araştırma laboratuvarları ve ambulatuvar bölümü olan, tedavi edici tabiplikle koruyucu tabipliği birleştirerek çağdaş iş tabipliği ilke ve yöntemlerine göre çalışan, kendine özgü sağlık üniteleridir.

Ünitelerin sayı ve yerlerine göre belirlenecek coğrafi bölgeler, bu kuruluşların görev alanlarıdır.

Bu kuruluşlar, bağımsız hastane şeklinde ise bir baştabibin, başka bir Hastanenin içinde ise bir baştabip yardımcının, ünitenin içinde bulunduğu hastanenin baştabibi meslek hastalığında yetkili uzmansa o baştabibin yönetimi altındadırlar. Bu yöneticilerin atanmalarında aynı zamanda servislerinin uhdelerinde bulunduğu kaydı konur. Meslek hastalığı ünitelerinin yöneticileri iş tabipliği uzmanı veya bu konuda özel eğitim görmüş uzman tabiplerden atanır.

Klinikler esas olarak;

a) Poliklinik ve ambulatuvar bölümü,

b) Yataklı bölüm (yataklar tek tip meslek hastalığı yatağıdır. Her l0 yatağa l uzman atanır.)

c) Laboratuvarlar (solunum fonksiyon testleri, toksikoloji, neuroloji, endüstriel allerji, KBB ve odiyoloji, hematoloji, kardioloji, oftalmoloji,psikotekni, bakteriyoloji, biokimya, radyoloji, patalojik anatomi, iş hijyeni, fizik, ultramikroskopi v.b.)

d) İdari bölüm

e) Kurum mevzuatına göre gerekli diğer kısımlardan meydana gelir. Ayrıca görevin özelliğinden dolayı bir elektronik uzmanı, foto laboratuvarı, tıbbi istatistik v.b. gibi bölümlerde de kurulur.Ünite bir başka hastane içinde dahi olsa bir Hastane Müdürü ve Başhemşire kadrosu verilir.

Bölgesel özelliklere göre, bu bölümlerin çeşit ve niteliklerinde eksiltme ve arttırmalar yapılabilir. Kinik bir sağlık tesisinin içinde ise, orada bulunan laboratuvarlardan da yararlanılır,ünitenin kendi laboratuvarlarında buna göre eksiltme yapılır.

Ünitelerin kadroları saptanırken, görevin özelliği göz önünde tutularak, kadro standartlarının dışına çıkılabilir.

MADDE 205- Bu hastanelerin esas görevi, Kurumun meslek hastalığını teşhis, tedavi ve maluliyet değerlendirme yükümlülüğünü en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak, işyerlerindeki koruyucu tabiplik hizmetleri ve işlerlerini denetlemekle görevli kuruluşlarla koordine bir çalışma yürütecek işçi sağlığının korunmasına Kurum açışından yardımcı olmaktır.

Bu amaçla;

a) Üniteler, kendilerinde meslek hastalığı bulunmuş veya meslek hastalığından şüphe edilmiş sigortalıları, ayaktan ve yatarak incelerler, kesin teşhis koyarlar ve tedavi ederler.

b) Üniteler maluliyet derecesi tespiti ve maluliyet derecesinde değişme olduğu gerekçesiyle Kurumca incelenmesi istenen sigortalıların sağlık durumlarını tespit ederler.

c) Üniteler bölgelerindeki endüstrinin gelişimini izleyerek öncelik taşıyan konularda uzmanlaşmaya çalışırlar.

d) Klinik yöneticisinin gerekli gördüğü hallerde ünite mensupları bölgelerindeki işyerlerinde inceleme, araştırma, ortam analizleri ve tarama muayeneleri yaparlar.

e) Üniteler çalışmaları sırasında bölgelerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili resmi örgütler, denetleme örgütleri, araştırma laboratuvarları ile işbirliği yaparlar, onların çalışmalarından yararlanırlar.

f) Üniteler meslek hastalıkları ve tabipliği konularında eğitim, hizmet içi eğitim, bilimsel araştırma ve yayın çalışmaları yaparlar. Gerektiği hallerde bir meslek hastalıkları ünitesinin mensupları diğer bir meslek hastalıkları ünitesinde yetiştirilir.

g) Ünitelerde meslek hastalıkları konusunda uluslar arası istatistik esaslarına göre düzenlenmiş ayrıntılı istatistikler tutulur. Ünitelerin çalışmaları ile ilgili hasta müşahedesi, poliklinik kartı, sağlık kurulu raporu, işyeri inceleme raporu gibi belgeler modern yöntemlerle düzenlenmiş arşivlerde saklanır, zaman aşımı vb. gerekçelerle hiçbir surette imha edilmez.

h) Arşivlerden ve istatistiklerden yararlanarak meslek hastalıkları iş tabipliği açısından bölgenin durumu sürekli olarak değerlendirilir, bunlara dayanarak gerekli uyarılar yapılır. Ülke çapında veriler elde edilmeye çalışılır.

i) Kliniklerde 250 yataklı bir hastanenin kütüphane limitine eş, amaca uygun özel bir kütüphane kurulur.

MADDE 206-Meslek hastalıkları hastanelerinin yetkileri;

a) Üniteler meslek hastalıklarını inceleyerek, teşhise varırlar.

Ancak Genel Müdürlükçe lüzum görülen vakalar, diğer bir sağlık ünitesinde ekspertiz muayenesine tabi tutulabilir.

Bu kuruluşlar geçici iş göremezlik süresi tayinine yetkilidirler.

Meslekte kazanma gücü azalma oranının tespitine ve sürekli iş göremezlik kararının verilmesine

Genel Müdürlük yetkilidir.

b) Ünitelerin mensupları yöneticinin lüzum gördüğü hallerde bölgelerindeki işyerlerine girmeye, inceleme yapmaya yetkilidirler.

c) Yöneticiler, kendi bölgelerindeki bir işyerine, gerekli gördükleri hallerde kliniklerindeki uzman tabipleri, tabipleri, laboratuvar mensuplarını, yardımcı sağlık personelini, teknisyenleri görev vererek gönderebilirler. Ünite mensupları bu görevlere gitmekle yükümlüdürler. Çeşitli elemanlardan oluşan böyle bir ambulatuvar grup yöneticisinin saptayacağı uzman tabip ve laboratuvar uzmanı tarafından yönetilir.

d) Ünite yöneticileri, kendi bölgelerindeki işyerleri ve işyeri tabiplikleriyle direkt olarak yazışma yapabilirler.

e) Üniteler görevlerini yaparken görevleriyle ilgili konularda diğer meslek hastalıkları üniteleri, SSK Sağlık Üniteleri, SSK dışındaki sağlık kurumları, üniversiteler ve işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer örgütlerle bilimsel konularda konu ile ilgili uluslar arası kuruluşlar (ILO,WHO gibi) yabancı meslek hastalıkları klinik ve enstitüleri ile de yazışmalar yapabilirler.

MADDE 207- Meslek Hastalıkları Hastanelerinin çalışma esasları;

a) Meslek Hastalıkları Hastanelerine; Genel Müdürlük, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu, Sağlık İşleri Müdürlükleri ve SSK Sağlık Tesislerince, kendilerine meslek hastalığı tespit edilen şüphe edilen veya daha önce meslek hastalığı tespit edilip de kontrol muayenesi istenilen sigortalılar gönderilir.

b) Bu ünitelere özel bir sağlık kurulu kurulur. Kurula meslek hastalığı üniteleri uzmanları ve laboratuvar sorumluları katılır. Kurula ünitenin yöneticisi veya yardımcısı başkanlık eder. Bu kurullara, gerekli görüldüğü hallerde, bünyelerinde bulunmayan uzmanlardan başka bir SSK Sağlık Tesislerinden ilgili dal uzmanı çağrılabilir. Uzmanlar bu çalışmaya katılmaya zorunludur. Bunların çalışma esasları her iki ünite yöneticisi arasında bir protokolle düzenlenir.

c) Üniteler kendi bölgelerindeki SSK Sağlık Tesislerinin veya üniversitelerin özel dal servislerinden öncelikle yararlanır.

d) Ünitelerin çalışmalarında standartlaşmayı ve uyumu sağlamak, çalışmaları koordine ederek yürütmek, ünitelerin gelişme emeç ve yönetimlerini programlarını tesbit etmek üzere meslek hastalıkları üniteleri yöneticileri, her üç ayda bir sıra ile bir meslek hastalıkları ünitesinde toplanırlar. Toplantı sonuçları bir raporla Genel Müdürlüğe sunulur.

e) Kuruluş döneminde, meslek hastalıkları ve iş tabipliği alanlarında ülkemizde henüz yeter sayıda ve nitelikte eleman bulunmaması nedeniyle üniteler kendi aralarında ve birbirlerini destekleyecek şekilde sürekli bir eğitim uygularlar. Bir ünitede gelişme olan dalda kurulmakta olan diğer ünitenin uzman tabip yardımcı personeli ve her türlü elemanı eğitilir. Gerektiği hallerde yerli ve yabancı üniversitelerde bu gibi görevlilerin eğitilmesi sağlanır.

Aynı amaçla üniteler, kendi aralarında karşılıklı teknik ve personel yardımlaşması ile geliştirilir.

f) Meslek hastalıkları ünitelerinin gerek klinik çalışmaları gerekse bölgelerindeki saha araştırmalarında klinik mensuplarına görev verilirken sıra uygulanır.

MADDE 208- Ünitenin bir başka sağlık ünitesinin içinde kurulmuş olduğu hallerde;

a) Klinik yöneticisi baştabip yardımcısı yetkisinde olup yalnız kendi kliniğinden sorumludur; veya,

b) Hastane Baştabibi meslek hastalıklarında uzmansa her iki kuruluştan da sorumludur,

c) Klinik, daha önce belirtilmiş kendine özgü görev ve yetki anlayışı içinde yönetilir, klinik yöneticisi baştabip yardımcısı ise, içinde bulunduğu ünitenin baştabibi ile işbirliği yaparak bunu sağlar.

d) Klinikler, hastanenin iaşe, ibate ve eczanesinden yararlanır.

e) Bina yetersizliği nedeniyle kliniklerin bazı laboratuvarları, içinde bulundukları hastanenin bazı laboratuvarları ile ortak kurulabilir. Bu durumda ortak bir çalışma düzeni sağlar.

f) Klinikler, kendilerinde bulunmayan hastane dal uzmanlarından konsültün olarak yararlanırlar.BÖLÜM: VIII

SAĞLIK KURULUŞLARINDA MUAYENE VE

TEDAVİLER ÜCRETSİZ MUAYENE VE TEDAVİLER

MADDE 209: Kurum sağlık kuruluşlarında esas olarak sigortalılarla eşleri ve geçindirme yükümlü bulundukları çocukları, anne ve babaları, Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü bulundukları eş ve çocukları ,ana ve babaları ile yine Kurumdan gelir veya aylık almakta olan eş ve çocuklar muayene ve tedavi edilirler.

Ayrıca Kurum personeli ile aile fertlerinin muayene ve tedavileri de bu kuruluşlarda ücretsiz olarak yapılır.

ÜCRETLİ MUAYENE VE TEDAVİLER

MADDE 210- 209.maddede yazılı hastaların ihtiyaçlarından artan yataklara yatak durumunda herhangi bir sıkıntı yaratmamak şartıyla dışarıdan ücretli hasta alınabilir.

Ancak, hangi hastanelere ücretli hasta kabul edilemeyeceğine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karar verilir.

Bu hastalar için hastane idaresince tahakkuk ettirilen ücretlerin tamamı Kuruma gelir kaydedilir.

Bu gibi hastaların muayene, tetkik tedavi ve ameliyatları esas olarak sağlık tesisi uzmanları tarafından yapılmakla birlikte, uzmanı olmayan veya gerekli hallerde, hastanın tedavisi Baştabipliğin izni ile Kurum dışından ilgili bir uzmana bırakılabilir.

MADDE 211- Durumu uygun olan sağlık kuruluşlarında ayaktan veya yatırılarak yapılacak muayene ve tedavilerden alınacak her türlü ücretler, günün şartlarına göre Sağlık Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Sosyal Sigortalar Kurumunun Yönetim Kurulunca tespit edilir.MADDE 2l2- Hasta muayene, tedavi ve ameliyatları bakımından ücretli ve ücretsiz olanlar arasında herhangi bir ayrıcalık gözetilmez.

HASTAYA REFAKAT

MADDE 2I3-Genel Müdürlükçe tespit edilecek belli yaş grubundaki sigortalı çocukların refakatleri hariç yataklı Sağlık kuruluşlarına genel olarak yalnız hastalar kabul edilir.Ancak önemli hastalıklarla ameliyat olanlar ve doğumlarda servis uzmanının göstereceği lüzum üzerine ve Baştabibin izni ile hasta yakınlarından yalnız bir kişinin refakatine müsaade edilebilir.

Yukarıda açıklanan Genel Müdürlükçe tespit edilecek belli yaş grubundaki sigortalı çocukların refakatleri dışında, refakatler istisnasız olarak fiyat tarifesinde gösterilen ücrete tabidirler. Ancak, özel durum nedeniyle yatak ve yemek verilemeyen hallerde ücreti alınmaz.

Refakatçiler ancak hekimlerin direktifleri uyarınca hasta bakımına yardım edebilirler.Her bakımdan kuruluşun düzenine uymak zorundadırlar.

DIŞARIDAN GELEN ACİL VAK’ALAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 2I4- Sigortalı olmadıkları halde acil kaydıyla sağlık kuruluşuna getirilen vakalardan o yerdeki resmi hastanelere sevklerine veya bekletilmelerinde sakınca görülenlerin ilk yardım ve gerekiyorsa müdahaleleri burada yapılır.

Bu müdahaleden sonra sağlık durumları nakledilmeye uygun hale gelen hastalar, o yerdeki resmi bir hasta ile temas edilip yeri sağlandıktan sonra nakledilirler. Muayene ve tedavi ücretleri Kurumumuz ücret tarifesine göre hastadan veya sahiplerinden tahsil edilir.

Bu gibi hastalardan fakir veya sahipsiz olanların muayene, tedavi ve yatak ücretleri hakkında 22l9 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 3l-32. maddelerine göre hareket edilir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak zorluklar o yerin en yüksek Sağlık Dairesinin yardımı ile giderilir.

DIŞARIDAN MÜTEHASSIS ÇAĞIRMA

MADDE 2I5- Kurum sağlık kuruluşlarında vakanın gerektirdiği müdahaleyi yapacak uzman bulunmadığı hallerde, resmi tesislerde görevli veya serbest çalışan uzmanlardan lüzum görülenler derhal çağrılır.

Bu davete icabet edilmemesi halinde idari veya adli makamlardan yardım istenir. Çağrılan ve Kurum mensubu olmayan bu uzmanların ücretleri mahallin tabip odasınca kabul edilmiş olan asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde tespit edilmek suretiyle Kurumca ödenir.

Vaka ücretli ise bu para hesabına geçirilir ve diğer masraflar ile birlikte tahsil edilir.

BÖLÜM : IX

YATAKSIZ SAĞLIK KURULUŞLARI ÇALIŞMA SAATLERİ VE POLİKLİNİK HİZMETLERİ

MADDE 216- Kurumun yataksız sağlık kuruluşları; dispanserlerle sağlık istasyonu ve benzeri ünitelerdir.

MADDE 217- Yataksız sağlık kuruluşlarında, çalışma saatleri yataklı sağlık kuruluşlarında olduğu gibidir.

MADDE 218- Yataksız sağlık kuruluşları yalnız poliklinik hizmetleri için ihdas edilmiş olup, poliklinik muayeneleriyle bu muayenelerde sigortalı hastalara uygulanacak işlemler, yataklı sağlık kuruluşlarındaki gibidir.

MADDE 219- Genel Müdürlükçe lüzum görülen yataksız kuruluşlarda veya bağımsız olarak ilk yardım ve acil tedavi istasyonları kurulabilir.

MADDE 220- Bazı uzmanlık dalları bulunmayan küçük sağlık kuruluşlarının polikliniklerinde uzmanlık gözetilmez ve buradaki görevli tabipler, her vakayı muayene ve tedavi ederler. Ancak uzman tarafından muayenesine lüzum görülen hastalar ilgili uzmana gönderilir.

İleri tetkik, sağlık kurulu muayenesi veya yatırılmak üzere diğer bir sağlık tesisine gönderilecek hastalar, çekilmişse röntgen filmleri, laboratuvar raporları ve ihtimali teşhisi belirtecek bir epikriz ile birlikte sevk edilir.

Bu hastaların protokol defterine, filmlerin birlikte gönderildiği ve sevk yeri kaydedilir.

MADDE 221- Sözleşmeli tabipler, sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla sigortalıların muayenelerini kendi muayenehanelerinde yapabilirler.

YATAKSIZ SAĞLIK KURULUŞLARINDA NÖBET

MADDE 222- Yataksız sağlık kuruluşlarında genel olarak nöbet tutulmaz. Ancak bölgelerinde Kurumun nöbet tutan bir sağlık kuruluşu bulunmayan ve tabip sayısı 4 veya daha fazla ve personel durumu da müsait olan yataksız kuruluşlarda, Genel Müdürlüğün emriyle gündüz veya tam gün nöbet tutulabilir.

KARMA NÖBET

MADDE 223- Kurumun yataklı kuruluşu bulunmayan veya çok uzakta olan, buna mukabil birden fazla yataksız tesisi bulunan yerlerde acil vakalara bakılmak üzere durumu en uygun olan kuruluşta, Genel Müdürlük emriyle müşterek gündüz veya gece nöbeti tutulabilir. Bu gibi hallerde karma nöbet cetveli nöbete katılacak kuruluş yetkilileri tarafından müştereken düzenlenir.

YATAKSIZ KURULUŞLARDA NÖBEYÇİ TABİPLERİN GÖREVLERİ

MADDE 224- Yataksız kuruluşlardaki nöbetçi tabipler nöbetleri sırasında müracaat edecek hastaların muayene ve ayakta tedavilerini yaparlar ve yataklı bir kuruluşa gönderilmesi gerekenleri de usulüne. göre gönderirler

BEKÇİNİN GÖREVLERİ

MADDE 225- Gece bekçilerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Nöbet tutulmayan yataksız sağlık kuruluşlarında çalışma saatleri dışında tesisi içten ve dıştan kontrol edecek bekçi bırakılır. Bekçi kadrosu olmayan ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli kadrosu müsait olan kuruluşlarda gece bekçisi görevi İdare Müdürünün veya tesis yetkilisinin, tanzim edeceği listeye göre bu personele nöbetleşe yaptırılır.

b) Yataklı sağlık tesislerinde, sağlık tesisi veya bahçe kısmını dıştan veya işten kontrol edecek kadrolu bekçiler görevlendirilir. Bekçiler vardiya halinde Hastane Müdürünün tanzim edeceği listeye göre çalışır.BÖLÜM : X

SÖZLEŞMELİ KURULUŞLAR VE PERSONEL

A. SÖZLEŞMELİ KURULUŞLAR

MADDE 226- Üçüncü maddede yazılı resmi veya özel sağlık kuruluşlarıyla yapılacak sözleşmelerde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur.

a) Sağlık ve sosyal Yardım Bakanlığı Üniversitelere bağlı sağlık kuruluşları ile yapılacak sözleşmelerde, anılan Bakanlığın veya Üniversitelerin kendi kurumları için uyguladıkları fiyat tarifeleri;

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Üniversiteler dışında kalan resmi kurulara bağlı sağlık kuruluşları ile yapılacak sözleşmelerde, mevcut olduğu taktirde Sağlık Bakanlığınca onaylanmış fiyat tarifeleri; bulunmadığı taktirde Kurumumuz ücret tarifesi ile yıllık toptan eşya ve gıda fiyatlarındaki artışları belirleyen resmi indeksler göz önünde tutularak taraflarca hazırlanacak fiyat tarifesi;

b) Özel kurumlar, kişilere ait yataklı kuruluşlarla yapılacak sözleşmelerde ise 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 26. maddesi hükümlerine uyulması;

c) Özel kurumlar veya kişilerle yapılacak sözleşmelerde poliklinik muayene ücretleri için Genel Müdürlükçe tespit edilecek esaslara göre hareket edilmesi;

d) Özel kurumlarla dernek ve kişilere ait kuruluşlarda sigortalı hastaların muayene, tedavi ve bakılarının, Kurumun yetkili sağlık makamlarınca teftiş ve denetiminin kabul edecekleri hususunda sözleşmelere hüküm eklenmesi gerekir.

MADDE 227- Eczane ve laboratuvarlarla yapılacak sözleşmelerde aşağıdaki hususlarda belirtilir:

a) Sözleşmeli eczane tarafından yalnız Kurumun başlıklı özel reçete kağıtlarına yazılmış olan ilaçlar verilir. Sigortalının, adı, sicil numarası, reçeteyi yazan tabibin kaşesi, imza ve tarihi bulunmayanlarla yazıldığı tarihten itibaren üç gün geçmiş olan reçeteler yapılmaz.

Ancak, mahallinde ilacın bulunmaması yüzünden meydana gelen gecikmelerde, reçete Kurumun yetkili tabibinin vizesi ile kabul edilir.

Sigortalı için Kurum tabiplerince yazılan reçetelerde Kurumun ilaç listesi dışında olan ilaçların ücretleri ödenmez.

b) Yönetmenliğin 8. maddesinin ( p ) fıkrası da yazılı olduğu üzere toplanan reçetelere her ay 1’den başlamak üzere yeni bir sıra numarası konularak aylık fatura ve sıraya göre düzenlendikten sonra reçetelerle beraber Kurumun ilgili bürosuna verilir.

c) Yazan tabibin yazılı izni olmadıkça hastalara reçetedeki ilacın benzeri verilmez.

d) Ambalaj şekli belirtilmemiş müstahzarın en küçük ambalajlı olanı verilir.

e) Reçete yazılı ilaç yerine başka bir ilaç veya madde veyahut ta ilaç bedelini veren eczana ile sözleşme derhal bozulur ve bir daha yenilenmez.

f) Sözleşmeli eczaneler, sigortalılara verilen ilaçların yapılma, verilme ve kaydedilmelerini, Kurumun sağlık amirleri tarafından eczanede her zaman kontrol edilmesi yetkisini kabul ederler.

g) Eczane ve laboratuvarlarla yapılan sözleşmelerde belirli bir süre tespit edilmemişse Kurumun yazılı haber vermesinden 15 gün ve eczaneninkinden 3 ay sonra sözleşmeye son verilebilir.

h) Laboratuvarlarla yapılacak sözleşmelerde, her çeşit tahlile ödenecek ücretler için mahalli rayiç göz önünde bulundurulur.Bu ücretlerin Kurum tarifesindeki ücretlerden fazla olmamasına çalışılır.

i) Sözleşmeli laboratuvarlarda yapılan tahlillere ait rapor ve faturalar, 8. maddenin ( p ) fıkrasında yazılı olduğu üzere her ay sonunda düzenlenip Kurumun yetkili bürosuna verilir.

j) Ancak mahallin özelliği ve ihtiyaç durumuna göre yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslarda Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu görülen bazı değişikler yapılabilir.

B. SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ:

MADDE 228- Sağlık personeli ile yapılan sözleşmelerde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.

a) Resmi veya özel kuruluşlarda görevli veya serbest çalışan sağlık personeli ile sözleşme yapılabilir.Her iki şekilde de sözleşme yapılacak tabiplerin kurumda görev almalarında bir sakınca olup olmadığı bölgenin Tabip Odasından sorulur.

Resmi dairelerle diğer bir teşekkülde görevli olan personel için de bağlı bulunduğu dairesinin muvafakati alınır

b) Sağlık personeli ile yapılacak sözleşmelerde, görevlerinin kapsamı, Kurumun ilaç listesine göre reçete tanzim edecekleri, Yönetmenlikte belirlenen görev ve sorumluluklardan hangilerinin yüklenecekleri, yetki ve sorumluluk dereceleri, kuruluşta çalışacaklarla özel muayene ve laboratuvarlarında muayene ve tahvil yapacakların buralardaki görev saatleri veya işyerleriyle evlerde muayene edeceklerin geçici görev programlarının esasları belirtilir.

c) İzin ve diğer nedenlerle en çok bir ay süre ile görevinden ayrılacak sağlık personelinin sözleşmelerine, görevine dönünceye kadar yerlerine aynı görev ve sorumlulukları yüklenecek bir vekil bırakmak zorunda oldukları yazılır.

Aynı, bu suretle ayrılacak sözleşmeli personel yerine o yerde aynı görevi yapacak birini bulmak mümkün olmadığı hallerde, bu ihtiyaç Kurum tarafından karşılanır.

d) Sözleşmeli personelin, sağlık kuruluşu nöbetlerine girip girmeyecekleri hususu sözleşmelerde belirtilir.

e) Sözleşmeli hizmet süresi bir yılı geçmiş olan personelin yılda 15 gün ücretli, azami 15 gün hastalık nedeniyle istirahat ve 14 gün de ücretsiz izin alabilecekleri de sözleşmelerde yazılır.

SÖZLEŞMELİ SIHHİ MALZEME TİCARETHANELERİ

MADDE 229- Sigortalıya verilecek gözlük, korse, protez ve benzeri sağlık gereçleri satan ve yapan ticari kuruluşlarla yapılacak sözleşmelerde, Genel Müdürlüğün bu yoldaki emir ve talimatlarına göre hareket edilir.

SÖZLEŞMELİLER HAKKINDA DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 230- Sözleşmeli kuruluş ve personelin, örnekleri Kurumca verilecek istatistik cetvellerini vaktinde düzenleyip vermek zorunda oldukları ve sözleşmeli tabiplerin de kendileri tarafından muayene ve tedavi edilen vakalarda sağlı kurulu toplantılarına ve ihtiyaç görüldüğü taktirde konsültasyonlara ve acil vakalar için yapılacak davetlere katılacakları sözleşmelerine konur.BÖLÜM : XI

YATAKLI SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİYET PLANLAMA ESASLARI

MADDE 231 – Diyet: Günlük öğünler içerisindeki yemek ve yiyeceklerin toplamına diyet (rasyon ) adı verilir.

İki türlü diyet vardır.

a) Normal Diyet : Kişinin günlük enerji ve besin elementleri ihtiyacını optimum bir düzeyde karşılayabilecek nitelikte bir diyettir.

b) Özel Diyet : Hastanın hastalığı icabı enerji ve besin elementlerinin bir veya bir kaçının miktarındaki çoğaltma ve azaltmaları öngören ve bunlara bağlı olarak yiyecek çeşitlerinde, miktarlarında, öğün sayılarında ve hazırlanış şekillerinde değişiklikler gösteren bir diyettir. ( Olağanüstü rasyon )

Normal diyette sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği verilir. Öğle ve akşam yemekleri 3 ayrı çeşit yemeği ihtiva eder. Normal diyet öğle ve akşam yemekleri için günlük yemek listeleri hazırlanmasında aşağıdaki esaslara riayet edilir.

1- Normal diyet yemekleri listesi, Yönetmeliğe ekli tablo II’de gösterilen 8 yemek grubu içindeki yemeklerden seçilerek hazırlanır. Bunlar A,B,C,D,E,F,G,H,gruplarıdır.

2- Her öğünde ( öğle ve akşam ) birinci yemek A grubu içindeki yemeklerden seçilir. Bu esas yemektir.

3- Bir günün bir öğününde A grubundan parça veya kuşbaşı et yemeği veya tavuk, hindi, balık ( A.1 ) veyahut köfte ( A.2 ) verilirse diğer öğünde A grubunun diğer yemeklerinden herhangi bir yemek verilir.

4- Bir öğünde aynı gruptan 2 yemek verilmez.

5- A grubu yemeklerden etli taze sebze yemeği ( A.3 ) verildiğinde de o öğün C grubundan herhangi bir yemek verilmez.

6- A grubundan etli dolma ve sarmalar ( A.5 ) verildiğinde aynı öğünde B grubunda yalnız B.2 veya B.3 verilebilir.

7- A grubunda etli kurubaklagil ( A.4 ) verildiğinde aynı öğünde yemeğin diğeri B ve C grubu yemeklerin içinden seçilir.

8- B grubu yemeklerle F grubu yemekler, aynı öğünde birlikte verilmez.

9- Aynı günde iki tatlı yemek verilmez.

10- Çorbalar tercihen akşam yemeklerinde verilir.

11- Kahvaltılarda yumurta ile birlikte peynir verilmez, yumurta verildiği zaman zeytin tanesi verilir; kahvaltılık yağ verilmez.

12- Normal ve özel diyetlerde pastırma, sucuk ve turşu verilmez. Normal diyet kahvaltılarında ekmek veya bisküvi ve çay hariç iki-üç ayrı çeşit gıda verilir.

13- Verilecek gıdaların çeşit ve miktarları büyükler, bebekler ve çocuklar için ayrı ayrı olmak üzere ( Tablo:1 ) de gösterilmiştir.

14- Normal diyetlerde verilecek yemeklerin 1 porsiyonu içindeki gıda çeşidi ve miktarı ( Tablo : III ) de gösterilen esaslara uyularak hazırlanır. Normal diyet yemeklerinde kullanılacak gıdaların şahıs başına günlük azami miktarları ile haftalık azami verilme sayısı ( Tablo:1 ) de gösterilmektedir. 15 günlük yemek listeleri bu tabloda gösterilen esaslara uyularak düzenlenir.

Normal diyet günlük istihkak cetvellerindeki besinlerden Baştabiplikçe lüzum görünenlerin, günlük miktarları %20 nispetine kadar artırılabilir

15- Uzun süren ameliyatlar esnasında ameliyathanede çalışan tabip, hemşire ve diğer personel için ( Tablo : IV-2 ) de gösterilen takviye istihkakları, Doğumhane ve Acil Servis ile sürekli ve yoğun çalışmayı gerektiren hizmetlerde gece döneminde çalışan personele ( Tablo : IV-1 ) gösterilen “gece kahvaltısı” istihkakı, Baştabipliğin tensibiyle verilebilir. Bunların verilmesi halinde iaşe tabelasında gösterilir.

16- Özel diyetlerde hastanın hastalığı icabı alması gereken enerji ve besin elementleri miktarına bağlı kalarak hastanın yiyecek çeşitleri ve yiyebilme durumu göz önünde tutulmak suretiyle özel diyet listesine her türlü yiyecek yazılabilir.

17- Özel diyetlerde, israftan sakınarak, normal diyete ek veya birkaç çeşit yiyecek verilebileceği gibi bağımsız olarak, tüm yiyecek ve yemeklerin cins ve miktarı belirtilmek suretiyle özel diyet listeleri de tertiplenebilir.

DENEY HAYVANLARININ YEMLERİ

MADDE 232- Sağlık kuruluşu laboratuvarlarında deney için kullanılacak tavşan, kobay ve beyaz fareler, ya dışarıdan satın alınır veyahut ta kuruluşta üretilir. Her iki şekilde de bunların mevcutlarına göre günlük tabelaları aşağıdaki listede belirlenen miktarlar üzerinden 196. maddede yazılı olduğu üzere hazırlanır.

Laboratuvar deney hayvanlarına senenin bütün mevsiminde kuru ve yaş yiyecekler karma olarak aşağıda yazılı miktarlar üzerinden hesaplanır.Tavşan Kobay Beyaz Fare

( Gram ) ( Gram ) ( Gram )

Arpa veya Yulaf 40 20 -

Buğday - - 10

İnce Saman ( Yataklık ) - - 10

Sap saman 40 40 -

Süt - - 10

Ekmek - - 10

Tuz ( iyotlu olabilir ) 1 - -

Yeşillik 500 200 -

NOT : a) Yukarıda belirtilen

Gıda maddeleri yerine hazır

Tavşan yemi ( kuru ) 150 - -

Kobay Yemi - 50 -

Fare Yemi - - 20

Verilir, ayrıca yukarıdaki esas tabloda belirtilen miktarlarda yeşil sebzeler ilave edilir.

b) Bu listede bulunmayan deney hayvanları kullanıldığı zaman bunların rasyonları ilgili uzmanın önerisi ve Baştabibin onayı ile düzenlenir.BÖLÜM : XII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

PERSONELİN KIYAFETİ

MADDE 233- Kurum sağlık kuruluşları personelinin görevleri sırasında kullanacakları giyim eşyasının cins, şekil, renk ve miktarı Genel Müdürlük tarafından bu hususta hazırlanan Hizmetli Giyeceği Talimatında belirtilmiştir.

TEMİZLİK İŞLERİ

MADDE 234- Bu Yönetmenliğin muhtelif maddelerinde zikredilen temizlik işlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar da göz önünde bulundurulur.

a) Sağlık kuruluşu binaları içinde adi süpürge ile temizlik yapılamaz. Temizlik işleri; yerine göre yıkama, paspaslama şeklinde temiz su ile veya elektrikli cihazlar ile toz kaldırmadan yapılır. Ziyaret saatlerinden sonra servisler, sabun, deterjan ve antiseptikler kullanılmak suretiyle genel olarak temizlenir ve kuruluşun gerekli yerleri de cilalanır.

b) Kapı, pencere yağlıboyalı duvarlar, yemek masaları, karyola, etejer ve madeni iskemleler sabunlu, sodalı sularla veya antiseptik sıvılarla, fayans, lavabo ve emaye küvetler temizleme tozları ve antiseptiklerle temizlenir.

c) Bulaşıklar temizleyici toz, sabun, soda ve sıcak su ile yıkanır, kurulanır. ( Bulunan yerlerde bulaşık makineleri kullanılır. )

d) İdrar, kraşe ve dışkı kapları, kirli ve enfekte kapları için özel yıkama makinesi, yoksa kaba kirleri bol su ile giderildikten sonra bunların temizlenmesine mahsus emaye büyük kaplar içinde birbirinden ayrı olarak temizlenir ve antiseptik maddeler içinde kaynatılır.

e) Bulaşıklarla, yukarıda adı geçen kaplar kullanıldıktan sonra servislerde bırakılmayarak derhal temizlenme yerlerine gönderilir.

f) Tuvaletler, ofis ve dolapları ilgili hemşire tarafından günün muhtelif saatlerinde kontrol edilir ve gereken temizlikleri yaptırılır. Ofis masa dolaplarına yiyecek maddesi ve kaplarından başka bir şey konmaz.

g) Tüm zararlılarla mücadele için gerekli insektisid maddeler kullanılır.GÜRÜLTÜ- ALKOL VE SİGARA YASAĞI

MADDE 235- Sağlık kuruluşlarında huzur ve sükun esastır. Bu husus ve sükunu, ne kuruluş ne de hastalar ve ziyaretçiler bozamaz.

Kuruluş içinde hiçbir suretle alkollü içki kullanılmaz ve bulundurulamaz.

Ayrıca, hasta odalarında, hasta ve ziyaretçiler ile hastane personelinin sigara içmeler

yasaktır. Hastalıklarına zararlı olduğu tabip tarafından bildirilip, yasak edilenlerden başkalarının bahçe, balkon ve istirahat salonlarında sigara içmelerine izin verilir.

HASTA ZİYARETLERİ

MADDE 236- Hasta ziyaretleri, hastane baştabiplikleri tarafından tespit edilen gün ve saatlerde yapılır. Ağır kaza geçirenler, ameliyat olanlarla ve doğum yapanlar durumu ağırlaşan hastaların en yakınlarına, servis uzmanı tarafından bir sakınca bulunmadığı bildirilmek şartıyla, birkaç dakikalık bir ziyaret izni verilebilir.

10 yaşından aşağı çocuklar, ziyaretçi olarak kuruluşlara alınmazlar. Ancak olağanüstü hallerde baştabip ve nöbetçi uzmanın izni ile çocuklar içinde çok kısa bir ziyaret izni verilebilir.

Vizite, yemek ve tedavi saatlerinde hiçbir ziyaretçiye izin verilmez.

MADDE 237- Özel ziyaret ve istirahat salonları ile hastaların gezip ve oturmalarına ayrılmış bahçesi bulunan kuruluşlarda, durumu kalmaya müsait olan hastalar, ziyaretçileri ile buralarda görüşürler. Bunun dışında hasta odalarında yapılan ziyaretlerde kuruluş düzenini bozmak, etrafı kirletmek, hasta yataklarına oturmak veya eşyalarını kullanmak yasaktır.MADDE 238- Hastalığın bulaşması ve hastaya zararlı olması bakımından ziyaretler, servis uzmanları veya baştabipler tarafından geçici veya sürekli olarak yasak edilir. Bu taktirde hastanın sağlık durumundan ve isteklerinden hasta sahipleri, servis hemşireleri tarafından haberdar edilir.HASTAYA GETİRİLECAK HEDİYELER

MADDE 239- Hasta ziyaretlerinde, ziyaretçiler tarafından hastalara çiçek, kolonya, mecmua ve kitap gibi hediyeler getirilebilir.

Hastalara özel durumlarda belirli bir hastalık üzerinde zararlı etkiler yapmayacak yiyecek ve içecekleri getirmek isteyenler, daha önce Baştabiplikten izin almak zorundadır.

Baştabip, bunların arasında kabul edilip edilmeyecekleri gerekirse birim veya servis uzmanının da görüşlerini almak suretiyle tayin etmeye yetkilidir.

Baştabiplikçe müsaade edilen yiyecek ve içecekler doğrudan hastalara verilmez. Hastaya verilmek üzere servis hemşiresine teslim edilir.

Hastalara izinsiz olarak yiyecek ve içecek getirilemez. Getirildiği taktirde kapta alıkonularak çıkışında ziyaretçiye iade edilir.

Diyetisyen bulunan yataklı sağlık tesislerinde hastalara getirilen yiyecek maddeleri, ancak Diyetisyenin izni alındıktan sonra hastaya verilebilir.İŞÇİ PERSONELİN HAKLARI

MADDE 240- İşçi statüsünde çalışan personel hakkında İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri saklıdır.ESKİ YÖNETMELİĞİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

MADDE 241- 6.9.1981 tarihli, 17450 sayılı Resmi Gazete de yayınlayarak yürürlüğe giren ve bilahare 13.5.1982 tarihli, 17693 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelikle bazı maddeleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen “ Sağlık Teşkilatı Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE ĞİRİŞİ

MADDE 242- Bu yönetmelik Bakanlık Makamının 20.9.1985 tarih ve 0165/10590 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.YÖNETMELİĞİ YÜRÜTME YETKİSİ

MADDE 243- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü yürütür.

*Kaynak: www.denizlissk.gov.tr