ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL BELİRLENİR?

İşyeri hekimleri, işyeri hekimliği hizmetleri için (asli görevlerini yürütmek için) her çalışan başına ayda asgari 15 dakika ayırmak zorundadırlar. Eğer işyeri hekimi (SSK yetkisiyle) veya asli görevlerine ek olarak tedavi edici hizmetler yürütüyorsa bu hizmetlerine yetecek kadar ek zaman tahsis etmelidir.

Sağlık hizmetlerinde ücretlerin ve fiyatların "piyasa" içinde oluşması, tüketici kontrolünün bu alanda mümkün olmaması nedeniyle insan ve toplum sağlığı açısından olumsuz sorunlar getirebilir. Bu nedenle mesleki öz denetim gereklidir.

Hekimlik mesleğinin icra edilmesi, kamusal sorumluluk, mesleki gözetim ve denetim gerektirir. Hekim emeğinin niteliğinin korunması çabası aslında mesleki kalitenin dolayısıyla bu hizmetlerden yararlanan yurttaşların aldıkları sağlık hizmet kalitesinin  korunması amacına yöneliktir. Hekimlik mesleği değerlerinin   ve verilen hizmet kalitesinin  rekabet ortamında hırpalanmaması için hekimlik hizmeti ücretleri TTB tarafından belirlenir. Bu görev (verilen mesleki hizmetin bedelini/ederini takdir etme yetkisi) 6023 sayılı yasa ile TTB'ne verilmiştir.

TTB bu kamusal sorumluluk gereği olarak yetkilendirme aşamasında, uygun sözleşme şartlarının sağlandığını güvence altına alır.

Çalışanların sağlığı bir toplum sağlığı sorunudur. İş koşulları nedeniyle çalışanların sağlıklarının bozulması hasta olmaları kendileri ve aileleri için olduğu kadar işletmeleri ve ülke içinde önemli bir kayıptır.

Makro ölçekte (ulusal ekonomi açısından) işgücünün korunması ve iş gücü verimliliğinin artırılması, tedavi maliyetlerinin azaltılması son derece önemlidir.

TTB mesleki hak ve çıkarları koruyarak mesleki uygulama standartları geliştirerek eğitim ve gözetim desteği sağlayarak esas olarak toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine hizmet eder.

İnsan ve toplum sağlığının korunması mesleki uygulama standartlarının geliştirilmesine, mesleki kalitenin geliştirilmesi de hekim emeğinin korunabilmesine bağlıdır.