EK-2/A

ANTİBİYOTİK REÇETELEME KURALLARI

Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir.

Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR”        bulunmaktadır.

 

1.BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

A) PENİSİLİNLER

1

Amoksisilin

KY

2

Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral)

UD

2.1

Amoksisilin-Klavulanat (Oral)

KY

3

Ampisilin

KY

4

Ampisilin Sulbaktam (Parenteral)

UD

4.1

Ampisilin Sulbaktam Oral

KY

5

Azidosilin

KY

6

Bakampisilin

KY

7

Mezlosilin

UD-A 72

8

Penisilin (Prokain, benzatin, kristalize, Pen V, fenoksimetil)

KY

9

Piperasilin

UD-A 72

10

Piperasilin-Tazobaktam

EHU

11

Tikarsilin (Listeden çıkarıldı)

UD-A 72

12

Tikarsilin Klavulanat

EHU

13

Karbenisilin

UD-A72

B) SEFALOSPORİNLER

1. Kuşak Sefalosporinler

14

Sefadroksil

KY

15

Sefaleksin

KY

16

Sefazolin

KY

17

Sefradin

KY

18

Sefalotin

KY

2. Kuşak Sefalosporinler

19

Sefaklor

KY

20

Sefoksitin

UD

21

Sefprozil

KY

22

Sefuroksim (Parenteral)

UD

22.1

Sefuroksim Aksetil

KY

23

Lorakarbef

UD

3. Kuşak Sefalosporinler

24

Sefiksim

KY

25

Sefodizim

KY

26

Sefoperazon

UD-A 72

27

Sefoperazon-Sulbaktam

EHU

28

Sefotaksim

UD – A 72

29

Seftazidim

EHU

30

Seftizoksim

UD-A 72

31

Seftriakson

UD-A 72 (APAT’TA KY

(bakınız 6/a)

31/A

Sefditoren

KY

4. Kuşak Sefalosporinler

32

Sefepim

EHU

C) DİĞER BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

Monobaktamlar

33

Aztreonam

UD-A 72

Karbapenemler

34

İmipenem

EHU

35

Meropenem

EHU

2.MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

A) MAKROLİDLER

36

Azitromisin

KY

37

Diritromisin

KY

38

Eritromisin

KY

39.1

Klaritromisin oral

KY

39.2

Klaritromisin MR

KY

39.3

Klaritromisin paranteral

UD

40

Roksitromisin

KY

41

Spiramisin

KY

42

Treoleandomisin

KY

43

Telitromisin

KY

B) LİNKOZAMİDLER

44

Klindamisin

KY

45

Linkomisin

KY

46

Doksisiklin

KY

47

Tetrasiklin

KY

48

Tetrasiklin – Nistatin

KY

49

Oksitetrasiklin

KY

4. AMFENİKOLLER

50

Kloramfenikol

KY

51

Tiamfenikol

KY

5.AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

52

Amikasin

UD-A 72

53

Gentamisin

KY

54

İsepamisin (Listeden çıkarıldı)

UD-A 72

55

Kanamisin ve türevleri

KY

56

Neomisin ve kombinasyonları

KY

57

Netilmisin

UD- A 72

58

Streptomisin

UD

59

Tobramisin parenteral

UD-A 72

6.KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER

60

Siprofloksasin oral

KY

60.1

Siprofloksasin parenteral

UD-A 72

61

Enoksasin

KY

62

Levofloksasin oral

KY

62.1

Levfoloksasin parenteral

UD-A 72

63

Norfloksasin

KY

64

Ofloksasin oral

KY

64.1

Ofloksasin parenteral

UD-A 72

65

Pefloksasin oral

KY

65.1

Pefloksasin parenteral

UD-A 72

66

Moxifloksasin oral

KY

66.1

Moxifloksasin parenteral

UD-A 72

67

Lomefloksasin

KY

7.

ANTİSTAFİLOKOKAL

 

A.

ANTİSTAFİLOKOKAL PENİSİLİNLER

 

68

Flukloksasilin

KY

69

Nafsilin

UD

B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER

70

Vankomisin

EHU

71

Teikoplanin

EHU (APAT’TA KY

(bakınız 6/B)

72

Basitrasin

KY

73

Polimiksin B

KY

74

Kolistin ve türevleri

KY

C) DİĞER ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

75

Fusidik asit ve tuzları

KY

76

Mupirosin

KY

8. ANSAMİSİNLER

77

Rifabutin

UD

78

Rifamisin

UD

79

Rifampisin

UD

9. SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM    KOMBİNASYONLARI

80

Sulfisoxazole

KY

81

Sulfadiazin

KY

82

Sulfametoksipridazin

KY

83

Sulfametoksazol

KY

84

Trimetoprim

KY

85

Trimetoprim Sulfametoksazol

KY

10.ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER

86

Metronidazol parenteral

KY

87

Metronidazol  (üre kombinasyonları dahil)

KY

88

Ornidazol

KY

89

Seknidazol

KY

90

Tinidazol

KY

11.ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER

91

Amfoterisin B (Klasik)

UD-A 72

92

Kaspofungin

EHU

93

Flukonazol parenteral

UD-A 72

93.1

Flukonazol oral ve diğer formları

KY

94

Itrakonazol

UD

95

Ketokonazol

KY

96

Lipid Komplex Amfoterisin B

EHU

97

Lipozomal Amfoterisin B

EHU

98

Terbinafin

KY

99

Griseofulvin

KY

100

Varicanazole

EHU

101

Sertakonazole

KY

102

Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil)

KY

103

Natamisin (Pimarisin)

KY

104

Mikonazol

KY

105

Oksikonazol

KY

106

İzokonazol

KY

12.ANTİVİRAL İLAÇLAR

A) HIV/AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN SPESİFİK İLAÇLAR

107

Abacavir

EHU

108

Stavudin

EHU

110

Zalsitabin

EHU

113

İndinavir

EHU

114

Lamivudin150mg(Zidovudin kombinasyonları dahil)

EHU

115

Nevirapin

EHU

116

Ritonavir(Lopinavirkombinasyonlarıdahil)

EHU

117

Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil)

EHU

B) DİĞER ANTİVİRALLER

118

Asiklovir oral

KY

118.1

Asiklovir parenteral

EHU

119

Famsiklovir

UD

120

Gansiklovir

EHU

121

Valasiklovir

UD

122

Lamivudin 100 mg

UD

123

Ribavirin

UD

124

Didanozin

EHU

125

Efavirenz

EHU

126

Adefovir

UD

127

Zanamivir

EHU*

128

Oseltamivir

EHU*

129

Brivudine oral

KY

13.ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR *

130

Etambutol (İzonikotinik Asit Hidrazidi ile kombinasyonları dahil)

UD

131

İzoniazid (B6 Vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil)

UD

132

P-Aminosalisilik asit ve tuzları

UD

133

Pirazinamid

UD

134

Etionamid

UD

135

Sikloserin

UD

136

Tiasetazon

UD

137

Morfozinamid

UD

138

Protionamid

UD

139

Rifabutin

UD

140

Rifampisin

UD

141

Streptomisin

UD

 

       14. DİĞERLERİ

 

142

Üriner Antiseptikler

KY

 

*Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde KY.

 

NOT- Antibiyotiklerin topik formları bu hükümler dışındadır.

 

AÇIKLAMALAR :

 

1.         KY:     Kısıtlama olmayan antibiyotikler.

 

2.         UD:       Kullanımı için uzman doktorun reçetelemesi  gereken antibiyotikler.

 

3.         EHU*: Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immümsüpresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.

 

4.         EHU: (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

 

Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

 

Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) İç Hastalıkları Uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.

 

Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

 

5.         A-72: Reçeteleme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’ nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

Bu antibiyotikler için, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmayan yerlerde, İç Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı onayı yeterlidir.

 

6.        APAT:“AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK UYGULAMASI”

 

Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.

                                                                                                       

A-72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peşpeşe kullanılamaz.

 

APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:

 

  a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY

  b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile KY

 

7.    Cerrahi profilakside kullanılmayacak antibiyotikler: 9-13, 24-35, 36-42, 52-59, 60, 60.1, 66, 66.1, 70, 71 (Bu antibiyotikler cerrahi profilaksi amacıyla ancak “Açıklama şartları dahilinde kullanılabilir)

               

8.     Üst solunum yolu enfeksiyonlarında reçeteye antibiyotik yazılabilmesi için, klinik tanının farenjit (tonsillit, tonsillo farenjit), akut rinosinüzit ya da akut otitis media olduğunun reçetede belirtilmesi gerekir.

 

 

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.