Aile Hekimleri İş Bıraktı

Sağlık Bakanı İstifaya Çağırıldı

TBMM gündeminde olan Torba Yasa ile Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının hastane acillerinde nöbet tutmaya zorlanması ve hazırlanan yeni yönetmeliklerle çalışanların ücretlerinin düşürülmesine karşı binlerce aile hekimi 4 Aralık günü birçok ilde iş bıraktı.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği’nin (İSTAHED), İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) ve Antalya Aile Hekimleri Derneği’nin (ANTAHED) 4 Aralık Çarşamba günü iş bırakma çağrısına, başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere tabip odaları ve diğer illerden aile hekimleri dernekleri de destek verdi.

İSTANBUL

İstanbul’da sabah saatlerinde Zeytinburnu’nda toplanan ve çeşitli illerden gelen aile hekimleri daha sonra İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçti. Eyleme yaklaşık 2 bin aile hekimi ve sağlık çalışanı katıldı.

Eyleme, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Fethi Bozçalı, Dr. Emel Atik, İSTAHED, AHEF, Pratisyen Hekimlik Derneği, TAHUD, İZAHED, ANTAHED, SES, Türk Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş yöneticileri katılırken, çeşitli illerden Aile Hekimleri Dernekleri ve Aile Sağlığı Elemanları Derneği gibi birçok örgütün temsilci ve üyeleri de destek verdi.

İstanbul Tabip Odası eyleme “ASM çalışanlarına ‘Acil'de Nöbet’ dayatmalarına karşı mücadelemiz sürüyor!” yazılı pankartla katıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan İstanbul İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, aile hekimlerinin hastaları, ücretsiz nitelikli sağlık hizmeti ve kendi hakları için eylemde olduğunu, TTB’nin, Türkiye'nin her yerinde yapılan eyleme destek verdiğini, birinci basamakta yaşanan sorunların kızamık, çocuk felci gibi hastalıkların tekrar görülmesine yol açtığını, torba yasada yer alan maddelere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

İSTAHED Başkanı Dr. Esin Şener ve AHEF Başkanı Dr. Murat Girginer’in konuşmaları sonrasında İstanbul Tabip Odası adına Aile Hekimleri Komisyonu Başkanı Dr. Ahmet Erdal Uğurlu basın açıklamasını okudu. SES adına Aksaray Şube Başkanı Ersoy Adıgüzel’in ve diğer katılımcı örgütlerin temsilcilerinin konuşmaları sonrasında  “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganı ile eylem sona erdi.

İZMİR

İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) üyesi yaklaşık 500 hekim, İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Ellerinde, “Bırakın işimizi yapalım", “Nöbete hayır", “Maaş kesintisine hayır" yazılı dövizler taşıyan hekimler sloganlarla Sağlık Bakanı’nı istifaya çağırdı. Eyleme, Türk Sağlık Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık İş, Türk Tabipler Birliği ve İzmir Tabip Odası temsilcileri de destek verdi. Yapılan açıklamalarda yasa teklifinin geri çekilmesi istendi.

ANTALYA

Antalya'da görev yapan 563 aile hekimi ile aile sağlığı çalışanları, aile hekimlerine 'acil nöbeti' zorunluluğu getirilmesi planını protesto etmek amacıyla, 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.
2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde bir araya gelen aile hekimleri adına konuşan Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Alp Karan, "Aile hekimleri ikinci basamak hastanelerde tampon olarak görevlendirilmek isteniyor. Biz birinci basamak hekimler, koruyucu sağlık hizmetinden sorumluyuz. Birinci basamakta yapılması gereken görevlerimizi kabul ediyoruz. Acil servislerdeki yığılmanın sebebi aile hekimi değildir. Acil servisler, aile hekimlerinin çalışma alanı da değildir. Aile hekimlerine nöbet hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın nöbet zorunluluğunda ısrar etmesi halinde birinci basamak hizmetlerinde, koruyucu sağlık hizmetlerinde aksaklıklar yaşanacağını ve sağlıkta memnuniyetin ortadan kalkacağını ifade eden Karan, "Sağlık Bakanlığı'nı bir kez daha uyarıyoruz. Aile hekimlerine getirilmek istenen angaryalardan vazgeçilmesini, özlük ve emeklilik haklarının düzeltilmesini istiyoruz. Sağlıkta şiddet yasasının geçirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

ADANA

Adana’da 500 aile hekimi Halk Sağlığı Müdürlüğü bahçesinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Adana Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kadir Tuncel, özlük haklarını kaybetmemek için acil servislerde çalışmayacaklarını söyledi.

GAZİANTEP

Gaziantep İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 500 sağlık çalışanı sloganlarla Sağlık Bakanlığı’nı protesto etti. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Gaziantep Tabipler Odası Genel Sekreteri Şaban Alagöz şunları söyledi: "Aile hekimliği sistemi için çok emek harcandı ve sistem tam yerine oturmaya başladığı bir dönemde yapılan yanlış müdahaleler sonucu ciddi sorunlar oluşmaya başladı. Yeni getirilmeye çalışılan düzenlemeyle aile hekimlerinin özlük hakları ciddi şekilde zarar görecek. Böyle bir yaklaşım aile hekimliğini bitirebilir. Bizler aile hekimleri olarak bu uygulamaya inanıyoruz ve mesleğimizi sürdürmek istiyoruz. Aile hekimlerine getirilmeye çalışılan nöbet uygulamaları hiçbir şekilde acil servislerdeki yoğunluğu çözmeyecektir. Geçtiğimiz yıl acil servislere 90 milyon kişi başvurmuş. Bunun uygun yöntemlerle çözülmesi gerekir. Aile hekimlerini acil serviste görevlendirirseniz, acil başvuruları ikiye katlanır ve koruyucu sağlık hizmetleri ciddi şekilde aksar. Çözüm buradaki yoğunluğu aile hekimliğine ve birinci basamağa yönlendirmekten geçiyor".

Açıklamanın ardından Hürriyet Caddesi'ne çıkan grup, buradan Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kadar yürüdü. Hastane poliklinikleri önünde bir süre daha slogan atan doktorlar, daha sonra sağlık politikasının psikolojilerini bozduğunu iddia ederek Psikiyatri Kliniği'nden sıra numarası aldı.

ADIYAMAN

Adıyaman’da aile hekimleri Adıyaman Eğitim Toplum Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi. Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murtaza Baykan burada yaptığı açıklamada, "Aile hekimlerinin sırtına, hekimlik ile ilgili görevlerine ek olarak, bu merkezlerin elektrik, su, ısınma, telefon, internet faturaları, ASM kiraları ve stopajlarının ödenmesi, personel çalıştırıp bunların maaşlarının ve sigortalarının yatırılması gibi işler de yüklenmiştir. Ağır koşullara ve iş yüklerine rağmen ASM çalışanları, esas görevleri olan koruyucu sağlık hizmetlerini, özveriyle yerine getirmektedirler. Nitekim aile hekimliği uygulamasına başlanıldığı günden bu güne kadarki gelinen süreçte, bebek ve anne ölümlerindeki azalma, bağışıklama oranlarındaki artışlar, bunun göstergesidir" diye konuştu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da ise Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği, Diyarbakır Tabip Odası ve Diyarbakır SES Şubesi tarafından ortak basın açıklaması yapıldı. Dağkapı 2 Nolu ASM önünde yapılan açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi anlamına gelen programın temel ayaklarından birisinin Aile Hekimliği Uygulaması olduğu belirtilerek, “Şiddete her gün maruz kalmaya, acil serviste nöbet zulmüne, sonu gelmeyen angarya görevlere, mesleğimizin değersizleştirilmesine, güvencesiz-esnek-taşeron çalıştırılmaya, bitmez tükenmez cepten ödemelere, emeğimizin ucuzlatılmasına, birinci basamağın özelleştirilmesine, halkın sağlık hakkı gaspına ‘edi bese’ diyoruz” denildi.

BATMAN

Batman’da yapılan basın açıklaması ve iş bırakma eylemine ASM ve TSM’lerde çalışan çok sayıda aile hekimi destek verdi. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Zülfikar Cebe yaptığı konuşmada şunları söyledi: ''Bu ülkede maalesef sağlık hizmeti kar zarar hesabı üzerinden yürütülmektedir. Karı artırmak için de sağlık hizmeti tüketimi kışkırtılmaktadır. Bu mantığın sonucu olarak da yılda kişi başı doktora başvuru sayısı 10 defa ya çıkmış haldedir. Yılda 90 milyon kişi acil servislere başvurmakta, ameliyat sayıları 4 kat, sağlığa ayrılan para 4-5 kat artmıştır. Sonuç tam bir fiyaskodur. Kızamık hortlamış, sıtma, şark çıbanı, polio kol geziyor. Bakanlık ise sağlık politikalarını başarılı diye halka yutturmaya çalışıyor. Tüm bu şartlar altında halkımız/hastalarımız bilsin ki biz hekimler artık mutsuz, kaygılı ve yorgunuz. Her gün şiddete uğramaktan bıktık. Bu koşullar altında nitelikli sağlık hizmeti sunmak iyi hekimlik yapmak da pek mümkün değildir. Çünkü ancak sağlıklı ve güvenli ortamlarda iyi sağlık hizmeti verilebilir.

KARAMAN

Karaman Aile Hekimleri Derneği tarafından İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Karaman Aile Hekimleri Derneği Başkanı Alparslan Şen, yeni uygulamanın hem kendilerine hem de vakit ayıramayacakları hastaları zor durumda bırakacağı söyledi.

MUĞLA

Muğla'da da aile hekimleri acil servislerde nöbet tutturulmasını protesto için iş bırakma eylemi yaptı. Muğla Aile Hekimleri Derneği Üyesi Ahmet İpek, 1 No'lu Afet Dr. Fevzi Koçer Aile Sağlığı Merkezi önünde İş bırakan hekimler adına yaptığı açıklamada, aile hekimlerine acilde nöbet tutturulmak istemesinin aile hekimliğini bitirecek bir hamle olduğunu söyledi.

İpek, "Nöbetsiz doktor olmaz" denilmesinin ve nöbetlerin eğitim yeri gibi gösterilmesinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını vurguladı. İpek şunları söyledi: "Aile hekimlerine acilde nöbet tutturulmak istemesi aile hekimliğini bitirecek bir hamledir. Biz aile hekimleri her zaman hastaların yanında olacağız, zamanımız ve gücümüz yettiğince, Sağlık Bakanlığı izin verdiği müddetçe onlar için aile hekimliği yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin doktor diplomasına sahip hekimlerine tıp Fakültesinde verilen eğitimlerin tekrar verileceği iddia edilen açıklamaları kabul etmiyor, hiçbir kurum ve kuruluşun acillerinde nöbetçi hekim olmayı kabul etmiyoruz".

MANİSA
Manisa'nın Salihli ilçesinde de iş bırakıldı ve basın açıklaması yapıldı.

UŞAK

Uşak’ta görev yapan aile hekimleri, iş bırakma eylemine katılarak basın açıklaması yaptı. Uşak Tabip Odası’nda gerçekleşen basın toplantısında Uşak’ta görev yapan aile hekimlerinin iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemine destek verdiği ifade edilerek, “Aile hekimleri çalışanlarına angarya işler getirilmek isteniyor. Acil servislerdeki yığılmanın sebebi bizler değiliz. Hükümetin yanlış ücretlendirme politikalarından kaynaklı olarak para ödemek istemeyen vatandaşlar acil servisleri tercih etmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın sürekli yeni çıkardığı mevzuatlarla bizlere yeni görevler yüklemektedirler. Buda birinci basamak çalışanlarda sürekli motivasyon düşüşü oluşturmakta. Sürekli mevzuat çıkarılmasına rağmen bir buçuk yıldır sağlıkta şiddetin önlenmesi için yasa çıkarılamamıştır. Aile Hekimlerine eğitim adı altında gündüz yapılan mesai sonrası ayda asgari 16 saat nöbet getirilmeye çalışılmaktadır. Amaç eğitim değildir, başarısız olan uygulamalardan kaynaklı acillerdeki yığılmaya çözüm bulma adına anlamsız bir girişimdir. Acil Tıp ve Aile Hekimliği uzmanlığı farklı sorumluluklar getiren iki ayrı tıp disiplinidir. Aile Hekimlerine görev tanımı dışında verilen bu görev angaryadır. Sağlık bakanlığı bu uygulamada ısrar ettiği takdirde birinci basamak ve koruyucu Aile Hekimliği hizmetlerinde oluşacak aksaklıklardan sorumlu olacaktır.” denildi.

CİZRE

Cizre’de aile hekimleri ve sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın Torba Yasası'yla çıkarmayı planladığı "Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarının hastane acillerinde nöbet tutması" yönetmeliğini protesto etmek amacıyla 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirerek basın açıklamasında bulundular. İş bırakan hekimler ve sağlık çalışanları Cizre Sağlık Grup Başkanlığı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Şırnak Tabip Odası, Şırnak Aile Hekimleri Derneği ve SES Şırnak Şubesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu eylem; Hak arama ve sorunlarımıza karşı öneri ve çözümlerimizin dikkate alınması mücadelesidir. Ücretlerimizin düşürülmesini engelleme, yeni angaryaların üzerimize yıkılmasını durdurma, hastalarımıza daha ucuz ve nitelikli hizmet sunma mücadelesidir. Biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bugünden sonra eskiden olduğu gibi bebeklerimizi aşılayacak, gebelerimizi kontrol edecek, yaşlılarımızı muayene edip, hastalarımızı tıbbi bilgilerimiz elverdiğince tedavi etmeye devam edeceğiz. Fakat bugün; hastalarımıza daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için, koruyucu sağlık hizmetlerinden vazgeçemeyeceğimiz için, birinci basamağın ruhunun bozulmaması için, nöbet yorgunu hekimler olarak değil nitelikli hizmet vermek için, üç kişilik işin bir hemşireye yaptırılmasına karşı olduğumuz için, gelecek kaygısı olmadan mesleğimize yoğunlaşabilmek için hastalarımıza daha çok zaman ayırmayı istediğimiz için çalışmıyoruz. Bizlere dayatılan acil nöbetleri hastalarımıza vereceğimiz sağlık hizmetine vurulacak ağır bir darbedir”.

Aile hekimleri ve tabip odaları, Van, Kırklareli, Burdur, Trabzon, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve daha birçok ilde iş yavaşlattı, iş bıraktı ve basın açıklaması yaptı.