TTB AHEK Eylem Süreci Kapsamında Edirne’deydi: ASM Çalışanları Ziyaret Edildi, “Vergide Adalet” Talebi Yükseltildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile birlikte başlattığı “Vergide Adalet İstiyoruz” eylem süreci kapsamında 15-18 Şubat 2024 tarihlerinde Edirne’de aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları ile bir araya geldi. Edirne programına TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık ve Dr. Kazım Doğan Eroğulları da katıldı.

AHEK heyeti, Edirne’de 55 ASM’yi ve entegre hastaneleri ziyaret ederek 120’ye yakın aile hekimi ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu, "Vergide Adalet İstiyoruz!" kampanyası eylem süreci hakkında bilgi verildi. Heyet ayrıca Edirne il sağlık müdürü ve halk sağlığı hizmetleri başkanı ile de görüşerek aile sağlığı merkezi çalışanlarının sorunlarını aktardı, çözüm önerilerini iletti.

AHEK üyeleri, 17 Şubat 2024 günü Edirne Tabip Odası Sosyal Tesisleri’nde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamanın ardından Batı Marmara bölge toplantısı yapıldı.

Basın açıklamasında bir konuşma yapan Dr. Kazım Doğan Eroğulları; sağlıktan rant elde etmeye çalışan, her yıl daha fazla hasta bakmakla övünen, koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçedeki payını ise düşüren bir anlayış ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Eroğulları sözlerine şöyle devam etti:

“Yaşamlarımızı, doğamızı yok eden maden şirketlerinin milyonlarca liralık vergi borçlarını affeden iktidarın emekçiler üzerindeki vergi yükünü artırmasını kabul etmiyoruz. Sağlık emek-meslek örgütlerinin ve muhalefet milletvekillerinin itirazlarını dikkate almadan Meclis’ten geçirilmek istenen torba yasayı kabul etmiyoruz. Bir şey yapmak istiyorlarsa önce sağlık emekçilerinin taleplerini dinlesinler. Biz, haklarımız ve toplumun sağlık hakkı için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.”
 

TTB AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan tarafından okunan açıklama şöyle:

Aile Hekimleri “Vergide Adalet ve Tek Ücret İstiyor” Eylemlerini Edirne’den Başlatıyor

Bugün Edirne Tabip Odamızın ev sahipliğinde Batı Marmara Bölgesi’nde çalışan aile hekimleriyle bir araya geldik, sorunlarımızı konuşup çözüm yollarını tartıştık. 15-16 Şubat 2024 tarihlerinde Edirne ve ilçelerinde bulunan aile sağlığı merkezîlerine (ASM) giderek arkadaşlarımızı ziyaret ettik, çalışma koşullarını yerinde görerek görüşmeler yaptık.

Aile hekimlerinin performansa dayalı sözleşmeli çalışmak zorunda kaldığı, uygunsuz ve yetersiz binalarda bazen tek başına çalışıp koruyucu hekimlikten ziyade tedavi edici hekimliğin teşvik edildiği bir ortamda hizmet vermeye çalıştığını hatırlatmak istiyoruz.

Aile hekimlerinin hem birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel özellikleri ve toplum sağlığına olan katkıları bakımından hem de yaşadıkları ekonomik özlük hak kısıtlamaları, idari baskılar bakımından birçok sorun yaşadığını bildirmek istiyoruz.

TBMM’de TTB’nin ve muhalif parti milletvekillerinin tüm itirazlarına rağmen sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 663 sayılı KHK’de değişiklik yapılarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı düzenlemeleri yeniden kanunlaştıracak olan, ASM çalışanlarına hem disiplin cezası hem de ek ödeme kesintisi getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’ndadır.

Tüm bu sorunların yanında ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon karşısında yetersiz ücret artışı ve ücretlerden kesilen yüksek vergiler dayanılmaz hale gelmiştir.

Deprem felaketi döneminde tüm güçleri ile görevinin başında olan sağlık çalışanları bu son beş yıl içinde giderek daha fazla gelir kaybına uğramıştır. Aile hekimlerinin ücretleri parçalı hale getirilmiş, yıllar önce artırılacağı müjdesi verilen temel maaşımız yoksulluk sınırının altında kalmış; ilave ödeme, teşvik, destek, performans gibi kalemlerle emekliliğe yansımayan, sağlık hizmetine katkısı olmayan ödeme sistemi tercih edilmiştir.

Tüm bu sağlıksız ortamın içinde aile hekimliği çalışanları dışında bu ek ödemeler vergiye dâhil edilmezken, aile hekimliğinde ek bir vergi yükü olarak gelirimizin daha da düşmesine neden olmakta, 2023 Ocak ve 2023 Kasım aylarında elimize geçen ücretler karşılaştırıldığında arada yapılan ilave ödemelerin yok olduğu görünmektedir. Vergi dilim sınırları yıllar içinde enflasyonun çok daha altında bir oranda artırılarak daha ilk aydan itibaren yapılan zamlar vergi dilimi içinde kaybolmaktadır.

ASM sözleşmeli ve ücretli çalışanlardan kesilen verginin yılın ikinci ayından itibaren yılın son aylarına doğru yaklaşık %35 oranına eriştiğini, ücretlerden kesilen bu kadar yüksek verginin kabul edilemez olduğunu, adaletsiz ve haksız vergi kesintilerine karşı 21 Şubat 2024 Çarşamba gününden itibaren süresiz eylem başlatacağımızı bildirmek istiyoruz.

ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi uygulamasından vazgeçilene, kesintilerin yıl içinde sabit kalması ve vergi kesinti oranının en fazla %15 ile sınırlanması talebiyle 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren ülkemizin bütün ASM’lerde her hafta çarşamba günleri süresiz eylemlere başlıyoruz.

“Aile Sağlığı Çalışanları Vergide Adalet İstiyor!” sloganı yazılı pankart ya da dövizleriyle her çarşamba günü yurt çapında hizmet veren tüm ASM’lerde taleplerimiz karşılık bulana dek süresiz eylem yapacağımızı Edirne’den ilan ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan, ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde yapılan %35-40’lara varan gelir vergisi kesintilerinden vazgeçmesini, yoksulluk sınırının en az iki katı farklı kalemler değil emekliliğe yansıyan temele ücretimizin insanca yaşam şartlarına uygun olmasını talep ediyoruz.

21 Şubat 2021 Çarşamba günü başlayacak ve her çarşamba sürecek eylemlerimiz haklı ve meşrudur, emeğimizin karşılığını alana talebimiz karşılanana dek sürecektir.

Halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının hakları için sürdürdüğümüz mücadeleye tüm kamuoyunun destek vereceğine inanıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu