TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Toplantısı

TTB-AHK Yürütme Kurulu 02.11.2014 tarihinde Ankara’da TTB de aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamıştır.

Gündem:

1.2015 Aile Hekimliği sözleşme dönemi için yapılacakların görüşülmesi

2. Acil ve Diğer Nöbetler için Stratejimizin belirlenmesi

3. Eğitim ASM ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin görüşülmesi

4.ASM lerde düzenlenen raporların usulünü belirleyen genelgenin görüşülmesi

Katılımcılar:

TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulundan:

Dr. Fethi Bozçalı (İSTANBUL)

Dr. Yaşar ULUTAŞ (ADANA)

Dr. Recep KOÇ (İSTANBUL)

Dr. Nuri Seha Yüksek (İZMİR)

Dr. Ersan TAŞCI (BURSA)

Dr. Hülya Görgün (ÇANAKKALE)

Dr. Celal CANPOLAT (DİYARBAKIR)

Dr. Selahattin Oğuz (BATMAN)

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara, kısa bir bölümüne TTB başkanı Dr. Beyazıt İlhan katılmıştır.

Alınan Kararlar:

1) Yeni sözleşme dönemi için nelerin yapılacağını görüşmek amacıyla 25 Ekim 2014 tarihinde birinci basamak alanında örgütlü bazı dernek ve sendikalarla yapılan toplantının ayrıntıları ve belirlenen öneriler görüşüldü.

2015-2016 dönemi için yapılacak Aile Hekimliği sözleşme dönemi için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu tarafından hazırlanan “2015-2016 Yılı Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi İçin taleplerimiz” metninin değerlendirilerek alanda örgütlü sendika ve derneklerle görüşülerek ortaklaştırılması kararlaştırıldı.

Bunun için Kasım ayı içinde bir eylemlilik sürecine girilmesinin ihtiyaç olduğu, tek taraflı sözleşme dayatmalarına karşı etkili bir mücadele hattının oluşturulmasının önemi vurgulandı.

2)65.TTB Olağanüstü büyük Kongresinde alınan kararlar değerlendirilmiş, Aile Hekimlerinin statüsünde yaşanan tereddütlerin giderilmesi için TTB MK tarafından Sağlık Bakanlığına,’Aile Hekimlerinin kamu personeli olduğu, Aile Hekimliği Yasasında bir değişiklik yapılarak bu tereddütün giderilmesi’ amacıyla yasa tasarısı önerildiği bildirildi.

Yine Aile Hekimliği Sözleşmelerinin tek taraflı olarak belirlemenin kabul edilemeyeceği, hekimleri temsilen Aile Hekimlerinin taleplerini sözleşmede yer alması için TTB nin Sağlık Bakanlığıyla toplu sözleşme yapmasının uygun olacağı Sağlık Bakanlığına ayrıca iletildiği bilgisi verildi.

Ayrıca Kongre de başta Aile Hekimlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ASM lerin kamu olanaklarıyla hizmet vermesi, ASM çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için tedbirlerin alınması gibi birçok kararın kabul edildiği, yakın bir tarihte ilan edileceği aktarıldı.

3) İstanbul Tabip Odası nın ‘7x24 çalışmaya razı olmayacağız’ adıyla başlattığı ve başarıyla sürdürdüğü bölge toplantılarını bütün illerde Tabip Odalarının Aile Hekimliği Komisyonlarca saha/ilçe toplantıları yapmasına, anket hazırlanmasına, böylece hastane acil nöbet dayatmalarına karşı yürütülen direnişin ASM ve TSM nöbetlerine karşı sürdürülmesine katkı sağlayacağı görüşü benimsendi.

4) Eğitim ASM ödeme ve sözleşme yönetmeliği tartışıldı. Yönetmeliğin, çalışanlar aleyhine birçok hak kaybına yol açacak maddeler içerdiğini, hafta sonlarında çalışmayı dayattığını, yönetmeliğin iptali için yasal sürecin başlatılması, ilgili dernek, sendika ve üniversitelerle birlikte Aralık ayı içinde bir çalıştay yapılmasına karar verildi 

5) Sağlık  Bakanlığının 30.05.2011  tarih ve 23874 (2011/39) sayılı “Birinci Basamakta Düzenlenecek Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” adıyla yayınladığı genelgeyle, Yivsiz av tüfeği ruhsatı, spor lisansı, akli meleke ve kurum ve kuruluşlara verilecek raporların kimlere verileceği, hangi bilimsel temele dayalı olarak hazırlandığı gibi vs hususlarda bir açıklık olmadığı görülmüştür.

“Durum Bildirir Tek Hekim Raporu İçin Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu” (ek – 6) düzenleme ve hekime de bunu saklama yükümlülüğü getirmektedir. Hastaların 2 sayfa olan bu forma ulaşması-doldurması ve hekimin bunu uzun süreli saklamasında da sorunlar olacağı için ayrıca bir bürokrasi yaratacağı, çalışanlara ve örgütlerine danışılmadan alelacele hazırlanmış bir genelge olduğu ortak görüş olarak belirlendi.

ASM lerde verilen raporlar ilgili ortak bir tutum sağlama konusunda illerde tüm aile hekimlerinin bir araya gelerek ortak bir çalışma başlatılması, uygun bir metin oluşturularak gerekli tavrın belirlenmesi, bu sayede farklı tutumların ortadan kaldırılmasına fayda sağlayacağı ortak görüş olarak belirlendi.

02.11.2014

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU