Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Spor Hekimliği Uzlaşı Kurulu Toplantısı

Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Spor Hekimliği Uzlaşı Kurulu Toplantısı Tutanağı

13 Mayıs 2006

TTB-UDEK 1 Nisan 2006 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında, dernekler arasında uzmanlık alanlarıyla ilgili anlaşmazlıkları çözme yönünde çalışmalar yapmak üzere, her anlaşmazlık konusu için konuyla ilgili derneklerden temsilcilerin ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyesi / üyelerinin katıldığı "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu"nun oluşturulmasına karar verildi.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından, bu karar doğrultusunda, Türkiye Spor Hekimliği Derneğinin spor hekimliği uzmanlığının konumu konusundaki başvurusu dikkate alınarak, TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında, TTB-UDEK Sekreteri Dr. Ali Özyurt ve Spor Hekimliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizyoloji ve Göğüs Hastalıkları alanlarını temsil eden derneklerden temsilcilerin katılımıyla "Spor Hekimliği Uzlaşı Kurulu"nun oluşturulmasına karar verildi.

Konuyla ilgili dernekler olan Türkiye Spor Hekimleri Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği, Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve Toraks Derneği'ne davet yazıları gönderildi ve ilgili derneklerden temsilcilerin 13.5.2006 tarihinde yapılacak olan Spor Hekimliği Uzlaşı Kurulu toplantısına katılmaları istendi.

13.5.2006 tarihinde İstanbul Tabip Odasında, TTB-UDEK Başkanı Dr. Raşit Tükel'in başkanlığında yapılan Spor Hekimliği Uzlaşı Kurulu toplantısına TTB-UDEK Sekreteri Dr. Ali Özyurt, Türkiye Spor Hekimliği Derneğini adına Dr. Hakan Gür, Dr. Bülent Ülkar ve Dr. Bedrettin Akova, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneği ve Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği adına Dr. Hatice Bodur, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği adına Dr. Gülseren Akyüz ve Dr. Tunç Alp Kalyon, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği adına Dr. Mehmet Demirhan, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği adına Dr. Hızır Kurtel ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği adına Dr. Filiz Koşar katıldılar. Toplantıya katılamayacağını bildiren Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği ise görüşlerini yazılı olarak bildirdi.

Dr. Raşit Tükel açılış konuşmasında, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneği tarafından Spor Hekimliği uzmanlığının Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ana dalının yan dalı olması yönünde Danıştay 8. Dairesinde açtığı dava üzerine, Türkiye Spor Hekimliği Derneği'nin TTB-UDEK başkanlığına konunun ilgili diğer derneklerin katılımıyla tartışılması ve ortak bir görüş oluşturulması talebiyle başvurduğunu belirterek süreç hakkında bilgi verdi. Ardından başvuruyu yapan Türkiye Spor Hekimliği Derneği adına Dr. Bülent Ülker ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneği adına Dr. Hatice Bodur sunularını yaptılar. Her iki alan temsilcisi de süreci anlatıp konuya yaklaşımlarını gerekçeleriyle birlikte, ulusal ve uluslararası uygulamalardan örnekler vererek aktardılar. Bu sunular sonrasında diğer dernek temsilcileri konuyla ilgili görüşlerini bildirdiler.

Tüm görüşler alındıktan sonra konu tartışmaya açıldı. Konunun farklı yönleriyle ele alındığı ve yeni önerilerin geliştirildiği bu tartışmalar sonucunda, tüm tarafların üzerinde anlaştığı aşağıdaki görüşler ortaya çıktı:

  1. 1973 yılından beri Tıpta Uzmanlık Tüzüklerinde ana dal olarak bulunan Spor Hekimliği uzmanlığı bu konumunu sürdürmelidir.
  2. Herhangi bir ana dalın başka bir ana dalın yan dalı olması hukuksal sorunlara yol açabileceği için Spor Hekimliği uzmanlığının Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ana dalının  yan dalı olması uygun bulunmamıştır. 2002 yılında yürürlüğe giren Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde de bir ana dalın başka bir ana dalın yan dalı olduğu bir örnek mevcut değildir. Spor hekimliğinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanının yan dalı olması durumunda ana dal olarak kalması mümkün olmayabilecektir.
  3. Tüm taraflar spor hekimliğinin multidisipliner ve interdisipliner bir uzmanlık alanı olduğu görüşünü paylaşmaktadırlar. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji  ve Fizyoloji ana dalları Spor Hekimliği alanıyla ilgili ana dallardır. Yeni oluşturulan tüzük tasarısı yasallaşırsa ilgili ana dalların Spor Hekimliği alanında "Uzmanlık Sonrası İleri Eğitim Programı" düzenleyebilmeleri ve bu programın bitiminde katılımcıların sertifikalandırılmaları mümkün olabilecektir. Bu gelişmeler izlenmeli ve koşullar oluştuğunda Spor Hekimliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji  ve Fizyoloji uzmanlık alanlarını temsil eden derneklerin "Ortak Eğitim Programı" için protokol oluşturmak üzere bir araya gelmeleri sağlanmalıdır.
  4. Alternatif olarak, ilgili uzmanlık dallarının Spor Hekimliği alanıyla örtüşen çalışmaları göz öüne alınır ve konuyla ilgili taleplerinin karşılanabileceği düşünülürse, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ana dalı altında Sportif Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji  ana dalı altında Spor Travmatolojisi yan dallarının kurulması gündeme getirilebilir ve gerekli çalışmalar başlatılabilir.
  5. Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde öngörülen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji  ve Fizyoloji uzmanlarının, TUS'a girerek kazanmaları durumunda, 2 yıllık bir uzmanlık eğitimi sonrasında Spor Hekimliği uzmanı olmaları ile ilgili düzenleme uygun olup yeni oluşturulacak Tüzükte de bu şekliyle yer almalıdır. 

Spor Hekimliği Uzlaşı Kurulu toplantısında oluşturulan bu görüşlerin derneklerinin yetkili kurullarında değerlendirilmesine; eğer gerekli görülür ve talep edilirse tekrar toplanılmasına karar verilmiştir.

      Dr. Ali Özyurt                                                                        Prof. Dr. Raşit Tükel

      TTB-UDEK Sekreteri                                                             TTB-UDEK Başkanı