YAZARLARA BİLGİ

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) Yayın Politikası

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmeti veren hekim ve sağlık çalışanının bilgi - becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 1991 yılından bugüne iki ayda bir yayımlanan açık erişimli, bilimsel, çift-kör hakemlik ilkeleri ile yayımlanan bir dergidir.

STED’de birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunumları iki dilde (Türkçe/İngilizce) yayımlanır.

STED, 2012 yılından itibaren TR Dizin’de yer almaktadır.

STED Yazarlarına Bilgi

STED’de birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunumları Türkçe ve İngilizce yayımlanır.

Yayımlanacak Makalelerde Aranan Özellikler:

 • Yazılar daha önce başka yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 • Konuların işlenme biçimi sorun çözümüne yönelik olmalıdır.
 • Yazılarda yalın, anlaşılır Türkçe ve İngilizce kullanılmalıdır. İngilizce makale ve özette, dergiye gönderilmeden önce gerek duyulduğunda, gramer kuralları yönünden profesyonelce gözden geçirilmesi sağlanmalıdır.
 • Kapsayıcı ve insancıl bir dil kullanılmalı, cinsel, ırksal, dinî vb. yan tutmadan kaçınılmalıdır.
  Yazılar birinci basamak sağlık hizmetine katkı sağlayacak nitelikte olmalı; konuların en sık rastlanan sorunlara yönelik olmasına, hastalıkların en çok görülen biçim ve yönlerinin vurgulanmasına ve birinci basamakta yönetimine yönelik yol gösterici bilgiler içermesine özen gösterilmelidir. STED’de, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) kuralları geçerlidir. Yazarlar, kaynak gösterme formatını ve diğer biçimsel özellikleri ICMJE’ye göre düzenlemelidir.
 • Ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara uyulmalıdır (Bakınız: ulakbim.tubitak.gov.tr). Araştırma makaleleri, etik onayı olmadan değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergiye iletilen yazılar, Yayın Etiği Kurulu (COPE/Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen yayın etiği ilkeleri çerçevesinde ele alınıp; Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi çerçevesinde değerlendirilir. Yazarların yazılarını bu bildirgede belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlamış olmaları, çalışmanın yöntem bölümünde alınan etik kurul izinlerini (tarih ve kayıt numarasını belirterek), etik konularda izlenen yolu, katılımcılardan alınan izinleri vb. konuları ayrıntılı olarak belirtmiş olmaları zorunludur. Dergiye iletilen yazı, etik kurul onayını gerektirmiyorsa bu durum çalışmanın yöntem bölümünde belirtilmelidir. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’ne iletilen yazılarda çalışmanın gerektirmesi durumunda yasal izin süreçlerinin ve kişisel verilerin korunması ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmiş olması gerekir.
 • Tüm yazarların gönderilen makalede akademik - bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıda tanımlanan özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:
 • Makaledeki çalışmanın planlama, fikir, yöntem aşamalarında veya çalışmanın yürütülmesinde görev almalı,
 • Makalenin yazım aşamasında herhangi bir düzeyde katkısı olmalı,
 • Yayına hazır hale getirilmiş çalışmaya onay vermelidir.
 • Makalenin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 • Derleme yazıları, doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Bu kapsamda yazarların başvuruda bulundukları derleme için konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedeni olup; üst yazıda paylaşmaları beklenmektedir. Derleme yazılarının yazar(lar)ın konu ile ilgili kendi araştırma, gözlem ve deneyimlerinden oluşan ve literatür bilgileriyle birlikte ele alınan ve tartışılan içerikte olması beklenmektedir. 

Makale, Aşağıda Belirtilen Bölümlerden Oluşmalıdır:

 1. Başlık Sayfası: Bu sayfada bulunması gerekenler:
  Başlık: Kısa (en fazla 90 karakter), yeterince bilgi verici ve ilgi çekici olmalıdır.
  Yazarlar: Her yazarın adı soyadı, akademik derecesi, çalıştığı kurum ve kuruluş, iletişim bilgileri, e-posta adresi ve ORCID numarası belirtilmelidir.
  Sorumlu Yazar: Metinle ilgili yazışmadan sorumlu yazarın adı soyadı, e-posta ve açık adresi belirtilmelidir.
  Sözcük Sayısı: Ana metnin sözcük sayısı, şekil ve tabloların sayısı paylaşılmalıdır.
  Çıkar Çatışması: Çalışma ile ilgili bilinmesi gereken herhangi bir mali ilişki ya da çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanları varsa açıklanmalıdır. Çalışmaya yapılan tüm mali katkılar ya da sponsorluklar, çalışmayla ilgili olabilecek mali ilişkiler ya da kişisel çakışma konuları belirtilmeli ve Çıkar Çatışması Formu tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır.
 2. Özet (Abstract) ve Anahtar Sözcükler: İkinci sayfada yer alacak Türkçe ve İngilizce özet, çalışmanın ya da araştırmanın “Amaç (Objective)”, “Yöntem (Method)”, “Bulgular (Results)” ve “Sonuç (Conclusion)” alt başlıklarını içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet 150-250 sözcükten oluşmalı ve birbirinin birebir çevirisi olmalıdır. Özetin altında üç ile altı anahtar sözcük (keywords) yer almalı ve sözcükler birbirinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalı ve küçük harf ile başlanmalıdır. Anahtar sözcüklerin, Index Medicus’un Medical Subjects Headings (MeSH) başlığı altındaki “Tıbbi Konu Başlıkları” terimlerinden seçilmesi gerekmektedir. Türkçe anahtar sözcükler için, bu amaçla hazırlanmış MeSH - Medical Subject Headings terimlerinin Türkçe karşılıklarını içeren anahtar sözcükler dizini olan Türkiye Bilim Terimleri kullanılmalıdır.
 3. Giriş: Bu bölümde, araştırma konusu hakkında ön bilgi verilmeli ve ana kavramlar açıklanmalı; amaç ve gerekçe belirtilmelidir.
 4. Gereç ve Yöntem: Bu bölümde çalışmanın gereç ve yöntemi ayrıntılı olarak (araştırma türü, değişkenleri, yer ve zamanı, evren örneklemi, veri toplama yöntemi ve araçları) yer almalıdır. Yöntemler için kaynak gösterilmeli, yeni olan yöntemler tanımlanmalıdır. Etik kurallara uyum konusunda yapılan işler ve uyulan belgeler belirtilmelidir. Kullanılan istatistik yöntemleri, analiz için kullanılan bilgisayar programı ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Tip 1 hata düzeyi verilmelidir. Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 5. Bulgular: Bulgular metin içinde, tablo ve şekiller üzerinde gösterilmelidir. Metin içinde önemli veriler vurgulanıp özetlenmelidir. Teknik ayrıntılar ek olarak verilebilir. Bulgular, sayı ve yüzde olarak belirtilmelidir. Yazılarda, p değerleri açıkça verilmeli; 0,001’den küçük olanlar için p<0,001 ifadesi kullanılmalıdır.
 6. Tartışma: Elde edilen bulgular yorumlanmalı, çalışmanın yeni ve önemli yönleri ile çıkan sonuçlar güncel literatür eşliğinde vurgulanmalıdır. Bulguların ne anlama geldiğine ve bunların sınırlarına, ayrıca kısıtlılıklar ve güçlü yönlere yer verilmelidir. Bulgular bölümünün tekrarından kaçınılmalıdır.
 7. Sonuç ve Öneriler: Sonuçların amaçla bağlantısı kurulmalıdır. Verilerin tam olarak desteklemediği sonuç ve açıklamalar ile tartışma bölümünün kısa tekrarından kaçınılmalıdır. Öneriler de bu bölümde yer alabilir
 8. Teşekkür: Çalışmaya yazarlık kriterleri harici katkıda bulunanlara, teknik yardımı olanlara, mali ve gereçsel destek verenlere teşekkür edilen bölümdür.
 9. Kaynaklar: Kullanılan kaynakların yeni ve aktarılan bilgilerin güncel olmasına dikkat edilmeli, özellik içerenler hariç 10 yıldan eski kaynaklar kullanılmamalıdır. Kaynaklar ana metinde ilk geçtikleri sıraya göre numaralanmalıdır. Ana metin, tablolar ve alt yazılardaki kaynaklar rakamlarla (1,2,4-7) belirtilmelidir. Dergi adları, Index Medicus’ta kullanıldığı biçimde kısaltılmalıdır. “Yayımlanmamış gözlemler” ve “kişisel görüşmeler” kaynak olarak kullanılmamalıdır. En fazla otuz (30) kaynak yer almalı ve kaynak gösterme formatı olarak “Vancouver” stili kullanılmalıdır.

  Kaynaklar aşağıda gösterildiği gibi yazılmalıdır:
  Tipik dergi makalesi: Vega KJ, Pina I. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996;124:980-3.
  Kitap: Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany: Delmar Publishers; 1966.
  Kitap bölümü: Murray IL. Care of the elderly. In: Taylor RB, ed. Family Medicine: Principles and Practice. 3rd ed. New York: Springer - Verlang;1988. p.521-32.
  Web Sitesi: Clinical evidence on tinnitus. BMS Publishing Group. Available at: http://www.clinicalevidence.com. Accessed November 12, 2003

 10. Tablolar: Tablolara ana metin içinde ilk geçtikleri sıraya göre numara (arabik) verilmelidir. Her tablonun bir başlığı olmalıdır. Metin içinde tablolara atıf yapılmalıdır. Tablonun her sütununa kısa ya da kısaltılmış bir başlık koyulmalıdır. Kullanılan standart dışı kısaltmalara ve açıklayıcı bilgilere dipnotta yer verilmelidir. Dipnotlar için sırayla kullanılacak simgeler *, †, § olmalıdır. Tablo içinde yatay ve dikey çizgi kullanılmamalı, başka bir kaynağın verileri kullanılıyorsa izin alınmalı ve bu durum belirtilmelidir.
 11. Şekiller ve Fotoğraflar: Fotoğraf ve şekiller ana metinde ilk değinildikleri sıraya göre numaralandırılmalıdır. Başka yerde yayımlanmış şekiller için kaynak belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafikler metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda parantez içinde belirtilmelidir

Yazılarda Uygulanacak Biçimsel Özellikler Kılavuzu:

 1. Sayfa numaraları: Sayfalara başlık sayfasından başlayarak, sırayla numara verilmeli, sayfa numaraları her sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.
 2. Başlıklar: Yazının ana başlıkları ve ara başlıkların baş harfleri büyük olmalıdır.
 3. Yazı biçimi: Yazılar 1,5 satır aralıklı, alt-üst ve her iki yandan 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto Times New Roman karakteri ile herhangi bir kelime işlemci programı ile yazıldıktan sonra “.doc” veya “.rtf” şeklinde kaydedilmelidir. Bu şekilde hazırlanan yazılar şekil, tablo ve grafikler dâhil 20 sayfadan fazla olmamalıdır
 4. Birimler: Ölçü birimi olarak metrik birimler kullanılmalıdır. Metrik ölçümlerinin birimlerinin arasına ya da sonrasında nokta konulmamalıdır: 3,5 mmol/L, 11,6 mg/kg gibi. Tüm hematolojik ve klinik kimya ölçümleri “Uluslararası Birimler Sistemi” ile (SI) uyumlu olarak metrik sistemde bildirilmelidir
 5. Rakamlar: Bir ile dokuz arası rakamlar yazıyla; 10 ve üstü sayıyla yazılmalıdır. İstisna: Dozaj, yüzde, sıcaklık derecesi ve metrik ölçümleri her zaman sayıyla belirtilmelidir. Tam sayılardan sonra ondalık değerler nokta ile değil, virgül ile ayırarak belirtilmeli ve ondalık değerlerin tüm metin içinde aynı ondalık birim ile paylaşılması sağlanmalıdır (İngilizce metinlerde ondalık değerler nokta ile gösterilmelidir).
 6. İlaç adları: Tüm ilaçların jenerik adları kullanılmalıdır. Ticari adlar, ilacın metinde ilk geçişinde parantez içinde verilebilir.
 7. Kısaltmalar: Standart kısaltmalar ve ölçüm birimleri dışında, kısaltmadan olanak ölçüsünde kaçınılmalıdır. Kısaltmaya metindeki ilk kullanıldığı yerde açık yazılışıyla birlikte parantez içinde yer verilmelidir. Başlıkta ve özette kısaltma kullanılmamalıdır.
 8. Yüzdeler: Yüzde işareti (%) ile belirtilebilir.
 9. Sözcük sayısı: Yazıların sözcük sayısı tablo, şekil ve kaynaklar hariç en az 1.500 en fazla 4.000 olmalıdır.
 10. Çeviri: Çeviri yazılarda çeviriyi yapanın adı, unvanı, görevi yazılmış olmalı, çeviri yapılan yazının aslı da (fotokopi olarak) gönderilmelidir.

Metinlerin Gönderilmesi:

Metinler, tüm yazarların imzaladığı bir üst yazıyla gönderilmelidir Bu yazıda metnin tüm yazarlarca okunduğu ve onaylandığı, yazarlık hakkı koşullarının gerçekleştiği belirtilmelidir.

Yazılar; https://dergipark.org.tr/tr/pub/sted adresi üzerinden gönderilmelidir. Yayımlanması uygun görülen yazılarda, belirlenen eksikliklerle ilgili düzeltme ve düzenlemeler Yayın Kurulu’nca yapılabilir. Yayımlanmayan yazılar geri gönderilmemektedir.

Etik İlkeler

Klinik ve toplumsal araştırma çalışmalarında katılımcı bireylerden Bilgilendirilmiş Onam Formu alındığı yazılarında belirtilmeli; Etik Kurul Onayı alınmış olmalı ve onay belgesi yazıyla birlikte gönderilmelidir.

Dergimize başvuruda bulunulan yazılar daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün çalışma niteliğini taşımalıdır. Yazarların Yayın Hakkı Devir Formu ile birlikte çalışmalarını göndermeleri gerekmektedir. Yayın Hakkı Devir Formu olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktır.

Dergimize yapılan başvurularda ulusal ya da uluslararası kabul görmüş intihal programlarından alınan raporların tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir (intihal oranı en fazla %20 olmalıdır).

Hakem Politikası

 • Dergide yayımlanacak tüm yazılar hakkındaki karar, Yayın Kuruluna aittir. Çift kör hakemlik (double blind review) sürecinde hem yazarlar çalışmasını değerlendirecek hakemlerin kim olduğunu bilmez hem de hakemler kimin çalışmasını değerlendirdiğini bilmezler. Hakemler değerlendirme sonucunda çalışmayı doğrudan kabul edebilir, revize edilmesini isteyebilir veya reddedebilir. Görevlendirilen hakemlerden birinin görüşü olumsuz ise; makale, üçüncü bir hakeme gönderilebilir.
 • Makale yayın için kabul edilirse sunulan verileri değiştirmeden netlik ve anlaşılabilirlik açısından editoryal düzenlemeye tabi tutulabilir.

Makale Değerlendirme Süresi (ortalama)

1-12 ay

Ücret politikası

Açık erişimli dergimizde makale gönderme ve makale yayımlama süreçleri ücretsizdir.

İletişim

Adres: GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2/17-23, 06570 Maltepe-ANKARA / TÜRKİYE

Web: https://www.ttb.org.tr/STED/

E-posta: [email protected]

Tel: (0 312) 231 31 79