Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 10 Mayıs 2024 Tarihli Yazısı Hakkında Bilgilendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 10 Mayıs 2024 tarihinde meslek örgütümüze gönderdiği yazı doğrultusunda işyeri hekimlerine ve ilgili taraflara bilgilendirme yapma gereği duymaktayız. İlgili yazıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki vurgular yapılmıştır.

  • İşyerlerinde sağlık gözetimi ve sağlık raporu asıl olarak ancak ve ancak işyeri hekimi tarafından düzenlenebilir. İstisnai hüküm uyarınca, 50’dan az sayıda çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri ile kamu kurumlarında 31 Aralık 2024 tarihine kadar sağlık raporları kamu hizmet sunucuları ve aile hekimlerinden alınabilecektir. Az tehlikeli sınıfta yer alan 50 veya üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak kişilerin aile hekimi veya kamu sağlık hizmet sunucularından sağlık raporu alması uygun olmadığı gibi kanuna da aykırıdır.
  • İşyeri hekimlerinin, işe girişlerde sağlık raporu verebilmesi için öncelikle çalışanın işveren tarafından sigorta girişinin yapılması gerekmektedir. Sigorta girişi olmaksızın bir kişi çalışan hüviyetine sahip olamaz ve bu sebeple işe giriş muayenesi de gerçekleştirilemez. 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 4’üncü fıkrası hükmü gereği işe giriş muayenesinden doğan maliyetler işverence karşılanır, çalışana yansıtılmaz.
  • 6331 sayılı İSG Kanunu, çırak ve stajyerler dahi olmak üzere tüm çalışanların faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Bu sebeple, kişi adına ödenen sigortaların işveren tarafından ödenip ödenmediğinden bağımsız olarak kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın işyerlerinde istihdam edilen (çırak, stajyer, kursiyer vb.) kişilerin sağlık gözetimleri de fiilen çalışmanın gerçekleştirildiği işyeri işvereni tarafından ifa edilecektir.
  • İşe girişte ve işin devamı süresince çalışanın yapılan işe uygun olup olmadığının belirlenmesi işyeri hekiminin görevidir. Bu göreve uygun olarak “Ek-2 İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu”nun doldurularak işe uygunluğun değerlendirilmesi zorunlu kılınmaktadır. Ek-2 formunun “Kanaat ve Sonuç” kısmında işçinin işe uygunluğunun belirtilmesi zorunluluğu, işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu olmayan işyerleri açısından bu değerlendirmeyi yapacak olan aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularında çalışan diğer hekimler için de geçerlidir.
     

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu