Kamu Görevinden İhraç Edilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Öğrencileri Hakkında

Tıpta Uzmanlık Eğitiminin değişik aşamalarında iken kamu görevinden ihraç edilen hekimlerin  uzmanlık eğitimi ile de ilişkileri kesilmektedir. Oysa uzmanlık eğitimine son verilmesini gerektiren nedenler 1219 sayılı Yasa uyarınca çıkarılan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde gösterilmiştir. Buradaki nedenler olmaksızın hekimlerin asistanlıkla ilişkilerinin kesilmesinin haksız ve hukuka aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan Tıpta uzmanlık eğitimi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası uyarınca tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretim  türü olarak  tanımlanmıştır. Anayasanın 17.maddesinde, herkesin yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, 27.maddesinde herkesin, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanda her türlü araştırma hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. 42.maddesindeyse, kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağı hükme bağlanmıştır. Tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi, Anayasanın belirtilen maddeleri ile koruma altına alınan eğitim-öğretim hakkı, bilim özgürlüğü ve maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı kapsamında yer almaktadır.

Türk Tabipleri Birliği defalarca Sağlık Bakanlığına bu durumdaki hekimlerin sorunlarını aktarmış, eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştir. Bu konunun değerlendirilebileceği söylenmekle birlikte herhangi bir adım atılamamıştır.

Pek çok hekim, haklarında terör örgütü üyeliği, mensubiyeti, iltihakı veya irtibatına ilişkin olarak yürütülen herhangi bir soruşturma ile ceza davası dahi olmaksızın salt kamu görevinden ihraç edilmiş olmaları gerekçe gösterilerek büyük bir mağduriyeti yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Büyük ihtimal bugün itham edilen suçlamaların gerçek olmadığı bir zaman sonra ortaya çıkacaktır. Ancak bu zaman zarfında engellenen eğitim hakları nedeniyle uğradıkları zarar telafi edilemeyecektir.

Meslektaşlarımıza yukarıda belirtilen hukuksal çerçeve içinde yarım kalan uzmanlık eğitimini tamamlamak istediklerine ilişkin Rektörlüklere başvuru yapabilecekleri, kabul edilmemesi halinde süresi içinde idare mahkemelerine dava açabileceklerini belirtmek isteriz. Örnek başvuru dilekçesi ve dava dilekçesi  İlgili Tabip Odamız ve Birliğimizden edinilebilir.