RESMİ SAĞLIK KURUMLARI TANIYA DAYALI (PAKET)
FİYAT UYGULAMA İLKELERİ
     1.Tanıya dayalı (paket) fiyat; dahili ve cerrahi branşlarda sık karşılaşılan hastalıkların tanı ve tedavisi sırasında hizmet içeriği bakımından hasta bazında çok fazla değişiklik göstermeyen ve bu nedenle yaklaşık maliyeti önceden tahmin edilebilen tüm işlemlerin tek bir fiyat olarak belirlenmesidir.

     2.Sağlık kurumları, uygulama çerçevesinde vaka seçimi yapamazlar, hastanın tedavisi tamamlanıncaya kadar hastaneden taburcu edemezler.

     3.Sağlık kurumu, tedavi ile ilgili bilgi, belge ve raporların bir örneğini isteği halinde hastaya ve kurumuna vermek zorundadır. Fatura ve raporların değerlendirilmesi sonucunda ödenecek bedellerin belirlenmesi yetkisi ödeme yapacak kurumlara aittir. Talimat hükümlerine uyulmaması nedeniyle ödemeden kesinti yapılacak olması halinde, kesinti gerekçesi sağlık kurumuna bildirilerek alınacak bilgiye göre fatura iade edilir ya da eksik ödeme yapılır.

     4.Tanıya dayalı fiyatlarda 3 üncü sınıf yatak esas alınmıştır. 657 sayılı Kanuna tabi olan Devlet memurları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler ile bunların emeklilerinin yatışları sırasında, kadro derecelerinin öngördüğü daha üst yatak sınıflarındaki odalarda yer bulunması halinde bu odalara yatışları yapılacaktır.
     Hekimin tıbbi açıdan lüzum görmesi ve raporla belgelenmesi kaydıyla, hastaların kadro derecelerinin öngörmediği üst sınıflardaki odalara yatışlarının olması halinde ortaya çıkacak olan sınıf farkı tanıya dayalı fiyat dışında ayrıca kurumlara fatura edilecektir. Ancak hastaların bu odalara yatışları kendileri talep etmeleri halinde ortaya çıkacak olan sınıf farkı ücreti ise hastalar tarafından ödenecektir.

     5.Tanıya dayalı fiyatlara; operasyon ve girişimler, poliklinik, anestezi ilaçları, ilaç, kan komponentleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, v.b.), sarf malzemesi, anestezi ücreti, laboratuar ve radyoloji tetkikleri, refakatçı ücreti gibi ilgili tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahildir. Ancak, fiyatlar, her paket fiyat için ayrı ayrı belirtilen istisnaları kapsamaz. Bu istisnalar, ayrıca faturada gösterilerek faturalandırılır.
     Tıbbi zorunluluğu olmaksızın refakatçi kalınması durumunda refakatçi ücreti hasta tarafından ayrıca karşılanır.

     6.Ameliyatına karar verilen hastanın ameliyat öncesi yapılması gereken muayene ve tetkikler vb. yatış hizmetleri ile birleştirilerek tanıya dayalı fiyat kapsamında hastanın kurumuna fatura edilecektir. Ameliyat / Girişim kararı verilen hasta, tedaviye karar veremez, başka bir kurumu tercih eder veya ameliyat programına alındıktan sonra herhangi bir nedenle tedaviden vazgeçerse, hastanın hastaneden ayrılmasından 10 gün sonra o zamana kadar yapılan işlemler Talimat fiyatları üzerinden % 10 indirimli olarak fatura edilecektir.

     7.Hastanın tetkik aşamasında ölmesi veya ortaya çıkan başka sağlık sorunları nedeniyle, tanıya dayalı fiyat kapsamına giren bir müdahalenin yapılamaması halinde verilen hizmetler Talimat fiyatları üzerinden fatura edilecektir.

     8.Tanıya dayalı fiyat kapsamına giren hastaların, sağlık kurumlarında yatış tarihinden önceki 3 haftada yapılan ameliyat öncesi hazırlık (preoperatif) işlemleri tanıya dayalı fiyat kapsamı içinde değerlendirilir ve ayrıca faturalandırılamaz.

     9.Hastanın taburcu olduktan sonraki 15 gün içerisinde ilk kontrol amaçlı muayenesi ve bu muayene sonucunda gerekli görülen rutin biyokimyasal, bakteriyolojik, hematolojik, kardiyolojik (ekg, eko, efor) ve radyolojik tetkikler ücretsiz olarak yapılır. Ancak birinci kontrollerde gerekli olacak ileri tetkikler (anjiyografi, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans vb.) ilgili tetkikin raporuyla belgelendirilmek koşuluyla ilave olarak ücretlendirilebilir.

     10.İlaç ve sarf malzemeleri, tanıya dayalı fiyatlara dahildir. Fiyata dahil olmayan tıbbi malzemeler; Kemik yıkama sistemleri, plak+çivi, external fixatör, her türlü eklem implantı, omurga implantı, kan ürünleri, kalp pili, pace elektrodu, koroner stentler, kalp kapakları, intraaortik balon, kapaklı kapaksız kondüvit, valv ringi, her türlü greft (shunt ve suni damar), protezler, burr, aterektomi cihazı, lazer kateteri, septostomi kateteri ve paket tanımlarında belirtilen malzemelerdir.
     Tanıya dayalı (paket) fiyata dahil olmayan ve tanıya dayalı fiyat dışı tedavi edilen hastalıklarda kullanılan her türlü tedavi edici ve iyileştirici tıbbi malzemeler; varsa Bütçe Uygulama Talimatı EK- 5/A listesinde yer alan fiyatlarla, bu listede yer almayanlar geri ödeme kurumlarınca tespit edilmiş protokol fiyatlarıyla, bunların dışındakiler ise sağlık kurumlarının KDV dahil alış fiyatı üzerine % 15 işletme gideri ilave edilerek tespit edilecek fiyatlar üzerinden ödenecektir. Yukarıda sayılan malzemeler SSK sağlık yardımlarından yararlandırılanlar için SSK tarafından temin edilir.

     11.Tanıya dayalı fiyat çerçevesinde, tedavisi yapılan hastaya bu kapsam dışında tanıya dayalı fiyat ücretlendirilmesi bulunmayan tedavi gerektiren bir komplikasyon ortaya çıkması durumunda, yapılan komplikasyonun tedavisine ait ücret, Talimatın % 20 eksiğiyle faturalandırılır.
     Hastanın önceden bilinen risk faktörleri (diabetes mellitüs, hipertansiyon, morbid obezite, alkolizm, vb) veya eşlik eden hastalıklarının (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maliniteler, immun ve otoimmun, romatolojik hastalıklar vb) bulunması ve bunlarla ilgili olarak gelişen komplikasyonlarda bu indirim uygulanmaz. Bu hastalarda eşlik eden hastalıklarla ilgili (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maliniteler vb) teşhis ve tedavi hizmetleri EK-8 üzerinden ayrıca faturalandırılır.

     12.Hastanın tedavisi sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle, aşağıda belirtilen tedavi süresinin aşılması halinde;
     A Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra :15 günü,
     B Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra :10 günü,
     C Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra : 8 günü,
     D Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra : 5 günü,
     E Grubu Ameliyatlarda ameliyat gününden sonra : 3 günü,
     geçen her bir yatış günü için verilen tedavi hizmetleri, Talimat fiyatları esas alınarak ayrıca fatura edilir. Bu süreler için hastalardan ayrıca herhangi bir ücret talep edilemez.

     13. Aynı seansta aynı kesi ile birden fazla ameliyat yapılması halinde; en üst gruptaki tanıya dayalı fiyat tam olarak, diğer işlemler ise kendi tanıya dayalı fiyatının %25’i olarak fiyatlandırılır.
     Aynı seansta ayrı kesi ile birden fazla ameliyat yapılması halinde; en üst gruptaki tanıya dayalı fiyat ücreti tam olarak, diğer ameliyatlar ise kendi tanıya dayalı fiyatının %50’si olarak fiyatlandırılır.
     Ayrı seans veya aynı seansta ayrı kesiden farklı klinikler tarafından yapılan işlemlerde tanımlanmış tanıya dayalı fiyatlar ayrı ayrı uygulanacaktır.
     Anatomik olarak göğüs bölgesinde yapılacak planlı ameliyatlarda, kapalı göğüs drenajı veya göğüs tüpü takılması ayrıca fatura edilmeyecektir. Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde aynı veya ayrı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda;
     a) En üst gruptaki ameliyat, eğitim ve araştırma hastanelerinde Tanıya Dayalı ( Paket) Fiyat Listesine (EK-9) göre yapılması gereken (*) işaretli ameliyatlardan ise, yapılan diğer ameliyat veya ameliyatların (*) işaretli olup olmadığına bakılmaksızın, hastaya yapılan tüm ameliyatlar, (EK-9) sayılı Listede belirlenmiş olan fiyatlara % 10 ilave edilmek suretiyle, bu İlkelerde belirtilen indirim oranları ve esaslarına göre ücretlendirilerek faturalandırılır.
     a) En üst gruptaki ameliyat, eğitim ve araştırma hastanelerinde Tanıya Dayalı ( Paket) Fiyat Listesine (EK-9) göre yapılması gereken (*) işaretli ameliyatlardan değilse, yapılan diğer ameliyat veya ameliyatların (*) işaretli olup olmadığına bakılmaksızın, hastaya yapılan tüm ameliyatlar, paket uygulamadan çıkarılıp, Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (EK-8) yer alan birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilerek faturalandırılır.