Ceza vereceğinize güven duyun!

Aile hekimlerine ceza vereceğinize güven duyun!

TTB Aile Hekimliği Kolu, Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce bir seferde toplam 260 ceza puanı verilerek, ceza puanı sınırını aşması sağlanan ve işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Dr. Hacı Yusuf Eryazğan'ın durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

TTB Aile Hekimliği Kolu, bu uygulamanın çalışanların hak alma mücadelesini engellemeye yönelik bir tutum olduğunu bildirdi. 

 

10.11.2014

AİLE HEKİMLERİNE CEZA VERECEĞİNİZE GÜVEN DUYUN!

Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü, Şanlıurfa Tabip Odası yöneticisi ve Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’a 13 adet 20 ceza puanı vererek tarihi bir rekora imza attı. Böylece meslektaşımıza tek seferde toplam 260 ceza puanı verilerek,100 ceza puanı sınırını aşması sağlanmış oldu.100 ve üstünde ceza puanı almak sözleşmenin feshi demektir. Bu durumda meslektaşımız Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Aile Hekimliği yasa ve yönetmelikleri gereği işsiz kalmakla karşı karşıyadır.

Aile Hekimleri, birçok görevinin yanında üreme sağlığı kapsamında kayıtlı hastalarından 15-49 yaş arası kadınları 6 ayda bir arayıp izleme yapmakla yükümlüdür. Ancak her Aile Hekimliği birimine düşen nüfusun fazlalığı, kayıtlı nüfusa ulaşmada yaşanan zorlukların yanın da kadınların, bilgilerinin paylaşılacağı endişesi ile tedirgin olması, en önemlisi de günlük çalışma süresinin çok büyük bölümünü poliklinik hizmetlerine ayırma zorunda kalmak taramanın yüzde –yüz oranına ulaştırılmasını engellemektedir.

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, diğer tüm Aile Hekimleri gibi yaşadığı zorluklara rağmen mesleğinin gereklerini yerine getirmiştir. Halk Sağlığı müdürlüğümüzün değerlendirmesi kadınların izlemlerini yeterince yapmadığıdır. Yani yeterince kadın izleyemediği için iş sözleşmesinin feshedilmesidir, işsiz kalmasıdır.

Dr. Hacı Yusuf  Eryazğan, Şanlıurfa Tabip Odası yöneticisi, Şanlıurfa  Aile Hekimleri Derneği’nin  başkanıdır. Hekim hakları için mücadele eden arkadaşımızın 260 ceza puanını nasıl hak ettiği tartışmalıdır. Bugüne dek hiçbir ASM çalışanına 15-49 yaş kadın izlemlerinin tamamını yapmadığı gerekçesiyle ceza puanı uygulanmazken, tamamını yapmak için şartların uygun olup -olmadığı tartışılmadan meslektaşımıza bu gerekçe bahane edilerek sözleşme feshine yol açacak ceza puanı verilmesi manidardır. Bu uygulamanın, çalışanların hak alma mücadelesini engellemeye yönelik bir tutum olduğu, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı baskıcı rejimlerde bile hayat bulamadığı açıktır.

Şanlıurfa’da ASM çalışanlarına uygulanan baskılar 25 Eylül 2014 tarihinde meslek birliğimiz ve diğer birinci basmakta örgütlü dernek, sendikalarca yapılan ortak basın açıklamasında gündeme getirilmiştir. Maalesef tüm uyarılarımıza rağmen meslektaşımıza 15-49 yaş kadın izlemlerinde eksiklikler bahane edilerek, işsiz kalmasına yol açacak ceza puanı verilmesinin önüne geçilememiştir.

Meslektaşımıza yönelik baskıcı tutum karşısında meslek birliğimiz TTB, mağdur edilen arkadaşımızla, birinci basamak alanında örgütlü birçok dernek ve sendikalarla görüşmüş, bu durum karşısında yapılacaklar belirlenmeye çalışılmıştır.

İlk etapta Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanıyla bu konu hakkında görüşme yapılarak, verilen cezanın kaldırılması, yerel yöneticilerin görevden alınması, Aile Hekimliği yönetmeliğinde yer alan istismar edilmeye açık ceza puan sistemi gibi benzer baskı araçlarının yasal mevzuattan çıkartılması, yasal düzenlemelerde ve uygulamalarda çalışanların kendilerini rahat hissedebilecekleri, karşılıklı güvene dayalı bir çalışma ortamının sağlanmasının önemi anlatılmıştır. 15-49 yaş kadın izlemlerinin neden yüzde –yüz olamayacağının tartışılarak hekimlere güvenen bir yönetim anlayışının ve buna uygun yönetmeliklerin düzenlenmesi gerektiği aktarılmıştır. Temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, örgütlenme hakkının baskı altında tutulmasının asla kabul edilemez olduğu paylaşılmıştır.

Arkadaşımıza yönelik baskıların kaldırılması ana talebimizdir. Ayrıca uygulamada yani sağlık taramaları yapılırken yüzde –yüz başarı elde edilemediyse ceza yerine bunların konuşularak düzenlenmesi gerekmektedir.  Toplumun sağlık hakkı, mesleğimizin tıbbi etik çerçevesinde uygulanması, hastanın mahrem bilgilerinin paylaşılmayacağının güvenceye alınması ve halkın bu konuda bilgi vermek istememesinin nedenlerinin tartışılması gerekmektedir. Bu sorun ceza vererek çözülecek bir sorun değildir. Bu sorunun çözümü için her türlü demokratik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bildirir, bu mücadelemizde halkımızın da yanımızda yer alacağı inancıyla saygılarımızı sunarız.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU