“Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu 24 Mart 2019 Pazar günü Ankara’da “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” konusunu görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya çalışma grubu bileşenlerinden; Balıkesir Tabip Odası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Fişek Enstitüsü, Manisa Tabip Odası, İzmir Tabip Odası, Kocaeli Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Biyokimya Derneği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Türk İç Hastalıkları Derneği, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Biyoetik Derneği, Türkiye Endokrinoloji Ve Metobalizma Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Spor Hekimleri Derneği, Ürolojik Cerrahi Derneği’nden olmak üzere 35 kişi katıldı.

Toplantıda sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin bu güne dek yapılanlar değerlendirildi ve çalışma grubunun “Şiddet Alt Çalışma Grubu” çalışmalarından bahsedildi.

Katılımcılar çalışma grubu bileşenleri olarak –şiddet de dâhil olmak üzere- bugüne dek birlikte yürüttükleri çalışmaları bundan sonra da birlikte yürütmeye devam edeceklerini bir kez daha yenilediler.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin gerek içinde bulunulan dönem, gerekse de önümüzdeki süreç açısından giderek artacağı öngörüsüne dayanılarak şiddete karşı toplumla birlikte daha etkin bir mücadele yürütmenin gerekliliği vurgulandı.

Sağlık ortamında yaşanan şiddetin sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunda kaygı, endişe ve korkuya yol açtığı, bu nedenle de mesleklerini gereği gibi yerine getiremedikleri, bunun da toplum sağlığına olumsuz etkilerinin olduğu belirtilerek siyasi iktidarların sorumlulukları kapsamında gerekli önlemleri vakit geçirmeksizin almalarının önemli olduğu belirtildi.

Birimlerde yürütülen çalışmaların ortaklaştırılması, çalışmaların ve sonuçlarının diğer sağlık çalışanları ve toplum ile paylaşılması ve de bilgi birikiminin sağlanmasının yürütülecek olan çalışmalar açısından oldukça önemli olacağı, bu nedenle de merkezi bir yapılanmanın var edilerek işlerliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasının gerektiği vurgulandı.

Ayrıca şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının şiddet anında ve sonrasında birçok açıdan yeterince destek görmediği, göremediği gerçekliğinden hareketle şiddete uğrayan sağlık çalışanına her açıdan bilgilendirme, hukuksal ve sağlıkla ilgili destek sağlayacak kurumsal bir yapılanmaya da gidilmesinin gerektiği, bu yönde de bir yapılanmanın en kısa sürede hayata geçirilmesinin önemli olduğu belirtildi.

Yukarıda belirtilenlerin dışında toplantıda dile getirilen birçok görüş ve öneri çerçevesinde oluşturulan çalışma programının hayata geçmesi yönünde önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacaktır.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu