İşe Giriş Raporları

İşe Giriş Raporları Aile Hekimleri Tarafından Düzenlenmemelidir. Birliğimize yapılan sözlü bildirimlerde, işçilerin işe giriş raporlarının aile hekimleri tarafından düzenlenmesi yönünde başvurular geldiği ve bazı yerlerde bu şekilde uygulamaların yapıldığı ifade edilmektedir.

Her ne kadar Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde, “İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemek” aile hekimlerinin görevleri arasında sayılmışsa da, aile hekimlerinin işe giriş muayenesi yaparak bu konuda rapor düzenlemeleri, alanın özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bulunmamaktadır. İşyerinin özellikleri ve tehlike sınıfları da gözetilerek düzenlenmesi gereken raporların verilebilmesi için kişinin çalışma koşullarının bilinmesi gereklidir. Ancak aile hekimi tarafından bulun bilinmesi mümkün değildir. Ayrıca işin niteliğine uygun bir rapor verilebilmesi için kimi zaman yapılan muayeneler yetersiz kalmakta, yapılması gereken bir takım tetkiklerin ise aile sağlığı merkezlerindeki donanımla yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle aile hekimlerinin düzenlediği raporlar, işçi sağlığı ve güvenliğinin korunması yönünden arzu edilen sonuca elverişli olmamaktadır.

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işverenin, işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak yükümlülüğü olduğu düzenlenmiştir. Anılan Yasada tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacağı; bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporlarının ise, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınacağı açıkça belirtilmektedir.

Bu madde düzenlemesi ile birlikte, hekimler yönünden ayrı bir yetkinlik ve çalışma alanı olan işyeri hekimliği alanında hizmet sunan işyeri hekimlerinin, alana özgü özel bilgi ve deneyim sahibi oldukları gözetilerek, işe giriş raporları da dahil olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına özgü tüm raporların, o işyerinin özelliklerini de bilen işyeri hekimleri tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Aile hekimlerinin bu alanda rapor düzenlemelerinin riskli olduğu ve olumsuz sonuçlara yol açabileceği gibi hukuka da uygun olmayacağı düşüncemizi paylaşırız.