8.1.RADYASYON ONKOLOJİSİ

Hastanın Radyasyon Onkoloğu tarafından ilk konsültasyonu, hastanın tedavi öncesi değerlendirilmesi, tedavi kararının verilmesi ve tedavi bitimine kadar olan bakım ve kontrolleri kapsar, tüm tedavi boyunca bir kez ücretlendirilir

 

 

 

1-KLİNİK ONKOLOJİK DEĞERLENDİRME ÜCRETİ

 

 

 

800.010

10 gün ve altındaki tedaviler

 

350

 

800.020

11-20 gün süreli tedaviler

 

450

 

800.030

21-30 gün süreli tedaviler

 

550

 

800.040

30 günden uzun süreli tedaviler

 

600

 

800.050

Brakiterapi

eksternal tedavisiz tek başına uygulaması

250

 

800.060

Streotaktik radyoterapi

tek veya çok fraksiyon

800

 

 

2-RADYOTERAPİ TASARIMI (İNTERNAL-EKSTERNAL RADYOTERAPİ)

Tüm tedavi süresince (a), (b), (c), (d) kalemle rinden yalnızca bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir

 

 

800.070

 a) Radyoterapi tasarımı, Basit

Bir tedavi volümüyle ilgili tek veya karşılıklı paralel alanlardan bloksuz veya tek bloklu tedavi planlarını içerir

100

 

800.080

 b) Radyoterapi tasarımı, Orta

Aynı volüme yönlendirilmiş üç veya daha fazla alanlar ve/veya iki farklı tedavi volümünü ve/veya multipl blok ve/veya konvansiyonel olmayan fraksiyon şemalarını içerir

150

 

800.090

 c) Radyoterapi tasarımı, Kompleks

Hastaya özel blok yapımı ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya özel wedge’ler ve/veya kompanzatuar filtre uygulaması ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümü ve/veya rotasyonel tedaviler ve/veya multileaf kollimatör uygulamaları ve/veya değişik tedavi modalitelerinin kombinasyonları (konkomittan kemoradyoterapi gibi) ve/veya brakiterapi

250

 

800.100

 d) Radyoterapi tasarımı, Konformal

Kişiye özel blok veya multileaf kolimatörle  yapılan hedefe yönelik 3 boyutlu tedaviler. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir.

250

 

800.110

 e) Radyoterapi tasarımı,  IMRT uygulamaları

Reverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı tedavileri içerir. Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.

250

 

 

3-RADYOTERAPİ PLANLAMA (SİMÜLASYON)

Tedavi süresince  (a),(b),(c), (d) den bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir. Konvansiyonel röntgen cihazları ile yapılan stimülasyonlar ancak basit kategoride ücretlendirilebilir.

 

 

800.120

 a) Radyoterapi planlama, Basit

Tek tedavi volümlü, tek alan veya karşılıklı paralel alanlardan tek bloklu veya bloksuz alanlarla simülasyon işlemi

110

 

800.130

 b) Radyoterapi planlama, Orta

Üç veya daha fazla alanlardan tek tedavi volümünün ve/veya iki farklı tedavi volümünün ve/veya multipl bloklu alanların simülasyon işlemi

250

 

800.140

 c) Radyoterapi planlama,  Kompleks

Tanjansiyel alanları ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümünü ve/veya hastaya özgü koruma bloklamalı alanları ve/veya brakiterapi kaynak teyit işlemini ve/veya hipertermi probe teyit işlemi ve/veya rotasyon veya ark tedavi ve/veya kontrast materyal kullanılarak yapılan simülasyonları içerir.

400

 

800.150

 d) Radyoterapi planlama,  Üç Boyutlu (Konformal)

Direkt BT veya MR yardımıyla aynı veya farklı planlar kullanılarak, tümör volümü ve çevre kritik normal yapıların bilgisayarla yeniden üç-boyutlu oluşturulması. Simülasyonda hareketli veya multipl sabit alanların üç boyutlu “beam’s-eye-view” doz-volüm histogramları kullanılır. Üç boyutlu volüme dair dökümanlar ve doz dağılımları ücret için gereklidir. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir.

400

 

800.160

 e) Radyoterapi planlama,  IMRT uygulamaları

Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.

400

 

 

4-MEDİKAL RADYASYON FİZİĞİ, DOZİMETRE, TEDAVİ ALETLERİ VE ÖZEL HİZMETLER

Tüm tedavi süresince (b), (c), (d) kalemlerinden yalnızca bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir

 

 

 

A. EKSTERNAL

 

 

 

800.170

 a) Temel Radyasyon Doz Hesapları

Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral aks dışı hesaplar ve/veya doku inhomojenite faktörü hesapları gibi temel radyoterapi fiziğini kapsar

10

 

800.180

 b) Doz Hesapları, Basit

Tek alanla veya tek volüme yönelmiş karşılıklı paralel alanlardan yapılan ışınlamaların izodoz planları

20

 

800.190

 c) Doz Hesapları,  Orta

Tek bir tedavi volümüne yönelmiş üç veya daha fazla alandan yapılan tedavilerin izodoz planları ve/veya wedge kullanılan alanlar

30

 

800.200

 d) Doz Hesapları,  Kompleks

Mantle ve/veya ters-Y ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya kompanzatuar filtre kullanımı ve/veya rotasyonel tedavi ve/veya irregüler alan blok hesapları ve/veya multi-leaf kolimatör hesapları

50

 

800.210

 e)  Doz Hesapları,  Konformal

 

50

 

800.220

 f)  Doz Hesapları,  IMRT Uygulamaları

Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.

50

 

800.230

 g)  Doz Hesapları,  Özel

Özel teleterapi planı (parçacık –nötron, proton gibi-ışınları ve/veya yarım vücut ve/veya tüm vücut ışınlamaları)

50

 

 

 B. BRAKİTERAPİ

 

0

 

800.240

Brakiterapi, Basit

Bir planda 1-4 arası kaynak veya tel aplikasyonu veya 1-8 arası kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları

60

 

800.250

Brakiterapi, Orta

Multiplan doz hesapları, 5-10 kaynak veya telin aplikasyonu veya 9-12 kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları

96

 

800.260

Brakiterapi, Kompleks

Multiplan İzodoz Planı, 10’dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12’den fazla kaynakla yapılan afterloading doz hesapları.

138

 

 

 C. ÖZEL HİZMETLER VE YARDIMCI ALETLER

 

 

 

800.270

Özel Dozimetre:TLD, mikrodozimetre

 

25

 

800.280

Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Basit

Bolus ve/veya Termoplastik Fiksasyon Maskeleri

30

 

800.290

Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Orta

Kişiye özgü blok yapımı ve/veya kişiye özgü protez yapımı veya kişiye özgü bolus üretimi ve/veya tüm vücut fiksasyonuna yönelik kalıp tasarım ve yapımı,her bir malzeme için

50

 

800.300

Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Kompleks

Kişiye özel kompanzatuar filtre yapımı ve/veya mould uyulamaları, her bir malzeme için

50

 

 

 D. PORTAL GÖRÜNTÜLEME

 

 

 

800.310

Film

 

10

 

800.320

Digital

 

10

 

 

5-RADYOTERAPİNİN UYGULANMASI

 

 

 

 

A. YÜZEYSEL VE ORTA VOLTAJ X-RAY CİHAZLARI VE/VEYA TELESEZYUM VEYA TELEKOBALT CİHAZLARI İLE YAPILAN TEDAVİLER

 

 

 

800.330

Radyoterapi uygulanması, Basit

Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu.

5

 

800.340

Radyoterapi uygulanması,  Orta

İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi multipl blok ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu

7

 

800.350

Radyoterapi uygulanması, Kompleks

Üç  veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-Y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge’lerin veya kompanzatuar filtrelerin kullanıldığı tedavilerin her bir fraksiyonu.

10

 

800.360

Tek fraksiyonlu tedaviler

 

20

 

800.370

Özel tedavi uygulamaları:tüm vücut/ yarım vücut ışınlamalarının seansı

 

50

 

 

 B. LİNEER AKSELERATÖR (FOTON VEYA ELEKTRON) İLE YAPILAN TEDAVİLER

 

 

 

800.380

Lineer akseleratör, Basit

Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu

5

 

800.390

Lineer akseleratör,  Orta

İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi, multipl blok ve/veya özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu

7

 

800.400

Lineer akseleratör, Kompleks

Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-Y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge’lerin veya kompanzatuar filtrelerin veya multi-leaf kollimatör işlemlerinin kullanıldığı tedavilerin her bir fraksiyonu

10

 

800.410

Lineer akseleratör, Konformal 4 alan ve üstü

 

10

 

800.420

Lineer akseleratör, Tek fraksiyonlu tedaviler

 

20

 

800.430

Lineer akseleratör,Özel tedavi uygulaması:tüm veya yarım vücut ışınlamaları

seansı

40

 

800.440

Lineer akseleratör,  IMRT uygulamaları, (her bir seans)

stereotaktik radyoterapi uygulamaları bu grupta değerlendirilir

10

 

 

6. HİPERTERMİ

 

 

 

800.450

Eksternal Yüzeyel Hipertermi

(4 cm derinliğe kadar olan)

50

 

800.460

Eksternal Derin Hipertermi

(4 cm’den fazla derinlikte)

65

 

800.470

İntertisiyel Hipertermi (5 veya daha az aplikatör)

 

50

 

800.480

İntertisiyel Hipertermi (5den fazla aplikatör)

 

65

 

800.490

İntrakaviter Hipertermi

 

50

 

 

7.BRAKİTERAPİ

İşlemler hastanın hastaneye kabulünü brakiterapi uygulamasını ve tedavi sonrası üç ay dönemde hasta bakım ve kontrolünü kapsar.

 

 

800.500

Basit İntrakaviter Aplikasyon

1-4 arası kaynak/tel uygulamanın seansı

56

 

800.510

Orta İntrakaviter Aplikasyon

5-10 arası kaynak/tel uygulamanın seansı

85

 

800.520

Kompleks İntrakaviter Aplikasyon

10’dan çok kaynak/tel uygulama, seansı

113

 

800.530

Basit İntertisiyel Aplikasyon

1-4 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı

65

 

800.540

Orta İntertisiyel Aplikasyon

5-10 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı

95

 

800.550

Kompleks İntertisiyel Aplikasyon

10’dan çok kateter/özel iğne uygulaması, seansı

138

 

800.560

After-loading Brakiterapi:1-4 arası kaynaklı uygulamaların seansı.

 

145

 

800.570

After-loading Brakiterapi:5-8 arası kaynaklı uygulamaların seansı.

 

155

 

800.580

After-loading Brakiterapi:9-12 arası kaynaklı uygulamaların seansı.

 

170

 

800.590

After-loading Brakiterapi:12’den fazla kaynaklı uygulamaların seansı.

 

180

 

800.600

Yüzeyel Radyoaktif Element Uygulaması

 

15

 

800.610

Radyoaktif Elementin Hazırlanması ve Uygulanması

 

15