TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Yönergesi‎

Amaç

TTB çalışmaları açısından, sağlık ortamında hekime ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddetin tüm boyutları ile tanınması ve önlenmesi için izlenecek yol ve yöntemleri belirleyerek gerekli eylem planlarını hazırlayıp TTB merkez konseyine sunmak.

Çalışma Gurubu

Yukarıda tanımlanan amaç için TTB çalışma ilke ve esasları doğrultusunda katkı ve destek sunabilecek kişi ya da kurumlardan oluşur.

Gurup Türk Tabipleri Birliği çatısı altında oluşturulmuş olup, çalışmalarını TTB Merkez Konseyine bağlı olarak yürütür.

Gurup üyeliği

a.    Tabip odaları gurubun doğal üyesidir. TTB ve odalar sorumlu kişi/kişilerini belirleyerek gurup sekreterliğine bildirir.

b.    Uzmanlık dernekleri gurubun doğal üyesidir. Dernekler sorumlu kişi/kişilerini belirleyerek gurup sekreterliğine bildirir.

b.    Gurup tanımlanan amaç doğrultusunda şiddete karşı katkı sunabilecek ve mücadele yürütecek kişi ya da kurumlara açıktır.

Yürütme Kurulu

Gurubun işlerliği açısından üyeleri arasından yürütme kurulu oluşturulur. Ayrıca yürütme kurulu sekreterliğini iki yıllık dönemler halinde bir tabip odası yürütür.

Yürütme Kurulunu Görevleri

a.    Yürütme kurulu gurup üyeleri arasından oluşur ve TTB’ne ve guruba karşı sorumludur.

b.    Çalışmalarının yürütülmesini ve genel koordinasyonunu sağlar.

c.     Yürütmede en az bir TTB Merkez Konsey üyesi yer alır.

d.    Gurup ve yürütme sekreterliği iki yıl süreyle bir tabip odası tarafından yürütülür.

e.    Yürütme çalışma programını hazırlayarak gurup üyelerine sunar.

f.     Yürütme çalışma programına uygun çalışma gurupları ya da komisyonları oluşturur.

g.    Yürütme tanımlanan işler açısından gurup üyeleri arasından görevlendirme yapabileceği gibi gurup dışından da destek alabilir.

h.    Yürütme gurup üyelerinin daha çok sorumluluk ve görev almasını sağlamayı ilkesel olarak benimser ve buna özen gösterir.

i.      Yürütme tüm çalışmalarını raporlar ve TTB’ne sunar. Ayrıca yılda en az bir kere tüm gurubu genel değerlendirme için toplar. Özel/acil durumlarda yürütme gurubu genel toplantıya çağırabilir.

Yürütme Kurulu Sekreterliği

Yürütme kurulunun kurucu sekreterliğini İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üstlenmiştir.

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri

Dr. Ali Özyurt- TTB-UDEK Yürütme Kurulu Üyesi

Dr. Ayşegül Bilen- İstanbul Tabip Odası

Dr. Cem Sahan- Samsun Tabip Odası

Dr. Elif Kırteke- TTB Merkez Konseyi

Dr. Eriş Bilaloğlu - TTB Merkez Konseyi

Dr. Harun Balcıoğlu- Ankara Tabip Odası

Dr. Hasan Oğan- İstanbul Tabip Odası

Dr. Osman Elbek- Gaziantep Tabip Odası

Dr. Zeynep Aydın- İstanbul Tabip Odası

Alt Çalışma Gurupları ve Üyeleri*

I - Eğitsel Önlemler Çalışma Gurubu

1.      Dr. Ahmet Türkcan

2.      Dr. Bülent İnal

3.      Dr. Faruk Yıldız

4.      Dr. Mustafa Sercan

5.      Dr. Özlem Sarıkaya

6.      Dr. Yakup Gökhan Doğramacı

7.      Dr. Zeynep Solakoğlu

II - Yönetsel Önlemler Çalışma Gurubu

1.      Dr. Ali Özyurt

2.      Dr. Hasan Oğan

3.      Dr. Mustafa Tamyürek

4.      Dr. Osman Elbek

III - Hukuksal Önlemler Çalışma Gurubu

1.      Av. Meriç Eyüpoğlu

2.      Av. Yeter Kılıç

3.      Av. Yıldız Ünder

4.      Av. Ziynet Özçelik

*Çalışma gurupları üyelerin katılımına açıktır.

Çalışma Gurubu Üyeleri