TTB AHK Yürütme Kurulu toplandı

TTB Aile Hekimliği Yürütme Kurulu (AHK), 15 Kasım 2014 tarihinde İstanbul'da acil gündemle toplandı. TTB AHK Yürütme Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıdadır:

 

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

YÜRÜTME KURULU

15.11.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI NOTLARI

TTB-AHK Yürütme Kurulu 15.11.2014 tarihinde İstanbul’da İstanbul Tabip Odasın da aşağıda yer alan acil gündemle toplanıp, yeni kararlar almış ve ardından İstanbul Tabip Odası tarafından ‘İstanbul da Aile Hekimliğinin 4.yılında ASM’ ler adıyla düzenlenen foruma katılmıştır.

Gündem:

1.Şanlıurfa Aile Hekimleri Dernek Başkanı na verilen ceza puanı

2. Yeni sözleşme dönemi için hazırlanan taleplerimizin kamuoyu ile paylaşılması

3. Anayasa Mahkemesi Kararının değerlendirilmesi

4.Eylem planlarının değerlendirilmesi

Katılımcılar:

TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulundan:

Dr. Fethi Bozçalı (İSTANBUL)

Dr. Yaşar ULUTAŞ (ADANA)

Dr. Recep KOÇ (İSTANBUL)

Dr. Nuri Seha Yüksel (İZMİR)

Dr. Ersan TAŞCI (BURSA)

Dr. Hülya Görgün (ÇANAKKALE)

Dr. İbrahim Çelik (ANTALYA)

Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara, İstanbul Tabip Odası YK üyesi Dr. Hakan Hekimoğlu, İTO Aile Hekimleri Komisyonu Eş başkanı Dr. Hatıra Topaklı ve Komisyon üyesi Dr. Özgür Akbaba katılmıştır.

Yapılan görüşmeler ve alınan kararlar:

1) Şanlıurfa  Halk Sağlığı Müdürlüğü, 15-49 yaş kadın izlemlerinin tamamını yapmadığı bahane edilerek Şanlıurfa Tabip Odası yöneticisi ve Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’ a 13 adet 20 ceza puanı vererek sözleşme feshini istemiş, bunun üzerine TTB ve birinci basamakta örgütlü sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla 14 Kasım 2014 tarihinde Şanlıurfa da konuya ilişkin basın açıklaması yapılmıştı.

Basın açıklamasına katılımın oldukça iyi olduğu, açıklamanın TTB MK üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara tarafından hazırlanarak okunduğu, sonrasında katılan örgüt temsilcileriyle görüşmeler yapıldığı anlatıldı.

Yürütmemiz den Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Ersan Taşçı nın basın açıklamasında hazır bulunduğu bilgisi verildi.

Konunun yakın izlenmesi, cezanın kaldırılması, ceza uygulayan yerel yöneticilerin görevden alınması, ASM çalışanlarına ceza vererek yönetme politikalarından vazgeçilmesi, yaklaşan sözleşme dönemi için TTB AHK tarafından hazırlanan taleplerin Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bizzat iletilmesi için HSKB den randevu talep edilmesi kararı verildi.

2)Yeni sözleşme dönemi için TTB AHK tarafından hazırlanan taleplerini Aralık ayının ilk haftasında (tarihi daha sonra ilan edilerek) eş zamanlı olarak tüm illerde yapılacak basın açıklamalarıyla ilan duyurulması kararlaştırıldı.

3)Anayasa Mahkemesinin nöbetler le ilgili almış olduğu karar değerlendirildi. Anayasa Mahkemesinin 6 ay içinde gerekçeli kararını açıklayacağı, evrensel hukuk ilkeleri, dinlenme, çalışma haklarının yol gösterici olduğu, ASM sağlık çalışanlarına uzun çalışma dayatmalarına karşı mücadele etmeye devam edileceği, basında ASM lerin geceleri, hafta sonları açık kalacağı şeklindeki haberler karşısında halkın doğru bilgilendirilmesi için çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.

4)Birinci basamakta örgütlü dernek ve sendikaların Aile Hekimlerinin yaşadığı sorunları dile getirmek için ilan ettikleri farklı günlerde yapacakları eylem ve etkinliklerin, amaç ve hedeflerinin ortaklaştırılması amacıyla birinci basamaktaki tüm örgütlü birimlerin en kısa sürede katılacağı bir toplantı yapılmasının uygun olacağı kararı alındı.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

AİLE HEKİMLERİ KOLU