İşyeri Hekimleri de Fiili Hizmet Zammından Yararlanabilir!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40.maddesinde; belirli işyerlerinde ve işlerde kendi adına bağımsız çalışan sigortalılar dışındaki çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şartıyla, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayılarının fiilî hizmet süresi zammı (yıpranma payı) olarak ekleneceği hükmü yer almaktadır.

Maddeye 2018 yılında yapılan ek ile “insan sağlığına ilişkin işler” bu kapsama alınmış; 1219 sayılı kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların her 360 gün için 60 gün fiili hizmet zammı alacağı düzenlenmiştir. İster doğrudan bir işyerinde, isterse ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapsın işyeri hekimleri, bu düzenleme ile fiili hizmet zammına hak kazanmış durumdadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na buna ilişkin bildirimleri yapılmamış olan işyeri hekimi meslektaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için çalışmakta oldukları işyerlerinden talepte bulunmaları yerinde olacaktır.

Dilekçe örneği için tıklayın.