İŞYERİ HEKİMİ ÖZ DEĞERLENDİRME ANKETİ

Aşağıdaki seçeneklerden yapmakta olduğunuz işyeri hekimliği faaliyetine en uygun düşenini ( yalnızca birini) işaretleyiniz.

A-     İŞE GİRİŞ MUAYENESİ

1.       Fiilen hiç işe giriş muayenesi yapamıyorum.

2.       İşe giriş muayenelerini düzensiz olarak ( bulunduğum güne rastlarsa ) yapıyorum.

3.       İşe giriş muayenesini düzenli fakat, fizik muayene ile sınırlı olarak yapıyorum.

4.       Ayrıntılı anamnez ve fizik muayene sonrasında yapacağı işe uygun olup olmadığı kararını vererek işe giriş muayenesi yapıyor ve kayıt ediyorum.

5.       4. Maddeye ek olarak çalışacağı işin özelliğine göre gerekli olan tüm tetkikleri (Akciğer rie, sipirometri, odio  ….vb ) yaptırıp sonuçları dosyalıyorum.

B-     PERİYODİK MUAYENELER

1.       Fiilen hasta muayenesi dışında hiç (periyodik )muayene yapmıyorum.

2.       Periyodik muayeneleri yapıyorum ama süresi içerisinde tamamlayamıyorum.

3.       Yakınması olmayanların sadece tansiyonunu ölçüp sağlam olarak karta işliyorum.

4.       Yapmakta olduğu işin, sağlığını etkileyip etkilemediğini anlamak amacıyla sorgulamanın ardından  sistemik fizik muayene yapıyor ve karta işliyorum. Poliklinik kayıtları ile periyodik muayene kayıtlarını birlikte değerlendiriyorum.

5.       4. maddeye ek olarak meslek hastalıklarını erken tanımak amacıyla tıbbi tetkikleri de yaptırıp kayda alıyorum.

C- TEDAVİ HİZMETLERİ

1.       İşyerine haftada bir gün uğrayıp olan hastaları muayene ediyorum.

2.       İşyerinde haftada ….  gün poliklinik yapıyorum. RPT, istenen ilaçları başkalarının üzerine yazmak vb şeyleri yapmak zorunda kalıyorum.

3.       Düzenli poliklinik yapıyor ve kayda alıyorum. Hastalık ile yapılan işin ilgisini sorguluyorum. Hasta kontrollerini yapıyorum. 

4.       3.maddeye ek olarak işyeri olanakları dahilinde tetkikler yapıyor/yaptırıyorum. Önemli bulguları ayrıca kişisel sağlık dosyasına kaydediyorum.

5.       Poliklinik kayıtlarından yararlanarak istatistiki çalışmalar ( sık görülen hastalıklar, kayıp işgünü vb) yapıyor ve raporluyorum.

D-     KAYITLAR

1.       İşyerinde sadece poliklinik defteri tutuyorum.

2.       1. maddeye ek olarak, işe giriş, periyodik ve portör muayene kayıtlarını tutuyorum.

3.       2 . maddeye ek olarak yapmakta olduğumuz tetkiklerin sonuçlarını kişisel sağlık dosyasına koyuyorum. Bilgilendirme amacıyla kişilere bir kopyasını veriyorum.

4.       3 . maddeye ek olarak iş kazası, meslek hastalıkları, ortam analiz kayıtları, İ.S.İ.G. Kurulu, eğitim ve diğer zorunlu ve yararlı kayıtları tutuyorum.

5.       4 . maddeye ek olarak topladığım tüm verileri sayısal olarak değerlendiriyor, iş sağlığına ilişkin istatistik çalışmaları yapıyor ve raporluyorum.

E-     İŞYERİ HİJYEN DENETİMİ

1.       İşe başladığımdan beri atölyeleri ziyaret etme fırsatım olmadı.

2.       İşyerindeki atölyeleri bir iki kez ziyaret ettim. Sağlığa zararlı etmenlerin neler olduğunu konusunda kısmi bilgim var.

3.       İşyerindeki tehlike kaynaklarına ve kullanılan kimyasallara karşı ( MSDS – Malzeme Bilgi Güvenlik Fişlerini temin ederek) personele bilgilendirme yaptım, kontrol listeleri geliştirdim.

4.       3 ek olarak sağlık zararlılarına ait objektif  ölçümler yapılmasını sağladım.

5.       4 ek olarak işyerine ait tüm tehlikelerden kaynaklanan risklere yönelik, risk değerlendirmelerinin yapılmasını sağladım.

F-      BİLGİSAYAR KULLANIMI

1.       İşyerinde bilgisayar kullanma olanağım yok.

2.       Bilgisayarla sadece yazışmalarımı yapabiliyorum.

3.       Bilgisayarımda hasta takip programı kullanıyorum.

4.       3 e ek olarak tüm iş sağlığı çalışmalarımı ( periyodik muayeneler, iş kazaları vb) istatistik çalışmaları da dahil bilgisayar ortamında yapabiliyorum.

5.       4 e ek olarak internet üzerinden İSİG çalışmalarına yönelik araştırmalar yapıyor ve güncel bilgilere ulaşabiliyorum.

 

G- Aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanını işaretleyiniz

Bu bölümde cevabınız “Yapıyorum – Evet” anlamında ise kutucukları işaretleyiniz. Yapamıyorum – Hayır anlamında ise lütfen boş bırakınız.

 

q        İşyerinde belirli noktalarda sürekli kullanıma hazır ilk yardım malzemeleri bulunduruyorum.

q        İşyerinde ilk yardım eğitimleri veriyorum/verilmesini sağlıyorum.

q        İşyerinde acil duruma ilişkin hareket planlarının yapılmasına katkı sunuyorum.

q        İş kazası analizlerine katılarak, tekrarının önlenmesine yönelik eğitim yapılması, iş akış planının geliştirilmesi, korunma önlemlerinin alınmasına katkı sağlıyorum.

q        Çalışanları sağlık riskleri konusunda düzenli olarak bilgilendiriyorum.

q        İşyerimde İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulu var ve aktif olarak bu çalışmaya katılıyorum.

q        Her yılın sonunda, yıllık çalışma raporunu hazırlayarak işyeri yönetimine ve Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderiyorum.

q        Başta İşyeri Hekimlerinin Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelik ve Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü olmak üzere işyeri hekimlerine yönelik yasal mevzuatı okudum. Bunları el altında bulundurarak gerektiğinde tekrar başvuruyorum.

q        İşyerinde kişisel koruyucu malzeme seçimi çalışmalarına katılıyor ve kullanımını takip ediyorum.

q        İşyerinde iş değişiminde ve iş – işçi uyumunda danışmanlık yapıyor, sağlık nedenli iş değişiklerine ön ayak oluyorum.

q        İş süreçlerinin organizasyonu ve yeni teknolojilere geçişlerde İSİG bakış açısıyla değerlendirmelerde bulunuyor ve fonksiyonel katkılar sunuyorum.

q        İşyerinde meslek hastalığı tespit ederek kayıtlara geçmesini sağlıyorum.

q        İşyeri sağlık servisinin yıllık bütçesini hazırlıyorum.

q        Düzenli olarak tıbbi bilgimin gelişmesine katkı sağlayacak yayınları takip ediyor, kongrelere katılıyorum.

q        Yerel tabip odasına kişisel ihtiyaçlarım dışında da uğruyorum. Genel kurula katılır, seçimlerde oy kullanırım.

q        İşyeri hekimliği ( varsa komisyonu) çalışmalarına katılıyorum.

q        Başta Mesleki Sağlık Güvenlik Dergisi olmak üzere TTB nin iş sağlığına yönelik yayınlarını okuyor, internet kanalı ile TTB İş sağlığı WEB sayfasını ziyaret ediyorum.

q        Çalışma Bakanlığı, İŞGÜM, Yakın ve Orta Doğu Eğitim Merkezi vb kurumların yayınlarını ve internet sayfalarını ziyaret ederek gerektikçe yararlanıyorum.

q        İLO/WHO gibi uluslararası örgütlerin iş sağlığına ilişkin çalışmalarını yakından izliyorum.  Eski karar ve uygulama (kodları ) konusunda bilgi sahibiyim.

q        İSİG ile ilgili yabancı yayınları izliyorum.

DEĞERLENDİRME

A, B, C, D, E, F başlıklı sorularda işaretlediğiniz rakamı aşağıdaki tabloda karşılığına işleyiniz.(Ör. B başlıklı soruda 4. şıkkı işaretlemişseniz tabloda B nin karşısına 4 yazınız.)

G bölümünde toplam işaretli kutucuk sayısını tabloda G nin karşına işleyiniz.(Örneğin 9 kutucuğa evet anlamında işaret koymuşsanız G nin karşısına 9 yazınız.)

Tüm rakamların toplamını alarak puanınızı belirleyiniz.

 

A

 

 

0-11 : YORUM YOK

B

 

 

C

 

 

12-28: ORTA

D

 

 

E

 

 

29-44 :İYİ

F

 

 

G

 

 

45-55 : ÇOK İYİ

TOPLAM