STED.......STED Kapak

.........
 
 
 
Ne Yapmalı?


 Dr. Orhan Odabaşı*, Dr. R. Cenap Yıldırım**
* Asist.; S.B. Ankara Hastanesi Aile Hekimliği 
** Yrd. Doç.; Kırıkkale Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.

  Karşılaştığınız olayları bize aktarın. Konunun uzmanlarına, avukatlarımıza danışalım. Çabamız haklarımızı ve sorumluluklarımızı bilerek iş barışına katkıda bulunmak. 

 Olay: Sağlık ocağında görevli Hemşire N.A., belli bir süredir mesaiye geç gelmesi ve bu konuda mazeretinin olması nedeniyle sağlık ocağı sorumlu hekimi N.H. tarafından yapılan soruşturma sonucunda uyarma cezası almıştır. Hemşire N.A'ya almış olduğu ceza kurum tarafından resmi bir yazı ile tebliğ edilmiştir. Hemşire N.A. almış olduğu ceza konusunda ne yapabilir? 
 Ne Yapmalı?  

 Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller: 
 Madde 135 - (Değişik:2670 -12.5.1982) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idarî yargı yoluna başvurulabilir.
 İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem:
 Madde 136 - (Değişik:2670 - 12.5.1982) Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafınan verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
 İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
 İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idarî yargı yoluna başvurulamaz.
 İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar. Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

 Hemşire N.A. inceleme yapılan konu hakkında iki yol izleyebilir. Bu yollardan biri, mesaiye geç gelme ve mazeret bildirmemesi konusunda kendisinin hatalı olduğu düşünerek verilen cezanın haklı olduğunu düşünür ve konuyu kapatabilir. 
 Hemşire N.A'nın izleyeceği ikinci yol ise kendisine verilmiş olan cezayı kabullenmek istemeyebilir. Bu konuda hemşire N.A'nın Devlet Memurları Kanunu'nun 135. maddesine istinaden bir üst makama itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Hemşire N.A itiraz dilekçesini, inceleme sonucunda kendisine verilen cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde verilmelidir. Bu durum D.M.K'nın 136. maddesinde belirtilmiştir. 
 Hemşire N.A'nın kanuni süre içinde bir üst makama verdiği dilekçe ile ilgili makam tarafından incelenir ve bu konuda gerekirse yeni bir soruşturma başlatabilir. İlgili makamın inceleme sonucunda vereceği karar nihai olup itiraz hakkı bulunmamaktadır. 

....................................................