08 Ağustos 2020, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ


 

 

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ

 Resmi Gazete: 23 Mayıs 2005 - 25823

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine, bildirimlerine, piyasaya arz edilmelerine, piyasa gözetim ve denetimlerine, üretim yeri denetimlerine ve denetimler sonunda alınacak tedbirlere ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik,  insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri ile bunların sınıflandırılması, ambalaj bilgileri ve denetimlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 24/3/2005 tarihli ve 5324  sayılı Kozmetik Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak;

Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatının 76/768/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 96/335/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Kanun: 24/3/2005  tarihli ve 5324  sayılı Kozmetik Kanununu,

Kozmetik ürün: İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri,

Kozmetik ürün bileşenleri: Kozmetik ürünün yapısında kullanılan, parfüm ve aromatik bileşim dışında olan, sentetik veya doğal kaynaklı her tür kimyasal madde veya preparatı,

Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

İyi İmalat Uygulamaları: Bir ürünün veya hizmetin belirlenen kalite şartlarını yerine getirmesine yönelik yeterli güveni sağlamak için gerekli olan bütün planlı ve sistemli faaliyetleri,

INCI: "International Nomenclature Cosmetic Ingredients" kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası kozmetik ürün bileşenleri terminolojisini,

CTFA: "Cosmetic, Toiletries and Fragrances Association" kelimelerinin kısaltması olup; Amerika Birleşik Devletleri Kozmetik Üreticileri Birliğinin derlemiş olduğu kozmetik ürün bileşenleri sözlüğünü,

CI: İngilizce "Color Index" kelimelerinin kısaltması olup; uluslararası Boyar Madde Renk İndeks numarasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kozmetik Ürünlerin Kategorileri, Teknik Nitelikleri ve

Ambalaj Bilgilerine Dair Şartlar

Kozmetik Ürünlerin Kategorilerine Ait Liste

Madde 5 — Kozmetik olarak değerlendirilen ürünlerin genel kategorilerini gösteren liste, bu Yönetmeliğin Ek-I’inde yer almaktadır.

Bu Yönetmeliğin Ek-V’inde sıralanan maddelerden herhangi birini içeren bir kozmetik ürün ile ilgili Bakanlık gerekli gördüğü tedbirleri alır.

Kozmetik Ürünlerin Nitelikleri

Madde 6 — Piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmalıdır.

Kullanıcıya bilgi ve uyarıların iletilmiş olması, hiçbir şekilde bu Yönetmelik gereklerine uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen genel yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, kozmetik ürünlerin üreticileri, aşağıda belirtilenleri içeren kozmetik ürünleri piyasaya arz edemezler:

Bu Yönetmeliğin;

a) Ek-II’sinde belirtilen maddeler,

b) Ek-III’ün Kısım 1’inde verilen listedeki maddelerden, belirtilen limitler ve şartların dışında yer alanlar,

c) Sadece saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla boyar madde içeren kozmetik ürünler hariç olmak üzere, Ek-IV’ün, Kısım 1’inde belirtilenler dışındaki boyar maddeler,

d) Sadece saçların, kılların ve tüylerin boyanması amacıyla boyar madde içeren kozmetik ürünler hariç olmak üzere, Ek-IV’ün, Kısım 1’inde belirtilen boyar maddelerden belirlenen şartlar dışında kullanılmış olanlar,

e) Ek-VI’ün, Kısım 1’inde listelenenler dışındaki koruyucular,

f) Ürünün tüketiciye sunum şeklinden anlaşılacak şekilde koruyuculuk dışında bir amaçla farklı konsantrasyonların kullanıldığı ürünler hariç olmak üzere, Ek VI’ün, Kısım 1’inde listelenmiş belirtilen sınırlar ve şartların dışında yer alan koruyucular,

g) Ek-VII’nin, Kısım 1 dışındaki UV filtreleri,

h) Ek-VII’nin, Kısım 1’deki UV filtrelerinden belirtilen sınırlar ve şartların dışında yer alanlar.

Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenleri içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzını engellemek için gerekli tedbirleri alır.

Ayrıca, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen yükümlülüklere uymak kaydıyla, bu Yönetmeliğin Ek-II’sinde listelenen maddelerin eser miktarda varlığına, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine istinaden Bakanlıkça çıkarılacak olan İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu koşullarında teknik olarak uzaklaştırılamadıkları takdirde izin verilir.

Kozmetik ürünlerin imalatında kullanılan kozmetik madde bileşenleri veya bileşimlerinin, hayvanlar üzerinde deneylerle test edilmesi ve bunların piyasaya arz edilmesi ile ilgili hususlar, Bakanlık tarafından yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenir.

Kozmetik Ürünlerde Kullanılması Serbest Olan Maddeler

Madde 8 — Aşağıdakileri içeren kozmetik ürünler piyasaya arz edilebilir:

Bu Yönetmeliğin;

a) Ek-III, Kısım 2’sinde verilen listedeki maddelerden, belirlenen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (g) sütununda verilen tarihe kadar,

b) Ek-IV, Kısım 2’sinde listelenenlerden, belirtilen sınırlar ve şartlara uygun kullanılmış boyar maddeler, aynı Ekte verilen tarihe kadar,

c) Ek-VI, Kısım 2’sinde verilen listedeki koruyuculardan, belirtilen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (f) sütununda verilen tarihe kadar,

d) Ek-VII, Kısım 2’sinde verilen listedeki UV filtrelerinden,  belirlenen sınırlar ve şartlara uygun olanlar, aynı Ekte (f) sütununda verilen tarihe kadar.

Ancak, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen maddelerden bazıları, ürünün tüketiciye sunum şeklinden açıkça anlaşılan özel bir amaçla başka konsantrasyonlarda kullanılabilirler.

Boyar maddeler, koruyucular ve UV filtreleri, sözü geçen listelerde verilen tarihlerde;

a) Tamamen izin verilmiş veya,

b) Tamamen yasaklanmış (Ek-II) olacaklar veya,

c) Ek-III, Ek-IV, Ek-VI ve Ek-VII’nin ikinci kısımlarında belirlenen sürelere kadar kalacak veya,

d) Mevcut bilimsel bilgilere dayanılarak veya artık kullanılmadıkları için Eklerin tamamından silineceklerdir.

Eklerin Güncelleştirilmesi

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin Ekleri üzerinde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile Avrupa Birliği mevzuatındaki güncellemeler göz önünde bulundurularak, gerekli değişiklikler yapılır.

İç ve Dış Ambalajda Yer Alacak Bilgiler

Madde 10 — Kozmetik ürünler, iç ve dış ambalajlarında yer alan bilgilerin, silinemez, kolayca görülebilir ve okunabilir olmaları kaydıyla  satışa sunulabilir.

İç ve dış ambalajda yer alması gereken bu bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Ancak, bu fıkranın (g) bendinde belirtilen bilgilerin pratik olarak iç ambalaj üzerine yazılamadığı durumlarda, bu bilgilerin dış  ambalajın üzerinde diğer bilgilerin yanında bulunması yeterlidir.

a) Ülke içinde yerleşik üreticinin, adı veya unvanı ve adresi veya kayıtlı işyerinin adı veya unvanı ve adresi belirtilir. Bu bilgiler, sorumluya ulaşmayı engellememek kaydıyla kısaltılabilir. İthal edilen ürünlerin menşeinin belirtilmesi gerekir.

b) Beş gram veya beş mililitre altındaki ambalajlar, ücretsiz eşantiyonlar ve tek dozluk olan ürünler hariç, ağırlık veya hacim olarak ambalajlama anındaki nominal miktar belirtilir. Ağırlık veya hacim detaylarının önemli olmadığı, birden fazla birim ürünün tek ambalajda satıldığı durumlarda, birim sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesi koşuluyla ambalaj içindeki birimlere miktar yazılması gerekmez. Eğer ambalaj içinde kaç adet ürün bulunduğu dışarıdan görülebiliyor veya ambalajın içindeki her bir ünite normalde sadece ayrı ayrı satılıyor ise, içindeki ürün sayısının ambalaj üzerinde belirtilmesine gerek yoktur.

c) Bir kozmetik ürünün minimum dayanma tarihi; normal şartlar altında depolandığı takdirde, başlangıçtaki fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği ve özellikle bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uyumlu kaldığı süredir. Söz konusu tarih, "minimum dayanma tarihi" ifadesi veya uygun kısaltılmış şeklini takiben;

1) Tarih yazılarak veya,

2) Ambalajın üzerinde tarihin bulunduğu yer hakkında detaylı bilgi verilerek,

belirtilmelidir. Eğer gerekir ise, ürünün bu dayanıklılığının hangi şartlarda garanti altına alındığına dair ek bilgi verilir.

Tarih açıkça ve sırasıyla ay ve yıl olarak belirtilir. Minimum dayanma süresi otuz ayı geçen ürünlerde, tarih belirtilmesi zorunlu değildir. Ancak, bu ürünlerde ürünün açılmasından itibaren tüketiciye zarar vermeden kullanılabileceği sürenin bildirilmesi zorunludur. Ürün açıldıktan sonra güvenli kullanılabileceği bu süre hakkında bilgi, Ek-VIII/a’da verilen sembolü takiben kullanma süresi ay ve/veya yıl cinsinden yazılarak belirtilir.

d) Kullanımdaki alınması gereken özel tedbirler ve özellikle, bu Yönetmeliğin Ek-III, Ek-IV, Ek-VI ve Ek-VII’sinde yer alan ve "etikette belirtilmesi zorunlu olan kullanım şartları ve uyarılar" sütununda listelenenler ve profesyonel kullanım için, özellikle saç bakımı olmak üzere alınması gerekli özel tedbirler, kozmetik ürün etiketinde belirtilecektir. Pratik açıdan buna imkan olmadığı takdirde, bu bilgiler broşür, etiket, bant veya kart şeklinde ürüne eklenerek verilecektir. Tüketiciyi bunlara yönlendirmek için bir kısaltma veya Ek-VIII’deki sembol, iç ve dış ambalajın üzerinde bulunur.

e) Üretim kodu veya üretim şarj numarası belirtilir. Kozmetik ürünün çok küçük olması nedeniyle bunun pratik olarak imkansız olması halinde bu bilgiler, dış ambalajın üzerinde bulunur.

f) Ürünün sunum şekli itibariyle açıkça belli olmadığı takdirde, ambalaj üzerinde ürünün fonksiyonu belirtilir.

g) Ürün bileşenlerinin listesi, ilave edildiği andaki ağırlıklarına göre azalan sıra ile ambalaj üzerinde belirtilir. Bu liste, "ÜRÜN BİLEŞENLERİ" veya aynı anlama gelen Türkçe veya yabancı dildeki ifadenin altında yer alır. Pratik açıdan bu mümkün olmadığı takdirde, bu bilgiler broşür, etiket, bant veya kart şeklinde ürüne eklenerek verilir. Tüketiciyi bunlara yönlendirmek için bir kısaltma veya bu Yönetmeliğin Ek- VIII’indeki sembol, iç ve dış ambalajın üzerinde bulunur.

Aşağıdakiler ürün bileşeni olarak kabul edilmezler:

1) Kullanılan hammaddelerdeki safsızlıklar,

2) Preparatın yapımında kullanılan, ancak bitmiş üründe bulunmayan yardımcı teknik maddeler,

3) Kesinlikle gerekli miktarda kullanılan çözücüler veya parfüm ve aromatik bileşiklerin taşıyıcıları.

Üreticinin, ticari sırların korunması amacıyla ürün bileşenlerinin bir veya birkaçını listeye dahil etmek istememesi durumunda uygulanacak prosedür, Bakanlıkça yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-12/10/2006-26317) Parfüm ve aromatik bileşikler ve onların hammaddeleri, "parfüm" ve "aroma" kelimeleri ile tarif edilir. Ancak, bu Yönetmeliğin Ek-III, Kısım 1’inde yer alan "diğer sınırlamalar ve gereklilikler" sütununda belirtilmesi gereken maddelerin mevcudiyeti, ürün içindeki işlevlerine bakılmaksızın listede gösterilir.

Konsantrasyonu % 1’den az olan ürün bileşenleri, konsantrasyonu % 1’den fazla olanlardan sonra herhangi bir sırayla listelenebilir. Boyar maddeler, bu Yönetmeliğin Ek-IV’ünde kabul edilen CI numaraları ve isimlendirmeye göre, diğer içerik maddelerinin ardından herhangi bir sıralamaya göre listelenebilir.

Birçok renkte piyasaya verilen renkli dekoratif kozmetik ürünlerde kullanılan tüm boyar maddeler, "içerebilir" ifadesi veya "+/-" sembolü konulmak kaydıyla listelenebilir.

Bir içerik maddesi öncelikle INCI; bu olmadığı takdirde ise, CTFA veya yaygın olarak kullanılan diğer isimleriyle tanımlanır.

Bu maddenin ikinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde belirtilen hususların, ebat veya şekli nedeniyle ürüne ekli bir kılavuzda belirtilmesinin pratik veya mümkün olmadığı hallerde bu hususlar, kozmetik ürüne ekli olan etiket, bant veya kartta belirtilir.

Sabun, banyo topları ve diğer küçük ürünlerde, ikinci fıkranın (g) bendinde istenen bilgilerin ebat veya şekilden kaynaklanan pratik imkansızlıklar nedeniyle ürüne ekli broşür, etiket, bant veya kartta yer alamaması durumunda, ürünün satışa sunulduğu teşhir raflarının üzerinde veya hemen yakınında bulundurulacak kılavuzda belirtilir.

Satışa hazır şekilde ambalajlanmamış, satış yerinde müşterinin isteği ile ambalajlanan veya anında satılmak üzere satış yerinde önceden ambalajlanmış kozmetik ürünler için, bu maddenin ikinci fıkrasındaki bilgilerin belirtilmesi gerekir. Kozmetik ürünlerin dolum yerleri ve dolum şartlarına dair esaslar, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzunda düzenlendiği şekilde uygulanır.

Bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bendlerindeki bilgilerin Türkçe olması gerekir. Ancak, ürünün dayanıklılığının hangi şartlarda garanti altına alındığına dair ek bilgi verilmesinin gerektiği durumlarda, ikinci fıkranın (c) bendinde istenen bilginin de Türkçe olması gerekir.

Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Denetim ve Bildirim

Sorumluluk

Madde 11 — Kozmetik ürünlerin üreticileri, sadece bu Yönetmeliğe ve Eklerine uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi için gerekli tedbirleri almakla ve İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna göre üretim yapmakla yükümlüdürler. Bakanlık, bu esaslara uygun olan kozmetik ürünün piyasaya arz edilmesini kısıtlayıcı, yasaklayıcı ve reddetmeye yönelik uygulamalardan kaçınır.

Denetim Esasları

Madde 12 — Kozmetik ürünlerin üretim yeri denetimleri, piyasa gözetim ve denetimi ile denetim kapsamında numune alma, uyarı, geri çekme, imha, üretim yerinin ıslahı ve kapatılması hususları Bakanlık tarafından belirlenir.

Üretici, piyasa gözetim ve denetimi için Bakanlığın talebi halinde aşağıdaki bilgileri içeren Ürün Bilgisini, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uygun olan etikette belirtilen adreste üç iş günü içerisinde hazır bulundurmak zorundadır.

Bu Ürün Bilgileri;

a) Ürünün kalitatif ve kantitatif yapısı; parfüm ve parfüm bileşimi olması halinde, bileşimin kodu ve tedarikçinin kimliği,

b) Hammadde  ve bitmiş ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyonu ve kozmetik ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyona uygunluğuna ilişkin kontrol kriterleri,

c) İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu hükümlerine uygun üretim metodu; üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliliği veya gerekli tecrübesi olduğunu belirleyen eğitim ve çalışma belgeleri,

d) Bitmiş üründe insan sağlığı için güvenlik değerlendirmesi; bunun için üretici, ürün bileşenlerinin toksikolojik karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyelerini göz önüne alır. Bu amaçla, ürünün kullanımına sunulduğu hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin belirgin maruz kalma özelliklerini göz önünde bulundurur. Üç yaşından küçük çocukların kullanımı için hazırlanan ürünler ile dış genital organlara haricen uygulanmak amacıyla üretilmiş kişisel hijyen ürünleri için özel güvenlik değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme, 25/6/2002 tarihli ve 24796 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

Ülke sınırları içinde aynı ürünün bir kaç yerde üretilmesi halinde, üretici bu üretim yerlerinden bir tanesini bu bilgilerin hazır bulunduğu üretim adresi olarak seçebilir. Bu durumda üretici, istendiği takdirde denetlenebilmesi için, seçilen bu yeri Bakanlığa bildirmek zorundadır.

e) (d) bendindeki değerlendirmeyi yapacak yetkili veya sorumlu kişinin adı ve adresi; bu kişinin, eczacılık, veterinerlik, biyoloji, kimya, biyokimya, toksikoloji, mikrobiyoloji, dermatoloji, tıp veya eşdeğer bir bilim dalında diploma sahibi olması ve yeterli tecrübeyi haiz bulunması gerekir.

f) Kozmetik ürünlerin kullanımı neticesinde insan sağlığına olabilecek istenmeyen etkiler hakkında mevcut veriler,

g) Kozmetik ürünün veya maddenin iddia edilen etkilerini kanıtlayan bilimsel nitelikte çalışmalara dair belgeler,

h) Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin mevzuat veya diğer düzenlemelerinin gerekleri nedeniyle hayvanlar üzerinde yapılmış olan testler de dahil olmak üzere, üretici tarafından, ürünün geliştirilmesi veya ürün veya bileşenlerinin güvenlik değerlendirilmesi için hayvanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili verilerdir.

Özellikle ticari sır ve kişisel hakların saklı kalması kaydıyla, bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (f) bentlerinde yer alan veriler kamuya açık ve kolay ulaşılabilir olacaktır.

Bu maddenin üçüncü fıkrasının (c), (d), (f) ve (g) bendlerindeki bilgilerin Türkçe veya Avrupa Birliğinde yaygın olarak kullanılan dillerden tercihen birinde olması zorunludur.

Sorumlu Teknik Eleman

Madde 13 — Üreticinin,  uygun  seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip  bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

Eczacı veya kozmetik alanında en az iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyologlar üretici tarafından sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilirler. Sorumlu teknik eleman, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna uygunluğun sağlanmasından da sorumludur. Sorumlu teknik eleman, ülke mevzuatını bilmekle yükümlüdür.

Bildirim ve Yasak

Madde 14 — Piyasaya ilk kez arz edilecek kozmetik ürün için üretici, yeni ürünü piyasaya arz etmeden önce ve piyasaya kozmetik ürün arz etmek amacıyla yeni kurulan veya faaliyet sahasını genişleten imalat ve ithalat müesseseleri, yeni faaliyetine başlamadan önce bunu bildirmek zorundadır. Üreticiler, bu Yönetmeliğin Ek-IX’unda yer alan Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formunu,  bu Yönetmelik hükümleri uyarınca, eksiksiz ve doğru olarak doldurur ve onaylar. (Değişik son cümle:RG-12/10/2006-26317)(1) Bu formun Bakanlığa teslim edilmesiyle bildirim yapılmış sayılır.

Bu maddenin birinci fıkrasına uygun şekilde bildirimi yapılmayan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeleri yasaktır.

Ulusal Zehir Danışma Merkezine Bilgi Verilmesi

MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-27/3/2010-27534)(3)

Kozmetik ürünün kullanılması sırasında bir sorun çıkması halinde hızlı ve uygun müdahale yapılabilmesi amacıyla, ürün piyasaya arz edilmeden önce, ürünün formülü ve istenen diğer bilgiler, bu Yönetmeliğin Ek-X’unda yer alan Zehir Danışma Merkezine Bildirim Formu üzerine doldurulur. Söz konusu formül, ürün bileşenleri INCI adlarına göre düzenlenerek, hacim veya miktar oranlarının aralıklar şeklinde belirtilmesi suretiyle Bakanlık İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir. Bakanlık, bu bilginin yalnız sözü edilen müdahale amacıyla kullanılmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Analiz Metotları ve Kozmetikte Kullanılmasına İzin Verilenler Dışındaki Maddelerin Kullanılmasına İlişkin Özel Esaslar

Analiz Metotları

Madde 16 — Bakanlık tarafından, güncel teknik gelişmeler paralelinde;

a) Kozmetik ürünlerin yapısını kontrol etmek için gerekli analiz metotları,

b) Kozmetik ürünlerin kimyasal ve mikrobiyolojik saflık kriterleri ve bu kriterleri kontrol için metotlara dair gerekli tebliğler,

yayımlanır.

Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Diğer Maddelere İlişkin Özel Esaslar

Madde 17 — Bu Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kozmetik ürünlerde kullanılmasına izin verilen maddeler listesi dışındaki diğer maddelerin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kullanılmasına aşağıdaki şartlarda izin verilebilmesi Bakanlığın yetkisindedir:

a) İzin, üç yıllık bir süre ile sınırlandırılır,

b) İzin verilen madde veya preparatlardan üretilen kozmetik ürünler, Bakanlık tarafından kontrol edilir,

c) Bu tür kozmetik ürünler Bakanlığın belirleyeceği farklı bir şekilde işaretlenir.

Bakanlık; bu maddenin birinci fıkrasına göre verdiği yeni izin hakkında, iznin verilmesi tarihinden itibaren iki ay içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonunu bilgilendirir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca verilen üç yıllık sürenin sona ermesinden önce Bakanlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonuna, birinci fıkraya göre ulusal kapsamda izin verdiği maddelerin, kozmetik ürünlerde kullanılmasına izin verilen maddeler listesine alınması için destekleyici bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilir. Bu durumda, Bakanlık tarafından bu maddenin birinci fıkrasına göre verilen izin, birinci fıkranın (a) bendindeki üç yıllık süre dikkate alınmaksızın, listeye alınması için yapılan başvurudan sonra bir karar alınana kadar yürürlükte kalır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari Yaptırımlar

Madde 18 — Bir kozmetik ürünün bu Yönetmeliğin gereklerine uygun olmasına rağmen, sağlık için bir tehlike oluşturduğu tespit edilir ise Bakanlık, Ülke sınırları içinde bu ürünün piyasaya arz edilmesini geçici olarak yasaklar.

Kontrol sonucunda ürünün genel sağlık yönünden güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere Bakanlık;

a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,

b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,

c) Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilmesini,

d) (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen önlemler hakkında gerekli bilgilerin ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında  ilanı suretiyle risk altındaki kişilere duyurulmasını

Sağlar.

Risk altındaki kişilerin yerel yayın yapan gazete ve televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda bu duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla risk altındaki kişilerin tespit edilebildiği durumlarda ise bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi yoluyla yapılır.

Böyle bir durumda Bakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla Avrupa Birliği Komisyonunu, geçici yasaklama kararına esas olan gerekçe ve kanıtları da belirterek ivedilikle bilgilendirir ve yapılacak görüşmelerin sonuçları doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzenlemeler Bakanlık tarafından yapılır.

Bu Yönetmeliğe uygun olan kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmesi hakkında kısıtlama veya yasaklama getirilmesi ile ilgili kararlarda kesin gerekçeler Bakanlıkça belirtilir. Kararlarda, alınması gereken tedbirler ile bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata uygunluk sağlanmak üzere belirlenen süreler, ilgili tarafa bildirilir.

Cezaî Müeyyideler

Madde 19 — Bu Yönetmeliğe ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine uymayanlar hakkında fiilin mahiyeti ve niteliğine göre, 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair  Kanun, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Kılavuz

Madde 20 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Bakanlıkça gerekli kılavuzlar yayımlanır ve yayımlanan kılavuzların hükümleri, bu Yönetmelik ile birlikte uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 21 — 8/4/1994 tarihli ve 21899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce kozmetik ürün üretimine veya ithaline dair izin almak üzere Bakanlığa yapılan başvurular, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre piyasaya arz öncesi bildirim olarak kabul edilerek sonuçlandırılır.

Geçici Madde 2 — Üretim/ithal izni olan ve piyasada bulunan kozmetik ürünler için, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren altı ay içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulması zorunludur.

Bakanlık, ürün güvenliğine halel getirmemek kaydıyla, üretim veya ithal izni almış, 5324 sayılı Kozmetik Kanununda öngörülen şartları yerine getirmiş ancak bu Yönetmeliğin gereklerine tam olarak uygun olmayan kozmetik ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde satılmasına, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren otuzaltı aya kadar süre tanıyabilir.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

(1) Bu değişiklik yayımından 30 gün sonra yürürlüğe girer.  

(2) Bu değişiklik 4/10/2009 tarihinde yürürlüğe girer. (Bknz.: Ek II ve Ek III)  

(3) Bu değişiklik 1/5/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Sağlık Bakanlığından:

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete:18.8.2012-28388

MADDE 1– (1) 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek II’de aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  1. “Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddelerin Listesi” başlıklı tablonun 167 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

167

Serbest amino grupları olan  4-aminobenzoic acid ve esterleri

b) “Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddelerin Listesi” başlıklı tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

1370

2009/6/EC

Diethylene glycol (DEG),

Ek III Kısım 1, 186 ncı satırda belirtilen iz (eser) düzeyin üzerinde görülmesi halinde

2,2′-oxydiethanol

CAS No 111-46-6

EC No 203-872-2

1371

Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN]

CAS No 84-80-0/81818-54-4;

EC No 201-564-2’

1372

2011/59/EU

2-Aminophenol (o-Aminophenol; CI 76520) ve tuzları

CAS No 95-55-6/67845-79-8/51-19-4 EC No 202-431-1/267-335-4’

/”

c)“Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddelerin Listesi” başlıklı tablonun 450 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

450

Verbena essential oils (Lippia citriodora Kunth.) ve absolü haricindeki diğer türevleri (CAS No 8024-12-2), koku bileşeni olarak kullanıldığında.

 

MADDE 2– (1) Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek III’de aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Kısım I’deki “Aşağıdaki Sınırlamalar ve Şartlar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 8 ve 9 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 8 numaralı satırdan sonra gelmek üzere 8a numaralı satır ve 9 numaralı satırdan sonra gelmek üzere 9a numaralı satır eklenmiştir.

8

2009/

2009/ 13

 

“Ek II 1309, 1311 ve 1312 numaralı satırlarda yer alan türevleri hariç olmak üzere

p-Phenylenediamine’in N-substitüe türevleri ve tuzları ve o-Phenylenediamine’in N-substitüe türevleri”

 

Saç boyamak için kullanılan okside edici saç boyaları

(a) genel kullanım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) profesyonel kullanım

 

Serbest baz olarak % 6

 

(a)

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

Fenilendiaminler içerir. Kaş ve kirpik boyamak için kullanılmaz.

 

(b) Sadece profesyonel kullanım içindir. Fenilendiaminler içerir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

Uygun eldiven kullanınız.

 

 

8a

p-Phenylenediamine ve tuzları

CAS No 106-50-3

EINECS 203-404-7

p-Phenylenediamine HCl

CAS No 624-18-0

EINECS 210-834-9

p-Phenylenediamine sulphate

CAS No 16245-77-5

EINECS 240-357-1

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddesi

 

(a) genel kullanım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) profesyonel kullanım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ve (b)

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe, serbest baz olarak hesaplanan maksimum konsantrasyon % 2’yi aşmamalıdır.

(a)

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

Fenilendiaminler içerir. Kaş ve kirpik boyamak için kullanılmaz.

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

 

(b) Sadece profesyonel kullanım içindir. Fenilendiaminler içerir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

Uygun eldiven kullanınız.

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

9

 

“Ek III Kısım 1’in 9a satırında belirtilenler ve Ek II’nin 364, 1310 ve 1313 üncü satırda yer alanlar hariç olmak üzere Methylphenylenediaminler, bunların N-substitüe türevleri ve tuzları”

 

Saç boyamak için kullanılan okside edici saç boyaları

 

(a) genel kullanım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) profesyonel kullanım

 

Serbest baz olarak % 10

 

(a)

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

Fenilendiaminler (toluen diaminler) içerir. Kaş ve kirpik boyamak için kullanılmaz.

 

(b) Sadece profesyonel kullanım içindir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

Fenilendiaminler (toluen diaminler) içerir. Uygun eldiven kullanınız.

9a

Toluene-2,5-diamine ve tuzları

CAS No 95-70-5

EINECS 202-442-1

Toluene-2,5-diamine sulphate

CAS No 615-50-9

EINECS 210-431-8

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddesi

 

(a) genel kullanım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) profesyonel kullanım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ve (b)

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan, serbest baz olarak hesaplanan maksimum konsantrasyon % 4’ü aşmamalıdır.

(a)

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

Fenilendiaminler (toluen diaminler) içerir. Kaş ve kirpik boyamak için kullanılmaz.

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

(b) Sadece profesyonel kullanım içindir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

Fenilendiaminler (toluen diaminler) içerir. Uygun eldiven kullanınız.

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

b) Kısım I’deki “Aşağıdaki Sınırlamalar ve Şartlar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 12 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

12

Hidrojen peroksit ve diğer bileşikler veya karbamid peroksit ve çinko peroksit içeren, hidrojen peroksit açığa çıkaran karışımlar

 

 

(a) Saç bakım ürünleri

 

 

 

 

 

 

(b) Cilt bakım ürünleri

 

 

 

 

(c) Tırnak sertleştirici ürünler

 

 

 

 

(d) Ağız çalkalama ürünleri, diş macunları ve diş beyazlatıcılar veya ağartıcı ürünleri içeren ağız bakım ürünleri

 

(e) Diş beyazlatıcılar veya ağartıcı ürünler

(a) % 12 H2O2 (40 volume), mevcut veya açığa çıkan

(b) % 4 H2O2, mevcut veya açığa çıkan

 

(c) % 2 H2O2, mevcut veya açığa çıkan

 

(d) ≤ % 0,1 H2O2, mevcut veya açığa çıkan

 

 

 

 

 

 

(e)

> % 0,1 ≤ % 6

H2O2, mevcut veya açığa çıkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Sadece diş hekimlerine satılabilir.

Her kullanım periyodunun ilk kullanımında diş hekimleri tarafından veya aynı güvenlik seviyesi sağlandığında diş hekimlerinin doğrudan gözetimi altındaki uzman kişiler tarafından uygulanır. Daha sonra gerekli kullanım süresini tamamlamak için tüketicinin kullanımına sunulabilir.

18 yaşın altındakiler kullanmamalıdır.

(a) Uygun eldiven kullanınız.

(a), (b), (c), (e):

Hidrojen peroksit içerir.

Göz ile temasından kaçınınız. Ürünün gözle teması halinde derhal bol su ile iyice yıkayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Mevcut veya açığa çıkan H2O2 konsantrasyonu yüzde ile gösterilir.

18 yaşın altındakiler kullanmamalıdır.

Sadece diş hekimlerine satılabilir. Her kullanım periyodunun ilk kullanımında diş hekimleri tarafından veya aynı güvenlik seviyesi sağlandığında diş hekimlerinin doğrudan gözetimi altındaki uzman kişiler tarafından uygulanır. Daha sonra gerekli kullanım süresini tamamlamak için tüketicinin kullanımına sunulabilir.

 

 

c) Kısım I’deki “Aşağıdaki Sınırlamalar ve Şartlar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 14, 16 ve 22 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

14

Hydroquinone

Yapay tırnak sistemleri

% 0,02 (Uygulama için karıştırıldıktan sonra)

Yalnızca profesyonel kullanım

— Sadece profesyonel kullanım içindir.

— Deriyle temastan sakınınız.

— Kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

16

1-Naphthol (CAS No 90-15-3) ve tuzları

 

Saç boyamak için kullanılan okside edici saç boyaları

 

% 2,0

 

Hidrojen peroksit ile beraber kullanıldığı durumlarda, uygulamadaki maksimum kullanım konsantrasyonu % 1,0

 

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

22

Resorcinol

 

(a) Saç boyamak için kullanılan okside edici saç boyaları

 

1. Genel kullanım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. profesyonel kullanım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Saç losyonları ve şampuanlar

(a) % 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 0,5

 

(a)

 

 

 

 

 

 

1. Rezorsinol içerir. Uygulamadan sonra saçınızı iyice durulayınız. Kaş ve kirpik boyamak için kullanmayınız.

Gözle temas halinde derhal bol su ile iyice yıkayınız.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

2. Sadece profesyonel kullanım içindir. Rezorsinol içerir.

Gözle temas halinde derhal bol su ile iyice yıkayın.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

(b) Rezorsinol içerir.

 

ç) Kısım I’deki “Aşağıdaki Sınırlamalar ve Şartlar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 26-43 arası satırların ve 47 ve 56 numaralı satırların “f” sütununda bulunan ilk cümleden sonra gelen ifade aşağıdaki gibi değiştirilmiştir;

“ % 0,1 ile % 0,15 arasında flor içeren diş macunlarının çocukların kullanımına uygun olmadığı (“Yetişkinler içindir” ve benzeri) belirtilmedikçe, ‘6 yaş ve daha küçük çocuklarda: yutmayı önlemek amacıyla fırçanın üzerine nohut büyüklüğünde sürülmelidir. Diğer yollardan florür alınması durumunda bir diş hekimine veya doktora danışınız.’ şeklinde etiketleme yapılması zorunludur.” 20

d) Kısım I’deki “Aşağıdaki Sınırlamalar ve Şartlar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 130 numaralı satırının b sütunu “Terpenler ve terpenoitler CAS No 68917-63-5” olarak değiştirilmiştir.

 

e) Kısım I’deki “Aşağıdaki Sınırlamalar ve Şartlar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 151 numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

151a

Allyl phenethyl ether

CAS No 14289-65-7

EC No 238-212-2

 

 

Eterdeki serbest allil alkol düzeyi % 0,1’den az olmalıdır.

 

f) Kısım I’deki “Aşağıdaki Sınırlamalar ve Şartlar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 184 numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 185- 209 arası satırlar eklenmiştir./6/E

C ve

185009/6/EC

 

Toluene

CAS No 108-88-3

EC No 203-625-9

Tırnak ürünleri

% 25

 

Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutunuz.

Sadece yetişkinler tarafından kullanılabilir.

186

Diethylene glycol

(DEG)

CAS No 111-46-6

EC No 203-872-2

2,2′-oxydiethanol

Ürün bileşeninde iz (eser)

% 0,1

 

 

187

Butoxydiglycol

CAS No 112-34-5

EC No 203-961-6

diethylene glycol

monobutyl ether

(DEGBE)

Saç boyalarında çözücü (solvan)

% 9

Aerosol dispenserlerinde (spreyler) kullanılmaz.

 

188

Butoxyethanol

CAS No 111-76-2

EC No 203-905-0

ethylene glycol monobutyl ether (EGBE)

Okside edici saç boyalarında çözücü (solvan)

 

Okside edici olmayan saç boyalarında çözücü (solvan)

% 4,0

 

 

 

 

 

% 2,0

Aerosol dispenserlerinde (spreyler) kullanılmaz.

 

 

Aerosol dispenserlerinde (spreyler) kullanılmaz.

 

189

2009/36/EC

Trisodium 5-hydroxy-1-(4- sulphophenyl)-4-(4-sulphophe-nylazo)pyrazole-3-carboxylate ve aluminium lake

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

Acid Yellow 23 CAS No 1934-21-0 EINECS 217-699-5

Acid Yellow 23 Aluminum lake

CAS No 12225-21-7

EINECS 235-428-9

CI 19140

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

% 0,5

 

 

190

Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfo-phenyl)-methyl]-amino]- phenyl] [2-sulfophenyl)- methylene]-2,5-cyclohexadien- 1-ylidene]-3-sulfo, iç tuz, disodium tuzu ve onların amonyumu ve amonyum tuzları

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

Acid Blue 9

CAS No 3844-45-9 EINECS 223-339-8 Acid Blue 9 Ammonium salt CAS No 2650-18-2 EINECS 220-168-0 Acid Blue 9 Aluminum lake CAS No 68921-42-6

EINECS 272-939-6 CI 42090

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

% 0,5

 

 

191

Disodium 6-hydroxy-5-[(2- methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2- sulphonate

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

Curry Red

CAS No 25956-17-6 EINECS 247-368-0 CI 16035

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

% 0,4

 

 

192

Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2- hydroxynaphthalene-4′,6,8- trisulphonate and aluminium lake

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

Acid Red 18

CAS No 2611-82-7 EINECS 220-036-2 Acid Red 18 Aluminum lake CAS No 12227-64-4

EINECS 235-438-3 CI 16255

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

% 0,5

 

 

193

Hydrogen 3,6-bis(diethy-lamino)-9-(2,4-disulphonato-phenyl)xanthylium, sodium tuzu

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

Acid Red 52

CAS No 3520-42-1 EINECS 222-529-8 CI 45100

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 0,6

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,5’i aşmamalıdır.

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

194

Disodium 5-amino-4-hydroxy- 3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

Acid Red 33

CAS No 3567-66-6 EINECS 222-656-9 CI 17200

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

% 0,5

 

 

195

Sodium 1-amino-4-(cyclohexy-lamino)-9,10-dihydro-9,10- dioxoanthracene-2- sulphonate

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

Acid Blue 62

CAS No 4368-56-3

EINECS 224-460-9 CI 62045

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

% 0,5

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

 

196

1-[(2′-Methoxyethyl) amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydro-xyethyl)amino] benzene

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

HC Blue No 11 CAS No 23920-15-2

EINECS 459-980-7

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

% 2,0

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

 

197

1,5-Di-(ß-hydroxyethylamino)- 2-nitro-4-chlorobenzene

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

HC Yellow No 10 CAS No109023-83-8

EINECS 416-940-3

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

% 0,1

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

 

198

3-Methylamino-4-nitrophenox-yethanol

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

3-Methylamino-4-nitrophenox-yethanol (INCI) CAS No 59820-63-2

EINECS 261-940-7

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

% 0,15

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

 

199

2,2′-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imino]bisethanol

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

HC Blue No 2

CAS No 33229-34-4

EINECS 251-410-3

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

% 2,8

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

Alerjik reaksiyona neden olabilir.

 

200

1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydro-xyethyl)amino]-2-nitropheny-l]amino]

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

HC Violet No 2

CAS No 104226-19-9

EINECS 410-910-3

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

% 2,0

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

Alerjik reaksiyona neden olabilir.

 

201

2011/59/EU

2-Chloro-6-ethylamino-4-

nitrophenol

(CAS No 131657-78-8)

(EC No 411-440-1)

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 3,0

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,5’i aşmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ve (b) için:

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

 

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

202

2009/36/EC

4,4′-[1,3-Propanediylbis(oxy)]- bisbenzene-1,3-diamine ve tetrahydrochloride tuzları

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)- propane

CAS No 81892-72-0 EINECS 279-845-4

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)- propane HCl

CAS No 74918-21-1

EINECS 278-022-7

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Serbest baz olarak % 1,2 (tetrahidroklorür tuzu olarak % 1,8)

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe, serbest baz olarak hesaplanan maksimum konsantrasyon % 1,2’yi aşmamalıdır (tetrahidroklorür tuzu olarak % 1,8).

 

 

 

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ve (b) için:

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

203

6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyri-dinediamine hydrochloride ve dihydrochloride tuzu

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

6-Methoxy-2-methylamino-3- aminopyridine HCl CAS No 90817-34-8 (HCl)

CAS No 83732-72-3 (2HCl)

EINECS 280-622-9 (2HCl)

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Serbest baz olarak % 0,68

(% 1 dihidroklorür olarak).

 

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan serbest baz olarak hesaplanan maksimum konsantrasyon   % 0,68’i aşmamalıdır (dihidroklorür olarak % 1).

 

 

 

 

(a) ve (b) için:

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ve (b) için:

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

204

2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol ve hydrobromide tuzu

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

Dihydroxyindoline CAS No 29539-03-5

Dihydroxyindoline HBr

CAS No 138937-28-7

EINECS 421-170-6

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

% 2,0

 

Alerjik reaksiyona neden olabilir.

205

4-Hydroxypropylamino-3- nitrophenol

(Ek II’de bir kısıtlama olmadıkça saç renklendiricilerinin serbest baz ve tuzlarının kullanımına izin verilir.)

4-Hydroxypropylamino-3- nitrophenol (INCI)

CAS No 92952-81-3

EINECS 406-305-9

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 2,6

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan, serbest baz olarak hesaplanan maksimum konsantrasyon % 2,6’yı aşmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ve (b) için:

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

206

2009/164/EU

Verbena absolute (Lippia citriodora Kunth.)

CAS No 8024-12-2

 

% 0,2

 

 

207

2010/3/EU

Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI)

(Bir koruyucu olarak kullanıldığında, Ek VI Kısım 1’in 58 inci satıra bakınız)

Ethyl-Να -dodecanoyl- L-arginate hydrochloride

CAS No 60372-77-2

EC No 434-630-6

(a) sabun

(b) kepek önleyici şampuanlar

(c) sprey formunda olmayan deodorantlar

% 0,8

Üründe mikroorganizma gelişimini önlemek dışındaki amaçlarla kullanılmalıdır.

Bu amaç, ürünün sunumundan açıkça anlaşılmalıdır.

 

 

208

2010/4/EU

1-(beta- Aminoethyl)amino-4- (beta-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzene ve tuzları

HC Orange No 2

CAS No 85765-48-6

EINECS 416-410-1

 

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

% 1,0

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

209

2010/4/EU

2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol ve tuzları

2-Hydroxyethylamino- 5-nitroanisole CAS No 66095-81-6

EINECS 266-138-0

Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

% 0,2

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

 

g) Kısım I’deki “Aşağıdaki Sınırlamalar ve Şartlar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” “başlıklı tablonun 209 numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 215- 252 arası satırlar eklenmiştir.

215

2011/59/EU

4-amino-3-nitrophenol

(CAS No 610-81-1)

(EC No 210-236-8)

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 1,0

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,5’i aşmamalıdır.

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

(b)

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

216

2,7-Naphthalenediol

(CAS No 582-17-2) (EC No 209-478-7)

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 1,0

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,0’ı aşmamalıdır.

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

217

m-Aminophenol (CAS No 591- 27-5) (EC No 209-711-2) ve tuzları

m-Aminophenol HCl

(CAS No 51- 81-0) (EC No 200-125-2)

m-Aminophenol sulphate (CAS No 68239-81-6) (EC No 269-475-1)

sodium m-Aminophenol

(CAS No 38171-54-9)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,2’yi aşmamalıdır.

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

218

2,6-Dihydroxy-3,4- dimethylpyridine

(CAS No 84540- 47-6)

(EC No 283-141-2)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,0’ı aşmamalıdır.

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

222

2-Hydroxyethyl picramic acid

(CAS No 99610-72-7)

(EC No 412- 520-9)

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 2,0

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,5’i aşmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ve (b) için:

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

223

p-Methylaminophenol (CAS No 150-75-4) (EC No 205-768-2) ve sülfatı

p-Methylaminophenol sulphate

(CAS No 55-55-0/ 1936-57-8)

(EC No 200-237-1/ 217-706-1)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 0,68’i aşmamalıdır (sülfat olarak).

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

225

Ethanol, 2-[4- [Ethyl[(2-Hydroxyethyl)Amino]-2- Nitrophenyl]- Amino]-, (CAS No 104516-93-0) ve hydrochloridi

HC Blue No 12

(CAS No 132885- 85-9)

(EC No 407- 020-2)

a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 1,5 (hidroklorür olarak)

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 0,75’i aşmamalıdır (hidroklorür olarak).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ve (b) için:

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

227

3-Amino-2,4-dichlorophenol

(CAS No 61693-42-3) (EC No 262-909- 0) ve hydrochloridi

 

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

(CAS No 61693- 43-4)

a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 1,5 (hidroklorür olarak)

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,5’i aşmamalıdır (hidroklorür olarak).

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

230

Phenyl methyl pyrazolone

(CAS No 89-25-8)

(EC No 201-891-0)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 0,25’i aşmamalıdır.

 

 

 

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

232

2-Methyl-5-hydroxyethylamino- phenol

(CAS No 55302-96-0)

(EC No 259-583-7)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,5’i aşmamalıdır.

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

 

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

234

Hydroxybenzomorpholine

(CAS No 26021-57-8)

(EC No 247- 415-5)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,0’ı aşmamalıdır.

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

237

2,2’-[(4-Amino-3- nitrophenyl)imino]bisethanol (CAS No 29705- 39-3) ve hydrochloridi

HC Red No 13

(CAS No 94158- 13-1)

(EC No 303-083-4

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 2,5 (hidroklorür olarak)

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,25’i aşmamalıdır (hidroklorür olarak).

 

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

238

2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridinediamine

(CAS No 85679-78-3 (serbest baz) ve hydrochloridi

2,6-Dimethoxy- 3,5-pyridinediamine HCl

(CAS No 56216-28-5)

(EC No 260- 062-1)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 0,25 ‘i aşmamalıdır (hidroklorür olarak).

 

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

239

HC Violet No 1

(CAS No 82576- 75-8)

(EC No 417-600-7)

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 0,28

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 0,25’i aşmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ve (b) için:

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

(b)

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

241

1,5-Naphthalenediol (CAS No 83-56-7) (EC No 201-487-4)

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 1,0

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,0’ı aşmamalıdır.

 

 

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

242

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (CAS No 128729-30-6) ve tetrahydrochloridi

Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl

(CAS No 128729- 28-2)

(EC No 416- 320-2)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 0,4’ü aşmamalıdır (tetra hidroklorür olarak).

 

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

243

4-Amino-2- hydroxytoluene (CAS No 2835-95- 2)

(EC No 220- 618-6)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,5’i aşmamalıdır.

 

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

 

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

244

2,4-Diaminophenoxyethanol (CAS No 70643-19-5), hydrochloridi ve sülfatı

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

(CAS No 66422- 95-5)

(EC No 266-357-1)

2,4-Diaminophenoxyethanol sulphate

(CAS No 70643-20-8)

(EC No 274-713-2)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 2,0’ı aşmamalıdır (hidroklorür olarak).

 

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

245

2-Methylresorcinol (CAS No 608-25- 3) (EC No 210- 155-8)

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 1,8

 

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,8’i aşmamalıdır.

 

 

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

246

4-Amino-m-cresol

(CAS No 2835-99-6)

(EC No 220- 621-2)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,5’i aşmamalıdır.

 

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

248

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (CAS No 83763-47-7) (EC No 280-733-2) ve sülfatı

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulphate

(CAS No 83763- 48-8)

(EC No 280-734-8)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,5’i aşmamalıdır (sülfat olarak)

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

249

Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline ve hydrochloridi

Hydroxyethyl-3,4- methylenedioxyaniline HCl

(CAS No 94158-14-2)

(EC No 303- 085-5)

Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 1,5’i aşmamalıdır.

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

250

3-Nitro-p-hydroxyethylamino- phenol

(CAS No 65235-31-6)

(EC No 265-648-0)

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 1,85

 

 

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 3,0’ı aşmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ve (b) için:

—Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

(b)

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

251

4-Nitrophenyl aminoethylurea

(CAS No 27080- 42-8)

(EC No 410-700-1)

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 0,5

 

 

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 0,25’i aşmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) ve (b) için:

— Nitrozamin oluşturabilecek sistemlerle kullanmayınız.

— Maksimum nitrozamin içeriği 50 μg/kg

— Nitrit içermeyen kaplarda saklayınız.

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

252

2-Amino-6-chloro- 4-nitrophenol

(CAS No 6358-09- 4)

(EC No 228- 762-1)

(a) Okside edici saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Okside edici olmayan saç boyalarında kullanılan saç boya maddeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) % 2,0

 

 

(a) Oksidatif koşullar altında karıştırıldıktan sonra saça uygulanan üründe maksimum konsantrasyon % 2,0’ı aşmamalıdır.

 

(a) Karışım oranı etikette belirtilmelidir.

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

 

(b)

Saç boyaları alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Bu ürün 16 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

Geçici “kara kına” dövmesi alerji riskini artırabilir.

Şu durumlarda saçınızı boyamayınız.

— Yüzünüzde bir kızarıklık veya hassasiyet varsa, saç deriniz tahriş olmuş veya zarar görmüş ise,

— Saç boyaları nedeniyle daha önce bir reaksiyon yaşanmışsa,

— Daha önce geçici “kara kına” reaksiyonu yaşanmışsa.

ğ) Kısım 2’deki “Şartlı İzin Verilen Maddelerin Listesi” başlıklı tablonun 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 ve 58 numaralı satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3– (1) Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VI Kısım 1’deki “Kullanılmasına İzin Verilen Koruyucuların Listesi” başlıklı tabloya aşağıdaki 58 numaralı satır eklenmiştir.

58

Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (Bir koruyucu olarak kullanılmadığında, Ek III Kısım 1 207 nci satıra bakınız)

Ethyl-Ν α -dodecanoyl- L-arginate hydrochloride

CAS No 60372-77-2  EC No 434-630-6

% 0,4

Dudak ürünleri, ağız bakım ürünleri ve sprey ürünlerde kullanıla-maz.

 

 

 

MADDE 4– (1) Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VII’de aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Kısım I’deki “Kozmetik Ürünlerin İçerebileceği UV Filtreleri Listesi” başlıklı tablonun 1 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Kısım I’deki “Kozmetik Ürünlerin İçerebileceği UV Filtreleri Listesi” başlıklı tablonun 28 numaralı satırı (c) sütununda geçen “güneşten korunma ürünlerinde” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5– (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 31/10/2012 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Ekler: