24 Ocak 2021, Pazar
   
Yazı Boyutu

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 25/6/1983, No : 18088

BÖLÜM: I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç:

Madde 1 – Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile

değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı

kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

 

Kapsam:

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar

ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına

dahil memurlar,

a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

 

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Yer değiştirme suretiyle atanma, aynı kurumda çalışan memurların, bu Yönetmelikte tesbit edilen hizmet

bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar

çerçevesinde atanmasını,

b) "Kurum" deyimi bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen kurum ve kuruluşları,

c) "Hizmet Bölgesi" deyimi bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

d) "Hizmet Alanı" deyimi, hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

e) "Zorunlu Çalışma Süresi" deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

 

Temel ilkeler

Madde 4 – Temel ilkeler şunlardır:

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları gözönünde bulundurulur.

b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık

gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

c) Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.

 

BÖLÜM: II

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAYA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

 

Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri (1)

Madde 5 – Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak,

gelişmişlik sırasına göre (6) hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

İlçelerin gelişmişlik sırasına göre tesbiti ve bölgelere dağılımı, hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre kurumlarca yapılır. Devlet

Personel Dairesi Kalkınma Planı Dönemlerinde, bu hizmet bölgelerini ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri gözönünde bulundurarak ve

Devlet Planlama Teşkilatının da görüşünü alarak, yeniden düzenleyebilir. (2)

(Ek : 17/7/1999 - 1999/13143 K.) Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarını altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak üzere, hizmet

özelliklerine göre bu hizmet bölgelerinden farklı hizmet bölgeleri de belirleyebilirler.

(Ek : 17/7/1999 - 1999/13143 K.) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel ve en az iki yıl olmak üzere hizmet bölgelerindeki zorunlu

çalışma süreleri, bölgelerin özellikleri, teşkilat yapısı, hizmetin ülkenin her yerine etkin olarak götürülebilmesi ve diğer hizmet gerekleri göz

önünde bulundurulmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilir.

 

Bölgelerdeki zorunlu Çalışma Süreleri

Madde 6 – (Mülga : 17/7/1999 - 1999/13143 K.)

 

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Memurlar

Madde 7 – (Mülga : 17/7/1999 - 1999/13143 K.)

 

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Dönemleri

Madde 8 – Yer değiştirme sureti ile atanmalar her yılın Haziran - Eylül döneminde yapılır. Ancak, iş mevsimi bu dönemi kapsayan

hizmetler için Mart ve Ekim ayları esas alınır.

(Ek fıkra: 24/2/2004-2004/6926 K.; Mülga fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)

(Ek fıkra: 26/5/2008-2008/13709) K.) Sağlık Bakanlığı kadrolarında istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri

sınıfındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmaları her yılın Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde yapılır.

 

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar

Madde 9 – Yer değiştirme suretiyle atanmalar, Devlet Memurlarının dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için öğrenimi,

uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumu gözönünde bulundurularak kurumlarınca hazırlanan bir plan

dahilinde yapılır.

(Mülga ikinci fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)

(Mülga üçüncü fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)

(Mülga dördüncü fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)

(Mülga beşinci fıkra: 30/6/2014-2014/6578 K.)

(Ek: 12/10/2000 - 2000/1466 K.) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı,

mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar,

hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur

olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

——————————

(1) Bu madde başlığı 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddede yer alan "(5) hizmet bölgesine" ibaresi, 17/7/1999 tarihli ve 99/13143 sayılı Kararname ile "(6) hizmet bölgesine" olarak

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 10 – Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen

nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 ncı maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle

atanma yapılabilir. (1)

 

Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 11 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş

olan memurun hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer

değiştirme suretiyle atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi

içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde

diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik

hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

Hizmet gereği başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlar, kurumların özel yönetmeliklerinde

belirlenecek istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz.

 

Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 12 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet

alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her

yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır. Zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği

mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur mazeretinin sona ermesi durumunda, zorunlu hizmet süresinin eksik

kalan kısmını tamamlamak zorundadır.

Sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar, atanma dönemine

tabi değildir.

 

Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği (2)

Madde 13 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası,

bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde

tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim

ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet

alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve

mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.

––––––––––––––––––––

(1)Bu maddede yer alan (6) ibaresi 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı Kararname ile (5) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu madde başlığı “Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi” iken, 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği (1)

Madde 14 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı

uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki

kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla "son iki yıl içinde 360 gün" 2 sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle

kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin

bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle

yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında

kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek

suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan

görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik

durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

(Ek fıkra: 8.8.2016 - 2016/9097 K. RG: 01.09.2016) “Genel sağlık bakımından önemi haiz sağlık personeli hakkında özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla birinci fıkranın (d) bendi hükmüne ilişkin farklı usul ve esaslar belirlenebilir.”

––––––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “Eş Durumunun Belgelendirilmesi” iken, 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki

Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2 25/8/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 11/8/2015 tarihli ve 2015/8020 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasında yer alan “kesintisiz son üç yıl” ibareleri “başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün” şeklinde değiştirilmiştir.

--------------------------------------

 

Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

Madde 14 /A - (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya

bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının

adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak

yapılacak yer değişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde

ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir

kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç

bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

 

Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamıyacağı Hizmet Yerleri

Madde 15 – (Değişik : 6/5/1992 - 92/3009 K.)

Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim

müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve

bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma

ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel;

a) (Değişik: 17/7/1999-99/13143 K.) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

b) (Değişik: 17/7/1999-99/13143 K.) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet

ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin

bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,

c) (Mülga: 17/7/1999-99/13143 K.)

atanamazlar.

(Değişik: 17/7/1999-99/13143 K.) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Ekli 1 Sayılı Cetvelde IV,V ve VI ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe

merkezlerinden nüfusa 50.000'i aşan yerlere,

b) (Değişik : 18/5/2001 - 2001/2526 K.) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Kurumlar hizmet gereği ve özelliklerini dikkate alarak ikinci fıkrada belirtilen sınırın üzerinde bir rakam tesbit

edebilirler.

 

Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması

Madde 16 Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı

bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma

süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.

Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı

bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve

idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

 

Atamalarda Hizmet Bölgesi

Madde 17 Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle;

a) İlk kez Devlet Memurluğuna asaleten atananların,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memurların,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanan

memurların,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi

hizmet bölgesinde göreve başlıyacakları Kurumlarınca belirlenir.

 

Yurt Dışı Dönüşü Atanma

Madde 18 Yurt dışında bir göreve atanan memurların yurda dönmeleri halinde, yurt dışında geçirilen süreler birinci

bölge hizmetinden, bu bölge hizmetinden artan süreler ise bir alt bölge hizmetinden sayılır. Bunların ve varsa aylıksız izinli

olarak ayrılan eşlerinin hangi hizmet bölgesine atanacakları kurumlarınca belirlenir.

 

İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma

Madde 19 Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt

hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

 

Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

Madde 20 Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı

memurların istekleri de gözönüne alınarak kurumlarınca belirlenir. (1)

——————————

(1) Bu maddede yer alan "5 Bölge hizmetini de" ibaresi 17/7/1999 tarih ve 99/13143 sayılı Kararname ile "Belirlenen bütün bölge

hizmetlerini" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

------------------------------

 

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirmeler

Madde 21 – Genel hayatı etkileyen Savaş, Sıkıyönetim, Afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacı

ile yer değiştirme suretiyle atanma herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin

değerlendirilmesinde 16 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

 

Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

Madde 22 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi

gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına

alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir

görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği

yerin bölge hizmetinden sayılır.

 

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

Madde 23 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.

 

BÖLÜM: III

YER DEĞİŞTİRME SURETİ İLE ATANMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

Yer Değiştirme Kurulları

Madde 24 – (Değişik: 10/8/1994 - 94/6031 K.)

Kurumlar gerekli görmeleri halinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve

değerlendirmek üzere merkez teşkilatında yer değiştirme kurulu oluşturabilirler.

Kurulun görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyeleri kurumlarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Kurulun raportörlük görevi personel birimi tarafından yerine getirilir.

 

Yer Değiştirme Kurullarının Görevleri

Madde 25 – (Mülga: 10/8/1994 - 94/6031 K.)

 

Başvurma Şekilleri

Madde 26 – Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar ile sürelerini tamamlamamış

olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen mazeretlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı "Yer Değiştirme Sureti ile Atanma

İstek Formu"nu doldurarak disiplin amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri

hizmet alanlarının belirtilmesi zorunlundur. Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için başvuru zamanı

kurumlarca belirlenir. (1)

––––––––––––––––––

(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlerini”

ibaresi “mazeretlerini” ve “sicil amirleri kanalı ile” ibaresi “disiplin amirleri kanalı ile” şeklinde değiştirilmiştir.

--------------------------

Gerçek Dışı Beyan (1)

Madde 27 Mazeret grublarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğu tesbit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında Genel hükümler uygulanır.

––––––––––––––––––

(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Özür” ibaresi “Mazeret” ve “özür” ibaresi “mazeret” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

BÖLÜM: IV

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Özel Yönetmelikler

Madde 28 Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan

memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli

maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen diğer hususları kapsıyan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden

olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki

İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin

uygulanmasına devam edilir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler ve İlgili Mevzuattaki Hükümler

Madde 29 Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen özel Yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,

kurumların özel Yönetmeliklerindeki yer değiştirme sureti ile atanmaya ilişkin maddeleri ile bunların ek ve değişiklikleri

yürürlükten kalkar.

 

Ek Madde 1 (Ek : 26/6/2000 - 2000/1228 K.; Mülga: 27/8/2012-2012/3679 K.)

 

Ek Madde 2 (Ek :7/3/2007-2007/11837 K.)

Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir

durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve

kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer

değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da

dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

 

Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği

Ek Madde 3 (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.)

İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile

ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan

kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları

ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun

tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra

kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu

ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme sureti ile atanmaya tabi

memurların bu Yönetmeliğe intikalleri, kurumların özel Yönetmeliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde

sağlanır. Buna ilişkin düzenleyici hükümler kurumların özel yönetmeliklerinde belirlenir.

Geçici Madde 2 - (Ek: 25/7/2001-2001/2848 K.) Çevre Bakanlığının yeni teşekkül ettirilen 46 il teşkilatına ait İl

Müdürü kadrolarına ilk defa yapılacak atamalarda 6 ay süreyle bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 3 - (Ek: 21/7/2003-2003/5959 K.) Kültür ve Turizm Bakanlığınca il müdürlüğü kadrolarına yapılacak

atama işlemlerinde 31/12/2003 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 4 - (Ek: 17/3/2004-2004/7040 K.) Milli Eğitim Bakanlığının il ve ilçe milli eğitim müdürleri

haricindeki personelinin 2004 Yılı sonuna kadar yapılacak atamalarında, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendi ile Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 5 - (Ek: 30/6/2014-2014/6578 K.)

Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu

Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı

olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

Madde 30 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

1 SAYILI CETVEL (Yeniden Düzenleme: 3/8/2005 – 2005/9246)

I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE V. BÖLGE VI. BÖLGE

1-Adana 1-Aydın 1-Afyonkarahisar 1-Amasya 1-Artvin 1-Adıyaman

2-Ankara 2-Balıkesir 2-Bilecik 2-Çankırı 2-Elazığ 2-Ağrı

3-Bursa 3-Çanakkale 3-Bolu 3-Çorum 3-Erzincan 3-Bingöl

4-Gaziantep 4-Denizli 4-Burdur 4-Kastamonu 4-Erzurum 4-Bitlis

5-İçel 5-Edirne 5-Düzce 5-Kırşehir 5-Kahramanmaraş 5-Hakkari

6-İstanbul 6-Kayseri 6-Giresun 6-Nevşehir 6-Malatya 6-Kars

7-İzmir 7-Tekirdağ 7-Isparta 7-Niğde 7-Sivas 7-Mardin

8-Kocaeli 8-Konya 8-Kütahya 8-Sinop 8-Şanlıurfa 8-Muş

9-Manisa 9-Ordu 9-Tokat 9-Diyarbakır 9-Siirt

10-Muğla 10-Osmaniye 10-Yozgat 10-Tunceli

11-Sakarya 11-Rize 11-Aksaray 11-Ardahan

12-Antalya 12-Samsun 12-Karaman 12-Iğdır

13-Hatay 13-Kırklareli 13-Kilis 13-Batman

14-Zonguldak 14-Trabzon 14-Şırnak

15-Eskişehir 15-Uşak 15-Gümüşhane

16-Yalova 16-Bartın 16-Bayburt

17-Karabük 17-Van

18-Kırıkkale

NOT: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak iller, yeni düzenleme yapılıncaya kadar ayrıldığı il

hizmet bölgesine dahil edilmiş sayılır.

 

2 SAYILI CETVEL

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU (1)

1 - Yer değiştirme sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun:

A - Soyadı:

B - Adı:

C - Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:

(İl veya İlçe belirtilecek)

D - En Son Bitirdiği öğrenim Kurumunun Bulunduğu İl veya İlçe:

E - İkametgahının bulunduğu İl veya İlçe:

F - Halen çalışmakta olduğu hizmet bölgesi ve hizmet alanı:

İli

İlçesi

G - Bu hizmet bölgesindeki ve alanındaki görev süresi:

(Yıl, Ay, Gün)

II - Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince Yer Değiştirme Sureti İle Atanma İsteğinde bulunuyorsa:

Sağlık Mazereti (1)

Aile Birliği Mazereti (1)

Can Güvenliği Mazereti (1)

III - Memurun Yer Değiştirme Sureti ile Atanmak İstediği Hizmet Alanı:

(Tercih Sırasına Göre)

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

NOT: Mazeretlere dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri forma

ekleyeceklerdir. (1)

Adres: İmza, Tarih

19/4/1983 TARİHLİ VE 83/6525 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE

KONULAN YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER ;

1 - 6/5/1992 tarihli ve 92/3009 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi :

Geçici Madde - Halen çalışmakta olan personelden Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamına girenler hakkında

görevli oldukları yerlerde kaldıkları sürece 15 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

–––––––––––––––

(1) 30/6/2014 tarihli ve 2014/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle, bu Formun (II) numaralı kısmında

yer alan “(A) Özür Grubu” ibaresi “Sağlık Mazereti” ve “(B) Özür Grubu” ibaresi “Aile Birliği Mazereti” şeklinde değiştirilmiş, aynı

kısma “Can Güvenliği Mazereti” ibaresi eklenmiş ve aynı Formun “Not” kısmında yer alan “Özür Grubuna” ibaresi “ Mazeretlere”

şeklinde değiştirilmiştir.__