AB'den Aday Ülkelere Sağlıkta Düşük Not!

Avrupa Birliği bünyasinde, sağlık ile ilgili konuları tespit etmek, üye ülkeler ve aday ülkelerde konuyu gündem yapmak, sorunlarına çözümler üretmek ve AB genişlemesi ile ilgili faaliyete ışık tutmak amacıyla bir çalışma dokümanı hazırladı. Tıp Dünyası okuyucuları için çevirdik.
Son yıllardaki gelişmelere karşın, AB aday ülkelerinin çoğunda sağlık durumu üye ülke standartlarından daha düşüktür ve sağlıkla ilgili tehditler artmaktadır. İstatistiksel anlamda en değerli göstergeler olan yaşam süresi ve bebek ölümleri AB sayılarının çok üstündedir. Risk faktörleri prevalansındaki artış (sigara, dengesiz beslenme, yaşam biçimi ve çevre kirliliği) kronik hastalıkların insidansını da artırmaktadır. Yasal/yasal olmayan madde/ilaç kullanımı bir diğer konudur. 
AB'ne aday ülkelerdeki sağlık harcamaları düşüktür. GSMH'larının yüzde 4.5'u sağlığa ayrılmışken, AB üye ülkelerinde bu oran yüzde 8.5'dur. Ayrıca değişim sürecindeki bu ülkelerde GSMH düşüşleri vardır ve diğer öncelikler nedeniyle sağlığa ayrılan kaynakların düşmesi sözkonusudur. Aday ülkelerde sağlık sistemi reformları uygulanmaktadır. Süreç, önemli sayıdaki Avrupa Komisyonu "kooperasyon" programı, uluslararası örgütler ve üye ülkeler tarafından desteklenmektedir. Birliğin bazı halk sağlığı programları şimdiden aday ülkelere de açılmıştır. 
Sağlık alanında strateji belirlemek, politikaların, önceliklerin ve endişelerin ortak paylaşımı ile mümkün olacaktır. Aday ülkelerin son yıllarda sağlık sorunlarını çözmek için yürüttükleri programlarda edindikleri deneyim de Birlik tarafından paylaşılmalıdır.
AB'ne giriş hazırlıkları aşamasında özellikle önem taşıyan sağlıkla ilgili öncelikli konular şöyle sıralanabilir:
- Sağlık sisteminin karşılaştığı sorunlara yanıt verebilecek çağdaş, şeffaf halk sağlığı politikalarının olmaması,
- Bulaşıcı hastalıklarda artma ve bağışıklama oranlarında düşme,
- Uyuşturucu kullanımında artış,
- Acil servislerdeki yetersizlikler,
- Sağlık çalışanlarının sosyoekonomik durumlarındaki düşüklük ve bunun sonucu olabilecek, istenmeyen büyüklükte bir "göç"olasılığı,
- Sağlığa sivil toplumun uygun ve yeterli katılımının olmaması ve sivil toplumun kurum ve derneklerinin gelişmesinin engellenmesi,
- Kötü çevre koşullarının sağlıktaki olumsuz etkilerinin engellenememesi.
Aday ülkelerin birliğe daha yumuşak bir süreçle girmesinin sağlanması için aşağıdaki seçeneklere önem verilmelidir.
- Sağlıkla ilgili bazı özel konularda birlik ve aday ülkelerin birlikte toplantılan yapmaları, kaynak aktarımı ve yatırımlar için öncelik belirlemeleri,
- Sağlık alanında araştırmaların artırılması,
- Aday ülkelerin hükümet dışı kuruluşları ile sağlık alanında daha çok ilişki kurulması. 
 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)