Anayasa Mahkemesi Aile Hekimlerinin Talebi ve Mücadelesini Haklı Bularak Sözleşme Fesihlerini İçeren Düzenlemeyi İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Aile Hekimliği Kanunu 8. maddesi 2. fıkrasında yer alan “sözleşmenin feshini gerektiren nedenler” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak 2004 yılından beri yürürlükte olan, 18 yıldır birçok sağlık çalışanının işinden edildiği haksızlığa ve hukuksuzluğa dur demiş oldu.

TTB ve birçok birinci basamak sağlık örgütlerinin aile hekimliği sağlık çalışanlarının iş güvencesini yok sayan, yasal dayanaktan yoksun, sınırları belirsiz, keyfi nedenlerle sözleşme fesihlerine karşı yürüttükleri mücadele ve yargıya yapılan itiraz ve talep, nihayet Anayasa Mahkemesi’nin kararının 5 Ağustos 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla sağlık çalışanlarının kazanımıyla sonuçlandı.

Aile hekimliği sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran haksız ve hukuksuz sözleşme fesihlerine dayanak olan “ceza yönetmeliği” olarak adlandırdığımız Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin iptal edilmesi talebimizin ne kadar yerinde olduğu, bir yılı aşkın süredir yürüttüğümüz mücadelenin meşruluğu ve haklılığı ortaya çıkmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin son kararı ile ilgili TTB Hukuk Büromuzun hazırlayacağı ayrıntılı görüşümüzü önümüzdeki günlerde yayınlayacağımızı bildirir, sağlık çalışanlarının hakları için yürüttüğü mücadeleyi tüm örgütlerimizle birlikte kazana kazana sürdüreceğimizi ilan ederiz.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu