TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı yapıldı

TTB Aile Hekimleri Kolu toplantısı 04 Mayıs 2019 tarihinde TTB Merkez Konseyi Binasında Ankara, İzmir, İstanbul, Batman, Urfa, Manisa, Mersin, Adana, Eskişehir, Gaziantep, Trabzon illerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TTB  KONSEY ÜYELERİ ONURUMUZDUR

Toplantıda, TTB bir önceki dönem Merkez Konsey üyelerine “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamaları nedeniyle verilen hapis cezasına karşı duyulan tepki, dayanışma duyguları ve buna karşın mücadelenin büyütülmesinin önemi başlıkları tüm katılımcılar tarafından dile getirildi. Toplantıya bu haksız ve hukuksuz cezaları alan ve halen Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’da bir süreliğine katılarak süreçle ilgili bilgilendirme yaptı.

3.AİLE HEKİMLİĞİ BULUŞMASI 2020’DE İZMİR’DE YAPILACAK

22-24 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapılan 2. Aile Hekimliği Buluşması değerlendirildi. Yakın tarihte buluşmanın dokümantasyonunun tamamlanarak basıma geçilmesi gerektiği konuşuldu. Bu buluşmaların, geliştirilmesi gereken başlıkları konusunda görüşler dile getirildi. Katılımın memnuniyet verici düzeyde olduğu belirtilerek, “Aile Hekimliği Buluşması” etkinliğinin 2 yılda bir düzenlenmesi kararı alındı. Bir sonraki buluşmanın ulaşım olanaklarının kolay olduğu da göz önünde bulundurularak, 2020 yılı Eylül –Ekim aylarında İzmir’de yapılmasına karar verildi

BÖLGE TOPLANTILARI BAŞLIYOR: İLKİ EKİM’DE URFA’DA

2.Aile Hekimliği Buluşması’nda oluşturulan “Nasıl Bir Birinci Basamak İstiyoruz’’ başlığı altında, bölgeler arası farklılıklar  göz önüne alınarak yeniden gözden geçirilmesi planlaandı. Bu amaçla ilki Eylül-Ekim 2019 tarihlerinde Şanlıurfa’da, ikincisi Şubat 2020’da İzmir’de olmak üzere 2 toplantı düzenlenmesi, konuyla ilgili oda yönetimleriyle bağlantıya geçilerek planlamaların yapılması, toplantılara TTB Aile Hekimliği Kolu yürütmesinin katılımının sağlanması kararlaştırıldı.

YENİ ÇIKACAK ÖDEME YÖNETMELİĞİ İÇİN YAPILACAKLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Sağlık Bakanlığı bürokratları tarafından toplantılarda dillendirilen, yenilenecek “Ödeme Sözleşme Yönetmeliği” değerlendirildi. Bahsi geçen yönetmelikle oluşturulmaya çalışılan hasta sayılarının düşürülmesi, kanser  taramalarının ve kronik hastalık takiplerinin performansa dayalı olarak yapılması söylemleri tartışıldı. Aile hekimi birimine düşen hasta sayılarının azaltılmasının vatandaşların daha iyi bir sağlık hizmeti alabilmesi için yeterli koşul olmadığı, sayı üzerinden yapılacak düzenlemelerin halkın sağlığına katkıdan ziyade sağlık çalışanlarının gelirlerini azaltmayı hedeflediği, ‘’angarya” ve “performans‘’  baskısyla sistemin daha da sorunlu hale geleceği görüşleri ifade edildi.

SIFIR NÜFUSLU BİRİMLERİN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Son dönemde artan sayılarda açılan sıfır nüfuslu aile hekimliği birimlerinde yaşanan sıkıntılar paylaşıldı. Bu birimlerin açıldığı yerlerin seçimindeki yanlışlıklar ve aile hekimlerinin mali açıdan düştüğü sıkıntılar, illerden gelen temsilciler tarafından aktarıldı. Bu yer seçimlerinde bile adam kayırma, farklı kesimlere rant sağlamaların gözlemlendiği ifade edildi.

BİRİNCİ BASAMAK PLATFORMU GÖRÜŞÜLDÜ

İçerisinde TTB Aile Hekimliği Kolu ile beraber AHEF, SES, Türk Sağlık Sen, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası ve AHESEN’in yer aldığı Birinci Basamak Platformu’nun çalışmaları ve işleyişi görüşüldü. Konuyla ilgili olarak Dr.Filiz İncekara katılımcılara bilgi aktardı. Sonraki dönemde bu platformdan beklentiler, konulabilecek katkılar ve izlenecek yol katılımcıların görüşleriyle olgunlaştırıldı. Sağlıkta şiddet konusunda platform içinde belirlenecek tutum ve ortak eylemlilik konusundaki görüşler ve öneriler ifade edildi.

SAĞLIKTA ŞİDDET İÇİN ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Sağlıkta şiddet konusunda, aile sağlığı merkezleri düzeyinde bir çalışma yapılması amacıyla Aile Hekimleri Kolu bünyesinde “Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu’’ oluşturulmasına karar verildi. Bursa, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, İstanbul odalarının temsilcilerinin bulunduğu ilk katılımcılar belirlendi. Sağlık Bakanlığı’nın kurduğu 184 şikayet hattının gereksiz başvurulara neden olduğu ve şikâyetleri özensizce sağlık emekçilerine aktardığı değerlendirildi. Hattın sadece çalışanlar üzerinde bir baskı aracı olduğu, şikâyetçinin sağlık çalışanını öldüreceğini söylediği durumlarda bile, sağlık emekçisi aranarak “kendinizi koruyun, hasta sizi öldüreceğini söylüyor” deyip kapatıldığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunma, tedbir alma zahmetinde bile bulunulmadığı aktarıldı. Bu nedenle de 184 hattının derhal kapatılması için gerekli girişimlerin yapılması gerektiği kararlaştırıldı.

AŞI REDDİ VE KIZAMIK KONUSU İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Aşı reddinde yaşanan artışlar, illerde aşı temini konusunda yaşanan sıkıntılar, bölgesel kızamık olgularındaki artış görüşüldü. Odaların bu konular ile ilgili yaptığı çalışmalar paylaşıldı. TTB tarafından hazırlanan aşı kılavuzunun sahaya ulaştırılmasına kara verildi.

İllerden Aşı temini konusunda yaşanan sıkıntılar konusunda geri bildirimler alındı. Şanlıurfa’da aşı temini konusundaki aksaklıklar aktarıldı. Ayrıca ilde artan kızamık vakaları nedeniyle neler yapılabileceği konusunda tartışma yürütülerek Şanlıurfa’ya yakın bir tarihte ziyaret gerçekleştirilmesi gerektiği kararına varıldı.

AİLE HEKİMLERİNE DESTEK HATTI OLUŞTURULACAK

İl sağlık müdürlükleri tarafından aile hekimlerine açılan soruşturmalarda karşılaşılan usulsüz işlemler, yersiz savunma istekleri göz önünde bulundurularak aile hekimlerinin faydalanabileceği bilgilerin, izlenmesi gereken yolların ve savunma örneklerinin yer aldığı bir bölümün web sayfasına eklenmeesi için Dr. Recep Koç görev aldı.

EMEK SÖMÜRÜSÜNE KARŞI DAHA ETKİN MÜCADELE

Aile Hekimliğinde, angaryaların arttığı, artan enflasyon karşısında satın alma gücünün azaldığı, gelir kaybı yaşandığı, bu nedenle yaşanan EMEK SÖMÜRÜSÜ’nün daha fazla gündemleştirilip, gelir kayıplarına karşı mücadele olanaklarının geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi benimsendi.

KIDEM TAZMİNATLARINA SAHİP ÇIKILMASI

Kamu dışından gelerek aile hekimliği sözleşmesi imzalayan hekimlerin Kıdem Tazminatı alamıyor olması nedeni ile doğan mağduriyetin giderilmesi için gerek idari gerekse hukuki girişimlerin planlanmasına karar verildi.

TTB AHK TALEPLERİNİN DAHA GÖRÜNÜR KILINMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Tartışılan  tüm maddeler değerlendirildiğinde çözüm önerilerinin, aslında TTB Aile Hekimleri Kolu’nun “Taleplerimiz” başlığı altında duyurup web sayfasında yayınladığı açıklamalarda olduğu tespiti yapıldı. Bu konuda sahaya, her sözleşme döneminde yenilediğimiz, bu dönem de yenileyip webe koyduğumuz “Taleplerimiz” başlıklı çalışmanın  anlatılması, Sağlık Bakanlığı’na bu talepler üzerinden baskı yapılması için dayanışma ortamının yaratılması kararlaştırıldı.

Odalarda Aile Hekimleri Komisyonu çalışmalarının geliştirilmesi, komisyonu olmayan  illere kurulma aşamalarında destek verilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi kararıyla toplantı sonlandırıldı.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ONURUMUZDUR

Basına, Kamuoyuna, Bütün Meslektaşlarımıza, Emek-Meslek Örgütlerine, Siyasi Partiler ve Kurumlara, Barışı Savunan Herkese Çağrımızdır

“SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR” DEDİKLERİ İÇİN CEZALANDIRILMAYA ÇALIŞILAN TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN YANINDAYIZ!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi üyeleri hakkında 24 Ocak 2018 günü yayınladıkları “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle açılan dava 3 Mayıs Cuma günü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı.
TTB Merkez Konseyi’nin 11 üyesi barışı savundukları için, yalnız ve yalnız barışı savundukları için “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan ikişer kez 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Türk Tabipleri Birliği - Aile Hekimleri Kolu olarak öncelikle ifade ediyoruz ki; barışı savunmak suç değildir, barışı savunduğu için hapis cezasına çarptırılan TTB 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi’nin 11 üyesinin hepsi hepimizin onurudur.

Saygılarımızla
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
AİLE HEKİMLERİ KOLU