6.5.SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ

 

 

 

 

TRAKEA VE BRONŞ

 

 

 

608.270

Bronkobiliyer fistül onarımı

 

1.500

 

608.280

Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz

greft onarımı var/yok

1.200

 

608.290

Bronkoplasti, travmatik rüptür

 

1.000

 

608.300

Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı

Fibrin glue, syanoakrilat vb

300

 

608.310

Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil

GAA yapıldığında anestezi ücreti eklenecek

150

 

608.320

Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla

 

250

 

608.330

Bronkoskopik laser/koter/diatermi

bronkoskopi ücreti dahil

500

 

608.340

Bronkoskopi,eksizyon dışı bir metodla tm destrüksiyonu/stenozun açılması

örn. lazer

600

 

608.350

Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte

 

400

 

608.360

Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte

 

250

 

608.370

Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte

örn. akciğer apsesi drenajı

150

 

608.380

Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte

 

200

 

608.390

Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım yok

 

120

 

608.400

Eksternal trakeal yaralanma primer sütür

 

1.100

 

608.410

Karinal rekonstrüksiyon

 

2.000

 

608.420

Pretrakeal fasya açılması

ciddi mediastinal amfizemde

100

 

608.430

Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal,

greft onarımı var/yok

1.200

 

608.440

Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik

greft onarımı var/yok

1.400

 

608.450

Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal

greft onarımı var/yok

1.200

 

608.460

Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik

greft onarımı var/yok

1.400

 

608.470

Trakeofaringeal fistül onarımı

 

1.200

 

608.480

Trakeoözofageal fistül, primer onarımı

 

1.200

 

608.490

Trakeostomi stenozu açılması

 

200

 

608.500

Trakeotomi açılması, acil

 

250

 

608.510

Trakeotomi açılması, planlı

 

200

 

 

AKCİĞERLER VE PLEVRA

 

 

 

608.520

Akciğer + karaciğer hidatik kisti

aynı seans, frenotomi ile birlikte

1.500

 

608.530

Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu

 

1.600

 

608.540

Akciğer rezeksiyonu,göğüs duvarı rezeksiyonu+rekonstrüksiyonu

protez var /yok

1.600

 

608.550

Akciğer transplantasyonu, global

 

5.000

 

608.560

Ampiyem kesesi enükleasyonu

ampiyemektomi

1.000

 

608.570

Bronkial sleeve lobektomi

 

1.600

 

608.580

Bronkovasküler sleeve lobektomi

 

2.000

 

608.590

Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel

 

700

 

608.600

Dekortikasyon, pulmoner, total

 

1.000

 

608.610

Donör pnömonektomi

 

1.300

 

608.620

Ekstended akciğer rezeksiyonları

göğüs duvarı, diyafragma, perikard vb.

1.800

 

608.630

İntraplöral lavaj (her tür teknikle)

 

300

 

608.640

Kateter torakostomi (kapalı sistem uygulama)

 

150

 

608.650

Kimyasal plörodez,ayrıca tüp torakostomi/kateter torakostomi eklenecek)

örn. rekürren veya persistan pnömotoraks ve plevral efüzyon için

100

 

608.660

Kist hidatik ameliyatları, akciğer

 

750

 

608.670

Kist hidatik ameliyatları,akciğer, çift taraflı

median sternotomi ile

1.500

 

608.680

Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu

 

1.000

 

608.690

Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte

 

1.400

 

608.700

Lobektomi/ Segmentektomi

 

1.000

 

608.710

Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması

 

1.200

 

608.720

Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları

 

1.800

 

608.730

Pnömonektomi

 

1.400

 

608.740

Pnömonektomi ekstraplevral

 

1.700

 

608.750

Pnömonektomi ve major damar cerrahisi

VCS ve aorta rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile birlikte

3.000

 

608.760

Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte

 

700

 

608.770

Sleeve pnömonektomi

 

2.500

 

608.780

Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte

 

250

 

608.790

Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte

plevral işlem var/yok

800

 

608.800

Torakotomi, intraplevral yabancı cisim

 

700

 

608.810

Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte

 

800

 

608.820

Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı

 

700

 

608.830

Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte

 

800

 

608.840

Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte

 

600

 

608.850

Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü

 

600

 

608.860

Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için

 

500

 

608.870

Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı

 

1.200

 

608.880

Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı)

 

300

 

608.890

Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem

 

25

 

608.900

Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte

 

700

 

608.910

Videotorakoskopi, ekploratris

biyopsi, drenaj ile birlikte

500

 

608.920

Videotorakoskopi, lobektomi 

 

1.400

 

608.930

Videotorakoskopi, pnömonektomi 

 

1.600

 

608.940

Videotorakoskopi, torakal sempatektomi

 

700

 

608.950

Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon

 

900

 

608.960

Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)

 

750