05 Aralık 2021, Pazar
   
Yazı Boyutu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÜYELİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

ÜYELİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Yürürlük Tarihi : 25.12.2010


AMAÇ VE DAYANAK

Madde 1- Bu Yönerge, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 59. maddesine dayanılarak, tabip odası üyeliklerinde standart uygulamanın sağlanması amacıyla, çıkartılmıştır.

KAYIT İŞLEMLERİ

Madde 2- (1) Üyelik kaydı için aşağıdaki belgeler istenir:
a)    Diploma fotokopisi veya çıkış belgesi örneği (Noter onaylı değil ise belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir ve fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır; uzmanlık ve yan dal uzmanlık belgesinin verilmesi halinde de aynı yöntem kullanılır)
b)    Yabancı üniversitede tıp eğitimi alanların diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin 1219 Sayılı Yasa’nın 4. maddesi uyarınca kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olduğuna dair belge, (Noter onaylı değil ise belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir ve fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır)
c)    Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için, hekimin görevini belirten, çalıştıkları kurumdan alınmış belge,
d)    TC Kimlik numarasını içerir resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya eşdeğerde belge) (Noter onaylı değil ise, belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir ve fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır. Her koşulda TC Kimlik numarası ilgili internet adresinden elektronik olarak kontrol edilir.
http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/VerifyIdentityNumber.aspx)
e)    İkametgâhı gösterir, son üç ayda düzenlenmiş belge (İkametgah belgesi olabileceği gibi ilgili adına düzenlenmiş adresi gösteren elektrik, su, gaz, vb. kurum faturaları da olabilir)
f)    4 adet vesikalık fotoğraf,
g)    Kayıt formu (Bu Yönerge ekindeki form hekim tarafından doldurulur),
h)    Kayıt ücretinin yattığını gösteren makbuz,
(2) Hekimin isteğine bağlı olarak aidat da kayıt sırasında tahsil edilebilir. İlk kayıtta kimlik ücreti alınmaz.
(3) Aşağıda belirtilen kişilerin kayıtları özel kurallara tabidir:
a)    Asker hekimlerin,
b)    Hekim olmadıkları halde Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre uzman olmuş veteriner, bakteriyolog, biyokimya, vb. laboratuar uzmanlarının,
c)    Türk soylu yabancılar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı hekimlerin,
d)    Türk vatandaşı iken başka ülke vatandaşlığını seçerek Türk vatandaşlığından çıkan ve “5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olan hekimlerin,
tabip odası seçimlerinde seçme ve seçilme hakları bulunmadığından, kayıtları ayrı kütüklerde tutulur. Yukarıda (1) numarada belirtilen belgeler, bu kişilerden de istenir; (b) bendinde belirtilenler dışındakilerden kayıt ücreti ve aidat alınır. Bu kişilerden (b) bendinde belirtilenler dışındakilere, istekleri halinde, seçme ve seçilme hakları bulunmadığı uyarısını içeren kimlik belgesi verilir; hekim olmayanlara kimlik belgesi verilmez.

NAKİL İŞLEMLERİ

Madde 3- (1) Üyenin bir odadan başka bir odaya naklinde, odaya kayıt ücreti ve üye aidatı yeniden alınmaz.
(2) Hekim nakil isteğini, yeni kayıt formu doldurarak, dilekçesi ile birlikte nakil gideceği tabip odasına iletir. Hekimin nakil gideceği tabip odası, nakil dilekçesinin örneğini de ekleyerek, istek yazısını hekimin kayıtlı olduğu tabip odasına gönderir. Hekimin kayıtlı olduğu tabip odası, hekimin dosyasını nakil gideceği tabip odasına iletir.”
(3) Üye iken başka bir ile sürekli ataması yapılan kamu çalışanı hekiminin kaydı, -kişinin aksine bir iradesi olmadıkça- devam eder. Hekimin iradesinin yazılı olarak belirtilmesi gerekir.
(4) Üyenin aidat borcunun bulunması, kayıtların nakledilmesine engel değildir. Nakil halinde, aidat alacağının talep edilmesinde, hekimin o yılın ilk günü kayıtlı bulunduğu tabip odası hak sahibidir.

BİRDEN FAZLA TABİP ODASINA ÜYELİK

Madde 4- (1) Hekimin birden fazla tabip odasında kaydının bulunması halinde; en son üye olduğu tabip odasındaki kaydı korunacaktır.
(2)Hekim Oda bölgesinden ayrılmışsa;
a)    Öncelikle hekime ulaşılarak nakil konusunda dilekçe göndermesi istenir, ancak nakil konusunda dilekçe mevcut olmasa dahi, başka tabip odası bölgesinde çalıştığı ilgili tabip odası, il sağlık müdürlüğü veya hekimden yazılı olarak öğrenilmişse yönetim kurulu kararı ile üyeliği ilgili odaya nakledilir.
b)    İlgili tabip odası mükerrer üyelik hakkında bilgilendirilir,
c)    Aidat borcu var ise borcun miktarı ile ödenmesi gereğine ilişkin yazı ilgili hekime gönderilir.
(3)Hekimin üyeliğini nakletmeden, zorunlu olarak üye olmayı gerektiren şekilde Oda bölgesinde çalıştığı saptandığında; hekimin vereceği nakil dilekçesi ile ya da hekimin çalışmasını gösteren belgeyle kayıtlı olduğu Odadan, aidat borç durumunu da gösteren dosyası istenir.

ÜYE SORUMLULUKLARI

Madde 5-(1) Mesleğini sadece kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli görevlerinde icra edenler dışındaki hekimler, çalıştıkları yere bakılmaksızın (hastane, tıp merkez, poliklinik, Vakıf Üniversitesi, aile hekimliği, işyeri hekimliği vb) Odaya üye olmak zorundadır.
(2)Çalıştığı kurum, çalıştığı mekan (taşınma vb), iletişim adresi ve diğer mesleki ve iletişim bilgilerinin değişmesi halinde hekim, durumu en geç 15 gün içerisinde Odaya bildirecektir.
(3) Üye, herhangi bir nedenle oda ile ilişiğinin kesilmesi/üyeliğinin sona ermesi halinde; oda kimlik belgesini iade etmek, kayıp halinde ise durumu gazete ilanı ya da resmi tutanakla belgelemek zorundadır.
(4) Üye aidatlarının en geç 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi gerekir. Aksi halde aidat borcu yasal faiz işletilerek tahsil edilir.
(5)Üyenin geçici bir süre mesleğini icra etmeyecek olması (yurtdışı eğitim veya çalışma amaçlı gitmek, askerlik, doğum izni vb) üyelik hak ve sorumluluklarının askıya alınması/dondurulması sonucunu doğurmaz. Üyenin kendi isteği ile ilişiğini kesmemesi halinde, üyelik aidatı tahakkuk ettirilir. Ancak sağlık sorunları nedeniyle mesleğini icra edemeyen ve bunu belgeleyen üyelerin durumları; yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
(6)Üyelerin yıl başındaki statüsüne göre aidat tahakkuk ettirilir. Yıl içindeki değişimler sebebiyle aidat farkı talep edilmez.

ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

Madde 6-(1)Odaya bildirdiği adresi başka bir adres bildirmeksizin terk etmiş ve yeni adresi bulunamayan, kendisine telefon vb diğer iletişim araçları ile ulaşılamayan hekimler için;
a)    Hekimin adresi İl Sağlık Müdürlüğü’nden sorulur.
b)    Adresine ulaşılamaması halinde, ‘üyeliğin askıya alınması işleminin uygulanacağı’ uyarısı, yayın organında, web sayfasında ve Türk Tabipleri Birliği’nin web sayfasında yayınlanır.
c)    Yayının ilk yapıldığı tarihten itibaren 15 gün geçmesine karşın ilgili hekim ile ilgili gerçek adres bilgilerine ulaşılamaması durumunda hekimin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınır.
d)    Yönetim kurulu kararının bir örneği, karar tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili hekimin kimlik bilgileri ve üyelik bilgileri ile birlikte Merkez Konseye gönderilir.
e)    Merkez Konsey, adı geçen hekimin ve kararı alan odanın ismini Türk Tabipleri Birliği web sayfasında, gerekli uyarı ile birlikte, bir yıl süreyle yayınlar.
f)    Üyeliği askıya alınan hekim oda üyeleri arasında gösterilmez. (Dolayısı ile seçme ve seçilme hakkını kullanamaz)
g)    Üyeliğin askıya alınmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde (örneğin ilgili hekim tarafından adres bildirilmesi) derhal, hiçbir karar ve ek işleme gerek kalmaksızın üyelikle ilgili haklar verilir ve ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeliğin askıya alınması işlemi/kararı ortadan kaldırılır.
h)    Bu süre içerisinde aidat borcu sürer. (Askıya alma kararı ortadan kalkarsa, yani üye adres bilgilerini güncellerse işlemiş aidatlardan da sorumlu olacaktır)

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 7-(1)Üyeliğin askıya alınması geçici bir durumdur, üyelikten çıkarılma sonucunu doğurmaz.
(2)Üye hakkında ancak;
a)    Vatandaşlığı kaybetme,
b)    1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 28. maddesinde belirtilen, meslek icrasını engelleyen hapis cezasının alınması,
c)    Sanat icra etmesine engel ve iyileşmesi mümkün bulunmayan bir akıl hastalığı ile malul olduğunun yapılan muayene sonucunda anlaşılarak, Sağlık Bakanlığı’nın teklifi ve Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla meslek icrasından men edilmesi ve diplomasının geri alınması,
d)    Ölmüş olduğunun saptanması (Mahkeme kararı veya nüfus müdürlüğü yazısı ile belgelenmesi gerekir),
hallerinde -Türkiye’de mesleğini uygulama hak ve yetkisi sürekli olarak ortadan kalkmış olacağından- üyeliğinin düşürülmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir ve karar defterine işlenir.
(3)İstifa halinde;
a) Bu Yönerge’nin II-2 bölümünde sıralanan, ayrı kütükte tutulacak üyelikler dahil olmak üzere, hekimin, mesleğini serbest icra etmeye devam etmesi halinde (özel sağlık kuruluşlarında tam zamanlı, yarım zamanlı veya konsültan hekim olarak çalışması, muayenehanesi bulunması, aile hekimi olarak çalışması, işyeri hekimliği yapması vb)  dilekçesi işleme koyulmaz. Ancak konu yönetim kuruluna iletilir ve kabul edilmeme kararı hekime de bildirilerek karar defterine işlenir.
b)Diğer hallerde istifa işleme konulur ve yönetim kuruluna iletilir. İstifa dilekçesi ve yönetim kurulu kararı, karar defterine işlenir.
(3)İstifa eden hekimin aidat borcunun bulunması, istifanın kabulüne engel değildir. Ancak bu halde hekime ödemesi gereken aidat tutarı ile ilgili bilgi verilir.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde 8-Bu Yönerge, Merkez Konseyi karar tarihinde yürürlüğe girer ve tabip odası yönetim kurulu ve Merkez Konseyi tarafından yürütülür .