Hakkımızda

Her geçen gün toplumsal şiddetin ve de hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması meslek örgütü olarak şiddeti gündemimize almamızı ve şiddete karşı bir eylem programı hazırlanmasını zorunla hale getirmiştir.

Yapılan bilimsel çalışmalar, şiddetin sağlık çalışanlarını açık bir biçimde tehdit ettiği, bu durumun çalışma ortamına olumsuz olarak yansıdığı ve giderek durumun daha da kötüleşeceğini ortaya koymaktadır.

Tüm bu nedenlerle Türk Tabipleri Birliği ( TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), “Hekime yönelik şiddet önlenebilir mi?” başlıklı bir çalıştay düzenleme kararı almış ve çalıştayın amacını; “Sağlık ortamında hekime ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddetin tüm boyutları ile tanınması ve önlenmesi için izlenecek yol ve yöntemleri belirlemek” olarak tespit etmiştir.

Çalıştaya kurumsal katılım ön planda tutularak; TTB, tabip odaları, diğer sağlık çalışanları örgütleri, hasta hakları dernekleri, hukukçular, basın üyeleri, sosyologlar katılımcılar arasında yer almıştır.

Çalıştayda, şiddetin genel değerlendirmesinin ardından oluşturulan üç çalışma gurubunda;

-          Hukuksal Önlemler

-          Eğitimsel Önlemler

-          Yönetsel Önlemler konuşularak tartışıldı ve rapor haline getirildi. Daha sonra bu raporlar genel görüşmeler sonucunda çalıştay kararları olarak benimsendi.

Bu kararlardan bazıları şöyle özetlenebilir;

TTB bünyesinde sürekli bir yapılanmaya gidilmesi

-       Yapılacak olan çalışmalarla toplumda ve sağlık çalışanlarında farkındalık yaratılması

-       Konuyla ilgili kolay ulaşılabilir, bir veri tabanı oluşturulması

-       Tıp eğitiminin her aşamasında konuya yönelik eğitimlerin verilmesi

-       Çalışma ortamlarının daha nitelikli, güvenlikli hale getirilerek “işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin” kurulması

-       Şiddetin kamusal özelliğinden dolayı sorumlularca mutlaka tutanak düzenlenerek adli kurumlara bildirilmesi gerektiğinin vurgulanması

-       Uygulamaların izlenebilir değerlerle sürekli değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesi.

Çalıştayda yapılan tüm konuşmalar ve oluşturulan raporlar kitap olarak basılı bulunmaktadır.

Çalıştayın hemen ardından çalıştay kararları doğrultusunda TTB çatısı altında “Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu” kuruldu ve çalışma gurubunun içinden bir yürütme kurulu oluşturuldu.

Yürütme,  şiddetin görünebilir kılınması ve önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda çalıştayda dile getirilen düşünceleri de göz önünde tutarak çalışma programını oluşturdu ve bunu çalışma gurubuna sundu.

Ayrıca yürütme bu çalışmaları yapmak için gurubu daha aktif ve yaygın hale getirmeyi hedeflemekte; hukuksal, eğitsel ve yönetsel önlemler çalışma guruplarının sürekliliğini de sağlamayı düşünmektedir.

Bu açıdan yürütme ilk aşamada TTB web sayfası içerisinde şiddete özgü bir sayfa oluşturma ve şiddetle ilgili haberleşmeyi kolaylaştırma için teknik olanaklar yaratma çalışmaları içine girmiştir. Bunların yanı sıra hekimlere şiddete karşı neler yapılması konusunda yol gösterici olacak “Şiddet El Kitabı” çalışmaları da başlamıştır.

Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu olarak yaşadığımız şiddetin toplumsal şiddetten ayrılamayacağı ve kesin çözümün ancak yaşanan toplumsal şiddete karşı çıkışla mümkün olduğu; kendi meslek gurubumuz, diğer sağlık çalışanları ve toplumsal güçlerle birlikte hareket etmenin gerekliliği çerçevesinde davranacaktır.

Saygılarımızla.

Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu