TTB-UDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı - 20 Aralık 2014

TTB UDEK 35. Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

TTB UDEK 35. Olağan Genel Kurulu 20.12.2014 tarihinde TTB Merkez Konseyi Yerleşkesi’nde saat 10:00’da toplandı. Yapılan seçimde Divan Başkanlığı’na Dr. Raşit Tükel, Divan Başkan Yardımcılığı’na Dr. Mustafa Sercan ve Yazman Üyeliğe Dr. Nihat Satar oybirliği ile getirildi. Toplantının bundan sonraki kısmı Divan Heyeti tarafından usule göre idare edildi. Gündem maddeleri Kurulun onayına sunuldu.

TTB Merkez Konseyi adına açılış konuşmasını Dr. Raşit Tükel yaptı. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Tunçalp Demir konuşma yaptı.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı 2013-2014 Dönemi Çalışma Raporu’nu sundu. (SUNUM)

Dönem Çalışma Raporu değerlendirme ve tartışmaya açıldı. Uzmanlık dernekleri temsilcilerinden bu aşamada söz alan olmadı.

TTB-UDEK 2013-2014 Dönemi Bilançosu Genel Kurul’a sunuldu. Sunumu yapan Dr. Ertan Yılmaz bütçe artı ile kapandığı vurgusunu yaptı.

Dr. Dilek Aslan söz aldı. Yapılan etkinliklerin yoğunluğuna vurgu yapıp kurul üyelerine teşekkür etti.

TTB-UDEK ATUB Temsilcisi Dr. Umut Akyol, ATUB ile ilişkiler hakkında bilgilendirme yaptı.

Dernek temsilcileri uzmanlık derneklerinin ATUB ile ilişkileri konusunda söz aldılar.

TTB UDEK Yürütme Kurulu Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik çalışmasının geniş katılımla yürütülmesinin gerekliliği üzerinden gündemde öne alınması önerildi. Öneri kabul edildi.

Yönetmelik değişikliği ile ilgili süreç, yapılan değişiklik ve eklemelerin sistematiği konusunda Dr. Orhan Odabaşı tarafından Genel Kurul Bilgilendirildi. Tüm düzenlemelerin tek tek gözden geçirilmesi ve oylanması uygun görüldü. Var olan Yönetmelik ile değişiklik önerilerini gösteren sunum üzerinden her bir maddedeki değişiklik Genel Kurul’un dikkatine sunuldu.  (YÖNETMELİK ÜZERİNDE DEĞİŞİKLER)

6. maddede yapılan değişiklik oy çokluğu ile diğer tüm değişiklikler oybirliği ile, Yönetmelik değişikliğinin tümü oybirliği ile kabul edildi.

Uzmanlık derneklerinin UDEK’e gözlemci üyeliğe başvuruları ya da gözlemci üyelikten asıl üyeliğe geçiş başvuruları Genel Kurul’a Genel Sekreter Dr. Orhan Odabaşı tarafından sunuldu. Her başvuru için Genel Kurul ayrı ayrı değerlendirme yaparak kararını verdi:

-Türk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin gözlemci üyelikten asıl üyeliğe geçişi oybirliği ile red edildi.

-Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği’nin gözlemci üyelikten asıl üyeliğe geçişi oybirliği ile kabul edildi.

-Türk Çocuk Ürolojisi Derneği’nin gözlemci üyelikten asıl üyeliğe geçişi oybirliği ile kabul edildi.

-Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği’nin gözlemci üyelikten asıl üyeliğe geçişi oybirliği ile kabul edildi.

-Türk Omurga Derneği’nin gözlemci üyelik için başvurusu oybirliği ile kabul edildi.

TTB-UDEK 35. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı Dr. Raşit Tükel ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Tunçalp Demir’in teşekkür konuşmaları ile sonlandırıldı.

(TOPLANTI KATILIMCI LİSTESİ)