VII. TTB - UDEK Genel Kurul Raporu

TTB-UDEK

VII. GENEL KURUL TOPLANTISI RAPORU

4 Aralık 2009

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışma Salonları, İzmir

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından, İzmir Tabip Odası ve Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde -6 Aralık 2009 tarihlerinde İzmir'de düzenlenmiş olan XV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK)'nın birinci gününde (4 Aralık 2009) TTB-UDEK Çalışma Grupları VII. Genel Kurulu toplantısı gerçekleşmiştir. Bu toplantıya TTB-UDEK üyesi olan (asil ya da gözlemci) uzmanlık derneklerinin 138 temsilcisi katılmıştır. Toplantı bir tam gün boyunca 6 Çalışma Grubunun eylem planlarını gözden geçirmesi, gerekli güncellemelerin yapılması, geleceğe dair çalışmaların planlanması ve bu planların raporlanarak genel kurul görüş ve onayına sunulmasıyla sürdürülmüştür.

Çalışma grupları çalışmaları grup kolaylaştırıcılarının önceden yapmış oldukları hazırlıklar doğrultusunda yürütülmüştür. Genel Kurula ilişkin ayrıntılı program aşağıda sunulmuştur:

TTB - UDEK ÇALIŞMA GRUPLARI VII. GENEL KURULU*

Eğe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü-Bornova

4 Aralık 2009 - Cuma

08:30 -09:00 Kayıt

09:00 -09:15 Açılış

09:15- 09:45             TTB-UDEK Çalışma Grupları ve Eylem Planlarının Gözden Geçirilmesi

09:45- 10:00             Ara

10:00 -13:00 TTB-UDEK Çalışma Grupları Toplantıları I

Salon 1:         Etik Çalışma Grubu

Salon 2:         İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu

Salon 3:         İnsangücü Planlaması Çalışma Grubu

Salon 4:         Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Çalışma Grubu

Salon 5:         Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu

Salon 6:         E-Sağlık Çalışma Grubu

Salon 7:         ATUB-TTB Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri ATUB Temsilcileri Toplantısı

13:00 -14:00 Yemek

14:00- 16.00 TTB-UDEK Çalışma Grupları Toplantıları II

16:00 -17: 30 Çalışma Gruplarının Raporlarının Sunumu

TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcılar

Dr. Yeşim Işıl Ülman

Dr. Osman İnci

Katılımcılar

Hayal Özkılıç-Türkiye Nükleer Tıp Derneği ( hayal.ozkilic@ege.edu.tr)

Seniha Çelik-Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ( seniha.celik@ege.edu.tr)

Nevzad Denerel-Türkiye Spor Hekimleri Derneği ( nevzatze@yahoo.com)

Ali Rıza Kandiloğlu-Türk Patoloji Federasyonu ( kandilar@superonline.com)

Süheyla Sürücüoğlu-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ( suheylasurucuoglu@yahoo.com)

Filiz Koşar-Türk Solunum Araştırmaları Derneği ( filizkosar@hotmail.com)

Sait Aden-Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği-TOTBİD ( sait.aden@yahoo.com)

İsmet Durak-Türk Oftalmoloji Derneği ( ismet.durak@deu.edu.tr)

H. Hamdi Çelik-Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği ( hhcelik@hacettepe.edu.tr)

Gürbüz Polat-Türk Klinik Biyokimya Derneği ( gurbuzp@gmail.com)

Çağdaş Eker-Türkiye Psikiyatri Derneği ( mehmet.cagdas.eker@ege.edu.tr)

Ayşe Çaylan-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ( acaylan2000@yahoo.com)

Pergin Atilla-Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ( patilla@hacettepe.edu.tr)

Ramazan Kahveci-Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ( kahveci@uludag.edu.tr)

Rezan Topaloğlu-Çocuk Nefroloji Derneği ( rtopalog@hacettepe.edu.tr)

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (Dr. Ramazan İnci)

Yeşim Işıl Ülman-Türkiye Biyoetik Derneği ( yesimul@yahoo.com)

Gündem ve tartışma konuları

TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu, XV.TUEK kapsamında 4 Aralık 2009 günü İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü'nde, Çalışma Grupları toplantıları çerçevesinde bir araya geldi.

Program uyarınca Kolaylaştırıcı ve Grup Temsilcisi Prof. Dr. Osman İnci 2007-2009 dönemi çalışmalarını anlatan, günün çalışma planı hakkında bilgi veren bir açılış konuşması yaptı. Ardından diğer kolaylaştırıcı ve grup temsilcisi Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman saydam eşliğinde 2007-2009 Etrik Çalışma Grubu etkinliklerini özetleyen, hazırlanıl onaylanmış bulunan AYDINLATILMIŞ ONAM, HASTA HAKLARI, ETİK KURULLAR, HEKİM-ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Kılavuzları hakkında amaç, yöntem, hedefler, içerik ve sonucu açıklayan bir sunu yaptı. Bu sunu 5-6 Aralık 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen XV. TUEK'te poster bildiri olarak da sunuldu.

 2007-2009 çalışmaları hakkında Bilgilendirme

TTB-UDEK ETİK ÇALIŞMA GRUBU KILAVUZLARI (2007-2009)

Amaç:

ü      TTB-UDEK YK çizdiği ana çerçevede (2007-2009)

ü      uzmanlık derneklerine yol göstermek

ü      rehberlik etmek üzere

ü      Başlıklar: "Aydınlatılmış Onam", "Hasta Hakları", "Etik Kurullar" ve "Hekim-Endüstri İlişkileri" kılavuzları hazırlamak

Hedef

ü      Dört temel konunun

ü      uzmanlık derneklerinin gereksinim duyabileceği esaslar göz önüne alınarak

ü      tartışılarak ele alınması ve

ü      sonuçlandırılması

Yöntem

ü      Grup üyeleri arasında etkili ve verimli iletişimi sağlamak

ü      Haberleşmeyi - işleyişi hızlandırmak

ü      her grup için temsilciler seçimi (UDEK MK)

ü      Etik Çalışma Grubu Temsilcileri - "Kolaylaştırıcılar"

ü      kılavuzların tamamlanmasına yönelik çalıştaylar düzenlemek

ü      Çalıştaylar ile: Uzmanlık dernekleri üyelerinin rehberde olması gereken esaslar üzerinde görüş- önerileri almak

Kolaylaştırıcılar

ü      Alınan öneriler ışığında çalışarak,

ü      Uzmanlarının katkılarını alarak,

ü      Tıp etiğinin temel kaynaklarından yararlanarak çalışıp

ü      Hazırladıkları metinleri bir sonraki toplantıda Grup üyelerinin değerlendirmesine sundular

ü      Nihai Çalıştay: Kılavuz metinlerine son şeklinin verilmesi

İÇERİK

"Aydınlatılmış Onam Kılavuzu"

ü      Aydınlatılmış onam felsefesi-özerklik

ü      yasal ve etik bağlamı ile irdelenerek

ü      tanımı

ü      temel bileşenleri

ü      bilgilendirme ve aydınlatmanın özellikleri

ü      uygun süre / ortamın sağlanmasının önemi

ü      mezuniyet öncesi ve sürekli tıp eğitiminde yeri vurgulanarak ele alınmıştır.

"Etik Kurullar Kılavuzu"

ü      Etik kurulların genel tanımı

ü      kurulma gerekçeleri

ü      görevleri,

ü      çalışma yöntemleri

ü      uzmanlık dernekleri EK işlevleri

ü      ana başlıkları altında yapılandırılmıştır.

"Hekim-Endüstri İlişkisi Kılavuzu"

ü      Genel ilkeler

ü      Tanıtım

ü      şirketlerce düzenlenen eğitim, tanıtım prog.

ü      sunumlarda konuşma

ü      ağırlama ve eğlence

ü      sürekli tıp eğitimi ve bilimsel toplantı desteği

ü      şirketlere danışmanlık

ü      dernek yetkililerinin şirketlerle çıkar ilişkisi alt başlıkları ile oluşturulmuştur.

Sonuç

ü      "Aydınlatılmış Onam Kılavuzu" Kasım 2008'de Ankara'da XIV. TUEK kapsamında yapılan Etik Çalışma Grubu toplantısında tamamlanarak kabul edildi.

ü      6 Haziran 2009 ve 31 Ekim 2009 Ist. iki çalıştay ile

ü      "Hasta Hakları", "Etik Kurullar" ve Hekim-Endüstri İlişkileri" kılavuzları da tartışılarak sonuçlandırıldı.

ü      Kılavuzlar, TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından onaylandı: 04.11.2009

ü      TTB internet sayfasında uzmanlık derneklerinin hizmetine sunuldu.

TTB-UDEK 2007-2009 çalışma dönemi içinde Etik Çalışma Grubu toplantılarına katılarak görüş ve önerilerini sunan tartışmalara destek / katkı veren ufuk açıcı, yapıcı ve üretken önerileriyle kılavuzların hazırlanmasına emek veren ve metinlerin geniş katılım ve uzlaşı ile kabulünü sağlayan uzmanlık dernekleri üyelerine, grup temsilcilerine, kolaylaştırıcılara, TTB-UDEK Yürütme Kurulu'na teşekkürler..

Emeği geçen Uzmanlık Dernekleri

ü      Patoloji Dernekleri Federasyonu

ü      Türk Üroloji Derneği

ü      Nükleer Tıp Derneği

ü      Türkiye Psikiyatri Derneği

ü      Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

ü      Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hast. Derneği

ü      Türk Plastik Rekonstrüktif ve estetik Cerrahi Derneği

ü      Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği

ü      Türk Mikrobiyoloji Derneği

ü      Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

ü      Toraks Derneği

ü      Türk Nöroloji Derneği

ü      Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

ü      Tıbbi Onkoloji Derneği

ü      Türk Milli Pediatri Derneği

ü      HASUDER

ü      Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği

ü      Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

ü      Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

ü      Türkiye Biyoetik Derneği

TTB-UDEK YK dan beklenti

Onaylanmış kılavuzların el kitabı biçiminde uzmanlık derneklerinin yararına sunulabilmesini rica ediyoruz.

II- 2009-2011 Dönemi Çalışma Planı

Etik Çalışma Grubu 2009-2011 Dönemi çalışma planı olarak aşağıdaki temel başlıkları seçmiştir.

ü      Hekim Hakları ve Sorumluluğu Kılavuzu

ü      Tıp Etiği Açısından Tıbbi Hata - Malpraktis Kılavuzu

ü      Yeni Tıp Teknolojileri-Nanoteknoloji ve Etik Kılavuzu

Ardından ilk başlık ele alınmış ve ekteki kaynak incelenerek konunun tartışılmasına ve önerilerin alınmasına geçilmiştir:

Türk Tabipler Birliği Etik Çalıştay Sonuç Raporları, "Türk Tabipler Birliği Hekim Hakları Bildirgesi Sonuç Raporu", TTB yay., Ankara Haziran 2008: 20-22.

Ancak grup çalışması dinamikleri, bu bildirgenin ilkelerinin aynen kabulü biçimiyle değil, uzmanlık dernekleri temsilcilerinin temel ve klinik tıp dallarında konu ile ilgili olarak saptadıkları, dile getirdikleri öneriler, görüşler, veriler ışığında tartışılarak gelişmiştir:

TTB-UDEK HEKİM HAKLARI VE SORUMLULUĞU KILAVUZU TASLAĞI

Genel Tanım

ü     Hekimler mesleklerini uygulama ile ilgili haklara sahiptir.

ü     Ancak hekim hakları hasta haklarının karşısında yer almaz

ü     Hekimin hasta karşısında sorumluluğunu azaltmaz.

ü     Hekim Hakları ile hasta hakları bir bütündür,

ü     birbirine karşıt değil, tamamlayıcıdır.

ü     Hekimin sorumluluğu, tıp mesleği ile toplum, hekim ile hasta arasındaki geleneksel sözleşmeden, yasal düzenlemelerden ve güven ilişkisinden kaynaklanır

1- Hekimin sağlık hizmeti sunduğu kişi ve topluma ilişkin hakları

ü      Hekimler, meslek yeminlerine uygun olarak, sağlık hizmeti sunarken, hastaları arasında cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı gözetmemelidir.

ü      Hekimin hastayı reddetme koşulları yasa ile düzenlenmiştir. (Tıbbi Deontoloji Niz., TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, ilgili yasal mevzuat ve içtihat örnekleri).

ü      Hekim hastasını reddetme gerekçelerini hastayı aydınlatarak ve bilgilendirerek yapmalıdır.

ü      Hekim hasta ilişkisinde güven unsurunu zedeleleyen, hekime karşı sözlü ya da fiziksel şiddet, onur kırıcı davranışlar mevcut ise, hekim hastasını reddedebilir

ü      Sağlık hizmeti sunarken, sağlık eğitimi verirken, diğer hastalara, sağlık çalışanlarına ve eğitilene bulaş riski mevcut ise hekimin gerekli teknik donanım ve koşulları talep etme hakkı vardır.

ü      Hekim bilimsel bilgi temelinde, bilimsel gerçekler doğrultusunda tıbbi hizmet sunmalıdır.

ü      Hekim sağlık hizmeti sunarken, mevcut olanaklar ölçüsünde, adalet , eşitlik, hakkaniyet ilkeleri uyarınca davranmalıdır.

2. Hekimin kurumlara ilişkin hakları

I- Çalışma koşullarına ilişkin haklar

ü      Hekim, çalışma ortamında mesleki risklerin en aza indirildiği, uygun nitelikte hizmet sunulabildiği koşulların sağlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

ü      Sağlık kurumları bu hakkın gereklerini yerine getirmekle sorumludur.

II- Özlük hakları:

ü      Hekim çalışma güvencesi, yeterli gelir elde etme, sosyal haklar, mesleki yönden kendini geliştirme haklarına sahiptir.

ü      Hekim sürekli mesleki gelişim etkinliklerine katılma hakkına sahiptir.

III- Demokratik haklar:

ü      Hekim örgütlenme hakkına sahiptir.

ü      Çalıştığı kurumlarda yönetsel kararları alan organlarda görev yapma, temsil edilme ve seçilme hakkına sahiptir

Kapanış

Grup üyeleri,  grup temsilcileri ve kolaylaştırıcılar önderliğinde,

ü      Ortaya çıkan temel noktaların geniş grubun fikrine ve görüşüne sunulmasını,

ü      Bir sonraki toplantıya kadar taslak üzerinde çalışılarak gelişme kaydedilebilmesini,

ü      Bunun için temel kaynaklardan yararlanılabilmeyi,

ü      Gerekirse çalıştay(lar) ile ilerleme sağlanmasını,

ü      İlk kılavuzun tamamlanmasından sonra diğer tartışma metinlerine geçilmesini kararlaştırmıştır.

ü      Ayrıca uzmanlık dernekleri temsilcilerinin derneklerine düzenli raporlar ile grup çalışmaları hakkında bilgi aktarmalarının ve katılımın sürekliliğinin sağlanmasın önemi vurgulanmıştır.

TTB-UDEK İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcılar

Dr. Ersin Yarış

Dr. Murat Civaner

Av. Ziynet Özçelik

Dernek Temsiliyeti Nedeniyle Katılımcılar

Şafak Ermertcan-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ( safak.ermertcan@ege.edu.tr)

Mine Hoşgör Limoncu-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ( mine.hosgor.limoncu@ege.edu.tr)

Ümit Uluöz-Türk KBB Derneği ( umit.uluoz@ege.edu.tr)

Zeki Gül-TTB Merkez Konseyi ( gulzeki@gmail.com)

Feyza Erkan-Türk Toraks Derneği ( erkanfeyza@gmail.com)

Burcu Samanyolu (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

Şafak Taner Gürsoy (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ( safak.taner.gursoy@ege.edu.tr)

Can Öztürk-Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ( canozturk.gazi@gmail.com)

Ziynet Özçelik-TTB Hukuk Bürosu ( ziynetozcelik@gmail.com)

Şerefnur Öztürk-Türk Nöroloji Derneği ( serefnur@yahoo.com)

Mehmet Demirtaş-Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTBİD) ( demirmeh@yahoo.com)

Mehmet Kantar-Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOGD) ( mehmet.kantar@ege.edu.tr)

Sara Habif-Türk Klinik Biyokimya Derneği ( sara.habif@ege.edu.tr)

Zeynep Kahveci-Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ( zeynep2@uludag.edu.tr)

Canan Y. Saylan- Anatomi Derneği ( canan.y.saylan@ege.edu.tr)

Mehdi Zoghi-Türk Kardiyoloji Derneği ( mehdi.zoghi@ege.edu.tr)

İhsan Solaroğlu-Türk Nörojirurji Derneği ( isolaroglu@hotmail.com)

Halis Ulaş-Türkiye Psikiyatri Derneği ( halisulas@yahoo.com)

Ersin Yarış-Türk Farmakoloji Derneği ( ersinyaris@gmail.com)

Murat Civaner-Türkiye Biyoetik Derneği ( mcivaner@gmail.com)

Diğer Kişisel/Kurumsal Katılımcılar

Ediz Yıldırım- ediz.yildirim@deu.edu.tr

Muhammed Çalışkan ( ozlemmuhammed@mynet.com)

Gündem ve tartışma konuları

Çalışma grubunda amaç üzerinde durulmuştur:

ü      İlaç ve teknoloji konularında politikalar geliştirmek,

ü      Bağımsız bilgi kaynakları oluşturmak

ü      Tedavi tebliğlerine ilişkin çalışmalar yapmak ve tedaviye ulaşımı olumsuz etkileyen konularda müdahale etmek

BİRİNCİ ALT GRUP

ü      Erişimi azaltan uygulamalar

ü      Reçete kısıtlamaları

ü      Advers / beklenmeyen etkilerin bildirilmemesi

ü      Karaborsa ilaçlar

1- Tedaviye erişimi azaltan uygulamalar- Reçete kısıtlamaları

Geri ödemeye ilişkin kurallar belirlenirken ödememe üzerine değil, hangi ilacın neden ödenmesi gerektiğine ilişkin yeni bir yaklaşım benimsenmelidir. Karar verici her türlü kurulda, meslek kuruluşlarının kurumsal temsilcilerinin görevlendirilmesi sağlanmalıdır.

Kurumsal ve demokratik temsiliyete elverişli sayısal katılım sağlanmalıdır.

Önümüzdeki dönemde SGK'nun tebliğleri yayınlandığında,  reçeteleme ve geri ödemeye ilişkin kurallar ile ilgili bütün uzmanlık dallarının katılacağı teknik bir çalıştay düzenlenmesi yararlı olacaktır.

2-Beklenmeyen etkilerin bildirimine ilişkin

İlaçların advers etkilerinin geri bildiriminin yapılması için hekimlerin duyarlı kılınması bu amaçla uzmanlık dernekleri ve TTB tarafından çalışma yürütülmesi, Sağlık Bakanlığının oluşturduğu sistemin daha kolay kullanılması için gözden geçirilmesi, komisyonların karar ve değerlendirmelerinin internet ortamında bildirilmesi, implantların ruhsatlandırılmasına ve kullanımları nedeniyle yaşanan sorunların geri bildirimine ilişkin benzer bir sistemin kurularak sonuçlarının izlenmesi ve paylaşılmasına yönelik düzenleme yapılması.

3- Faturalandırılamayan ve/veya geri ödemesi yapılmayan ilaçlar:

Ülkemizde kullanımına ihtiyaç duyulan bütün ilaçların ruhsatlandırılması ve kesintisiz bulundurulması için gerekli önlemler Sağlık Bakanlığı tarafından alınmalıdır.

İKİNCİ ALT GRUP

ü      Akılcı İlaç Kullanımı

ü      Endüstri ile ilişkiler

ü      Bağımsız bilgi kaynağı yaratmak

ü      Polifarmasi ve repete talepleri

ü      Bitkisel "ilaç"lar...

Endüstri ile ilişkilerin düzenlenmesi gerekir. Özellikle tezlere bilimsel veri üretmek anlamında dikkat etmelidir.

Geri ödeme ilkeleri, farmakoloji eğitimi, prospektüsler, rapor yazılma kuralları, bitkisel kaynaklı ürünler konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

Yansız bilgi kaynağı oluşturmak bağlamında ilaç bülteni yayımlanabilir.

Reçeteleme alışkanlıklarını ve etkileyen faktörleri araştırmak önerilebilir.

Uzmanlık dernekleri kongrelerine özen göstermelidir. Bilimsel araştırmaları desteklemelidirler.

ÜÇÜNCÜ ALT GRUP

ü      Ulusal ilaç ve teknoloji politikası eksikliği

ü      Ruhsatlama ve denetim eksikliği

Tıbbi malzeme (implant / sarf) - ruhsatlandırılması mevcut değildir.

SB bünyesinde ruhsatlandırma birimi kurulmalı ve meslek örgütlerinin temsili sağlanmalıdır.

Ulusal tıbbi malzeme sanayiinin aşı ve ilaç üretiminin desteklenmesi gerekir. Teknoparklar ve sektörle işbirliği çözüm olabilir.

Kamu ihale kanununun sağlığa özgü revizyonu yapılmalıdır.

TTB-UDEK STE-SMG Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcılar

Dr. İskender Sayek

Dr. Raşit Tükel

Dr. Tolga Dağlı

Katılımcılar

Ayşe Devrim Başterzi - Türkiye Psikiyatri Derneği ( adcingi@yahoo.com)

Ağahan Ünlü - Türk Nöroşirurji Derneği

Gönül Aslan - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ( drgaslan@gmail.com)

Süleyha Hilmioğlu Polat - Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ( suleyha.hilmioglu.polat@ege.edu.tr)

Ali Kocabaş - Türk Toraks Derneği ( kocabasa@superonline.com)

Anıl Apaydın - EÜTF Kalp Damar Cerrahisi AD ( anil.apaydin@ege.edu.tr)

Semih Aydoğdu - Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği ( semih.aydogdu@ege.edu.tr)

Sühan Ayhan - Türk Plastik Rekons. Estetik Cerrahi Derneği ( suayhan@yahoo.com)

Meltem Koloğlu -Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ( kologlu@medicine.ankara.edu.tr)

İskender Sayek - Türk Cerrahi Derneği ( isayek@hacettepe.edu.tr)

Nilgün Özçakar - TAHUD ( nilgun.ozcakar@deu.edu.tr)

Zuhal Parıldar - Türk Klinik Biyokimya Derneği ( zuhal.parildar@ege.edu.tr)

Meltem Çiçeklioğlu - Hak Sağlığı Uzmanlık Derneği ( meltem.ciceklioglu@ege.edu.tr)

Çidem Seda Çakın - Halk Sağlığı Uzmanlık Derneği ( csakin@yahoo.com)

Güven Erbil - Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ( guven.erbil@deu.edu.tr)

Zeynep Kahveci - Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ( zeynep2@uludag.edu.tr)

Güzide Aksu - Türk İmmunoloji Derneği ( guzide.aksu@ege.edu.tr)

Levent Erişen - Türk KBB Baş Boyun Cerrahisi Derneği ( levent@erisen.org)

Umut Akyol - KBB Baş Boyun Cerrahisi Derneği ( umutakyol@yahoo.com)

Kemal Bakır - Patoloji Dernekleri Federasyonu ( kbakir@hotmail.com)

Taner Akalın - Patoloji Dernekleri Federasyonu ( taner.akalin@ege.edu.tr)

Murat Özsaraç - Türkiye Acil Tıp Derneği ( murat.ozsarac@ege.edu.tr)

Tolga Dağlı - UYEK ( tolgadagli@superonline.com)

Hatice Şahin - EÜTF Tıp Eğitimi AD (hatice: sahin@ege.edu.tr)

Ö. Sürel Karabilgin - EÜTF Tıp Eğitimi AD ( o.surel.karabilgin@ege.edu.tr)

Raşit Tükel - İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Psikiyatri AD ( rtukel@gmail.com)

Özlem İlbi - DEÜTF Aile Hekimliği AD ( ozlem.ilbi@deu.edu.tr)

Zeki Ziylan - Harran Üniv. Tıp Fak. ( szz@harran.edu.tr)

İlhan Sezgin - Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD ( isezgin@tnn.net)

Meral Baka - EÜTF Histoloji ve Embriyoloji AD ( meralBaka@ege.edu.tr)

A. Hilal Batı - EÜTF Tıp Eğitimi AD ( hilal.bati@ege.edu.tr)

Mete Edizer -  OMUTF Anatomi AD ( edizerm@yahoo.com)

Gündem ve tartışma konuları

STE-SMG Tanımı ve Amaç

Çalışma Grubu, ilk aşama olarak, STE-SMG tanımını ve uzmanlık derneklerinin çalışmalarından da yararlanarak bilimsel etkinliklerin (kongre, sempozyum, kurs vb.) tanımını yapmalıdır.

Çalışma Grubu, TTB Kredilendirme Kurulu çalışmaları,  UYEK Yeniden Belgelendirme çalışmaları ve uzmanlık derneklerinin STE-SMG çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamalıdır.

STE-SMG Çalıştayı

Çalışma Grubu; STE-SMG standartlarının (Genel Standartlar ve Kaliteyi Geliştirmek İçin Gerekli Standartlar)  ve STE-SMG programının esasları ve aşamalarının oluşturulmasına yönelik Çalıştaylar düzenlemelidirler.

STE-SMG Kredileri Nerede ve Nasıl Kullanılmalıdır?

STE-SMG kredilerinin; a) derneklerin sorumluluğunda, Yeterlik Kurullarınca yeniden belgelendirme süreci içinde, b) atama, yükseltme kriterleri içinde ve doçentlik dosyaları içinde yer alacak şekilde kullanılması için çalışma yapılmalıdır. 

Kredilendirilmiş toplantılara katılanların izinli sayılması (yıllık izinlerin dışında) talep edilmeli; STE-SMG kredilerinin özel sektörde çalışma ve istihdamda dikkate alınması sağlanmalıdır.

STE-SMG tazminatı üzerinde çalışılmalıdır.

Kredilendirmenin Belgelendirilmesi ve Denetimi İçin Öneriler

Kredilendirmenin belgelendirilmesi ve denetimi için;

a) bilimsel etkinliklere katılım sırasında barkot uygulamasına geçilmesi,

b) barkotta kişinin TC kimlik numarasının okutulması,

c) barkottan elde edilen bilgilerin doğrudan TTB sistemine aktarılması,

d) katılım belgelerinin, girilen oturumların barkota aktarıldığı ve doğru işaretlemenin denetlendiği bir sistem içinde verilmesi önerileri tartışılmıştır.

Çıkar Çatışmasının Beyan Edilmesi

Uzmanlık derneklerinin gerçekleştirdiği kongrelerdeki sunumlarda "çıkar çatışması"nın beyan edilmesinin sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır.

İlaç Endüstrisi Etkinliklerinin Kredilendirilmesi

İlaç endüstrisi etkinliklerinin kredilendirilmesi konusunda, TTB Kredilendirme Kurulunun dikkatine sunmak üzere aşağıda yer alan seçenekler tartışıldı:

- Bilimsel Kurulunu oluşturmuş ve etik ilkelere uygun olarak düzenlenen etkinliklerinin kredilendirilmesi (mevcut uygulama),

- Bilimsel etkinliklerin, STE etkinliği yapan diğer kurumlarla (tabip odaları, uzmanlık dernekleri, tıp fakulteleri vb.) birlikte yapıldığı koşulda kredilendirilmesi,

- İlaç endüstrisi etkinliklerinin kredilendirmesinin yapılmaması.

Hangi Kurum ve Kuruluşların Düzenlediği STE-SMG Etkinlikleri Kredilendirmelidir?

STE-SMG etkinliği için gerekli standartlar, ülkemiz gerçeklerine uygunluk dikkate alınarak tanımlanmalı; standartlar belirlenirken uzmanlık derneklerinin mevcut STE-SMG yönergelerinden yararlanılmalıdır.

STE-SMG etkinliğini gerçekleştirecek olan kurum ya da kuruluşta olması gereken özellikler tanımlanmalıdır.

STE-SMG Etkinliğini Yapan Kurum ya da Kuruluşun Akreditasyonu

STE-SMG etkinliği yapacak kurum ya da kuruluşun özellikleri ve gerçekleştireceği eğitim etkinliği, TTB-UDEK'in standartlarına uygunluğu açısından değerlendirilmelidir.

STE-SMG etkinliği yapan kurum ve kuruluşların eğitim etkinliği açısından akredite edilmeli ve akredite edilen kurum ve kuruluşların eğitim etkinlikleri kredilendirilmelidir.

Derneklerin STE-SMG Etkinliklerinin Standartlara Uygunluğu

TTB-UDEK üyesi derneklerin STE-SMG standartlarının yer aldığı bir  STE-SMG yönergesine sahip olması; uzmanlık derneklerinin bu standartları içeren etkinlikler içinde olması sağlanmalıdır.

Dernek Temsilcilerinin Sürekliliği

Derneklerin TTB-UDEK Çalışma Grupları temsilcilerinin sürekliliği sağlanmalıdır. Bu amaca yönelik olarak; a) derneklerin TTB-UDEK Çalışma Gruplarına paralel çalışma grupları oluşturmaları, b) temsilci isimlerinin dernek web sitesinde yer alması, c) her çalışma grubu için 2 temsilcinin görevli olması sağlanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Eğitim Etkinliklerine Maddi Destek Sağlamalıdır!

Sağlık Bakanlığının, performansa dayalı ödeme sistemine de bağlı olarak, eğitim etkinliklerine katılım açısından engelleyici davrandığı bilinmesine karşın, Bakanlığın eğitimi engelleyici değil, destekleyici olmasından hareketle, STE-SMG etkinliklerine Bakanlıktan devlet desteğinin sağlanması için talepte bulunulmasına karar verildi.

TTB-UDEK Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcılar

Dilek Aslan ( diaslan@hacettepe.edu.tr)

Ali Özyurt ( aliyurt@gmail.com)

Dernek Temsiliyeti Nedeniyle Katılımcılar

Kadir  Özağ- Adli Tıp Uzmanları Derneği

Türkan Günay- Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ( turkan.gunay@deu.edu.tr)

Dilek Aslan- Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Geriatri Derneği ( diaslan@hacettepe.edu.tr)

Çetin İşlegen- Spor Hekimleri Derneği ( cetin.islegen@ege.edu.tr)

İpek Ergür- Türk Anatomi Derneği  ( ipek.ergur@deu.edu.tr)

Sevinç İnan -Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ( sevincinan@yahoo.com)

Fatih Bora-Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ( borafatih@gmail.com)

Semra Kurutepe-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ( semrakurutepe@yahoo.com)

Murat Topalan-Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ( imtopalan@yahoo.com)

Muhteşem Gedizoğlu- Türk Nöroloji Derneği  ( gmuhtesem@yahoo.com)

Ethem Beşkonaklı -Türk Nöroşirurji Derneği ( ebeskonakli@hotmail.com)

Halit Pınar-Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) ( halit.pinar@deu.edu.tr)

Osman Elbek- Türk Toraks Derneği ( osmanelbek@yahoo.com)

Mehtap Kartal-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği ( mehtap.kartal@deu.edu.tr)

İbrahim Ötgün- Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ( iotgun@baskent.ank.edu.tr)

Şebnem Pırıldar -Türkiye Psikiyatri Derneği ( Sebnem.pirildar@ege.edu.tr)

Diğer Kişisel/Kurumsal Katılımcılar

Işıl Ergin- Ege ÜTF Halk Sağlığı AD ( isil.ergin@ege.edu.tr)

Ece Fidan Küçük- Ege ÜTF Halk Sağlığı AD ( ece271@yahoo.com)

Gökçe Aslan- Ege ÜTF Halk Sağlığı AD ( gokceaslan@gmail.com)

Gündem ve tartışma konuları

 1. Toplantıya tanışma bölümüyle başlanmıştır.
 2. Dilek Aslan, TTB-UDEK TSG çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.  Bilgilendirme/sunu sonrasında dernek temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki konular üzerinde görüş alış-verişinde bulunulmuştur:

a.      TTB-UDEK'in koordinasyon rolü

b.      Derneklerin TSG çalışma grubunu kurması konusunda desteğin sürdürülmesi

c.      Derneklerin TTB-UDEK tarafından yönlendirilen dokuman/duyuru/görüş talebi/vb. etkinlikleri YK yapısına ve üyelerine iletme konusunda geliştirilmesi gereken konulara öncelik verilmesi

d.      Dernek web sayfalarında TTB-UDEK bölümünün yapılabilmesi

e.      Dernekler arası ortak çalışmaların geliştirilmesi

f.        Derneklerin yaptıkları çalışmaların daha görünür kılınabilmesi için aktivitelere ilişkin iletimlerin TTB-UDEK'e akışının sürekli ve hızlı bir biçimde sağlanması

g.      Kamuoyu oluşturma aşamasında medya desteğinin sağlanabilmesi (profesyonel destek, dernek olanaklarının geliştirilmesi, vb)

h.      Derneklerin medya takip sistemlerinin kurulması (TTB rolü?-iletişim?...TTB -BASINDAN HABER LİSTESİ)

i.         Alana özel doğrudan/dolaylı engellerin paylaşılma gereği/çözümler üretilebilmesi (örn: kadavra sorunu, vb)

 1. Daha önceden sunum yapacağını bildiren aşağıda adı yazılı dernek temsilcileri dernekleri adına sunumlarını yapmışlardır.
 1.  
  1. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
  2.  Spor Hekimleri Derneği
  3.  Türk Toraks Derneği
  4.  Türk Geriatri Derneği
  5.  Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
  6.  Türk Nörüşirurji Derneği
 1. Aşağıda adı yazılı derneklerin temsilcileri sunum yapmadan dernekleri adına görüşlerini iletmişlerdir:
 1.  
  1.  Türkiye Psikiyatri Derneği
  2.  Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
  3.  Türk Nöroloji Derneği
  4.  Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
  5.  Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
  6.  Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği
  7.  Türk Anatomi Derneği
  8.  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
  9.  Adli Tıp Uzmanları Derneği
  10. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 1. Geleceğe Yönelik Planlama bölümünde aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 1.  
  1. TTB-UDEK ve dernekler arasındaki iletişimin gelişmesi için derneklerin kurumsal yapılanmalarını tamamlamaları
  2. Toplumun yanlış bilgilendirilmesi üzerinden yaptırımların uygulanabilirliğinin sağlanması, derneklerin HEMEN yanıt vermelerinin sağlanması (Gerekli destek-iletişim sağlanması-örneğin etik çalışma grubu deneyimleri)
  3. Tıp eğitiminde TSG çalışmalarının geliştirilmesi konusunda çalışma-derneklerin kendi alanlarında özel çalışma/uyarı yapabilmesi/kapasite geliştirebilmesi (müfredat incelemesi, öneri geliştirilmesi, vb)
  4. Ulusal verilerin toparlanması (derneklerin kendi alanlarındaki TSG önceliklerinin saptanabilmesi)
  5. En sık görülen sorunlara ilişkin çalışmaların dernekler düzeyinde kapsamının genişletilmesi
 • TÜTÜN konusunda uzmanlık derneklerinin tüm etkinliklerini yaygınlaştırmaları, tütün kontrolü konusunda farkındalık yaratabilmeleri
 • El hijyeni ile ilgili çalışmaların genişletilmesi
 1.  
  1. Sağlığın politik yönlerinin de tartışılması, derneklerde bu konuların da incelenmesi, öncelenmesi-Derneklerin Sağlık Politikaları Çalışma Grubu kurulması konusunda olumlu görüşlerin UDEK YK yapısına iletilmesi
  2. Derneklerin topluma yönelik (bilgilendirici, yönlendirici, paylaşımcı) web sitelerinin oluşturması
  3. TSG çalışma gruplarını kurmamış olan uzmanlık derneklerinin ilgili  komisyonlarını kurmalarının sağlanması

TTB UDEK İnsangücü Planlama Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcılar

Dr. Feride Aksu-Tanık

Dr. Cem Terzi

Dernek Temsiliyeti Nedeniyle Katılımcılar

 

 

 

Murad Bavbek

Türk Nöroşiruji Derneği

bavbekmurad@yahoo.com

Sedat Altın

Toraks Derneği

sedataltin@yahoo.com

Bülent Topuz

Türk KBB-BCC Derneği

b_topuz@pau.edu.tr

Erdener Özer

Patoloji Dernekleri Federasyonu

erdener.ozer@deu.edu.tr

Murat Aysın

HASUDER

murataysinege@yahoo.com

Figen Şahpaz

Pratisyen Hekimlik Derneği

figensahpaz@gmail.com

Okay Başak

Türkiye Aile Hekimleri Derneği

okaybasak@yahoo.com

Mesut Nalçakan

Türkiye Spor Hekimleri Derneği

mesutn@gmail.com

Mehmet Köseoğlu

Türk Klinik Biyokimya Derneği

mkoseoglu@yahoo.com

Şerefnur Öztürk

Türk Nöroloji Derneği

serefnur@yahoo.com

Nermin Çalışır

Türk Nöroloji Derneği

nermincalisir@hotmail.com

Haluk Berk

TOTBID

haluk.berk@deu.edu.tr

Muhittin Şener

TOTBİD

msener87@yahoo.com

Mustafa Güvençer

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

mustafa.guvencer@deu.edu.tr

Utku Ateş

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

utku.ates@ege.edu.tr

M. Hamid Boztaş

Türkiye Psikiyatri Derneği

boztashamid@yahoo.com

 

Diğer Kişisel/Kurumsal Katılımcılar

 

Özlem Coşkun

Gazi ÜTF Tıp Eğitimi AD.

drozlemcoskun@gmail.com

Uğur Okman

TTB

okman@ttb.org.tr

Mustafa Demirel

İAEAH

demireldr@hotmail.com

 

Gündem ve tartışma konuları

1.      İnsangücü planlamasının amacı bugünkü var olan sağlık hizmetini saptamak, ülkemizde aktif çalışan uzman hekim sayısını doğru olarak saptamak, geleceğe dair öngörülerde bulunmak olarak belirlenmiştir.

2.      İnsangücü planlaması ile ilgili yöntemler üzerinde durulmuştur: Gereksinim, talep, hizmet hedefleri, çalışan/nüfus oranları. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, uzmanlık dernekleri, TTB, WHO ve OECD verilerinin kullanılması önemlidir. Ayrıca diğer ülke çalışmalarından da yararlanmak uygun olur (İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya, ABD, vb). Ancak ülkeler arası karşılaştırma yapılmasının zor olduğu unutulmamalıdır. Bu anlamda bir karşılaştırma yapmak da çoğunlukla doğru değildir.

3.      TTB'nin insangücü planlaması konusunda yapmış oldukları gruba aktarılmıştır.

-TTB 10 yıl önce uzmanlık derneklerine insan gücü planlaması için çağrıda bulundu

-TTB Raporları 2008 Sağlık Emek Gücü: Sayılar ve Gerçekler 2008-2009: Türkiye'de Genel Cerrahi İnsan Gücü Planlaması, Türk Cerrahi Derneği

-Türk Toraks Derneği: çalışma tamamlandı

4. Genel yaklaşımlar üzerinde durulmuştur:

-Sadece hekim/uzman hekim planlaması yeterli değil; yardımcı sağlık personelinin planlaması da yapılmalı

-1.basamak koruyucu sağlık hizmetleri planlanmadan uzman hekim ihtiyacı ve planlaması yapılamaz ve yapılmamalı

TTB UDEK e-Sağlık Çalışma Grubu

Kolaylaştırıcılar

Dr. Oğuz Söylemezoğlu

Dr. Oğuz Dicle

Dr. Osman Saka

Dr. Hakan Gülkesen

Dr. Mehmet T. Kitapçı

Katılımcılar

 

 

 

F. Özlem Polat

EÜTF Halk Sağlığı AD

fndpolat@yahoo.com

Özen Önen Sertöz

EÜTF Psikiyatri AD

onensertoz@gmail.com

Muhittin Serdar

GATA Tıbbi Biyokimya AD

maserdar@gata.edu.tr

Ufuk Ergün

Türk Nöroloji Derneği

ufukergun@yahoo.com

Mehmet T. Kitapçı

Tıp Bilişimi Derneği

kitapci@gazi.edu.tr

H. Seda Vatansever

Histoloji-Embriyoloji Derneği

sedavatansever@yahoo.com

Uygur Er

Türk Nöroşirurji Derneği

uygurer@gmail.com

Kemal Hakan Gülkesen

Tıp Bilişimi Derneği

hgulkesen@gmail.com

Gürkan Ersoy

Dokuz Eylül ÜTF, Acil Tıp AD

gurkan.ersoy@deu.edu.tr

Caner Fidaner

HASUDER

caner.fidaner@gmail.com

Tolga Günvar

TAHUD İzmir Şubesi

tolga.gunvar@deu.edu.tr

Cenk Demirdöver

DEUTF Plastik Cerrahi AD

cenkddr@gmail.com

Oğuz Dicle

Radyoloji Derneği

oguz.dicle@deu.edu.tr

Kutsal Yörükoğlu

Ege Patoloji Derneği,

Patoloji Dernekleri Federasyonu

kutsal.yorukoglu@deu.edu.tr

Sait Şen

Ege UTF, Patoloji AD

sait.sen@ege.edu.tr

Amaç Kıray

Türk Anatomi Derneği

Amac.kiray@deu.edu.tr

Ramazan İnci

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

ramazan.inci@ege.edu.tr

Osman Saka

Tıp Bilişimi Derneği

saka@akdeniz.edu.tr

Oğuz Söylemezoğlu

Çocuk Nefroloji Derneği

oguzs@gazi.edu.tr

 

Gündem ve tartışma konuları

1. e-Sağlık nedir?

Tüm vatandaşları kapsayan, insan merkezli, doğum öncesi enformasyondan başlayıp yaşam süresince sağlık bilgilerinin kaydedildiği, sonsuza dek korunduğu, her bireyin kendi bilgilerine erişe bileceği, yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşların erişemediği, sağlık verilerinin işlevsel bir veri tabanında tutularak birinci basamaktan merkez örgütüne dek hiyerarşik bir yapılandırmaya sahip, yüksek bant genişliğinde bir omurga ile bağlandığı bir sistemdir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin;

Hastaların sağlığının iyileştirilmesinde, sağlık hizmetlerine hızlı ve kolay ulaşılmasında, sağlık sektöründe yer alan tüm paydaşlara kaliteli, verimli ve etkili hizmetlerin sunumunda kullanılmasıdır.

Çalışma grubumuz, sağlıkta bilişim teknolojilerinin kullanılmasının kaçınılmaz ve önünde durulamaz bir gelişme olduğu kanısındadır. Sağlık çalışanları ve hastaların en iyi şekilde yararlanacağı, sağlık bakım kalitesinin artırılması için bilimsel ve en doğru şekilde hazırlanmış sistemlerin geliştirilmesi için meslek örgütlerinin de süreçlerin içinde olması gerektiği kanısındayız.

2. Sağlık Bilişimi Eğitimi için öneriler:

Mezuniyet öncesi sağlık bilişimi eğitimi verilmeli

Hizmetiçi eğitim, kurs vb. ile sağlık çalışanlarının sürekli eğitimi gerçekleştirilmeli

Eğitim Kurumları arasında kaynak paylaşımı, işbirliği geliştirilmeli

Tıp fakülteleri lisans düzeyinde çekirdek bir tıp bilişimi eğitim müfredatı hazırlanmalı

Eğiticilerin eğitimi ile ilgili Tıp Bilişimi Derneği tarafından kurs verilmesi önerilmiştir

3. Web Sayfalarının güvenilirliği ile ilgili göstergeler (Honcode ilkeleri):

ü     Yazarların Yetkinliği

ü     Tamamlayıcılık

ü     Gizlilik

ü     Atıfta bulunma

ü     Doğrulanabilirlik

ü     Kaynağın şeffaflığı

ü     Sponsorların şeffaflığı

ü     İçerik ve Reklam Politikasında Dürüstlük

Öneri:

Türkiye'de sağlıkla ilgili web sayfalarının güvenilirliğini onaylayan bir otorite oluşturulmalı.

4. Sağlık-NET

Sağlık-NET ile yapılmak istenen; vatandaşların "doğumdan ölüme kadar ve ölüm sonrasında" sağlık verilerini merkezde güvenli bir şekilde tutmak suretiyle sağlık bilgisine erişimi kolaylaştırıp hizmet kalitesini artırmaktır.

Tanı, tahlil ve tetkik bilgilerinin hasta mahremiyeti çerçevesinde paylaşımı ile hekimlerimiz ve sağlık kurumlarımızın hastaya ait sağlık verilerine erişimi sağlanacak, vatandaşlarımızın hastanede daha kısa sürede daha iyi hizmet almasına imkân tanınacaktır.

Sorunlar

ü     Kurumlar-arası ortak çalışabilirlik

ü     Veri tekrarları

ü     Sistem tekrarları

ü     Kullanıcı dostu sistem ve ara-yüz tasarımları

ü     Kullanıcı uyumu sağlama, bilgilendirme ve yüreklendirme

ü     Verilere erişim

ü     Geribildirim ve bilgilendirme

ü     Kullanıcılar / Doktorlar / Veri üreticilerinin Katılımları, Eğitimleri Yüreklendirmeleri yeterince sağlanamadı.

ü     Anlaşılması, sahiplenmesi, hasta tedavi ve bakım gereklerine uygun revizyonların yapılması, saha çalışanlarının katılımları ile gerçekleştirilmedi.

ü     Sağlık bakım kurumunda olmayan veya kaydedilmeyen veriler istenebiliyor

ü     Sağlık Müdürlükleri çevrim dışı bırakılmış durumda, kendi verilerini ayrıca toplamaya çalışıyorlar

ü     Sağlık-NET ile MEDULA arasındaki uyumsuzluk, ikibaşlılık

Öneriler:

Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın birlikte çalışmaları için telkinde bulunulması

Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın Sivil Toplum Örgütleri ve Üniversitelerle birlikte çalışması gereğinin her platformda dile getirilmesi

 1. Telesağlık

Tıpta bilişim her geçen gün yaşamımıza girmekte ve yaygınlaşmaktadır,

Bilişim alanında tasarım, planlama, uygulama ve geliştirme aşamalarında bir dizi sorunlar bulunmakta ve çeşitli hatalar yapılmaktadır.

Sorunların farkına varılması hatalardan ders alınması eğitim, paylaşım ve araştırmalar ile daha iyi bir gelecek hazırlanabilir.

Genel Sorun Alanları

ü     Teknik sorunlar: yetersiz ağ yapısı, düşük sunucu performansları

ü     Standart dışı uygulamalar

ü     Bütünleşik olmayan bilgi transferi

ü     Kişisel hasta bilgilerinin güvensiz dolanımı

ü     Uzman istihdam edilmeden toplanan verilerin aktarılması

ESR (European Society of Radiology), UEMS(European Union of Medical Specialties) ve ESR'ye göre teleradyoloji;

ü     Esas olarak hasta sağlığını iyileştiren bir yöntem olmalı

ü     Radyolog sayısını azaltacak veya masrafları kısacak yöntem değildir

ü     Klinik teleradyoloji bir entegre tıbbi hizmettir ve sadece taşeron bir faaliyet olarak görülmemelidir.

Öneriler

Alanla ilgili yasal düzenlemeler hızla yapılmalıdır

Tele-sağlıkla ilgili yatırımlara yol gösterici rehberler hazırlanmalıdır

Kişisel bilgilerin güvenliği yasal korumaya alınmalıdır

Uzaktan eğitim ile ilgili ilkeler belirlenmeli, rehberler hazırlanmalıdır.

Tıp Bilişimi Derneği bu konudaki organizasyonlara öncülük etmelidir

6. E-sağlıkta Güvenlik ve Mahremiyet

Güvenlik: Kişisel sağlık bilgilerini yetkisiz ihlallerden korumak için sağlık kuruluşunun alması gereken önlem

Bilgi Güvenliği: Bilginin yetkisiz erişimlerden ve kullanımlardan korunması

İletişim güvenliği: Yetkili iletişim tarafları arasındaki veri iletişimi güvenliği

Bir ESK sisteminin sağlaması gereken özellikler

ü     Sadece hastanın bakımı ile ilgilenen kişilerin, hastayı belirlenebilir kılan kayıtlara erişim hakkı olmalı

ü     Sadece hastanın bakımı için ihtiyaç duyulan ölçüde kayıtlar gösterilmeli

ü     Kayıtlara yalnızca yetkili kişilerin erişmesi sağlanmalı

ü     Hastaya bakım hizmeti veren kurum tarafından oluşturulan elektronik kayıt bilgilerinin ulusal sağlık sistemi içinde herhangi bir şekilde bulunup bulunmadığını kontrol yetkisi hastaya verilmelidir.

Enformasyon etiğinin ilkeleri

1. Enformasyonun mahremiyeti ve kontrolü ilkesi

Herkesin kendisine ait verisi mahremdir ve toplanması, depolanması, erişilmesi, kullanılması, iletilmesi, değiştirilmesi ve kontrolü üzerinde tam bir denetimi vardır

2. Açıklık ilkesi

Kişilerin verilerinin depolanması, erişilmesi, kullanılması, iletilmesi, değiştirilmesi ve kontrolü ile ilgili bilgiler kendilerine uygun şekilde ve zamanında verilmelidir

3. Güvenlik ilkesi

Kişi hakkında toplanılan veri kayıp, bozulma, yetkisiz erişim, kullanım, değiştirmeye karşı korunmalıdır

4. Erişim ilkesi

Elektronik verinin öznesi, ilgili kayda erişme, doğruluğunu, tamlığını denetleme ve gereğinde düzeltme hakkına sahiptir

5. Yasal zorlama ilkesi

Kişinin kendi verisi üzerindeki kontrolünün sınırı toplumun yasal, ve uygun veri gereksinimleri, bunun yanısıra diğer kişilerin haklarıdır

Öneriler:

Ülkemizde sağlık verilerinin mahremiyeti ve güvenliğinin önemi konusunda farkındalık oluşturulması

Konu ile ilgili yasal düzenlemelere destek verilmesi

7. Genel Öneriler

Tüm uzmanlık dernekleri, kendi alanları ile ilgili yol gösterici rehberler hazırlamalı, çalışma grupları oluşturmalıdır.

Grup haberleşmesi için bir e-posta grubu oluşturulmuştur. Bu gruba üye olmak için  udek_esaglik-subscribe@yahoogroups.com adresine boş bir e-posta atılmalıdır.