Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakkının, “Yerine Hekim Bulma Zorunluluğu” Getirilerek Sınırlandırılması, İdare Mahkemesi Tarafından da Hukuka Aykırı Bulundu

AİLE HEKİMLERİNİN YILLIK İZİN HAKKININ, “yerine hekim bulma zorunluluğu” GETİRİLEREK SINIRLANDIRILMASI, İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN DA HUKUKA AYKIRI BULUNDU.

Aile hekimlerinin yıllık izin hakkı, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’in 8. maddesinin 5. fıkrasında yer alan; “(5) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya 

raporlu olduğu süre içinde, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaşarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaşma, müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu 

mümkün olmadığı takdirde, müdürlükçe geçici aile hekimi veya geçici aile sağlığı elemanı görevlendirilir.” 

düzenlemesi ile koşula bağlanmış ve kısıtlanmıştır.

Ancak fiili durumda tüm yük, aile hekimlerindedir. Maddede belirtilenin aksine Müdürlük tabiri caizse parmağının kıpırdatmamakta, herhangi bir nedenle yerine hekim bulamayan aile hekimleri, yıllık izinlerini ya hiç kullanamamakta, ya da kendi istedikleri tarihlerde kullanamamaktadır. Bir süredir gündemimizde olan bu ihlali, Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonuna yapılan başvuru vesilesiyle yargıya taşımak mümkün oldu. 

Dava konusu olayda hekim “Sözleşmeli Aile Hekimi İzin Formu”nu doldurmuş ve aktardığımız 8. Maddeye uygun olarak, yıllık izin süresinde görevi devredeceği meslektaşını da bildirmiştir. Buna rağmen talebi “21.08.2012’deki yedek nöbetinize hekim ayarlamadan izniniz onaylanmayacaktır.” gerekçesi ile 

reddedilmiştir.

“Nöbet”ten kasıt; ölü muayenesi yapılması ve defin ruhsatı verilmesi için tutulan “defin nöbeti”dir. Başvurucu hekim, Defin Nöbeti Listesi’nde, 21.08.2012 tarihinde yedek nöbetçi hekim olarak görünmektedir!

Görüldüğü üzere mevcut durumunu dahi eleştirdiğimiz 8. Madde düzenlemesinin sınırları daha da genişletilmiş, defin nöbetini ve hatta yedek nöbet listesini de kapsayacak bir büyüklüğe ulaşmıştır!!! Aile hekimlerinden beklenen işlerin çokluğu ve çeşitliliği düşünülünce; her bir görev için yerine hekim ayarlaması gereken bir aile hekiminin tek birgün bile izin yapamayacağı açıktır. Bu nedenle İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün red işleminin n iptalini talep ederken, sadece yıllık izin hakkının “yerine hekim bulma zorunluluğunu” getirilerek sınırlandırılmasını değil, yanı sıra defin nöbetini, bu nöbetin kim ya da kimler 

tarafından tutulması gerektiğini, başvurucunun “yedek” olduğu bu nöbet nedeniyle yıllık izin hakkının koşula bağlanıp-bağlanamayacağını da tartıştık. İstanbul 10. İdare Mahkemesi nihai kararında;“Davalı idare tarafından, davacının izin kullanmasının kamu hizmetinin sürekliliği açısından uygun görülmediği ve Yönetmeliğin 8. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, izinli olduğu süre içerisinde yerine bir hekim ayarlamadığı gerekçesiyle reddedildiği ifade edilmektedir. Davacı tarafından düzenlenen 23.07.2013 tarihli izin formunda, izinli olduğu dönemde yerine geçici süreyle bakmayı kabul eden 2 başka bir aile hekiminin bulunacağını bildirdiği hususu ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının kanunla düzenleneceğine ilişkin Anayasa’nın 50. 

maddesi hükmü karşısında, söz konusu hususların düzenleyici işlemler ile belirlenemeyeceği ve Yasa’da yer alan düzenlemelerden daha dar bir düzenlemenin Anayasal eşitlik ilkesine aykırı olacağı hususu dikkate 

alındığında, davalı idarenin bu savına itibar edilmesi hukuken olanaklı değildir.Kaldı ki, davacının izinde olduğu süre boyunca, yerine bakabilecek hekim bulunamaması durumda dahi, yukarıda anılan mevzuat hükmü uyarınca, idarece yerine bakacak geçici aile hekimi görevlendirilmesi gerektiği, kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanması kuralı gereğince açıktır.”denilerek, dava konusu işlemi (yıllık izin kullandırmama işlemini) hukuka aykırı bulmuştur. 23.07.2013

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Karar için tıklayınız...