TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü
Eğiticilerin Eğitimi Kursu Eşdeğerlik Kriterleri
 

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) 1998 yılında kurulmuş olup genel pratisyenlik mesleki eğitimini düzenleme ve örgütleme çalışmalarını yürütmektedir. Bugüne değin iki atölye çalışması ile bu eğitimin amaç ve öğrenim hedefleri saptanmıştır. 

GPE 2000 yılı sonuna dek genel pratisyen (GP) eğiticilerin ilk eğitimini tamamlamayı hedeflemiştir. Genel pratisyen (GP) eğiticiler, çalışma ortamlarında, yani birinci basamak sağlık hizmeti sürecinde, diğer GP’lerin mesleki eğitiminden sorumlu olacaklardır. 
Kasım 1999’dan bu yana,  TTB-Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) tarafından eğitici olacak genel pratisyenlerin eğitim becerilerini geliştirmek üzere “Eğitim Becerileri Kursları” düzenlenmektedir. 

Ancak bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde farklı kişi ve kuruluşlar tarafından aynı adla  kurslar düzenlenmiş olduğu bilinmektedir. Eğitici olmak isteyen genel pratisyenler ve diğer uzmanlar eğer bu ve benzeri kurslara katılmışlarsa, TTB-GPE tarafından düzenlenen kurslardan muaf sayılmak istemektedirler. Bu nedenle, hangi eğitim becerileri kurslarının TTB-GPE tarafından düzenlenen kurslara eşdeğer olduğunu tanımlamak gereği doğmuştur.
Aşağıda bu kriterler belirtilmiştir. Buna göre, meslektaşlarımızın  daha önce katılmış olduğu kurslar  bu kriterlere uyuyorsa;  GPE’ye başvurup bir başka kursa katılmaksızın eğitici olabileceğini belgeleyeceklerdir. 

1. T.C. Sağlık Bakanlığı, Johns Hopkins Üniversitesi ve Hacettepe Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın işbirliği ile 1992’den bu yana sürdürülmekte olan JHPJEGO projesi kapsamında verilen “Klinik Eğitim Becerileri Kursu”na katılmış ve bu kursu başarıyla tamamlamış olanlar. 

2. Yine aynı proje kapsamında düzenlenen ileri eğitim becerileri kurslarına katılmaya ve uygulamasını yapmayı hak kazanarak Master Trainer unvanı almış olan eğitmenler tarafından verilen “Eğitim Becerileri Kurs”una katılmış ve bu kursu başarıyla tamamlamış olanlar. 

3. Daha önce TTB-Pratisyen Hekimler Kolu tarafından düzenlenen SB, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile işbirliği içinde yapılan “Hekim Eğiticileri Eğitimi” kursuna katılmış olanlar için, standardizasyonu sağlamak üzere yapılacak kısa süreli kursa katılacak olanlar. 

4. Ayrıca, GPE tarafından düzenlenen ve düzenlenecek “Eğitim Becerileri Kursları” na katılanlar. 

Bu kriterlere uyan ya da yeni düzenlenecek kurslara katılarak eğitici olmak isteyen, özellikle GP meslektaşlarımızın, bulundukları yerlerdeki tabip odalarına ya da doğrudan GPE’ye başvurmalarını  diliyoruz. Kurs almamış hekimlerin belirli bir süreç içinde bu kursu katılabilmeleri için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. 

Adres:  Türk Tabipleri Birliği 
 Genel Pratisyenlik Enstitüsü 
 GMK Bulvarı Şehit Daniş
 Tunalıgil Sok. No:2, Kat: 4
 Maltepe/ Ankara

Tel:  231 31 79
Faks:  231 19 52

e-posta:  [email protected]
  http://www.ttb.org.tr
 
 
 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)