Mesleki Onurumuz ve Toplumun Sağlığı İçin Hastane Acillerinde Nöbet Tutmayacağız!

Sağlık Bakanlığı’nın, Anayasa Mahkemesi’nde hala görüşülüyor olmasına rağmen, yayımladığı genelge ile Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında “nöbet” tutmaya zorlaması tüm yurtta protesto edildi.

TTB ve TTB Aile Hekimliği Kolu’nun çağrısıyla tabip odaları; sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin de desteği ile 29 Nisan 2014 tarihinde bulundukları illerin Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde basın açıklamaları yaptı, “acil nöbetlerini” tutmayacaklarını gerekçeleriyle birlikte anlatan dilekçelerini İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine iletti.

ANKARA

Aile hekimlerine dayatılan “ayda en az 8 saat nöbet” uygulaması, Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi üyesi hekimler ve sağlık çalışanları tarafından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önünde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla protesto edildi. Açıklamaya katılan sağlıkçılar Sağlık Bakanı ve Halk Sağlığı Kurumu Başkanına seslenerek, “Bu nöbeti tutmuyoruz!” dediler.

TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Dr. Filiz Ünal İncekara bir süredir Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüşmek üzere randevu talep ettikleri halde kendilerine geri dönülmediğini belirtti. Ankara’da aile hekimlerine yazılan nöbetlerin yarısının 112 acillere yarısının da devlet hastaneleri acil servislerine verildiğine dikkat çekerek, 112’lerin özel çalışma biçimleri olduğunu hatırlattı ve “Bu angaryalar sırasında bir çalışanın, bir hastanın veya yaralının başına bir şey gelirse bu sizin sorumsuzluğunuz nedeniyle olacaktır.” diye konuştu.

Daha sonra söz alan TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan da birinci basamak sağlık hizmetinin misyonunun koruyucu hekimlik olduğunu ifade ederek, acil sağlık hizmeti ile koruyucu sağlık hizmetinin birbirinden farklı şeyler olduklarını ve şimdi getirilmek istenen sistemin bilimsel olmadığını söyledi. Bu uygulamanın sağlık sistemine hiçbir katkısı olmayacağını ve sadece çalışanları ve hastaları mağdur edeceğini belirten İlhan, “Sağlık hizmetlerini çorbaya dönüştüren sağlık yetkilileriyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Aile hekimleri ve ASM çalışanları adına hazırlanan ortak basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Zafer Çelik okudu.

Hekimler, bu yanlıştan dönülmezse 03 Mayıs Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek mücadelelerine devam edeceklerini dile getirerek basın açıklamalarını bitirdiler.

MANİSA

Manisa Tabip Odası, MAHED, Türk-Sağlık Sen Manisa Şubesi ve SES Manisa Şubesi Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

GAZİANTEP

Gaziantep-Kilis Tabip Odası tarafından ise tüm ASM çalışanlarına yönelik 28 Nisan 2014 tarihinde Şehitkamil Kültür Merkezi’nde panel düzenlendi ve aile hekimleri 29 Nisan’da düzenlenecek protesto eylemine çağırıldı.

BATMAN

Batman Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu adına yapılan basın açıklaması öncesi bir konuşma yapan TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi ve Batman Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Selahattin Oğuz şunları söyledi: “Gerek merkezi düzeyde TTB-MK ve Aile Hekimliği Kolu olarak, gerekse yerelden yana meslek odası ve Aile Hekimliği Komisyonu olarak; aile hekimliği uygulamasının başladığı ilk günden itibaren uygulamadan kaynaklı yaşanması olası sorunları yetkililerle ve kamuoyuyla paylaştık. Uyarılarımızı dikkate almayan, bizleri dinlemek istemeyen siyasi iktidar ve Sağlık Bakanlığı kendi öngörüsüzlüklerinin ve yine uygulamış oldukları özelleştirmeci, popülist sağlık politikalarının bir yansıması olarak ortaya çıkan sorunların kaynağını yine kendilerinde aramayarak sebepleri bizlermiş gibi acısını sağlık emekçilerinden ve toplumdan çıkarma gayreti içindedir. En son geçen ay çıkarılan (daha önceki genelgesi TTB tarafından yargıya taşınmışken ve dava Danıştay’da devam ediyorken) yeni bir genelge ile 1.basamak koruyucu sağlık hizmetleri görev kapsamında yer almayan 2. basamak hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında bizlere tutturulmak istenen nöbetlerin asla meşru olmadığını, bizlere angarya iş yükü getirdiğini ifade etmek istiyorum. Bizleri mutsuz eden, toplumun nitelikli bir koruyucu sağlık hizmeti hakkını da olumsuz etkileyecek olan bizlere dayatılan bu nöbetleri tutmayacağımızı ve sağlık idarecilerinin de bunu hesaba katarak planlamalarını yapmalarını buradan ifade etmek istiyorum.”

TTB-MK Üyesi Zülfikar Cebe ise konuşmasında şunları söyledi: “İki yıldır bu ülkede Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli gerekçeler ileri sürülerek birinci basamak sağlık çalışanlarına acil nöbet uygulaması getirilmeye çalışılmaktadır. Biz TTB olarak tabip odalarımız ile beraber hem meşru direnişler ile açıklamalarımızı hem de hukuki süreçleri sürdürüyoruz. Hükümet aile hekimlerine dayattığı tek taraflı sözleşmeye dahi uyma gereği duymadan angarya uygulamalarına devam etmektedir. Son uygulaması ise bu alana dair getirdiği nöbet işi oldu ki dünyada örneği yoktur. Bizler koruyucu hekimlik yapabilmek için uğraşırken zaten çeşitli sıkıntılar içeren ve ciddi iş yükü olan bu alanın yetişmiş insan gücünün bir inat uğruna acillerde nöbete zorlanmasını anlayamıyoruz.
Yine başta ilimiz olmak üzere sınıra komşu birçok ilde yaşanan Suriye savaşı sonrası sayıları ve statüleri bile bilinmeyen birçok kişi ülkemize sığınmış ve kötü yaşam koşullarının da tetiklemesi ile kızamık ve polio gibi bulaşıcı hastalıklarda artış yaşanmıştır. Önlem olarak düzenlenen tüm aşı kampanyalarına TTB, tabip odaları ve sahada birinci basamak sağlık emekçileri olarak her türlü desteği sunmuştur. Çocuklarımızın sağlıklı yarınlarına katkı sunduğunuz bu kutsal emeğiniz için sizleri TTB adına kutluyorum.

Bugün TTB öncülüğünde ülkenin birçok yerinde binlerce sağlık emekçisi ve dostları alanlarda bu hukuksuz ve haksız uygulamaya karşı mesleki etik ilkeler ve insanlığın evrensel değerleri ile cevap vermektedirler. Hükümeti bu sevdadan vazgeçmeye ve sağlık emekçilerinin bu kararlı duruşunu görmeye davet ediyoruz.”

Basın metni ise Batman Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Erdoğan Pekkolay tarafından okundu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Tabip Odası ve Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı.

ADANA

Adana Tabip Odası tarafından düzenlenen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:  “Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları; gün içinde paylarına düşen tüm acillere bakmakta,  poliklinik yapmakta, bunun dışında asıl işleri olan koruyucu sağlık hizmetine daha fazla zaman ayırmaya çalışmaktadır. Eğitimlerine zaman ayırma,  alanlarına ve mesleklerine sahip çıkma çabasındadır. Sağlıkta Dönüşüm Programının esnek-kuralsız, ‘mesleği ne olursa olsun, sağlık çalışanı her işi yapar’ mantığı ile çalışmaya itiraz etmektedir.

Acil servislerin durumları ise içler acısıdır. Acil servislerin alt yapı, çalışma koşulları ve çalışanların özlük hakları iyileştirilmemiştir. Aile hekimliği sistemine geçişle birlikte,  acillerde çalışanların hemen hemen tamamı aile sağlığı merkezlerine geçmiş, acil servislerdeki personel eksiklikleri de bundan kaynaklanmıştır. Açıktır ki acil servisler de Sağlıkta Dönüşüm’ün kurbanı olmuşlardır. Bu nöbetler sadece günü kurtarmaya yönelik yapılmış uygulamalardır.  Bu işin çözümü,  acillere eğitimini almış kalıcı personellerin tayini ile mümkündür”.

DENİZLİ

Denizli Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Denizli Tabip Odası Başkanı Gökhan Önem, mesleki onur ve toplum sağlığı için hastane acil servislerinde nöbet tutmayacaklarını belirtti. Dr. Önem şunları söyledi: "Yıllardır birinci basamak sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinin aksadığı birimlerde çalıştırılarak sorunlar giderilmeye çalışıldı. Bu anlayışı ortadan kaldırma vaadiyle başlatılan Aile Hekimliği sisteminin, sağlık çalışanlarına sadece performansa dayalı, sözleşmeli, esnek çalışma modelini yerleştirmeye, yani birinci basamak sağlık hizmetlerini özelleştirmeye yönelik gayret taşıdığını gördük. ASM çalışanlarını, kamu hastane acillerinde veya 112 istasyonlarında nöbet tutmaya zorlamanın, sağlık çalışanlarının kazanılmış haklarının gaspı anlamına geleceğini, yasallık kazandırmak adına yapılan düzenlemelerin evrensel sağlık hizmet anlayışına uygun olmadığını ve acilden hizmet alan halkın bu uygulamadan zarar görebileceğini bir kez daha söyleme gereğini duyuyoruz."

Birçok ilde düzenlenen protesto eylemlerinde okunan basın açıklaması metni şöyledir:

 

BASIN AÇIKLAMASI
29 Nisan 2014

 

MESLEKİ ONURUMUZ VE TOPLUMUN SAĞLIĞI İÇİN HASTANE ACİLLERİNDE NÖBET TUTMAYACAĞIZ!
 

Yıllardır birinci basamak sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinin aksadığı birimlerde çalıştırılarak sorunlar giderilmeye çalışıldı. Bu anlayışı ortadan kaldırma vaadiyle başlatılan Aile Hekimliği sisteminin, sağlık çalışanlarına sadece performansa dayalı, sözleşmeli, esnek çalışma modelini yerleştirmeye, yani birinci basamak sağlık hizmetlerini özelleştirmeye yönelik gayret taşıdığını gördük.

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanlarına 6514 sayılı Torba Yasa ile kamu hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında “ayda asgari sekiz saat” nöbet uygulaması getirmiş; nöbetin usul ve esasları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 09.04.2014 tarihinde ilan edilmiştir. Halk Sağlığı Müdürlükleri ASM sağlık çalışanlarına Mayıs ayı içinde nöbet listesi hazırlıklarını başlatmış, bazı illerde bunu yayınlanmıştır.

ASM çalışanlarını, kamu hastane acillerinde veya 112 istasyonlarında nöbet tutmaya zorlamanın, sağlık çalışanlarının kazanılmış haklarının gaspı anlamına geleceğini, yasallık kazandırmak adına yapılan düzenlemelerin evrensel sağlık hizmet anlayışına uygun olmadığını ve acilden hizmet alan halkın bu uygulamadan zarar görebileceğini bir kez daha söyleme gereğini duyuyoruz.

 ASM çalışanları, Sağlık Bakanlığının acil nöbet dayatmalarına karşı aylardır süren kararlı bir direniş başlatmış, birinci basamak sağlık hizmet alanı dışında dayatılan hiçbir görev ve sorumluluğu kabul etmeyeceklerini ilan etmiştir. Bu amaçla birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirilmiş, bu uygulamaya dayanak teşkil eden yasa maddelerinin iptali için TTB Anayasa Mahkemesi’ne başvuru girişimlerde bulunmuştur. Yine ‘Nöbet genelgesinin’ iptali için gerekli hukuki girişimler başlamıştır.

Suriye’de yaşanan savaş ile birlikte halkımız birçok salgın hastalık riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Yıllar önce kökünü kuruttuğumuz polio virusu (çocuk felci) toplumu tehdit etmeye başlamış, kızamık ve su çiçeği salgın düzeyine varmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyacağımız hassas bir dönemden geçerken, aşı kampanyalarını sağlık meslek lisesi öğrencilerinden alınan desteklerle yürütürken, yani çocuklarımıza aşı yapacak sağlık çalışanı bulmada zorlanırken, bu alanı en iyi bilen, yürüten birinci basmak sağlık çalışanlarını ayrı bir mesleki eğitim ve deneyim gerektiren hastane acillerinde görevlendirmek nesnel gerekçelere dayanmamaktadır.

Dayatılan nöbetleri tutmayacağımızı gerekçeleriyle bildiren dilekçelerimizi Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne iletmek için bu gün buradayız, bu tepkimizi ayrıca 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 12:00’de Ankara’ da Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak bir kez daha göstereceğiz.

Bu haklı, onurlu ve meşru mücadelemizi kendi temel haklarımızı korumak ve toplumun sağlık hakkını savunmak için kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu haklı mücadelemizde halkımızın yanımızda yer alacağına inanıyoruz. Sağlık yöneticilerini, sesimize kulak vermeye,  yanlış sağlık politikaları ve uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği

TTB Aile Hekimliği Kolu