TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu (2)

TTB Aile Hekimliği Kolu, çalışma yönergesini hazırladı.

2 Aralık 2012 tarihinde 20 ilden aile hekiminin katılımıyla TTB’nde gerçekleştirilen toplantıda, TTB Aile Hekimliği Kolu kuruldu. Toplantıda, aile hekimlerini çok yakından ilgilendiren sözleşmeler, eğitim, illerdeki komisyon çalışmaları v.b. konular ele alındı. Toplantıda yürütme kurulunu seçen aile hekimleri çalışma yönergelerini de hazırladı.

Yürütme Kurulu'na Handan Yüksel (Ankara), Birhan Altay (Ankara), Hakan Hekimoğlu (İstanbul), Hümeyra Doğan (Karabük), Ali Yılmaz (Çorum), Aysel Divarcı (Isparta-Burdur), Selahattin Oğuz (Batman) seçilmiştir.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

DAYANAK

Madde 1- Bu yönerge 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4. ve 59. Maddeleri uyarınca hazırlanmıştır

AMAÇ

Madde 2 - Bu yönergenin amacı TTB Aile Hekimliği Kolu çalışmalarının esas ve yöntemlerini belirlemek, Türkiye’de Aile Hekimi olarak çalışan Hekimlere yönelik yapılacak her türlü etkinliklerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla “TTB Aile Hekimliği Kolu” adıyla oluşturulan sürekli bir çalışma grubunun amaç, ilke ve sorumluluklarını, çalışma yöntemini belirlemektir.

Madde 3- TTB Aile Hekimliği Kolu TTB Merkez Konseyi ve Tabip odalarının Aile Hekimliği alanındaki gereksinimlerini karşılayacak nitelikte üretim yapar.

Madde 4- Sağlığın temel bir hak olduğu ilkesiyle, başta birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin ve her türlü temel sağlık hizmetlerinden, toplumun her kesiminin ayrımsız, ücretsiz, nitelikli yararlanması için çalışmalar yürütür.

Madde 5- Aile Hekimliği Sisteminin, birinci basmak sağlık hizmetlerinin özelleştirmesi sürecinde hekimlerin güvenceden yoksun, sözleşmeli çalışma dayatmasına karşı politikalar geliştirirken, ertelenmez, güncel sorunların çözümü için her türlü mücadele yöntemlerini kullanır.

Madde 6- Aile Hekimlerinin ekonomik-özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi, mesleki bağımsızlık, sürekli eğitim, sosyal etkinlikler ile bilgi paylaşımını, iletişim olanaklarını geliştirmeyi amaç edinir.

Madde 7- Aile Hekimlerinin çalışma koşullarından kaynaklanan sorunların giderilmesi, statülerinin iyileştirilmesi için görüş oluşturur, sorunlara dikkat çeker, çözüm yolları geliştirir. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için hukuki destek, toplantı, görüşme, panel, çalıştay, basın açıklaması, miting gibi her türlü etkinliği organize eder.

Madde 8- Aile Hekimlerinin yaptığı bilimsel çalışmalar desteklenir, sonuçları paylaşılır, alanıyla ilgili kongreleri düzenlenir.

Madde 9- Aile Hekimlerinin beraberinde çalışan sağlık personeli ile dayanışma içinde hak alma mücadelesine katkı sağlar.

Madde 10- Aile Hekimliği Komisyonu bulunmayan Tabip odalarında bu komisyonların kurulması yönündeki çabalarına destek olunacaktır.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 11- Bu yönerge, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yönetim Kurulunun onayı ile yaşama geçer.

Madde 12- Kol, çalışmalarında TTB Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Kol çalışmaları, üyelerin kendi aralarında görüşerek alacakları ortak kararların yaşama geçirilmesi Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi ve onayı ile olur.

Madde 13- TTB Aile Hekimliği Kolu’nda alınacak kararlarda oy birliği esastır. Oy birliğiyle alınamayan kararlarda oy çokluğu gözetilir.

Madde 14- Kol, Yürütme Kurulu ve Kol üyeleri ile her türlü iletişim aracını kullanarak sürekli etkinliğini sürdürür. Yürütme Kurulu en az 3 aylık periyotlarla değerlendirme ve kısa dönem planlama yaparak üyelere ve TTB M K’ e bildirir.

Madde 15- Kol yürütme kurulları yılda bir kol genel kurulunca yeniden belirlenir ancak gerekli olduğu hallerde genel kurul aranmaksızın oybirliği ve TTB Merkez Konseyi oluru ile de kurullar oluşturulabilir.

Madde 16-  TTB bünyesindeki diğer kollarla bilgi alışverişi yapılır

Madde 17- TTB tarafından Aile Hekimlerine yönelik oluşturulan ulusal sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunulur. Bunun için ilintili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi alışverişi yapılır.