22 Ocak 2022, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLİK ÜCRET TARİFELERİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ

Amaç

Madde - 1 : Bu yönergenin amacı, hekimlik hizmetlerinin nitelikli sunumunu koruyarak ücretlendirilmesi amacıyla oluşturulan çalışma grubunun işleyişine ilişkin ilke ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde - 2 : Bu Yönerge, hekimlik ücret tarifelerinin belirlenmesinde görev alanları kapsar.

Dayanak

Madde - 3 : Bu Yönerge 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 1., 4. ve 28. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde – 4 : Bu Yönerge’de geçen;

Konsey                     : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni,

Çalışma Grubu         : Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu’nu,

UDEK                      : Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nu,

Özel Hekimlik Kolu : Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu’nu,

HUV                        : Türk Tabipleri Birliği tarafından oluşturulan ve tıbbi işlemlerin adlandırma, birimlendirme ve uygulama kurallarını içeren Hekimlik Uygulamaları Veritabanı’nı,

Koordinatör              : Yürütme Kurulu Koordinatörü’nü  ifade eder.

Temel ilkeler

Madde – 5 : Hekimlik ücretlerini 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’na göre belirleme yetkisi Konsey’e aittir.

Çalışma Grubu, hekimlik ücretlerinin hekimlerin hak ve yararlarını korumanın yanı sıra hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak amaçlarına uygun biçimde belirlenebilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Hekimlik ücretleri hizmetin gerektirdiği emek, süre, taşıdığı risk, toplum alım gücü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak belirlenir.

Çalışma Grubu

Madde – 6 : Bu Yönerge kapsamındaki temel çalışmaları yapmak ve ilke kararlarını almak üzere aşağıda belirtilenlerin katılımıyla Çalışma Grubu oluşur:

 • Konsey’in kendi içinden görevlendireceği bir üye,
 • Konsey tarafından görevlendirilen Türk Tabipleri Birliği bünyesindeki kol ve komisyon temsilcileri,
 • Tabip odalarının görevlendireceği en çok ikişer temsilci,
 • UDEK Yürütme Kurulu temsilcisi,
 • UDEK üyesi uzmanlık dernekleri temsilcileri (yedeği ile bildirilen birer kişi),
 • Konsey tarafından istihdam edilen HUV sorumlusu,
 • Konsey tarafından bu alanda birikimleri olan kişiler arasından görevlendirilen (en çok) üç kişi.

Üyelerin görev süresi temsilcisi olduğu birimdeki görevinin devamı müddetince ve en çok iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Çalışma grubu yılda en az bir defa toplanır. Toplantı çağrısı, Merkez Konseyi tarafından üyelerin geçerli/güncel adreslerine toplantı tarihinden en az 15 gün önceden ve toplantı gündemi belirtilerek yapılır. Katılımcılar, toplantı günü, gündemde değişiklik veya ilave gündem önerebilir.

Toplantı başkanlığını Merkez Konseyi temsilcisi, sekretaryasını ise HUV Koordinatörü yürütür.

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu’nun önerisi ile ihtiyaç duyulan alanlarda geçici ve/veya kalıcı komisyonlar oluşturabilir.

Toplantı, Koordinatör’ün önceki toplantıda görüşülen konular ve mevcut gündemle ilgili gelişmeleri açıklamasıyla yürütülür. Toplantı kararları, katılanların oybirliğiyle alınır. Oybirliği sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkan görüşler ve bu görüşlerin sahipleri toplantı tutanağında belirtilir. Tutanaklar toplantıdan sonra en geç bir ay içinde bilgi için katılımcılara gönderilir.

Yürütme Kurulu

Madde – 7 : Bu Yönerge kapsamındaki çalışmaları düzenlemek, koordine etmek, alınan kararların hayata geçmesini sağlamak, tarifelerin belirlenmesinde ortaya çıkan güncel sorunları çözümlemek ve gerektiğinde mevcut tarifelerin güncellenmesine ilişkin değerlendirme ve düzenlemeleri yapmak üzere Çalışma Grubu üyeleri arasından yedi kişiden oluşan bir Yürütme Kurulu belirlenir.

Yürütme Kurulu; Konsey üyesi, UDEK’ten bir kişi, Özel Hekimlik Kolundan iki kişi, HUV Koordinatörü ile Konsey tarafından görevlendirilen iki uzman kişiden oluşur.

Yürütme Kurulu kendi içinden Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı seçer. Yürütme Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oybirliğiyle alınır. Oybirliği sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkan görüşler ve bu görüşlerin sahipleri toplantı tutanağında belirtilir.

Konsey tarafından onaylanan bir karar defteri kullanılır. Koordinatör’ün sorumluluğunda tutulan bu deftere Çalışma Grubu, Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararlar yazılır.

Danışma Kurulu

Madde – 8 : Bu Yönerge kapsamındaki çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerini sunmak üzere aşağıdaki kurum temsilcilerinin katılımıyla Danışma Kurulu oluşur:

 • Sağlık Bakanlığı,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Çalışma Grubu Yürütme Kurulu.
 • Özel hastaneler ve sağlık kuruluşları dernekleri,
 • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği,
 • Özel sağlık ve emekli sigorta ve sandıkları temsilcileri,

Danışma Kurulu yılda en az iki defa mümkün olduğunca, Mayıs ve Ekim aylarında toplanır. Toplantı çağrısı, Merkez Konseyi tarafından üyelerin geçerli/güncel adreslerine toplantı tarihinden en az 15 gün önce ve toplantı gündemi belirtilerek yapılır. Katılımcılar, toplantı gündeminde değişiklik veya ilave gündem önerebilir.

Danışma Kurulu toplantılarına Çalışma Grubu üyeleri de katılabilir.

 

Toplantı başkanlığını Merkez Konseyi temsilcisi, sekretaryasını ise HUV Koordinatörü yürütür.

Görüş veya önerilere ilişkin kararlar, toplantıya katılanların oybirliğiyle alınır. Oybirliği sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkan görüşler ve bu görüşlerinin sahipleri toplantı tutanağında belirtilir. Tutanaklar toplantıdan sonra en geç bir ay içinde bilgi için katılımcı üyelere gönderilir.

Geçici Madde – 9 : Konsey Çalışma Grubunda görev alacak üyelerin belirlenmesi için gerekli iletişimi sağlar ve üyelerin belirlenmesinden sonra Çalışma Grubunu ilk toplantıya çağırır.

Yürütme

Madde - 10 : Bu Yönerge Konsey tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde – 11 : Bu Yönerge Konsey tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.