STED.......STED Kapak

.........
 
 
 
Ne Yapmalı?


Dr. Orhan Odabaşı*, Dr. R. Cenap Yıldırım**
* Asist.; S.B. Ankara Hastanesi Aile Hekimliği 
** Yrd. Doç.; Kırıkkale Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.

 Karşılaştığınız olayları bize aktarın. Konunun uzmanlarına, avukatlarımıza danışalım.  Çabamız haklarımızı ve sorumlulukla-rımızı bilerek iş barışına katkıda bulunmak. 

 Dr. O. A. beş yıllık pratisyen hekimdir. Yıllık izni olan 20 günü kullanmıştır. Özel bir işi nedeniyle Sağlık Grup Başkanlığı’na başvurarak izin istemiştir. Gerekçe olarak iznini kullandığı ileri sürülerek izin verilmemiştir. Ne yapmalı?

 MADDE 102-(Değişik: 1327-31.7.1970) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
 MADDE 104-(Değişik: 2595-12.2.1982) 
A) Kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde birbuçuk saat süt izni verilir.
B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.
C) (Değişik: 2595 - 12.2.1982) Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.
Ç) Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili âmirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafında dairesi âmirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.
 Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.
 Bu fıkra hükmü öğretmenler içni uygulanmaz.
 Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.

....................................................