EK- 3

PROTOKOL

 

 

 

             Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak sözleşme için aşağıda belirtilen hususlarda görüş birliğine varılmış ve bu protokol düzenlenmiştir.

 

I- KAPSAM

 

             Bu protokol hükümleri;

             1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren memurlar ile aynı Kanunun ek geçici 9 ve 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

             2- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

             3- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi uyarınca emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleriyle, dul ve yetim aylığı alanlar,

             4- 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

             5- 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahipleri,

             hakkında uygulanır.

 

II- DAYANAK

 

             Bu protokol, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (h) Bendinde Belirtilen Alımlara İlişkin Yönetmelik ile Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

 

III- UYGULANACAK ESASLAR

            

             1- Uygulanacak indirim oranları:

             

             Bu protokol kapsamına girenlerin, tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde eczanelerden temin edecekleri reçete muhteviyatı ilaçlar için eczaneler, ilgili kurum ve kuruluşlara aşağıda belirtilen şartlarda indirim yapacaklardır.

 

a) Tüm Jenerik ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil)  üzerinden % 11 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

b) Orijinal ilaçlar iki grupta ele alınacak, indirim iki grup için farklı uygulanacaktır.

ba) Birinci Grup: İlgili ilaç molekülünün Türkiye’de ilk ruhsatlandığı tarihten itibaren 6 tam yılı doldurmamış ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil)  üzerinden % 4 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

             bb) İkinci Grup: Birinci grubun dışındaki orijinal ilaçlarda perakende satış fiyatı (KDV dahil)  üzerinden % 11 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

 

             c) Bakanlar Kurulunun 06.02.2004 tarih ve 2004/6781 sayılı Kararının eki “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar” gereğince, 15 Haziran 2004 tarihi itibariyle fiyatları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen azami fiyatların (referans fiyat) altında kalan orijinal ilaçlarda, imalatçı veya ithalatçı indirimi oranı, referans fiyatın altında kaldığı oran kadar daha az uygulanacaktır.

 

d) KDV dahil perakende satış fiyatı 3,24 YTL ve daha az olan ilaçlar için perakende satış fiyatı (KDV dahil)  üzerinden % 4 oranında imalatçı veya ithalatçı indirimi uygulanır, indirimli bedel üzerinden % 3,5 oranında eczacı indirimi yapılır.

 

             Yukarıda belirtilen indirim oranlarının uygulanmasında; ilacın perakende satış fiyatına (KDV dahil), bu ilacın perakende satış fiyatının 3,24 YTL nin altında olup olmadığı da dikkate alınarak, önce bu Talimata ekli “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK- 2/D) belirtilen imalatçı veya ithalatçı indirim oranı, sonra varsa referansa göre azaltılacak indirim oranı uygulanır ve bulunan bu bedele %3,5 oranındaki eczacı indirimi yapılır.

 

             Uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bedeli ödenecek ilaçların barkod numaraları, ticari isimleri ve her birine uygulanacak indirim oranları Talimata ekli “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK- 2/D) belirtilmiştir.

 

             2- Eşdeğer İlaç Uygulaması:

 

             17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine eklenen (r) bendi çerçevesinde, eşdeğer ilaç uygulaması gerçekleştirilecek olup, bu uygulama kapsamında tüm kurumlar eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde en ucuzunun %30 fazlasına kadarını dikkate alacaklardır. Fiyatları en ucuz olarak referans alınacak ürünlerin eczacılar tarafından ulaşılabilir olması gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacın en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eşdeğer ilaç grubuna dahil olan ilaçlar arasından en az %1 pazar payına sahip olması gözetilir. Bu uygulamaya ilişkin tereddütler “Geri Ödeme Komisyonu”nca giderilir.

 

             Eczacılar tarafından fatura düzenlenirken,  eşdeğer ilaçlara ilişkin % 30 üst sınırı, yukarıda belirtilen esaslara göre bulunan indirimli bedeller üzerinden hesaplanacaktır. (Ör: Bir eşdeğer ilaç grubu içindeki en ucuz ilacın indirimli bedeli 100 YTL ise, aynı gruptaki reçete edilen herhangi bir ilaç için ödenebilecek azami bedel 130 YTL dir. Ancak reçeteye yazılan ilacın bedeli 125 YTL ise 130 YTL değil 125 YTL ödenecektir.)

 

              Eşdeğer ilaç grupları ve bu gruba dahil olan ilaçlar barkod numaraları ve ticari isimleri ile birlikte Talimat ekinde yayımlanacaktır. Bu liste, Sağlık Bakanlığının da görüşü alınarak gerektiğinde değiştirilebilir.            

 

             3- Sağlık kurum ve kuruluş doktorları tarafından verilecek reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece aynen ve tamamen verilecektir.

 

             İlaçların verilmesinde;

             a) Düzenlenen reçetelere, eksiksiz olarak doldurulmuş hasta sevk kağıdının eklenmesi şarttır.

             b) Reçete muhteviyatı ilaç tutarlarının eczaneye ödenebilmesi için;

             ba) Oto-kopi reçeteli sağlık karnesinin eczaneye ibraz edilmesi,

             bb) İlaçların sağlık karnelerindeki kendinden kopyalı özel reçetelere yazılması ve bu reçetelerin eksiksiz olarak doldurulmuş olması,            

             bc) Emeklilerin öğrenci olan çocuklarının sağlık karnelerinde belirtilen geçerlilik süresi bitimindeki taleplerin karşılanmaması,

             bd) Reçetelere ilacı alan kişinin ad ve soyadı yazılarak imzasının alınması,  sağlık karnesinin o reçete ile ilgili sayfasına eczane kaşesi basılarak imzalanması, bu işlemler tamamlandıktan sonra sağlık karnesinin ilgili kişiye geri verilmesi,

             gerekmektedir.

             4- Reçetenin eczaneye ibraz edilmesi üzerine, her kalem ilacın (veya yerine verilen ilacın); ticari ismi, (KDV dahil) perakende satış fiyatı, Talimat ile tespit edilen indirim oranı, katılım payı, eşdeğer ilaç uygulaması kapsamında belirlenen fiyata bağlı olarak kurumca ödenecek tutarı ve reçetenin toplam tutarı bir listeye yazılarak reçeteye eklenir. Bilgisayar ortamında reçete kabul eden kurumlar için provizyon çıktısı eklenir. Hasta katılım payları, ilacın indirim oranı ve eşdeğer ilaç uygulaması yapıldıktan sonraki tutarı üzerinden hesaplanarak düşülür. Mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelendirilmek koşuluyla, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara ait ilaçlar ile yatarak tedavi gören hastalar için Talimatın 11.2 maddesine uygun olarak düzenlenen reçetelerden katılım payı alınmayacaktır.

             5- Reçete bedelleri, kurumdan tahsili için bir listeye yukarıda belirtilen indirim oranları dikkate alınarak ayrı ayrı yazılmak suretiyle toplanır. Yukarıdaki 4 üncü maddede belirtildiği şekilde hesaplanan hasta katılım payı indirildikten sonraki kalan tutar, eczanenin kurumdan alacağıdır.

             Bu maddeye göre düzenlenen listeler, eczane tarafından onaylandıktan sonra faturaya eklenecektir. İstenildiği takdirde listeler fatura üzerinde gösterilebilir.

             6- Reçetelerde yer alan ilaçların dış ambalajlarının üzerindeki ilacın adını (ticari ismini) içeren fiyat kupürü kesilerek reçeteye yapıştırılacaktır. Fiyat kupürü bulunmayan ilaçların bedeli ödenmez. Dış ambalajı madeni veya bakalit olan ilaçlar için prospektüsteki fiyat kupürü reçeteye yapıştırılacaktır.

             Kutusuz ve prospektüsü olmayan serumların ve majistral ilaçların fiyatları el ile yazılacak, kupürü olmadığı belirtilerek imzalanacak ve majistral ilaçlar için Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanan majistral tarife programından çıktı alınarak reçeteye eklenecektir. Gerek duyulması halinde kurumca bu tip ilaçların fiyatları hakkında Sağlık Bakanlığından bilgi istenecektir.

             7- Bilgisayar sistemine (barkod okuyucu) geçmiş kurumların eczanelerden yazılı istekte bulunmaları halinde eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkod (çizgikod) diyagramları da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düşmeyecek şekilde yapıştırılacaktır.

             8- Reçetelere yazılan her bir ilaç miktarı hem rakam hem yazı ile belirtilecektir. Reçetelerin doktor tarafından doldurulması gereken kısımları eksiksiz olarak doldurularak imzalanacaktır.

             9- Reçetede ilacın ticari adı belirtilmeyip, sadece kimyasal adı yazıldığı takdirde, eczacı verdiği ilacın ticari adını reçeteye işleyecektir.

             10- Reçete muhteviyatı ilaçlar bölünemez, hepsinin bir eczane tarafından verilmesi ve fatura edilmesi şarttır.

             11- Reçetelerde yazılı ilaçların ambalaj şekilleri (ünite veya mg.) doktor tarafından belirtilmemiş ise, eczacı hastanın yaşını, durumunu göz önüne alarak tedaviyi sağlayabilecek mümkün olan en küçük ambalaj, uygun doz ve ünitede olanı verecektir. Büyük veya hastane ambalajlı olanların verilmesi halinde bedelleri ödenmeyecektir.

             12- Ayakta ve yatarak tedavilerde Talimatta öngörülen süreye uygun olmayan ve Talimatta belirtilen diğer esaslara uymayan reçetelere ait bedeller ödenmez.

             13- 2 ile 12 inci fıkralar arasında belirtilen hususların eksikliğinde, bu eksiklikler giderilmek üzere reçete eczaneye iade edilir. Eksikliklerin tamamlanmaması halinde reçete bedeli ödenmez.

             14- Reçete üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmaksızın sehven doktorun yazdığı miktardan fazla ilaç fiyat kupürü ve barkod diyagramı yapıştırıldığı anlaşılan reçetelerde yer alan fazla ilaç kupürleri ve barkod diyagramları iptal edilir ve kalan reçete bedeli eczaneye ödenir.

             15- Reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört iş günü içinde müracaat eden hak sahiplerine ilaçları verilecek, bu süreden sonra vaki müracaatlarda, reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir.

             16- Fiyatı değişen ilaçların uygulanmasında reçete tarihi esas alınır. Faturalanan ilaç bedelinin reçete tarihinde o ilaç için öngörülen ödeme bedelinden fazla olması halinde reçete tarihine göre Talimat ekindeki listede belirtilen bedeller esas alınarak eczaneye ödeme yapılır ve eczacı yazılı olarak uyarılır. Bu fiilin tekrarı halinde ise sözleşmenin feshini gerektiren hususlar başlıklı III/c bölümüne göre işlem yapılır.

             17- Doktor tarafından reçeteye yazılmış olan ilacın yerine, farmasotik eşdeğerinin verilebilmesi için, verilecek ilaç bedelinin reçetede yazılı ilaç bedelinden fazla olmaması ve eczacı tarafından reçete üzerine "........................ilacı yerine ....................... ilacını veriyorum, farmasotik eşdeğeri olduğunu onaylıyorum." ibaresinin yazılarak, kaşelenip imzalanması şarttır.

             Bu şekilde ibare konulmayan, kaşe ve imzası bulunmayan reçeteler eksiklikleri giderilmek üzere eczacıya iade edilir. Eksiklikleri tamamlanan reçete bedelleri kurumca ilgili eczaneye ödenir.

             18- Reçetelerin arkasına, kaç kalem ilaç alındığı (.... kalem .... kutu ilacı aldım) yazılarak, ilacı alan kişinin adı ve soyadı yazılıp, imzası alınacaktır.

             19- Doktor tarafından yazılmış olsa dahi Talimatın ekinde yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer almayan ilaçlar eczacı tarafından verilemez, verilse dahi bedelleri ödenmez.

             Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tabipler tarafından reçeteye yazılan ampul adedi kadar "ml.sine uygun plastik (disposable) enjektör" bedeli aynen ödenir. Tabipçe reçeteye enjektör ve adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar ml.sine uygun plastik enjektör verilir, alındığına dair reçeteye bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır.

             20- Yeni fiyat verilen veya mevcut fiyatların ayarlanması sonucu fiyatı değişen müstahzarların bedelleri ilgili mevzuatı çerçevesinde duyurulur ve ödemeler bu listeler esas alınarak yapılır.

 

IV- SÖZLEŞMENİN FESHİNİ GEREKTİREN HUSUSLAR

            

             1- Aşağıda belirtilen fiiller nedeniyle eczanelerin sözleşmeleri ilgili kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve bu eczanelerle fesih tarihinden itibaren aşağıda belirtilen süreler içerisinde yeniden sözleşme yapılamaz. Sözleşmeleri feshedilen eczaneler eczacının kimliği, eczanenin ismi ve adresi belirtilmek suretiyle feshi yapan kurum tarafından Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine bildirilir. Türk Eczacıları Birliği de bu eczaneleri tüm eczacı odalarına bildirir. Sözleşmesi feshedilen eczacının başka bir yerleşim yerinde eczane açması halinde sözleşme yapılamaz ve bu amaçla eczacı odası tarafından onay verilmez.

             Ayrıca ilgili kurumlar tarafından bu durum ilgili Valiliğe (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü), Maliye Bakanlığı ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilir. Valilikçe de il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve kuruluşları durumdan haberdar edilerek, söz konusu eczanelerle sözleşme yapmamaları, yapmışlar ise sözleşmelerini feshetmeleri ve bu eczanelerden ilaç alımları hususunda daha dikkatli davranmaları için uyarılırlar.

 

 

                                                                                                                                                                   Fesih Süreleri

     Fiilin Niteliği                                                                                          (Fesih Tarihinden İtibaren)

 

a)

Sözleşmeleri feshedilen veya anlaşması olmayan eczanelere ait reçetelerin kurumlara fatura edilmesi .....................................................................................................................

 

  1 yıl

b)

Yazılı uyarıya rağmen aynı sözleşme döneminde reçeteye yazılan ilaç yerine farmasotik eşdeğer olmayan ilaç verilmesinin tekrarı (bu hallerde kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B.'de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir) ......................................

 

 

 

  1 yıl

c)

Yazılı uyarıya rağmen aynı sözleşme döneminde reçete tarihi ile uyumlu olarak Talimat hükümlerine göre ödenmesi gereken bedellere nazaran fazla fiyat yazılması (bu hallerde kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B. Merkez Heyetine durumu bildirir, T.E.B.'de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir)

 

 

 

  1 yıl

d)

Bozuk, zamanı geçmiş, mağşuş veya gayri saf ilaç verilmesi (zamanı geçmiş ilaç verilmesi halinde aynı sözleşme döneminde 3 defa tekrar şartı aranır. Bu durumda kurum ilgili eczacının uyarılması için reçete fotokopisini de ekleyerek T.E.B.’e durumu bildirir, T.E.B.’de eczacıyı yazılı olarak uyarır ve kurumu bilgilendirir.) .............................

 

 

 

  2 yıl

e)

Sağlık karnelerinde kayıtlı olmayan reçeteler ile ilgili hasta sevk kağıdına ait olmayan reçete bedellerinin   kurumlara fatura edilmesi ............................................................

 

  4 yıl

f)

Doktor numunesi olan ilaçların verilerek fiyat kupürlerinin reçete üzerinde kullanılması .

  4 yıl

g)

Reçetelere orijinal ambalajdan kesilmiş ilaç fiyat kupürleri yerine ilaç kutusunun her hangi bir yerinden ilaç ismi taşıyan kısımların kesilerek veya herhangi bir kartona sürşarj etiketi yapıştırılarak reçeteye eklenmesi, sürşarj yoluyla mükerrer satış yapmak için ilaç fiyat kupürünün pencere şeklinde kesilerek veya fiyat kupürünün soyularak reçeteye eklenmesi ..........................................................................

 

 

 

 

  4 yıl

h)

Bilgisayar ortamında on-line reçete kabul eden kurum reçetelerinde; reçetede kayıtlı ilaç/ilaçlar yerine pahalı ilaç barkodunun okutulup, buna göre fatura düzenlenmesinin bir yıl içinde yazılı uyarıya rağmen tekrarı ...............................................................................

 

 

  4 yıl

i)

Reçeteler üzerinde tahrifat yapılması..................................................................................

  7 yıl

j)

Daha önce gerek resmi gerekse özel kurum ve kuruluşlarda yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların toplanan fiyat kupürlerinin reçetelere eklenmek, yapıştırılmak v.b. şekillerde fatura edilmesi ....................................................................................................

 

 

  7 yıl

k)

Sahte olarak bastırılmış ilaç fiyat kupürlerinin tanzimi ve kullanılması, sahte reçete tanzimi ve  kullanılması ...................................................................................................

 

  7 yıl

 

 

 

 

            

             2- Yukarıda belirtilen fiiller nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczanelerin aynı il (ilçeler dahil) dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmeleri feshedilir.

 

            Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi feshedilen eczane ile feshin nedeni olan fiiller için öngörülen süreler içerisinde sözleşme yapılmaz. Protokolde iki ayrı fiil için öngörülen süre farklı ise daha uzun olan süre esas alınır.

           

            3- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü denetim elemanlarınca yapılan incelemeler sonucu, protokol hükümlerine kasıtlı olarak uymayıp kurumu zarara uğrattıkları anlaşılan ve bu nedenle Sandık tarafından sözleşmesi yedi yıl süreyle feshedilen eczanelerin, diğer kamu kurumları ile olan sözleşmeleri de 7 yıl süreyle feshedilir.

             4- Katılım paylarının maaşlardan kesilmek suretiyle tahsil edilmesi nedeniyle, eczacı tarafından hastaya ilaç katılım payının iade edildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme iki yıl süreyle feshedilir. Fesih yapılabilmesi için; tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak ilgili kuruma delilleri ile birlikte yazılı olarak başvurulması gerekir.  Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının ve ilgili kişilerin uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

             5- Eczacı sözleşme yapmak istediği kuruma ve bu kuruma bağlı vakıf, dernek gibi kuruluşlara bağış yapamaz, hediye vb. şekilde katkıda bulunamaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme bir yıl süreyle feshedilir. Fesih yapılabilmesi için; tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak ilgili kuruma yazılı olarak başvurulması gerekir.  Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

             6- Eczane tarafından kurumlardan çeşitli yöntemlerle reçete toplattırılması ve yönlendirme yapılmasının tespit edilmesi halinde, sözleşme bir yıl süreyle feshedilir. Fesih yapılabilmesi için; tespit işleminin, bölge eczacı odasının görevlendirdiği denetçi eczacı tarafından yapılarak, delilleri ile birlikte kuruma yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır.

             7- Bu protokoldeki fesih hükümleri çerçevesinde sözleşmeleri feshedilen eczaneler hakkında da (eczane sahibi ve mesul müdürünün başka adlar altında eczaneler açması ve aynı eczanenin bir başka eczacı tarafından muvazaalı bir şekilde devralınması durumları da dahil olmak üzere) feshi yapan kurum veya kuruluşça yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

             8- Eczane, bir ay önceden sözleşme yaptığı kurumlara haber vermek şartıyla sözleşmeyi feshedebilir.

 

V- ÖDEME ZAMANI:

           

İlgili kurumlar, reçeteler üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, bedellerini reçetelerin kuruma veriliş tarihinden itibaren en geç 18 iş günü içinde ödemek üzere gerekli işlemleri tamamlamak zorundadırlar. Kan ürünü ve hemofili reçeteleri öncelikli ödenir.

 

VI- İHTİLAF

           

1- Bu protokol esaslarına göre yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümlenmesinde kurumun bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

            2- Gerek görüldüğü hallerde kurum bu protokolün uygulanmasıyla ilgili hususları, eczane nezdinde yapılacak olan da dahil olmak üzere, her zaman incelettirebilir. İnceleme neticesinde protokol hükümlerine kasıtlı olarak uymadığı anlaşılan eczane ile yapılan sözleşme 1 yıl süreyle feshedilir. Protokolün sözleşmenin feshini gerektiren hususlar kısmında belirtilen fiillerin tespiti halinde ise III. kısımda belirtilen fesih süreleri uygulanır.

            3- Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti gerekli gördüğü hallerde,  eczane nezdinde protokolün uygulanmasına ilişkin inceleme yapmaya ve inceleme sonucuna göre sözleşmenin feshi yolunda işlem yapılmasını kurumlardan talep etmeye yetkilidir.

 

VII- SÖZLEŞME:

           

1- Kurumlarla eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre sözleşme yapılır. Sözleşmeden doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar eczaneye ait olacaktır.

            2- Eczaneler, sözleşme yaparken 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak TEB tarafından bastırılmış,imzalanan bu Protokole uygun “Tip Sözleşmeleri” kullanırlar. (EK-3/A).   

3- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (Sandık) internet sitesinde yayımlanan elektronik sözleşmenin kullanılmasıyla, eczacılar ve Sandık arasında uygulama sözleşmesi konuyla ilgili mevzuat çerçevesinde e