8 Şubat 2015 Tarihli Toplantı Notları

BİRİNCİ BASAMAKTA UZUN VE ESNEK ÇALIŞMAYA KARŞI YÜRÜTÜLEN MÜCADELENİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA BİRİNCİ BASAMAK ÖRGÜTLERİNİN 8 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE YAPTIĞI TOPLANTININ NOTLARI

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla, birinci basamakta örgütlü, dernek ve sendikalarla, birinci basamakta esnek ve fazla çalışma dayatmalarına karşı yürütülen ortak mücadelenin değerlendirmesi, bundan sonraki sürecin görüşülmesi, öneri, görüş ve kararların ortaklaştırması amacıyla yapılan toplantılar sürdürüyor.

TTB nin ev sahipliğinde 8 Şubat 2015 tarihinde  Ankara da yapılan toplantıya, birinci basamakta örgütlü tüm örgütler çağrılmış, Türk Tabipleri Birliği, Genel Sağlık-İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası genel merkez düzeyinde temsilcileriyle katılmış, Türk Sağlık- Sen mazeret bildirerek görüşlerini yazılı iletmiştir.

Toplantıda konuşulan konular ve alınan kararlar:

1. Sağlık Bakanlığının, birinci basamak çalışanlarına fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı, çalışanların 6 haftadır Cumartesi günleri sürdürdüğü direnişin giderek büyüdüğü, haksız ve hukuksuz uygulamanın işlevsiz hale geldiği ortak görüş olarak belirilendi.

2. Birinci basamak sağlık çalışanlarının Cumartesi günleri ASM lerini açmayarak, haklarını korumaya yönelik kararlı duruşları, tüm sağlık çalışanlarını etkilediği tespiti yapıldı. Sağlığın her alanında yaşanan hak kayıplarına karşı ortak mücadele zemininin var olduğu, önümüzdeki 14 Mart Tıp Haftasının da tüm sağlık çalışanlarının bu ortak taleplerini ‘Fazla ve esnek çalışma’ ana başlığında, diğer ortak taleplerin dillendirmesi için fırsat yarattığı vurgulandı.

3. Sağlık Bakanlığının, Cumartesi günleri yakalanan ortak mücadele hattının kırılması için çalışanlara çeşitli yollarla baskı yaptığı anlatıldı. ASM çalışanlarına, Aile Hekimliği yönetmeliklerinde yer alan insani olmayan ceza puanları ve sözleşme fesih koşulları öne sürülerek, denetleme yetkisi istismar edilerek çeşitli disiplin soruşturmaları başlattıkları, çalışanlara tehdit savurarak yıldırmak istediği, buna rağmen çalışanların haklarını korumaya yönelik kararlı duruşundan vazgeçmediği bildirildi.

4. Sağlık Bakanlığı nın, birinci basamak sağlık çalışanlarını temsil eden örgütlerin birlik içinde sürdürdüğü ortak mücadeleyi zayıflatmak amacıyla, kendisinin belirlediği kişilerle, bazı örgüt yöneticileriyle çeşitli toplantılar yaptığı, kararlar aldığı anlatıldı. Bu toplantılarda sorunlara bütünlüklü yaklaşılmadığı, her örgütle farklı bölümlerinin görüşüldüğü, örgütleri karar sürecine katıyor gösterip, önceden belirlediği programı yaşama geçirdiğini, ayrıca bu sayede örgütler arasında kırılmalar yaşanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Hiç bir örgütün çalışanların temel çalışma haklarını geriletmeye yarayacak görüşmelerde, bu minvalde alınacak kararlara ortak olmaması gerektiğini, aksi durumda tabanından ciddi tepki alacağı görüşü dile getirildi.

Bakanlığın, birinci basamakta yaşanan sorunların bütünlüklü bir şekilde tüm örgütlerle, açık bir şekilde tartışmasını, alınacak karar ve uygulamalarda çalışanların görüşlerinin dikkate alınması sayesinde sahada yaşam bulacağı ortak görüş olarak kabul gördü.

5. Mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, her türlü baskıya karşı birlikte dayanışma içinde olunacağı, olası ağırlaşan baskılar olduğunda acil toplanılarak daha farklı meşru mücadele olanaklarının yaşama geçirileceği düşüncesi kabul gördü. 

Alınan Kararlar:

1. Aşağıda, hazırlanan metnin Sağlık Bakanlığına ve kamuoyuna açık bir biçimde sunulmasını  toplantıya katılan örgüt temsilcileri uygun görmüştür.

Sağlık Bakanlığına açık çağrımızdır

‘Sağlık Bakanlığının, birinci basamak sağlık hizmet alanında yapmak istediği uygulamaları belirlemek amacıyla, birinci basamakta örgütlü bazı kurum ya da kişilerle birçok toplantı yaptığı bilinmektedir.

Bu alanda örgütlü tüm dernek, sendika ve meslek örgütlerinin çağrılı olduğu platformlarda sorunların tartışılmasının, çözüm önerilerinin geliştirilmesinin, alınacak kararlarda ve uygulanmasında çalışanların görüş ve önerilerinin dikkate alınmasının şart olduğu kanaatindeyiz.

Birinci basamak çalışanlarının tümünü temsil etmeyen kişi ve örgütlerle yapılan görüşmelerin, bu alanın sorunlarını çözemeyeceği, sahada karşılık bulmayacağı bilinmelidir.

Bu tür toplantı ve çalışmaların tüm dernek, sendika ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesinin birinci basamağın sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, konuyla ilgili hassasiyet göstermenizi bekliyoruz.

Ayrıca, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına, Aile Hekimliği yönetmeliklerinde yer alan insani olmayan ceza puanları ve sözleşme fesih koşulları öne sürülerek ve denetleme yetkisi istismar edilerek çeşitli disiplin soruşturmalarını bir an evvel durdurulmasını istiyoruz.

Çalışanların haklarını korumak için altı haftadır kararlılıkla sürdürdükleri meşru karşı duruşlarını sindirmeye yönelik baskıların işe yaramayacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Sağlık Bakanlığının, hem birinci basamak sağlık çalışanları için hem de hizmet verdiğimiz halkımız için doğru tutumu, fazla ve esnek çalışmayı içeren ASM ve TSM lerde  Cumartesi günleri nöbet genelgesini hemen geri çekmesi olmalıdır.

Saygılarımızla

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Genel Sağlık-İş Sendikası

Birlik ve Dayanışma Sendikası

 

2. 8 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da toplanan kurumlardan 13 Mart tarihinde iş bırakma önerisi gelmiştir. 14 Martın hekimler için anlamlı bir gün olması ve cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle zaten birinci basamakta iş bırakma eyleminin yapıldığı da göz önünde bulundurularak. 13-14 Mart günü 2 günlük bir iş bırakma eyleminin örgütlere önerilmesi, mümkünse bu eylemlere diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte ‘fazla ve esnek çalışmaya karşı’ ve diğer ortak talepler çerçevesinde yapılmasının daha iyi olacağı düşünülmüştür.

 Bu önerin kurumlar tarafından görüşülerek en geç 16 Şubat 2015 pazartesi gününe kadar sekretarya ya bildirilmesi kararlaştırılmıştır.

3. Birinci basamağın bileşenleri olarak düzenlenen toplantılara, tüm birinci basamakta örgütlü kurumların katılımını önemsiyoruz. İllerde birinci basamakta örgütlü kurumların ortak sorunlar karşısında birlikte mücadele ettiklerini, sahadaki arkadaşlarımızın bu birlikteliği önemsediğini biliyoruz. Yapılan ortak toplantılara yazılı ve sözlü çağrılara kayıtsız kalan kurumlarımızın daha duyarlı davranmaları, yerel birimlerinin bu toplantılara katkı sağlamaları bakımından haberdar edilmesinin önemli olduğunu düşünüyor, toplantı çağrılarının daha geniş yüzeyde yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.