Aile Hekimleri Örgütlerinden Ortak Ses: Aile Sağlığı Merkezi ve Mobil Hizmet Binaları Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılsın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu 4 Mayıs 2021 günü “Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Binaları İçin Ses Veriyoruz” başlıklı bir çevrimiçi panel düzenledi. Panele TTB Merkez Konseyi ve Aile Hekimliği Kolu üyelerinin yanı sıra tabip odalarından ve aile hekimleri örgütlerinden temsilciler katıldı.

Panelin kolaylaştırıcılığını üstlenen Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Sibel Uyan COVID-19 salgınıyla birlikte birinci basamak sağlık hizmetlerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını fakat ASM’lerin mekânsal sorunlarının hem sağlık çalışanları hem de hasta ve hasta yakınları için risk oluşturduğunu söyledi. Uyan, konuşmasının devamında 6 Nisan 2021 itibariyle başlattıkları “ASM Mekânları İçin Harekete Geçiyoruz” kampanyasına dair bilgi verdi..

TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de koruyucu sağlığın önemine dikkat çekerek ASM binalarının yetersizliği konusunda yürütülen kampanyanın değerli olduğunu ifade etti.

Kamu hizmeti veren ASM’ler kamu tarafından yapılmalıdır!

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı her ay yaptıkları pandemi durum anket sonuçlarını hatırlatarak farklı illerden uygunsuz, ruhsatsız ASM binalarının fotoğraflarını paylaştı. Kırımlı, kamu hizmetinin kamu binalarında verilmesi ve ASM’lerin mekânsal ihtiyaçlarının kamu eliyle giderilmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdür Dr. Özkan Karadağ kamu binası olmayan ASM’lerin en çok İstanbul’da olduğunu aktardı. Karadağ, merkezi yönetimin sağlığa bakış açısının pandemi sürecinde daha da iyi görüldüğünü, buna karşın salgının birinci basamakta karşılanması gerektiğini ifade etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni temsilen konuşan makina mühendisi Bedri Tekin, TMMOB olarak ASM’lerin durum tespiti ve raporlarının hazırlanması konusunda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

ASM mekân ve altyapı sorunları çözülmelidir!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’ndan Dr. Harun Atmacaoğlu ASM’lerin mekân sorunlarının yanı sıra altyapı sorunlarının da olduğunu belirtti. Maliye Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelere ait mekânların ASM olarak kullanılmasının önünde yasal bir engel olmadığını kaydeden Atmacaoğlu, konuşmasının sonunda ise ASM binalarının Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Nur Şehnaz Hatipoğlu aile hekimliği sistemine geçildiğinden bu yana sağlık çalışanlarının birer mimar, şantiye görevlisi, tamirci ve muhasebeciye de dönüştürüldüğüne dikkat çekerek TTB’nin kampanyasına destek verdiklerini söyledi.

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ahmet Tapduk Mehlepçi de benzer biçimde ASM’lerin her türlü tamirat-tadilat iş yükünün aile hekimlerine bindirildiğini, bunun da aşılama, gebe-çocuk izlem ve takibi, poliklinik hizmetleri gibi asıl işleri aksatma riski doğurduğunu ifade etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Eylem Kaya Eroğlu ASM’lerin fiziksel koşullarındaki yetersizliğin sağlık hizmeti sunumunda taşıdığı öneme vurgu yaptı. Özellikle deprem riskinden söz eden Eroğlu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile uyumlu ASM yapmamanın devletin tercihi olduğunu söyledi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ahmet Kandemir ise sağlık alanında hak ediş ve itibar kaybı yaşandığını, bina problemlerinin de ancak yasal değişiklik ile çözülebileceğini kaydetti. Kandemir, yasal bir çalışma için Sağlık Bakanlığı’nın TTB, sendikalar ve derneklerle işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Dr. Derya Uğur da kampanya taleplerini desteklediklerini ve bu birlikteliklerin çözümler konusunda da sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Bakanlığa sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz!

Panelin ikinci oturumunda çözüm önerileri tartışıldı ve ortak bildirge hazırlanması kararlaştırıldı. Toplantıda dillendirilen öneriler ise şöyle sıralandı:

  • Birinci basamak sağlık hizmeti verilen binalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmalıdır.
  • ASM binası, donanımı, tamiratı ile bir bütün olarak devletin görev ve sorumluluğunda olmalıdır.
  • ASM binalarının mevcut durumunun tespit edilmesi için yerel idarelerden, il sağlık müdürlüklerinden destek alınmalıdır.
  • ASM’lerin depreme karşı güvenliği Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilip gerekli önlemler ivedilikle alınmalı, binalar uygun koşullara kavuşturulmalıdır.
  • ASM binalarının kamu tarafından yapılıp donanım tamirat ihtiyaçlarının karşılanması için Aile Hekimleri Yasası değiştirilmelidir. Yasanın hazırlanmasında TTB, sendikalar ve dernekler ile iş birliği içinde olunmalıdır.

Önerilerin ardından tekrar söz alan Dr. Sibel Uyan “Panelimize çağrılmasına rağmen katılmayan Sağlık Bakanlığı’na, ASM ve mobil hizmet binalarının iyileştirilmesi görev ve sorumluluğunu hatırlatmaya devam edeceğiz. Bakanlığı sorumluluklarını yerine getirmesi için zorlayacağız” diyerek paneli sonlandırdı.