EK- 2/C
     AYAKTA TEDAVİDE SAĞLIK KURULU RAPORU
     İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR


     1. Albüminler
     3. Azothioprine
     4. Betanekol
     5. Corynebacterium parvum
     6. Calcitriol, calcitonin, alfa calcitol
     7. Bifosfonatlar
     8. Danazol
     9. Edrofonyum
     10. Faktör VII,VIII, IX, X
     11. Fibrinojen
     12. Immunglobulinler
     13. Gonadotropinler (FSH,LH,HCG)
     14. Her türlü immün serum, hiperimmün gammaglobinler (hepatit B, kuduz ve tetanoz immün serumları hariç)
     15. İnterferonlar (roferon, intron, wellferon vb.)
     16. Karbakol
     17. Siklosporin
     18. Siproteron acetate (düşük doz kombine preparatlar hariç)
     19. Somatostatin
     20. Sülfosalazin ve mesalazin
     21. Vazopresin
     22. Desmopressin(Primer enurezis nokturna endikasyonunda uzman tabipçe de reçetelenebilir.)
     23. Sumatriptan paranteral
     24. Büyüme hormonları
     25. Clostridium botulinum toxini
     26. Raloxifen
     27. Verteporfirin
     28. Her türlü oral ve parenteral beslenme solüsyonları (Lipid, protein, aminoasit solusyonları gibi)
     29. Eritropoietin
     30. Koloni stimule eden faktörler (Granülosit, makrofaj gibi)
     31. Parenteral kanser kemoterapötikleri
     32. Ondansetron parenteral
     33. Periton ve hemodializ solusyonları
     34. Tropisetron parenteral
     35. Granisetron parenteral
     36. Gabapentin
     37. Donepezil HCI (Uzman tabipçe de reçete edilir)
     38. Rivastigmin (Uzman tabipçe de reçete edilir)
     39. Galantamine (Uzman tabipçe de reçete edilir)
     40. Memantine (Uzman tabipçe de reçete edilir)
     41. Fentanyl Transdermal TTS
     42. Kontraseptifler (Prospektüsündeki mevcut dismenore, endometriozis, over kistleri, polikistik over ve hirsutismus endikasyonları dışında ödenmez.)
     43. Ezetimib: kardiyoloji veya dahiliye uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile hastada statinin yan etkilerinin görüldüğü belirtilmek kaydıyla, kullanılan statininin kesilmesi veya asgari doza indirilmesi koşuluyla kullanılabilir.
     44. Metil Fenidat Hcl içeren ilaçlardan uzun etkili formlar: sadece hiperaktivite tedavisinde, 18 yaş altında, tedavi şemasını içeren, çocuk psikiyatrisi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, çocuk psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, nöroloji ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca yazılabilir.

     NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.